UOHS S128/2003
Rozhodnutí: OF/S128/03-2981/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitele EUROPHARM s.r.o. s částí soutěžitele ZEA+ spol. s r.o. a se soutěžitelem PRECAPPA a.s.
Účastníci EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6 PRECAPPA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4-Krč ZEA+ spol. s r.o., se sídlem Husova 64, Jičín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 96 KB


S 128/03-2981/03 V Brně dne 11. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 128/03, zahájeném dne 9. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. ledna 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, Smlouvy o poskytnutí záruk v souvislosti se smlouvou o převodu cenných papírů a Dohody o úhradě kupní ceny a předání akcií, uzavřených dne 30. června 2003 společností EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, jako nabyvatelem, a paní PharmDr. Hanou Porubskou, bytem Vejvodova 445/1, Staré Město, Praha 1, jako převodcem, a dále na základě smluv o koupi movitého vybavení lékáren, které budou v budoucnu uzavřeny mezi společností EUROPHARM s.r.o., jako kupujícím, a společností ZEA+ spol. s r.o., se sídlem Husova 64, Jičín, jako prodávajícím, a dále na základě pracovních smluv, které budou v budoucnu uzavřeny mezi společností EUROPHARM s.r.o., jako zaměstnavatelem, a dosavadními zaměstnanci společnosti ZEA+ spol. s r.o. s místem výkonu práce v dotčených lékárnách, jako zaměstnanci, v jejichž důsledku společnost EUROPHARM získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PRECAPPA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4-Krč, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, a dále možnost kontrolovat část podnikání společnosti ZEA+ spol. s r.o., která se váže k provozování dvou lékáren, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu cenných papírů, Smlouvy o poskytnutí záruk v souvislosti se smlouvou o převodu cenných papírů, Dohody o úhradě kupní ceny a předání akcií, dalších informací o spojovaných společnostech a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále též "zákon") zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/03 ze dne 23. července 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě transakce, jejíž první část je realizovaná v souladu se Smlouvou o převodu cenných papírů, Smlouvou o poskytnutí záruk v souvislosti se smlouvou o převodu cenných papírů a Dohodou o úhradě kupní ceny a předání akcií, uzavřenými dne 30. června 2003 společností EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6 (dále jen "EUROPHARM"), jako nabyvatelem, a paní PharmDr. Hanou Porubskou, bytem Vejvodova 445/1, Staré Město, Praha 1 (dále též "PharmDr. Porubská"), jako převodcem. Na základě uvedených smluv nabude společnost EUROPHARM akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PRECAPPA a.s., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4-Krč (dále jen "PRECAPPA").
Platba kupní ceny za akcie společnosti PRECAPPA je v souladu s Dohodou o úhradě kupní ceny a předání akcií, uzavřenou dne 30. června 2003, vázána mimo jiné na splnění podmínky, že PharmDr. Porubská zajistí, aby společnost ZEA+ spol. s r.o., se sídlem Husova 64, Jičín (dále jen "ZEA+"), prodala společnosti EUROPHARM movité věci tvořící zařízení lékáren a dále aby společnost ZEA+ ukončila pracovní poměr se svými zaměstnanci, kteří pracují v předmětných lékárnách tak, aby s nimi společnost EUROPHARM mohla uzavřít nové pracovní poměry.
Druhá část transakce tak bude realizovaná na základě smluv o koupi movitého vybavení lékáren, které budou v budoucnu uzavřeny mezi společností EUROPHARM, jako kupujícím, a společností ZEA+, jako prodávajícím, a dále na základě pracovních smluv, které budou v budoucnu uzavřeny mezi společností EUROPHARM, jako zaměstnavatelem, a dosavadními zaměstnanci společnosti ZEA+ s místem výkonu práce v dotčených lékárnách, jako zaměstnanci.
V důsledku výše popsané první části transakce získá společnost EUROPHARM akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti PRECAPPA a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Tato část transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V důsledku výše popsané druhé části transakce získá společnost EUROPHARM kontrolu nad částí podnikání společnosti ZEA+, která se váže k provozování dvou lékáren, a to konkrétně Lékárny Rokytka, se sídlem Kotlíkova 1817, Nová Paka (dále jen "Lékárna Rokytka"), a Lékárny Na Husovce, se sídlem Husova 64, Jičín (dále jen "Lékárna Na Husovce"). Tato část transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona.
O spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona se, při splnění ostatních notifikačních kritérií, jedná i v případě, že určitá část podniku není převáděna na základě smlouvy o převodu části podniku dle § 487 ve spojení s § 477 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "obchodní zákoník"), jestliže lze k dané části podniku, resp. k převáděným aktivům, která nejsou v tomto případě částí podniku ve smyslu ustanovení § 487 obchodního zákoníku, jednoznačně přiradit obrat dosažený prodejem zboží (služeb) na příslušném trhu. V tom případě nedochází ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, ale ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona. Podle ustanovení citovaného na posledním místě se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
S ohledem na skutečnost, že společnosti PRECAPPA a ZEA+ jsou před realizací předmětné transakce součástí jedné ekonomické struktury, tzn. jsou přímo či nepřímo kontrolovány stejným soutěžitelem, přičemž jedinou aktivitou společnosti PRECAPPA je držení užívacích práv k nemovitostem, v nichž společnost ZEA+ provozuje Lékárnu Rokytka a Lékárnu Na Husovce, a dále vzhledem k tomu, že k realizaci posuzovaného spojení má dojít v rámci jedné transakce, tzn. na základě jedné skupiny smluv, uzavřené v zásadě ve stejném časovém okamžiku a s jednotným ekonomickým zdůvodněním transakce, Úřad posoudil získání kontroly společností EUROPHARM nad společností PRECAPPA a nad částí podnikání společnosti ZEA+ spol. s r.o., která se váže k provozování uvedených dvou lékáren, v rámci jednoho správního řízení.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost EUROPHARM je českou společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je provozování lékáren. Jediným společníkem společnosti EUROPHARM je společnost Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Alpha Union Invest"). Společnost EUROPHARM na území České republiky kontroluje tři společnosti, prostřednictvím nichž provozuje lékárny.
Společnost Alpha Union Invest je akciovou společností založenou podle práva Lucemburského velkovévodství, a to akciovou společností s akciemi na majitele. Alpha Union Invest je holdingovou společností, která sama nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity ani nedosahuje žádného vlastního obratu, jejím hlavním předmětem podnikání je nabývání účastí na společnostech, zabývajících se lékárenskou činností, jakož i správa, kontrola a zhodnocení těchto účastí. Společnost Alpha Union Invest provozuje v různých městech na území České republiky prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností celkem 73 lékáren.
Společnost ZEA+ je českou společností s ručením omezeným, jejímž hlavním předmětem podnikání je provozování lékáren. Společníky společnosti ZEA+ jsou paní PharmDr. Hana Porubská, s obchodním podílem ve společnosti ZEA+ ve výši 49,87 %, pan PharmDr. Lubomír Porubský, bytem Na Vyhlídce 504, Stará Paka, Jičín (dále též "PharmDr. Porubský"), s obchodním podílem ve společnosti ZEA+ ve výši 49,87 %, a společnost GONDEK, spol. s r.o., se sídlem Husova 64, Jičín (dále jen "GONDEK"), s obchodním podílem ve společnosti ZEA+ ve výši 0,26 %. Společnost GONDEK je z 50 % vlastněná paní PharmDr. Hanou Porubskou a z 50 % panem PharmDr. Lubomírem Porubským. Společnost ZEA+ nemá na území České republiky, ani jinde, žádné dceřiné společnosti.
Část podnikání společnosti ZEA+, která je předmětem transakce posuzované Úřadem ve správním řízení vedeném pod č.j. S 128/03, se váže k provozování dvou lékáren v okrese Jičín, konkrétně Lékárny Rokytka v obci Nová Paka a Lékárny Na Husovce v obci Jičín.
Společnost PRECAPPA je českou akciovou společností. Akcie představující 100% podíl na základním kapitálu této společnosti drží paní PharmDr. Hana Porubská. Společnost PRECAPPA nekontroluje žádnou společnost na území České republiky ani jinde. Předmětem podnikání společnosti PRECAPPA je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. V současnosti je jedinou aktivitou společnosti PRECAPPA držení užívacích práv k nemovitostem, v nichž společnost ZEA+ provozuje Lékárnu Rokytka a Lékárnu Na Husovce. V účetním roce 2002 nedosáhla společnost PRECAPPA žádného obratu.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že část společnosti ZEA+, která je předmětem transakce posuzované Úřadem v tomto správním řízení, se v České republice zabývá provozováním dvou lékáren v okrese Jičín. Předmětem podnikání společnosti PRECAPPA je pouze pronájem nemovitostí, ani z této činnosti však společnost PRECAPPA v posledním účetním období nedosáhla žádného obratu. Nabývající skupina společností v různých městech na území České republiky provozuje celkem 73 lékáren.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká nákupu celkem dvou lékáren v obcích Jičín a Nová Paka.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 1 , a s judikaturou Evropské komise 2 , k jejímuž přístupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží, a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní trh v předmětném správním řízení územím okresu Jičín.
Dopady spojení
Odhad celkové velikosti sektoru provozování lékáren v České republice z hlediska obratu je přibližně 44.000.000.000 Kč, z toho přibližně 80 % připadá na prodej léčiv a přibližně 20 % na prodej ostatního zboží. Nabývající skupina společností v uvedeném sektoru dosahuje odhadovaného podílu nepřesahujícího 5 %, část společnosti ZEA+, která je předmětem transakce posuzované Úřadem v tomto správním řízení, zde dosahuje odhadovaného podílu nepřesahujícího [ obchodn í tajemství ] %.
Skupina společností kontrolovaných společností Alpha Union Invest, tzn. nabývající skupina, na území České republiky provozuje celkem 73 lékáren, předmětná část společnosti ZEA+, provozuje pouze dvě lékárny v okrese Jičín. V podnikatelském sektoru provozování lékáren v České republice působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů mnoho dalších soutěžitelů s regionální i celostátní působností. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno více než 2200 povolení působit jako lékárna.
Velmi významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 8, Praha 1 (dále jen "Lloyds"), která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami. Společnost Lloyds je vlastněna společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejvýznamnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků.
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu, fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá, a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Jak bylo uvedeno výše, Úřad vymezil jako relevantní geografický trh pro účely tohoto správního řízení přibližně území okresu Jičín. Situace na takto vymezeném relevantním trhu je následující.
Šetření Úřadu prokázalo, že je velmi obtížné získat přesné údaje o velikosti jednotlivých trhů provozování lékáren z hlediska hodnoty obratu a o tržních podílech jednotlivých soutěžitelů na nich. Ze šetření Úřadu nicméně vyplynulo, že nic nenasvědčuje tomu, že tržní podíly spojovaných soutěžitelů nebo jejich konkurentů se od údajů poskytnutých účastníkem řízení liší natolik, aby to mohlo mít významný vliv na posouzení předmětného spojení soutěžitelů. Úřad proto při analýze relevantního trhu vycházel zejména z odhadů tržních podílů poskytnutých účastníkem řízení. Mimo to vycházel Úřad například z ověřených údajů o počtu lékáren v jednotlivých okresech i na území celé České republiky.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Jičín z hlediska obratu je odhadována na přibližně 641.742 Kč. V okrese Jičín je provozováno celkem 17 lékáren, přičemž jedna z těchto lékáren je lékárnou nemocniční a jedna lékárnou lázeňskou, a proto u nich lze předpokládat nejvyšší obrat. Nabývající skupina společností v uvedeném okrese provozuje pouze jednu lékárnu v obci Nová Paka, část společnosti ZEA+, která je předmětem transakce posuzované Úřadem v tomto správním řízení, zde provozuje dvě lékárny, a to konkrétně v obcích Nová Paka a Jičín.
Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou společností je cca [ obchodn í tajemství ] %, část společnosti ZEA+, která je předmětem posuzované transakce, zde dosahuje odhadovaného podílu cca [ obchodn í tajemství ] %. Společný tržní podíl subjektu vzniklého spojením tak po realizaci posuzované transakce nepřesáhne cca [ obchodn í tajemství ] %. Jak bylo uvedeno výše, jedna z lékáren provozovaných v okrese Jičín je lékárnou nemocniční a další lékárna je lékárnou lázeňskou. Konkrétně se jedná o Lékárnu nemocnice Jičín a o Lékárnu U České koruny v Lázních Bělohrad. U těchto lékáren lze předpokládat tržní podíl přesahující 10 %.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu provozování lékáren na území okresu Jičín dospěl Úřad k následujícím závěrům. Na vymezeném relevantním trhu nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť je zde dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů Úřad dále přihlédl k počtu lékáren provozovaných spojovanými soutěžiteli vzhledem k celkovému počtu provozoven na území České republiky, a to v kontextu se skutečností, že předmětem navrhovaného spojení jsou pouze dvě lékárny.
Úřad má za to, že v době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantním trhu dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti nabývající skupiny společností nevzroste po spojení s částí společnosti ZEA+, která je předmětem posuzované transakce, natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Petr Novotný, advokát AK Rödl & Partner, v.o.s. Platnéřská 2 110 00 Praha 1
1 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 134/02 ze dne 11. července 2002, rozhodnutí č.j. S 222/02 ze dne 9. prosince 2002 a rozhodnutí č.j. S 53/03 ze dne 5. května 2003
2 viz například rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko z 20. listopadu 1996