UOHS S128/2001
Rozhodnutí: OF/S128/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Agentura MANON, spol. s r.o Agentura pro distribuci a marketing s.r.o. AVON s.r.o
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 128/01-2251/01 V Brně dne 23. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 128/01, zahájeném dne 26. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Agentura pro distribuci a marketing s.r.o., se sídlem Botanická 44, 602 00 Brno, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Pavlem Dejlem, LL.M., advokátem, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení podniků, ke kterému dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 19.10.2001 mezi RNDr. Pavlem Roušarem, bytem Kubánské nám. 25, 100 00 Praha 10, jako převodcem a společností Agentura pro distribuci a marketing s.r.o., se sídlem Botanická 44, 602 00 Brno, jako nabyvatelem a na základě které společnost Agentura pro distribuci a marketing s.r.o. získá 80% obchodního podílu ve společnosti Agentura MANON, spol. s r.o., se sídlem Oldřichova 42, 120 00 Praha 2, a dále ke kterému dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené opět dne 19.10.2001 mezi RNDr. Pavlem Roušarem jako převodcem a společností Agentura pro distribuci a marketing s.r.o., jako nabyvatelem a na základě které společnost Agentura pro distribuci a marketing s.r.o. získá 100% obchodního podílu ve společnosti AVON s.r.o., se sídlem Oldřichova 42, 120 00 Praha 2 a ke kterému tak má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 26. řijna 2001 na návrh společnosti Agentura pro distribuci a marketing s.r.o., se sídlem Botanická 44, 602 00 Brno (dále jen "ADM"), ve správním řízení právně zastoupené Mgr. Pavlem Dejlem, LL.M., advokátem, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 128/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodních podílů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost ADM. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost ADM jako nabyvatel získá na základě dvou Smluv o převodu obchodního podílu (dále jen "Smlouvy"), které uzavřela s RNDr. Pavlem Roušarem, bytem Praha 10, Kubánské nám.25, 100 00, jako převodcem, 80% obchodního podílu ve společnosti Agentura MANON, spol. s r.o., se sídlem Oldřichova 42, 120 00 Praha 2 (dále jen "Manon") a 100% obchodního podílu ve společnosti AVON s.r.o., se sídlem Oldřichova 42, 120 00 Praha 2 (dále jen "Avon") a získá tak i kontrolou nad těmito soutěžiteli.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
Smluv o převodu obchodních podílů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/01 ze dne 14. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost ADM je společností s ručením omezeným, která podniká v oblasti poskytování marketingových služeb, reklamních služeb a v oblasti vnitrostátního zasilatelství. Její obrat na trhu na území České republiky (a zároveň i obrat celosvětový) činil za rok 2000 cca mil. Kč. Jejím majoritním vlastníkem je na základě vlastnictví 67% obchodního podílu společnosti Distribution Services Europe B.V., jejíž celosvětový obrat činil v roce 2000 mil. Kč. Tento soutěžitel je dále ovládaný společností Royal PTT Post B.V., který v roce 2000 dosáhl obratu mil. Kč, její mateřská společnost TNT Post Group N.V. dosáhla ve stejném období obratu mil. Kč.
Společnost Manon je společností s ručením omezeným, podnikající v oblasti reklamní činnosti, vydavatelské činnosti a v oblasti distribuce reklamních letáků. Její obrat v roce 2000 dosáhl jak na území České republiky, tak i celosvětově, cca mil. Kč.
Společnost Avon je společností s ručením omezeným, podnikající v oblasti zprostředkovatelské činnosti. Její obrat v roce 2000 dosáhl jak na území České republiky, tak i celosvětově, cca mil. Kč.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Společnost ADM se v České republice věnuje zejména oblasti reklamních a marketingových služeb, stejně tak i společnost Manon. Společnost Avon je činná zejména v oblasti zprostředkovatelských služeb. K překrytí podnikatelských aktivit dochází na trhu reklamních a marketingových služeb (na trhu marketingové komunikace). Tento trh Úřad také bez dalšího členění dle konkrétních činností vymezil jako trh relevantní.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Relevantní geografický trh byl vzhledem k homogennosti soutěžních podmínek na celém území České republiky vymezen jako území České republiky.
Posouzení dopadů spojení
Jak je uvedeno výše, dva ze spojovaných subjektů se na území České republiky účastní hospodářské soutěže na relevantním trhu reklamních a marketingových služeb(na trhu marketingové komunikace). V jeho rámci se účastní soutěže větší množství soutěžitelů, od nadnárodních společností, působících ve více státech najednou, až po místní reklamní agentury. Překážky pro vstup na trh jsou nevýznamné, zvláštní regulační požadavky neexistují. Prvních deset soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu ovládá podíly cca od 4 do 11%.
Pokud jde o spojované subjekty, společnost ADM zaujímala v roce 2000 na trhu reklamních a marketingových služeb tržní podíl cca %, společnost Manon tržní podíl v obdobné výši. Jejich společný podíl dosáhne hodnoty cca %, tedy hodnoty bez jakékoli indikace dominantního postavení.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, společnost ADM, společnost Manon a společnost Avon, které podnikají v oblasti reklamy, příp. zprostředkování.
Ke spojení podniků má dojít tím, že společnost ADM jako nabyvatel získá na základě Smluv kontrolní obchodní podíly ve společnostech Manon a Avon.
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše uvedených celkových celosvětových čistých obratů společností kontrolujících společnost ADM, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Posuzované spojení se projeví na relevantním trhu reklamních a marketingových služeb. Spojením dojde k posílení postavení soutěžitele ADM, avšak nedojde ke vzniku dominantního postavení ani nebude dominantní postavení posíleno takovým způsobem, že by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.11.2001