UOHS S127/2007
Rozhodnutí: S127/07-12153/2007/720 Instance I.
Věc Návrh na zahájení spojení soutěžitelů C.S. Cargo Holding N.V./
Účastníci C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s., se sídlem Pardubice, Doubravice 106, PSČ 53214, IČ: 25996886
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 10. 7. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 127/07-12153/2007/720
V Brně dne 29. června 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 127/07, zahájeném dne 21. května 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupené JUDr. Jiřím Spoustou, Ph.D., advokátem, se sídlem Voršilská 10, Praha 1, 110 00, na základě plné moci ze dne 3. května 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů" uzavřené dne 12.4.2007 mezi [ " obchodní tajemství " ] , jako prodávajícími, a společností C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, jako kupujícím, a "Smlouvy o postoupení práv a převodu povinností vyplývajících ze Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 12.4.2007", uzavřené mezi společností C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, jako postupitelem, a společností C.S. CARGO Alfa a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČ 27919200, jako postupníkem, v jejichž důsledku nabude společnost C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, prostřednictvím společnosti C.S. CARGO Alfa a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČ 27919200, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s., se sídlem Pardubice, Doubravice 106, PSČ 53214, IČ: 25996886, a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2007 ze dne 30.5.2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů" uzavřené dne 12.4.2007 mezi [ " obchodní tajemství " ] , jako prodávajícími, a společností C.S. Cargo Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, jako kupujícím (dále jen "C.S. Cargo N.V"), a "Smlouvy o postoupení práv a převodu povinností vyplývajících ze Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 12.4.2007", uzavřené mezi společností C.S. Cargo N.V. jako postupitelem, a společností C.S. CARGO Alfa a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČ 27919200, jako postupníkem (dále jen "CARGO Alfa"). Na základě uvedených Smluv nabude společnost C.S. Cargo N.V. prostřednictvím kontrolované společnosti CARGO Alfa 100% podíl na základním kapitálu společnosti ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s., se sídlem Pardubice, Doubravice 106, PSČ 53214, IČ: 25996886 (dále jen "ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT"), a tím získá i nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost C.S. Cargo N.V. je holdingovou společností založenou podle nizozemského právního řádu, jež patří do podnikatelské skupiny společností kontrolované společností Trifid Holding N.V., se sídlem se sídlem Naritaweg 165 Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, jejíž akcionáři jsou [ " obchodní tajemství " ] (dále jen skupina "C.S. Cargo"). Skupina C.S. Cargo působí v řadě evropských zemí především v oblasti silniční nákladní dopravy a souvisejících spedičních službách.
Na území České republiky je podnikatelská skupina C.S. Cargo činná prostřednictvím následujících společností: (i) C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 50601, IČO: 64259374, podnikající v oblasti silniční kamionové dopravy, skladování a zasílatelských služeb, (ii) Truck Point, a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 816, PSČ 50601, IČO: 27468313, poskytující servisní služby pro nákladní vozidla, (iii) ČSAD Jičín a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 816, PSČ 50601, IČO: 25962655, jež se zabývá činností v oblasti správy a pronájmu budov, a dále (iv) CARGO Alfa (jejím jediným akcionářem je společnost C.S.CARGO a.s.) založenou za účelem nabytí předmětného podílu ve společnosti ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a která v současnosti nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost.
Společnost ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT je akciová společnost založená podle českého právního řádu, jejíž akciové podíly byly vlastněny [ " obchodní tajemství " ] . Společnost ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT se zabývá oblastí mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní přepravy a souvisejícími službami. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Charakteristika spojujících se soutěžitelů " tohoto rozhodnutí, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti nákladní přepravy zboží a souvisejících zasílatelských služeb. Přepravní služba je realizována na základě smlouvy o přepravě zboží 1 , kdy přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními dopravními prostředky (popř. pronajatými), vlastním jménem, pro konečného zákazníka. Zasílatelská služba 2 zahrnuje zprostředkování přepravy zboží dle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasílatelské společnosti obvykle na základě zasílatelské smlouvy či zasílatelského příkazu.
V souvislosti s přepravou zboží mohou být v rámci zasílatelských a přepravních služeb poskytovány také související logistické služby , které zahrnují různé služby související například se skladováním, překládkou a manipulací se zbožím, organizací dopravy, finančním řízením, zajišťováním optimalizace výrobkových toků v čase a příslušném místě (tzv. just in time managament).
Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že oblast přepravy a zasílatelství v České republice je charakterizována převahou nabídky nad poptávkou a působí zde velké množství soutěžitelů nabízejících předmětné služby. Zájemci o přepravu v závislosti na náročnosti přepravy zboží upřednostňují většinou zavedené přepravce poskytující širokou nabídku služeb. V souvislosti s vysoce konkurenčním prostředím a rovněž s restrukturalizací výrobců zboží, kteří se zbavují činností nesouvisejících přímo s jejich hlavní činností (tzv. outsourcing), dochází u většiny subjektů poskytujících předmětné služby k postupné koncentraci činností a rozšiřování nabídky služeb souvisejících s přepravou.
Ve většině případů se zasílatelské společnosti nespecializují pouze na čisté zasílatelské služby, ale poskytují i vlastní přepravní služby. Uvedenou situaci lze vnímat i z opačného úhlu tak, že velcí přepravci zpravidla poskytují současně i zasílatelské služby a služby s tím související, a to i pro jiné přepravce. Rozsah služeb, které jsou v současné době v rámci přepravy a zasílatelství poskytovány, v praxi smazává rozdíly mezi přepravou zboží a zasílatelstvím. Společným rysem oblasti přepravy a zasílatelství je skutečnost, že i zasílatelé vstupují do dopravního řetězce jako přepravci a poskytují i některé shodné služby související s přepravou zboží podobně jako přepravci. Důležité je i hledisko konečného spotřebitele, tj. zájemce o přepravu a související služby, který se rozhoduje pro konkrétního přepravce či zasílatele zejména z hlediska včasnosti doručení zboží na určené místo při zachování kvality zboží a v neposlední řadě i ceny za přepravu či doprovodné služby. V České republice zájemce o přepravu na kratší vzdálenost, který nemá zvláštní požadavky z hlediska druhu přepravovaného zboží, volí zpravidla přepravní společnost, a to zejména na základě cenového kritéria, a pro delší vzdálenosti (typicky pro přeshraniční dopravu) a při speciálních požadavcích na přepravu volí zasílatelskou společnost.
Nicméně i přes výše uvedené mohou být oblast přepravních služeb pro konečné zákazníky a oblast zasílatelských služeb z pohledu zájemce o přepravu vnímány jako zaměnitelné. I přes některé odlišné rysy poskytovaných služeb přepravy zboží a zasílatelství, týkající se zejména charakteru smluvního zajištění, je možno na základě výše uvedeného konstatovat, že dotčenou oblastí je oblast nákladní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb. Tuto oblast je možno vzhledem k odlišnému charakteru poskytovaných služeb dále členit na segment vnitrostátní přepravy pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb a segment mezinárodní přepravy pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb. Dalším kriteriem pro možné dělení je členění na jednotlivé trhy z pohledu způsobu přepravy a zvoleného dopravního prostředku na dopravu silniční, železniční, vodní (říční, námořní) a ostatní (potrubní, kontejnerovou aj.)
V dané případě však nebylo nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností, neboť posuzované spojení nezakládá ani při jedné v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. V oblasti nákladní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb působí všichni spojující se soutěžitelé, tj. společnost C.S. Cargo N.V., prostřednictvím svých dceřiných společností, a nabývaná společnost ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřevýšil, to ani v případě možného užšího vymezení relevantního trhu jako trhu silniční nákladní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb poskytovaných na území České republiky, hodnotu [ " obchodní tajemství " ] % za posuzované účetní období. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílů, na dotčeném trhu působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky , neboť poskytování posuzovaných služeb probíhá na celém tomto území za homogenních podmínek.
Při vymezování relevantního trhu Úřad také podpůrně přihlédl k rozhodnutím Evropské komise M.1513 3 , M.1500 4 , kde Evropská komise uvedla, že trh zasílatelských (přepravních) služeb je možno dále členit na trh vnitrostátních a trh mezinárodních služeb zasílatelských (přepravních) služeb. Rovněž se seznámil s rozhodnutím M.2905 5 , ve kterém se Evropská komise zabývala dalším možným členěním trhu zasílatelských, a s tím spojených logistických služeb z pohledu druhu přepravovaného zboží (velkoobjemové zásilky, přeprava těžkého zboží, sypkých materiálů a kapalin, kusového zboží, spotřebního zboží aj.), logistických služeb, expresní či běžné přepravy a druhu přepravy (pozemní, lodní, letecké). S ohledem na postavení spojujících se soutěžitelů a na stav konkurenčního prostřední v předmětné oblasti se Úřad dále nezabýval otázkou možného užšího vymezení věcně relevantního trhu, například dle přepravovaných komodit.
V oblasti poskytování služeb silniční nákladní přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasílatelských služeb na území České republiky působí řada dalších soutěžitelů, jedná se například o společnosti Čechofracht a.s., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., ČSAD JIHOTRANS a.s., ČETRANS a.s. a ICOM transport a.s.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů , dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, zejména vzhledem k působení dalších významných soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na věcně relevantním trhu. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném trhu.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
PM 10.7.2007
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Spousta, Ph.D.
AK Vyskočil, Krošlák a spol.,
advokátní a patentová kancelář
Voršilská 10
110 00 Praha 1
1 ve smyslu § 610 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"),
2 na základě zasílatelské smlouvy ve smyslu § 601 a násl. obchodního zákoníku,
3 rozh. M. 1513-Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd ze dne 1. 7. 1999
4 rozh M. 1500-TPG/Tecnologistica ze dne 11. 5. 1999
5 rozh. M. 2905-Deutsche Bahn/Stinnes ze dne 17. 9. 2002