UOHS S127/2003
Rozhodnutí: OF/S127/03-3442/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Česká konsolidační agentura a TRUSTFIN
Účastníci Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7 TRUSTFIN akciová společnost
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 7. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 127/03-3442/03 V Brně dne 18. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/03, zahájeném dne 8. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti TRUSTFIN akciová společnost, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 60196262, ze strany České konsolidační agentury, se sídlem se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, ke kterému má dojít na základě smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 1. července 2003 mezi společností Tarpa Securities B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 12, Amsterdam, Nizozemské království, jako převodcem, a Českou konsolidační agenturou, jako nabyvatelem, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy a úplatném převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení soutěžitelů, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/03 ze dne 23. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Na základě smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 1. července 2003 mezi společností Tarpa Securities B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 12, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Tarpa"), jako převodcem, a Českou konsolidační agenturou, se sídlem se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966 (dále jen "ČKA"), jako nabyvatelem, nabude ČKA 100% podíl na základním kapitálu společnosti TRUSTFIN akciová společnost, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 60196262 (dále jen "TRUSTFIN"), a to tak, že současný jediný akcionář společnosti TRUSTFIN, kterým je společnost Tarpa, na něj převede akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TRUSTFIN.
Nejdříve se Úřad zabýval otázkou, zda výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ustanovení § 12 zákona vymezuje na jedné straně pozitivním způsobem jednání, která jsou považována za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, na straně druhé pak uvádí jednání, která za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považována nejsou (tzv. negativní vymezení spojení soutěžitelů). Jeden z těchto případů, kdy se nejedná o spojení soutěžitelů je definován ustanovením § 12 odst. 6, věta druhá, zákona, podle něhož se za spojení nepovažuje, jestliže soutěžitelé, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry, získají přechodně, nejvýše na dobu jednoho roku, podíly jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje, pokud nevykonávají hlasovací práva spojená s těmito podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.
K nalezení odpovědi na otázku, zda lze posuzovanou transakci podřadit pod citované ustanovení zákona, bylo třeba zkoumat, zda jsou v posuzovaném případě splněny všechny předpoklady pro aplikaci citovaného ustanovení.
Ke spojení ve smyslu zákona může dojít pouze mezi soutěžiteli. Aby se v daném případě jednalo o soutěžitele, vyžaduje § 2 odst. 1 zákona splnění dvou předpokladů:
1. musí jít o fyzickou či právnickou osobu, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení či jinou formu seskupování, přičemž není rozhodné, zda tato sdružení a seskupení mají právní subjektivitu a jsou tak právnickými osobami či nikoliv (tzv. non-subjekt), stejně tak nerozhoduje, zda se jedná o podnikatele či nikoliv, či zda tento subjekt nebo non-subjekt je soukromoprávní, nebo veřejnoprávní povahy, a
2. tento subjekt či non-subjekt se hospodářské soutěže buď přímo účastní, nebo ji může svou činností ovlivňovat.
Společnost TRUSTFIN je právnickou osobou, jež je coby obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku. Tím, že vyrábí, nakupuje a prodává textilní stroje (tkalcovské stavy a pletací stroje), účastní se přímo hospodářské soutěže v předmětné oblasti. Obě podmínky stanovené v § 2 odst. 1 zákona jsou v jejím případě splněny, společnost TRUSTFIN je tak soutěžitelem ve smyslu zákona.
ČKA je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ČKA"), která je rovněž zapsána v obchodním rejstříku. Podle § 1 odst. 2 zákona o ČKA je oprávněná hospodařit s majetkem státu, přičemž při tomto hospodaření se na ni vztahují příslušná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen "zákon o majetku ČR"). Za závazky ČKA ručí stát. Podle § 3 odst. 1 zákona o ČKA je předmětem činnosti tohoto subjektu a) nákup, prodej a správa pohledávek a dalších vybraných aktiv, b) restrukturalizace obchodních společností a jiných právnických osob stanovených rozhodnutím vlády, c) nákup, prodej a úschova cenných papírů, d) úschova zástav věcí movitých, e) vedení účtů právnickým a fyzickým osobám, které mají závazky vůči ČKA, a to do souhrnné výše jejich závazků, f) finanční a ekonomické poradenství, g) získávání finančních zdrojů z finančního trhu a h) další činnost podle rozhodnutí Ministerstva financí související s výkonem činností uvedených v písmenech a) až g). Členové orgánů ČKA jsou do svých funkcí ustavováni (jmenováni či voleni) státními orgány, kterým zákon o ČKA rovněž svěřuje další významné pravomoci ve vztahu k ČKA a jejímu fungování 1 . ČKA má postavení tzv. jiné státní organizace 2 a je institucí, kterou Česká republika vytvořila zákonem o ČKA k tomu, aby spravovala problematická nebonitní aktiva jiných subjektů, v nichž k uskutečnění tohoto úkolu na přechodnou dobu nabývá akciové či obchodní podíly. Tato činnost ČKA je zaměřena v konečném důsledku na minimalizaci negativních makroeokomických dopadů těchto problematických aktiv. Z výše uvedené charakteristiky postavení a činnosti ČKA vyplývá, že je subjektem personálně i majetkově propojeným se státem, plnící úkoly, které mu stát zákonem svěřil. Tato činnost není zaměřena na dosahování zisku, nýbrž do popředí zde vystupuje snaha o zmírnění negativních dopadů nebonitních aktiv třetích subjektů na makroekonomické prostředí.
Popsanou činností se sice ČKA přímo hospodářské soutěže v žádné oblasti neúčastní, může jí však ovlivnit tržní poměry v oblastech, v nichž v tomto konkrétním případě působí nabývaná společnost TRUSTFIN, např. tím, že svou činností vyřeší či pomůže vyřešit otázku nebonitních aktiv tohoto subjektu, čímž mu umožní znovu se plnohodnotně účastnit hospodářské soutěže v dané oblasti. Obě podmínky stanovené v § 2 odst. 1 zákona jsou splněny i v případě společnosti ČKA, kterou je tak třeba považovat za soutěžitele ve smyslu zákona.
Další podmínka, jejíž splnění je nezbytné pro aplikaci výše citovaného ustanovení na posuzovanou transakci, spočívá v požadavku, aby podnikání tohoto nabývajícího soutěžitele, tedy společnosti ČKA, zahrnovalo obchodování s cennými papíry, resp. poskytování investičních služeb 3 . K obchodovaní s cennými papíry, resp. poskytování investičních služeb, je oprávněn po splnění předpokladů stavených právním řádem České republiky pouze obchodník s cennými papíry 4 . Obchodování s cennými papíry, resp. poskytování investičních služeb, spočívá v poskytování služeb, vymezených v § 8 zákona o cenných papírech, třetím osobám, přičemž se tyto služby vztahují k cenným papírům, mezi nimi i k akciím 5 .
Z ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 239/2001 Sb., jímž byla ČKA zřízena, vyplývá, že k předmětu činnosti tohoto subjektu patří nákup, prodej a úschova cenných papírů. Dále z ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 239/2001 Sb. plyne, že společnost ČKA je obchodníkem s cennými papíry, která je oprávněná ve smyslu § 13 odst. 4 zákona č. 239/2001 Sb. nabývat pro stát cenné papíry.
Činnosti spočívající v nákupu, prodeji a úschově cenných papírů lze z pohledu jejich obsahu nepochybně podřadit pod výčet, kterým je v § 8 zákona o cenných papírech vymezen pojem obchodování s cennými papíry, resp. poskytování investičních služeb. Je také splněna podmínka podle § 8 odst. 1 zákona o cenných papírech, spočívající v tom, že se musí jednat o služby poskytované třetím osobám, neboť tato činnost je vykonávána pro stát, který si zákonem č. 239/2001 Sb. ČKA k plnění specifických úkolů zřídil.
Na základě výše uvedených skutečností lze dospět k závěru, že ČKA lze považovat za subjekt, jehož podnikání (či předmět činnosti) zahrnuje obchodování s cennými papíry, v důsledku čehož i tato podmínka uvedená v 12 odst. 6 zákona je splněna.
Podle informací zjištěných Úřadem v rámci předmětného správního řízení společnost ČKA v souladu se zákonem č. 239/2001 Sb. nabývá obchodní či akciové podíly v jiných subjektech, spravuje a vymáhá pohledávky těchto subjektů a následně tyto obchodní či akciové podíly, včetně uvedených pohledávek prodává třetím subjektům. K tomu za třeba uvést, že doba, po kterou má navrhovatel vlastnit akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TRUSTFIN a vykonávat práva s těmito akciemi spojená, je omezena na dobu, která nepřekročí jeden rok. V průběhu takto vymezené doby zamýšlí navrhovatel svůj akciový podíl 6 ve společnosti TRUSTFIN prodat vybraným subjektům. Z toho lze dovodit, že jak podmínka přechodnosti nabytí podílů v jiném soutěžiteli, tak podmínka nabytí těchto podílů za účelem jejich prodeje, jsou v daném případě splněny.
V posledním kroku Úřad zkoumal, zda je splněna i poslední podmínka stanovená v ustanovení § 12 odst. 6 zákona. Ta spočívá v požadavku, aby nabývající soutěžitel nevykonával hlasovací práva spojená s nabytými obchodními či akciovými podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Je pochopitelné, že společnost ČKA jako na přechodnou dobu jediný akcionář společnosti TRUSTFIN bude vykonávat práva vyplývající z vlastnictví akcií v tomto subjektu, tedy oprávnění, která akcionářům svěřují právní předpisy (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) a stanovy společnosti TRUSTFIN 7 . Pro posouzení splnění výše uvedené podmínky však není rozhodující výčet jednotlivých práv spojených s vlastnictvím akcií společnosti TRUSTFIN, nýbrž způsob jejich výkonu ve vazbě na soutěžní chování tohoto subjektu. Jde tedy o nalezení odpovědi na otázku, zda se výkon těchto práv promítne do soutěžního chování uvedeného subjektu. Soutěžní chování lze vymezit tak, že se jedná o projevy činnosti daného subjektu, jež směřují navenek vůči ostatním subjektům vyvíjejícím činnost na daném trhu a které jsou ostatními soutěžiteli vnímány a je ně reagováno. Mezi takové projevy lze nepochybně řadit např. i výrobní činnost daného subjektu, resp. rozhodování o otázkách týkajících se výrobní činnosti, strategie atd.
Z informací poskytnutých účastníkem řízení plyne, že záměrem nabytí akciového podílu ve společnosti TRUSTFIN není usměrňování, ovlivňování ani jiné zasahování do výrobní činnosti společnosti TRUSTFIN. S ohledem na toto zjištění, k němuž Úřad v rámci předmětného řízení dospěl, je i poslední z podmínek stanovených v § 12 odst. 6 zákona, splněna.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě výše popsaného nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti TRUSTFIN ze strany ČKA jsou splněny všechny předpoklady pro aplikaci § 12 odst. 6 zákona, a jedná se tak o transakci, kdy soutěžitel, jehož podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry, získá přechodně, nejvýše na dobu jednoho roku, podíly jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje, pokud nevykonává hlasovací práva spojená s těmito podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, nejedná se o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Protože z výše uvedených důvodů předmětná transakce není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona, rozhodl Úřad v zákonem stanovené lhůtě dle § 16 odst. 2 zákona o tom, že tato transakce nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním

Právní moc: 7. října 2003

Rozhodnutí obdrží:
Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7
1 Např. v § 11 až 13 zákona o ČKA
2 Ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o majetku státu
3 Pojem "obchodování s cennými papíry" vymezený v § 8 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen "zákon o cenných papírech"), byl novelou zákona o cenných papírech-zákonem č. 362/2000 Sb. nahrazen obsahově ekvivalentním pojmem "poskytování investičních služeb" (viz § 8 zákona o cenných papírech, v platném znění).
4 Ve smyslu § 45 odst. 1 zákona o cenných papírech
5 viz § 8 ve spojení s § 8a zákona o cenných papírech
6 Součástí tohoto prodeje (převodu) budou i navrhovatelem spravované pohledávky třetích subjektů za společností TRUSTFIN.
7 Jde např. oprávnění ve vztahu k výkonu působnosti valné hromady společnosti TRUSTFIN, oprávnění ve vztahu k ustavování jednotlivých orgánů společnosti TRUSTFIN a jmenování či volba jejich jednotlivých členů, nebo oprávnění vztahující se k vnitřnímu řízení chodu společnosti TRUSTFIN.