UOHS S127/2001
Rozhodnutí: OF/S127/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Noslo Limited
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/01, zahájeném dne
26. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Noslo Limited, se sídlem 12 The Parks, Newton-le-Willows, WA12 0JQ, Velká Británie, zastoupená na základě plné moci ze dne
5. 10. 2001 Romanem Kramaříkem, advokátem advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 19.10.2001 mezi společností Noslo Limited, se sídlem 12 The Parks, Newton-le-Willows, WA12 0JQ, Velká Británie, jako kupujícím, a společností Bancroft Česká republika, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost Noslo Limited, se sídlem 12 The Parks, Newton-le-Willows, WA12 0JQ, Velká Británie, 67,4 % akcií společnosti Kabelovna Děčín-Podmokly, a.s., se sídlem Ústecká 33, Děčín, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 26. října 2001 na návrh společnosti Noslo Limited, se sídlem 12 The Parks, Newton-le-Willows, WA12 0JQ, Velká Británie (dále jen "Noslo"), zastoupené Romanem Kramaříkem, advokátem advokátní kanceláře Allen & Overy, se sídlem Krakovská 9, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů Noslo a Kabelovna Děčín-Podmokly, a.s., se sídlem Ústecká 33, Děčín (dále jen "Kabelovna"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost Noslo, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje některé podklady nezbytné pro rozhodnutí v dané věci, a proto vyzval účastníka k doplnění podkladů výzvou č.j. S127/01-2063/01 ze dne 6.11.2001. Dne 26.11.2001 byly vyžádané podklady účastníkem doplněny. Doba ode dne doručení výzvy Úřadu soutěžiteli do dne, v němž soutěžitel návrh požadovaným způsobem doplní, se v souladu s § 16 odst. 5 nezapočítává do lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2.
Ke spojení došlo na základě následující transakce: dne 19.10.2001 došlo k uzavření Smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva") mezi společností Noslo a společností Bancroft Česká republika, L.P., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA. Na základě této smlouvy má dojít k převodu 67,4 % akcií společnosti Kabelovna na společnost Noslo. Společnost Noslo hodlá dále koupit 11,45 % akcií Kabelovny od společnosti J & T Banka, a.s., čímž získá 78,85 % akcií a zároveň kontrolu nad Kabelovnou. Protože jsou akcie Kabelovny registrované, Noslo bude muset uskutečnit také povinnou nabídku na převzetí zbylých akcií dle § 183b zákona č. 370/2000 Sb., obchodní zákoník.
Účinnost kroků dohodnutých ve Smlouvě nastane až dnem uskutečnění transakce, tak jak je definován v bodě 4. 1 Smlouvy. Součástí splnění podmínek pro uskutečnění transakce a tedy i pro účinnost Smlouvy je mimo jiné získání příslušného souhlasu a schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
výpisů z obchodních rejstříků,
výročních zpráv spojujících se soutěžitelů,
Smlouvy o koupi akcií.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/01 ze dne 14. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
Noslo je společností, spadající do mezinárodní skupiny podniků zastřešovaných společností Cable Design Technologies Corporation, se sídlem v USA, která se zabývá navrhováním, vývojem a výrobou vnitřních, venkovních a speciálních kabelů, optických kabelů, strukturovaných kabelážních systémů a poskytováním komplexních kabelážních řešení pro podniky. Vzhledem k tomu, že společnost Cable Design Technologies Corporation vlastní prostřednictvím svých dceřiných společností 100% podíl ve společnosti Noslo (CDT International Holdings Inc. 85,6 % a Nordx/CDT, Inc. 14,4 %), bude dále v tomto rozhodnutí činnost společnosti Noslo obecně zahrnována do činnosti skupiny Cable Design Technologies Corporation (dále jen "CDT") jako celku pro území České republiky.
Skupina CDT nemá na území České republiky žádné dceřiné společnosti, své produkty na český trh pouze dováží.
Kabelovna je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je výzkum, vývoj, konstrukce, technologie výroby, výroba, opravy, montáž a odbyt elektrotechnických výrobků a systémů, vybraných strojírenských výrobků a chemických výrobků.
Akcionáři společnosti Kabelovna jsou Bancroft Česká republika, L.P. (67,4 %, tento podíl koupí společnost Noslo), J & T Banka, a.s. (11,45 %, tento podíl se také chystá koupit společnost Noslo), LEIMBACH CONSULTADORIA A SERVICIOS (4,3 %), ČSOB, a.s. (4,97 %) a menšinoví akcionáři (11,88 %).
Společnost Kabelovna je jediným společníkem ve společnosti Codis Děčín s.r.o. (tato společnost bude Kabelovnou prodána před uskutečněním spojení) a ve společnosti KDP Kabeltechnik Berlin GmbH, SRN, která zajišťuje distribuci výrobků Kabelovny.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost Kabelovna vyrábí v České republice následující výrobky: optické kabely, místní telekomunikační kabely , ovládací a signální kabely, vnitřní telekomunikační kabely, spínací kabely, speciální kabely, kabelovou konfekci. Tyto produkty prodává na českém trhu a také vyváží do zahraničí. Některé výrobky v jednotlivých uvedených skupinách jsou vzájemně zaměnitelné, jejich použití se v některých případech překrývá. Pro účely tohoto rozhodnutí však mohou být jednotlivé skupiny považovány za oddělené trhy.
Produkce skupiny CDT pokrývá celý rozsah výroby Kabelovny, v České republice však CDT prodává pouze některé úzce specifikované druhy kabelů (PTFE jednovláknové a silikonové zapalovací kabely, PTFE/FPM mnohovláknové kabely, topné kabely, koaxiální kabely, síťové kabely a konektory atd.) které není schopna vyrábět Kabelovna bez významných kapitálových investic.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh optických kabelů
trh místních telekomunikačních kabelů
trh ovládacích a signálních kabelů
trh vnitřních telekomunikačních kabelů
trh spínacích kabelů
trh speciálních kabelů
trh s kabelovou konfekcí
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako :
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Na všech vymezených relevantních trzích zajišťuje výrobu společnost Kabelovna. Skupina CDT dováží do České republiky určité úzce specifikované druhy kabelů, které však nejsou zaměnitelné s výrobky Kabelovny na vymezených relevantních trzích. CDT v celé Evropě nevyrábí kabely nabízené společností Kabelovna a nehodlá v České republice uskutečňovat prodej těchto kabelů, jelikož je vyrábí výhradně v USA a v Kanadě.
Trh s optickými kabely , trh se spínacími kabely a trh s kabelovou konfekcí jsou z hlediska možného narušení hospodářské soutěže zcela zanedbatelné. Na trhu s optickými kabely má Kabelovna podíl ve výši %, největší konkurent, společnost , má podíl %. Na trhu se spínacími kabely má Kabelovna podíl % a největší konkurent, společnost ., %. Výrobky kabelové konfekce jsou určeny pouze pro vývoz a nikoli pro trh České republiky.
Podíly společnosti Kabelovna na ostatních relevantních trzích:
trh se speciálními kabely -podíl %, největší konkurent, společnost ..., podíl %,
trh s vnitřními kabely -podíl %, největší konkurent, společnost .., a.s., podíl %,
trh s místními telekomunikačními kabely -podíl %, hlavní konkurent, společnost ..., podíl %,
trh s ovládacími a signálními kabely -podíl %.
Vstup nových soutěžitelů na relevantní trhy není omezen žádnou výraznou bariérou. Není třeba rozsáhlého výzkumu nebo vývoje, protože definované produkty jsou vyráběny na celém světě již mnoho let. Technologie je vždy dostupná na základě licence. Relevantní trhy nejsou ovlivněny přepravními ani jinými náklady. Strojní zařízení i suroviny (měď, PVC a optické vlákno) jsou běžně dostupné.
Distribuce je prováděna především formou přímých dodávek zákazníkům, forma zprostředkování prodeje třetí osobou není v daném oboru natolik obvyklá. Společnost Kabelovna vyrábí zboží v souladu s přáním zákazníka a dodává je zákazníkům přímo, bez zprostředkování třetí osobou. Prodej dovážených kabelů skupiny CDT v České republice se obvykle uskutečňuje prostřednictvím distribuce nebo přímo montážním podnikům.
Na relevantních trzích existuje určitý stupeň vertikální integrace. Tento je způsoben snahou o snížení produkčních nákladů a v daném oboru je zcela běžný. Společnost Kabelovna například vyrábí kabely, které dále zpracovává při výrobě kabelové konfekce a provádí tažení měděného drátu. Co se však týče předmětného spojení, nenastane mezi spojujícími se soutěžiteli vertikální integrace, a to zejména proto, že skupina CDT nemůže používat výrobky Kabelovny při své výrobě, neboť nevyhovují odlišným specifikacím požadovaným zákazníky skupiny CDT. Obdobně to platí o použití výrobků Kabelovny pro produkci skupiny CDT.
Největšími odběrateli výrobků na daných relevantních trzích (tedy odběrateli společnosti Kabelovna) jsou: .. (podíl na celkovém obratu je %), .. ( %), .. ( %), .. ( %), .., ( %). Poptávka na relevantních trzích je v zásadě na hranici rozmachu, neočekává se její výrazný pokles ani nárůst. Společnost Kabelovna není se svými odběrateli nijak majetkově propojena.
Při celkovém posouzení dopadů spojení Úřad konstatuje, že na všech ovlivněných relevantních trzích realizuje své prodeje pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů-společnost Kabelovna, a z toho důvodu se struktura trhů a podíly jednotlivých soutěžitelů na nich po spojení nezmění.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Kabelovna ze strany Noslo, ke kterému dojde n a základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 19.10.2001mezi společnostmi Bancroft Česká republika, L.P. jako prodávajícím a Noslo jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost Noslo 67,4 % akcií ve společnosti Kabelovna a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Společnost Noslo a společnost Kabelovna dosáhly za poslední účetní období společného celosvětového čistého obratu vyššího než 30 miliard Kč. Zákonem danou podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu společností Noslo a Kabelovna na žádném z relevantních trhů tak, aby byla odlišná od situace před spojením a došlo tudíž ke vzniku nebo posílení dominantního postavení. Spojení soutěžitelů tedy nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů Noslo a Kabelovna povoluje.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Roman Kramařík, advokát
Allan & Overy, advokátní kancelář
Krakovská 9
110 00 Praha 1
Právní moc: 21.12.2001