UOHS S126/2003
Rozhodnutí: OF/S126/03-2906/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s. a ŠKODA PRAHA a.s.
Účastníci ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 ŠKODA PRAHA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 6. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 98 KBS 126/03-2906/03 V Brně dne 4. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 126/03, zahájeném dne 4. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649, ve správním řízení zastoupená Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649, a ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Milady Horákové 109, Praha 6, IČ: 00128201, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA a.s., v jehož důsledku společnost ČEZ, a.s., nabude nově vydané akcie společnosti ŠKODA PRAHA a.s., navýší tak svůj podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA a.s. na 68,88 %, a tím získá i možnost tohoto soutěžitele přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výročních zpráv a účetních závěrek a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/03 ze dne 23. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 (dále jen "ČEZ"), nabude akcie společnosti ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Milady Horákové 109, Praha 6, IČ: 00128201 (dále jen "ŠKODA"), které má společnost ŠKODA nově vydat za účelem zvýšení svého základního kapitálu. Důvodem nabytí takto nově vydaných akcií společnosti ŠKODA navrhovatelem je narovnání vzájemných práv a povinností spojujících se soutěžitelů. Existující pohledávka společnosti ČEZ na zaplacení peněžité částky vůči společnosti ŠKODA tak má být uhrazena započtením nově vzniklé pohledávky společnosti ŠKODA vůči společnosti ČEZ na splacení emisního kurzu akcií nově vydaných společností ŠKODA za účelem zvýšení jejího základního kapitálu. Po uskutečnění této transakce společnost ČEZ jako dosavadní vlastník akcií představujících cca 29,8% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA, navýší svůj akciový podíl v nabývaném soutěžiteli na přibližně 68,88 %. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím společnost ČEZ získá možnost přímo kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost ŠKODA. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Návrh na povolení spojení byl podán v souladu s § 15 odst. 5 zákona, tj. před uzavřením smlouvy zakládající spojení či před jiným způsobem získání kontroly.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ČEZ stojí v čele skupiny společností, která zaujímá nejvýznamnější postavení jednak na trhu výroby elektrické energie (ČEZ zde působí přímo), jednak na trhu distribuce elektrické energie (ČEZ zde působí prostřednictvím jím kontrolovaných společností). Kromě toho vyvíjí činnost v mnoha dalších oblastech, mezi něž se řadí např. výroba a distribuce tepla, oblast telekomunikací, nebo oblast strojírenské výroby.
Mezi soutěžitele kontrolované společností ČEZ patří mimo jiné společnosti zabývající se výrobou, distribucí a obchodováním s elektrickou energií (např. Severočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a.s., Středočeská energetika a.s., Východočeská energetika, a.s., a Západočeská energetika, a.s.), montážemi, úpravami, údržbou a revizemi elektrických zařízení, inženýrsko investorskou činností a projektováním elektrických zařízení (například společnosti I&C Energo s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., SIGMA-ENERGO, s.r.o., a Energetické opravny, a.s, [ obchodní tajemství ], Východočeská energetika, a.s., a Západočeská energetika, a.s.), investiční výstavbou (AB Michle s.r.o.), poskytováním telekomunikačních služeb (CEZTel, a.s., a CEZnet, a.s.), finančními operacemi (ČEZ FINANCE B.V.), poskytováním inženýrských služeb a dodávkami speciálních zařízení a systémů (OSC, a.s.), dodávkami speciálních služeb a vývojovými pracemi, aktivitami v oblasti jaderné energetiky, projektováním elektráren, distribucí radiofarmak, analýzami, hodnocením a statickými a dynamickými zkouškami (Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.), montážemi zařízení distribučního rozvodu elektrického napětí, výrobou, montážemi a údržbou elektrických zařízení a přístrojů, výstavbou nosičů elektrického napětí, telekomunikačními montážemi a službami, stavebními montážními činnostmi na úrovni vysokého a nízkého napětí, výrobou rozvaděčů nízkého napětí a výrobou baterií, kabelů a vodičů (např. společnosti Severočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a.s., Moravskoslezská elektromontážní, a.s., Středočeská energetika a.s., Západočeská energetika, a.s., buď samy, nebo prostřednictvím kontrolovaných soutěžitelů).
Hlavní oblastí působení nabývaného soutěžitele, tj. společnosti ŠKODA , je poskytování komplexního sortimentu služeb týkajících se výstavby, rekonstrukce a modernizace investičních celků vyrábějících elektrickou energii a poskytování služeb v oblasti projektové činnosti v investiční výstavbě v elektroenergetice, a to jak na území České republiky, tak v zahraničí. Před spojením jsou akcie nabývaného soutěžitele vlastněny Fondem národního majetku České republiky (dále jen "FNM") (cca 54,77 %), společností ČEZ (cca 29,8 %), společností Škodaexport, a.s.(cca 10 %), zbývající akcie (cca 5,4 %) jsou rozptýleny mezi další subjekty. Po uskutečnění předmětného spojení budou akcie představující 68,88% podíl na základním kapitálu nabývaného soutěžitele ve vlastnictví navrhovatele, podíly dalších akcionářů společnosti ŠKODA se pak v odpovídající míře sníží (u FNM na cca [ obchodní tajemství ] %, u společnosti Škodaexport, a.s., na cca [ obchodní tajemství ] %).
V době před spojením je majoritním akcionářem v obou spojujících se soutěžitelích stát, a to prostřednictvím FNM vlastnícího akcie představující cca 67,71% podíl na základním kapitálu společnosti ČEZ a akcie představující cca 54,77% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA. FNM tak v důsledku vlastnictví akcií v soutěžitelích, mezi nimiž má dojít k předmětné transakci, tyto soutěžitele kontroluje. Tato kontrola ze strany státu má však jinou povahu než kontrola vykonávaná ve vztazích mezi klasickými soukromoprávními subjekty. Je tomu tak např. proto, že u soukromoprávních subjektů stojí při rozhodování týkajícího se nakládání se svým či svěřeným majetkem na prvním místě snaha o dosažení ekonomického zisku a silnější pozice na trhu, zatímco v případě státu hraje roli celá řada dalších aspektů, které mohou zájem na ekonomické prosperitě zatlačit do pozadí a které vyplývají ze samotné podstaty státu jako subjektu (mezi těmito aspekty lze zmínit např. sociální politiku státu, prosazování ekonomicky regulačních nástrojů, či ochrana životního prostředí). Jak vyplývá z rozhodnutí Úřadu č.j. S 145/02 1 , vztahují se ustanovení zákona o posuzování spojení soutěžitelů i na transakce, na základě nichž soutěžitel kontrolovaný státem, nabývá možnost kontrolovat jiného soutěžitele kontrolovaného státem, jestliže tito soutěžitelé vzhledem ke svému dřívějšímu působení na trhu představovali samostatné hospodářské jednotky, navzájem nezávislé v oblasti jejich chování v hospodářské soutěži.
Mezi soutěžitele kontrolované společností ŠKODA patří společnost EGI, a.s., zabývající se montážními pracemi, projektovou a inženýrskou činností v energetice, EGI servis, s.r.o., vyvíjející montážní a servisní činnost v energetice, [ obchodní tajemství ], a EGI machine, s.r.o., jež vyrábí rozvaděče nízkého napětí.
Dopady spojení
Při vymezení relevantního trhu v případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona vychází Úřad z oblastí, v nichž je činný nabývaný soutěžitel, přičemž se zaměřuje především na ty oblasti, ve kterých se nabývající a nabývaný soutěžitel svým působením překrývají.
Jak nabývaný soutěžitel, a to buď sám, nebo prostřednictvím svých dceřiných společností, tak skupina společností kontrolovaná navrhovatelem se svými aktivitami překrývají při poskytování komplexních inženýrských a servisních služeb pro oblast energetiky. Posuzované spojení tak má horizontální charakter. Vzhledem k nevýznamnému postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování komplexních inženýrských a servisních služeb v energetice, která je jako jediná posuzovaným spojením soutěžitelů dotčena, a existenci silné konkurence v předmětné oblasti, mohla být otázka konečného vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí ponechána otevřená. Stejným způsobem v případě posuzování dopadů spojení soutěžitelů činných v oblasti poskytování inženýrských a servisních služeb v energetice postupovala v otázce vymezení relevantního trhu po stránce věcné Evropská komise, k jejíž rozhodovací praxi Úřad podpůrně přihlíží 2 .
V oblasti dotčené spojením soutěžitelů činí podíl společnosti ŠKODA [ obchodní tajemství ] %, zatímco skupina soutěžitelů kontrolovaná navrhovatelem dosahuje podílu [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak dojde k navýšení podílu navrhovatele na [ obchodní tajemství ] %. V posuzované oblasti čelí spojující se soutěžitelé silné konkurenci jak ze strany subjektů sídlících v České republice, tak ze strany zahraničních soutěžitelů, kterými jsou velké mezinárodní koncerny jako např. Bechtel, Alstom, FRAMATOM, nebo Westinghouse.
Významným odběratelem komplexních služeb týkajících se výstavby, rekonstrukce a modernizace investičních celků vyrábějících elektrickou energii a služeb v oblasti projektové činnosti v investiční výstavbě v elektroenergetice od nabývaného soutěžitele je společnost ČEZ. Posuzované spojení soutěžitelů tak má rovněž vertikální charakter. V současné době, kdy dochází k ukončení zakázky na výstavbě významného investičního celku, vyrábějícího elektrickou energii, pro společnost ČEZ, na které se společnost ŠKODA podílela jako generální dodavatel, směřuje společnost ŠKODA svou činnost týkající se výstavby investičních celků především do zahraničí a na území České republiky se nyní věnuje pouze rekonstrukcím, údržbě a modernizaci již vybudovaných zařízení, kde je vystavena silné konkurenci domácích soutěžitelů. Služby, které budou předmětným spojením dotčeny, poskytují na území České republiky i zahraniční subjekty, jimž je vstup do oblasti poskytování uvedených služeb v České republice otevřen. Zakázky v této oblasti získávají jednotliví soutěžitelé v převážné míře na základě postupu podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, což znemožňuje navrhovateli přidělovat tyto zakázky pouze jím kontrolovaným společnostem, mezi něž bude po uskutečnění předmětného spojení patřit i společnost ŠKODA.
Další skutečností, která byla vzata v úvahu při posuzování dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž, je klesající kapacita a současně výrazný pokles podílu nabývaného soutěžitele v oblasti dotčené spojením ve srovnání s předchozími účetními obdobími. Obojí je způsobeno především tím, že, jak bylo výše uvedeno, v době předcházející předmětnému spojení soutěžitelů byla ukončena realizace významné zakázky v oblasti poskytování inženýrských a servisních služeb v energetice, která představovala velkou část obratu dosaženého poskytováním uvedených služeb na území České republiky a na níž se ve výrazné míře podílel nabývaný soutěžitel.
Kromě shora uvedených skutečností je třeba při posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž přihlédnout také k tomu, že i po jeho uskutečnění budou mít i jiní soutěžitelé působící v dané oblasti, než jsou soutěžitelé navrhovatelem kontrolovaní, nadále otevřenu možnost poskytovat komplexní inženýrské a servisní služby pro oblast energetiky skupině společností kontrolovaných navrhovatelem. Jak již bylo zdůrazněno, je tomu tak mimo jiné proto, že značná část zakázek spočívajících v poskytováním předmětných služeb je zadávána na základě postupu podle zákona č. 199/1994 Sb., což by mělo bránit navrhovateli přidělovat tyto zakázky pouze jím kontrolovaným společnostem, mezi něž bude po uskutečnění předmětného spojení patřit i společnost ŠKODA. Spojením nově vytvořená vertikální vazba proto nebude mít negativní dopad na hospodářskou soutěž v dotčené oblasti.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž ve spojením dotčené oblasti Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Právní moc: 6. srpna 2003
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Radek Pokorný, advokát AK POKORNÝ, WAGNER & SPOL. Karolíny Světlé 301/8 110 00 Praha 1