UOHS S126/1999
Rozhodnutí: VO4/S126/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků
Účastníci AKTIVITA, s.r.o., Praha JEMČA, a.s., Jemnice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


Č.j. S 126/99-240/452 V Brně l. března 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 126/99-240, zahájeném dne 27.12.1999 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AKTIVITA, s.r.o., se sídlem Wenzigova 5, 120 00 Praha, IČO 61052821, ve správním řízení zastoupená jednatelem JUDr. Ivanem Kozlem, ve věci udělení povolení ke spojení podniků AKTIVITA, s.r.o., se sídlem Wenzigova 5, 120 00 Praha, IČO 61052821, a JEMČA, a.s. se sídlem Jemnice, Znojemská 687, PSČ 675 31, IČO 46900179, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odstavec 1 písmeno a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků k němuž došlo ve smyslu § 8 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. tím, že společnost AKTIVITA, s.r.o., se sídlem, Wenzigova 5, 120 00 Praha, IČO 61052821, nabyla koupí akcií na kapitálovém trhu ke dni 8.8.1999 podíl ve výši 48,88 % na základním jmění společnosti JEMČA, a.s. se sídlem Jemnice, Znojemská 687, PSČ 675 31, IČO 46900179, a získala tak nad touto společností kontrolu, se dle § 8a odstavec 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákona č. 286/1993 Sb.,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 27.12.1999 žádost společnosti AKTIVITA, s.r.o., se sídlem 120 00 Praha, Wenzigova 5, IČO 61052821 (dále jen "AKTIVITA") o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Důvodem podání žádosti bylo ustanovení čl. VII bod 8. Smlouvy o prodeji a koupi akcií č. 08/99 ze dne 26.1 l.1999 (dále jen "Smlouva") uzavřené s Fondem národního majetku ČR (dále jen "FNM"), na základě které společnost AKTIVITA. nabyla úplatným převodem 21 029 kusů akcií společnosti JEMČA, a.s. se sídlem Jemnice, Znojemská 687, PSČ 675 31, IČO 46900179 (dále jen "JEMČA"), které představují 28 % podílu na základním jmění této společnosti. V čl. VII. bod 8. citované Smlouvy je stanovena povinnost kupujících (tj. AKTIVITA) předložit nejdéle do 7 dnů po jejím podepsání úřadu žádost o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8a zákona.
Z předložených podkladů úřad ověřil, že již před uzavřením uvedené Smlouvy dosáhla AKTIVITA nákupem akcií společnosti JEMČA na kapitálovém trhu ke dni 8.8.1999 podíl na základním jmění této společnosti ve výši 48,88 %. Dalším akcionářem společnosti JEMČA byl FNM (28%) a zbývající část akcií se nachází v držení drobných akcionářů z kupónové privatizace. Tato skutečnost ve vazbě na znění Stanov společnosti JEMČA umožnila společnosti AKTIVITA vykonávat trvale kontrolu nad touto společností a došlo tak ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
Dále bylo zjištěno, že AKTIVITA nezískala veškeré akcie představující podíl na základním jmění společnosti JEMČA ve výši 48,88 % nákupem na kapitálovém trhu. Usnesením vlády ČR č.168 ze dne 19.3.1997 bylo rozhodnuto o privatizaci JEMČA formou přímého prodeje 56 % akcií nově založené společnosti AKTIVITA s tím, že prodej se uskuteční ve dvou částech (po 28 % akcií) tak, že nejprve bude proveden úplatný převod 28 % akcií a převod zbývajícího podílu 28 % akcií společnosti JEMČA v držení FNM se uskuteční k 31.12.1999 za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto usnesením vlády. Prvních 28 % akcií získala AKTIVITA na základě Smlouvy s FNM ze 14.5.1997. Jednou z podmínek pro nabytí zbývajících 28 % od FNM bylo, že AKTIVITA učiní ostatním akcionářům neodvolatelný veřejný návrh smlouvy o koupi akcií dle § 183a obchodního zákoníku s vyloučením postupu dle odst. 3 tohoto ustanovení za stanovenou cenu, a to do 60 dnů od nabytí první části akcií z FNM. Tuto podmínku AKTIVITA splnila a nákupem na kapitálovém trhu zvýšil ke dni 8. 8. 1999 svůj předchozí podíl na základním jmění společnosti JEMČA (28 %) na 48,88 % (vyjádření zástupce společnosti, výpis SCP str. 5-10 spisu). Získala tak nad společností JEMČA kontrolu ve smyslu zákona.
Dne 26.11.1999 byla uzavřena (druhá) Smlouva o prodeji a koupi akcií mezi FNM a společností AKTIVITA. Touto smlouvou nabyla AKTIVITA zbývajících 28 % akcií JEMČA na základě splnění všech podmínek citovaného usnesení vlády ČR (spis str. 81-86) a navýšila svůj podíl na základním jmění společnosti JEMČA na 76,88 %.
Úřad se dále zabýval, zda znění Příkazní smlouvy, kterou FNM pověřilo dočasně AKTIVITU za stanovených podmínek a omezení výkonem svých akcionářských práv k 28 % akcií společnosti JEMČA nacházejících se v držení FNM, nezakládalo pro AKTIVITU možnost vykonávat kontrolu ve smyslu zákona nad společností JEMČA již dříve. Dospěl k závěru, že tomu tak není. (Příkazní smlouva viz spis str. 89-96).
V tomto správním řízení se úřad zaměřil na posouzení dopadů spojení uvedených podniků na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu.
Vycházel přitom z následujících podkladů:
Doklad o zaplacení správního poplatku, informace o spojovaných subjektech, výpisy ze střediska CP, usnesení vlády ČR, Smlouvy s FNM o úplatném převodu akcií (ze dne 14.5.1997 a z 26.11.1999, Příkazní smlouva, podklady od tuzemských výrobců čaje a od dovozců k vymezení relevantního trhu a stanoveni podílů soutěžitelů za rok 1998 i rok 1999 (dodávky čajů na tuzemský trh v objemových jednotkách a finančním vyjádření). Vyjádření soutěžitelů prodávajících čaj na tuzemském trhu k posouzení zaměnitelnosti jednotlivých skupin čajů.
Spojení podniků AKTIVITA a JEMČA bylo oznámeno v Obchodním věstníku dne 23.2.2000. Ve stanovené lhůtě úřad žádné námitky proti uvedenému spojení neobdržel.
Z účasti na seznámení s výsledky šetření a podklady pro vydání rozhodnutí se účastník řízení omluvil.
Charakteristika spojovaných podniků
Společnost AKTIVITA, s.r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku 18.3.1996 (byla založena za účelem privatizace společnosti JEMČA). Společníky jsou dle výpisu z obchodního rejstříku AGROTRADE, a.s. (55 % obchodního podílu) a dvě fyzické osoby. Předmětem činnosti je koupě zboží za účelem prodeje, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklamní činnost a činnost ekonomických a organizačních poradců. Na trhu čajů se hospodářské soutěže neúčastní. Společnost AGROTRADE, a.s. se zabývá poskytováním služeb (leasing, hostinská činnost, směnárenská činnost, pronájem motorových vozidel a silniční nákladní doprava). Rovněž se neúčastní hospodářské soutěže na trhů čajů. Společnost AKTIVITA nemá dle vyjádření jednatele kapitálovou ani personální účast v jiných společnostech. Majoritní vlastník AKTIVITY-společnost AGROTRADE, a.s. má kontrolní podíl akcií (55 %) ve společnosti Českomoravská potravinářská a.s. Společnost AGROTRADE, a.s. (a též AKTIVITA) má v Českomoravské potravinářské a.s. i personální účast. Předmětem činnosti Českomoravské potravinářské a.s. jsou obstaravatelské a poradenské služby v oblasti obchodu a investic, dále dle výpisu z OR též výroba potravinářská a mrazírenská v režimu živnosti volné. Úřad ověřil, že tato společnost se žádnou výrobní činností nezabývá.
Společnost JEMČA byla do Obchodního rejstříku zapsána 1.5.1992. V předmětu podnikání má uveden dovoz a vývoz surovin a hotových výrobků, úpravu, výrobu, balení a prodej potravinářských výrobků a provozování s tím související obchodní činnosti a skladovací činnost. Jediným zakladatelem byl FNM. Spojované podniky jsou již personálně propojeny (prostřednictvím vlastníků a představitelů AKTIVITY v orgánech JEMČI). JEMCA se účastní hospodářské soutěže na tuzemském trhu čajů jako výrobce a prodejce specializující se na toto zboží. Dodává čaje černé a zelené, čaje černé a zelené aromatizované a ochucené a čaje ovocné. Nedodávala ve sledovaném období čaje bylinné ani čaje instantní.
JEMČA nemá kapitálovou ani personální účast v jiných společnostech (s výjimkou držení několika kusů akcií v obchodních společnostech Technoexport a.s. a Ligna a.s.).
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Bylo zjištěno:
Všechny pravé čaje (na rozdíl od bylinných odvarů) v podstatě pocházejí ze stejné rostliny Camellia senensis. Čaj se vyrábí z tzv. pupenů (nejde o poupě, ale o zárodek dalšího lístku) a lístků této rostliny. Příčinou velkých odlišností v chuti čaje jsou různé způsoby v jeho zpracování. Čajové nápoje lze pořídit i z jiných surovin, které nemají vždy základ v čajové rostlině. V rámci výrobkového trhu čajů byly zjištěny tyto základní skupiny: zelené a černé čaje (jako tzv. pravé čaje), černé a zelené čaje aromatizované a ochucené (pravé čaje u nichž přistupuje technologie ochucování), ovocné čaje (jde o čaje charakterizované převahou složek ovocného původu, přičemž významnou složkou většiny ovocných čajů je květ ibišku súdánského), bylinné čaje (charakterizované převahou rostlinných složek příznivě působících na zdraví člověka; základem jsou různé rostliny, plody, bobule, kůra i kořeny rostlin, přičemž většina použitých surovin pochází z tuzemských zdrojů), a dále též instantní čaje (jde o čaje rozpustné, vyrobené z čajových extraktů a aromatických složek vázaných na cukrové bázi).
K tomu je třeba uvést, že u výrobkového trhu čajů neexistuje jednotné kriterium pro jeho členění; výše popsané skupiny jsou pouze jednou z možností členění (vycházející ze základních složek čajů).
Z důvodu vymezení trhu z hlediska výrobkového byl zjišťován názor konečného spotřebitele na zaměnitelnost jednotlivých skupin čajů. Úřad se obrátil s dotazy na deset velkoobchodů a konečných prodejců čaje o jejich názor na možnosti vzájemné zaměnitelnosti jednotlivých skupin čajů z hlediska poptávky konečného spotřebitele k danému účelu užití (pití teplého čajového nápoje).
Z odpovědí vyplynuly tyto skutečnosti. Vlivem částečné liberalizace obchodu je na tuzemském trhu patrná produktová a druhová specializace konečných spotřebitelů v takové míře, že případný nedostatek jednoho druhu čaje na trhu by byl spotřebiteli vnímán jako neuspokojení jejich potřeby po daném druhu zboží. Spotřebitelské hledisko je dnes tak vyhraněné, že v případě nedostupnosti čajů některé skupiny by spotřebitel zřejmě neodebral čaje jiné skupiny jako běžnou okamžitou náhradu. Vzájemná zaměnitelnost uvedených skupin je většinově hodnocena jako spíše částečná nebo u některých skupin čajů vůbec žádná. Pouze některé odpovědi připouštěly částečnou zaměnitelnost instantních čajů čaji ovocnými, příp. čaji ochucenými a aromatizovanými. U skupiny zelených a černých čajů je většinově uváděna nezastupitelnost. (Při jejich nedostatku v tuzemsku by spotřebitel původně zamýšlený nákup zřejmě realizoval jinde). Spotřebitelé preferující ovocné čaje by jen omezeně volili čaje aromatizované a ochucené. Spotřebitelé užívající bylinné čaje by rovněž většinou nesáhli po čaji jiné skupiny.
Po zhodnocení všech získaných podkladů vymezil úřad pro potřeby tohoto správního řízení relevantní trh takto:
z hlediska výrobkového jako trh čajů , v jehož rámci lze vysledovat 5 subtrhů:
1. Subtrh černých a zelených čajů
2. Subtrh černých a zelených čajů aromatizovaných a ochucených
3. Subtrh ovocných čajů
4. Subtrh bylinných čajů
5. Subtrh instantních čajů
z hlediska geografického: jedná se o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území CR dostatečně homogenní.
z hlediska časového: jedná se o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu:
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za rok 1998, (podpůrně přihlédl k údajům za rok 1999). Úřad konstatuje, že není vyloučeno jiné-např. podrobnější členění relevantního výrobkového trhu čajů; v daném řízení by však nemělo vliv na postavení spojovaných podniků na tomto trhu.
Společnost AKTIVITA se hospodářské soutěže na trhu čajů neúčastní.
Podíl společnosti JEMČA na relevantním trhu čajů (zahrnujícím všechny uvedené subtrhy) v r. 1998 výrazněji převyšoval 30 % celkového obratu dosahovaného na tomto trhu. V r. 1999 byl její podíl nižší, avšak stále převyšoval 30% celkového obratu daného trhu. JEMČA dosahovala nejvyššího podílu na celkovém obratu tohoto trhu (v porovnání s ostatními soutěžiteli). Nejvýznamnějšími konkurenty jsou DOUWE EGBERTS, UNILEVER, MILFORD a Balírny čaje DUKÁT, dále zde působí menší soutěžitelé.
Postavení společnosti JEMČA na jednotlivých subtrzích.
Subtrh černých a zelených čajů:
Prodej černých a zelených čajů vykazuje poměrně velkou stabilitu. Na celkovém obratu trhu čajů se podílí cca ....... % a představuje nejvyšší podíl. Na uvedeném subtrhu působí celkem 3 významní soutěžitelé, z nichž podíl JEMČI je nejvyšší a výrazně převyšuje 30 % celkového obratu dosahovaného na daném trhu (v r. 1998 i r. 1999). Dalšími významnými soutěžiteli jsou např. DOUWE EGBERTS, UNILEVER, MILDFORD.
Subtrh černých a zelených čajů aromatizovaných a ochucených:
Na celkovém obratu trhu čajů se aromatizované a ochucené čaje podílí cca ..... %. Spotřeba však v posledních letech vykazuje meziročním nárůst. Podíl společnosti JEMČA v roce 1998 na tomto subtrhu zdaleka nedosáhl hranice 30 %. V roce 1999 zvýšila JEMČA svůj podíl o cca ..... %, (nedosáhl však hranice 30 %). Nejvýznamnějšími konkurenty jsou DOUWE EGBERTS (který dosahuje největší podíl na tomto subtrhu) a UNILEVER.
Subtrh ovocných čajů:
Na celkovém obratu trhu čajů se ovocné čaje podílí cca ..... %. Jde o druhý nejvýznamnější subtrh, který vykazuje rovněž meziroční nárůst spotřeby. Na subtrhu působí celkem 6 významných soutěžitelů. Podíl JEMČI přesáhl v roce 1998 výrazně hranici 30 %, v roce 1999 jeho podíl mírně poklesl (avšak stále převyšoval 30 % celkového obratu). Nejvýznamnějším konkurentem je i zde DOUWE EGBERTS a dále MILFORD či LEROS.
Subtrh bylinných čajů:
Bylinné čaje se podílí na celkovém obratu trhu čajů cca ..... % obratu. Charakteristická je stabilita spotřeby bez větších meziročních výkyvů. Společnost JEMČA na uvedeném subtrhu již v r.1998 a r.1999 nepůsobila.
Subtrh instantních čajů:
Instantní čaje se v roce 1998 jen nepatrně podílely na celkovém obratu trhu čaje (cca ..... %). Také zde je charakteristický vyšší meziroční nárůst spotřeby. Společnost JEMČA v roce 1998 ani v roce 1999 instantní čaje nevyráběla.
Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž
Jde o konglomerátní (smíšené) spojení podniků, tj. spojení mezi podnikateli, kteří nejsou konkurenty, ani nejsou ve vztahu odběratelů či dodavatelů (nepůsobí na navazujících trzích).
Podíl společnosti JEMČA na trhu čajů přesáhl v r. 1998 i v r. 1999 hranici 30 % celkového obratu (obdobně i na subtrhu černých a zelených čajů a subtrhu ovocných čajů).
Nabytím kontroly nad společností JEMČA společností AKTIVITA nedojde ke změně počtu soutěžitelů působících na vymezeném relevantním trhu a rovněž nedojde v důsledku spojení podniků k navýšení podílu spojeného podniku na celkovém obratu dosahovaném na relevantním trhu čajů, obdobně na žádném subtrhu na kterém JEMČA působí.
Bariéry vstupu na trh :
Dopady spojení na tržní prostředí byly posuzovány také v souvislosti s překážkami, které musí nový soutěžitel překonat při vstupu na relevantní trh.
Soutěžitel vstupující na trh čajů musí mít finanční prostředky potřebné k zajištění výroby a nákupu suroviny, vč. výrobních prostor. Hodnota strojního vybavení-baličky se pohybuje v několika mil. Kč, dále jsou to náklady na obalový materiál a prostředky na zajištění dopravy. Tyto počáteční investice činí cca 10 mil. Kč; lze konstatovat, že investiční náročnost vstupu soutěžitelů na trh čajů nepředstavuje významnou překážku.
Celní ani jiné administrativní bariéry vstupu na trh čajů neexistují, cenové relace čajové suroviny na zahraničních trzích jsou pro producenty působící na tuzemském trhu v podstatě stejné.
Na základě uvedených skutečností úřad neshledal zásadní překážku vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Spojený podnik pak z hlediska své tržní síly přístup nových soutěžitelů na relevantní trh nezhorší.
Právní rozbor
Podle § 8 odstavec 2 písmeno a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Kontrola znamená možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnosti podniku, zejména možnost určovat jeho chování v hospodářské soutěži. Úřad v průběhu správního řízení ověřil, že došlo ke spojení podniků ve smyslu zákona nákupem akcií na kapitálovém trhu (viz první část odůvodnění). Nabytí dalších 28 % akcií společnosti JEMČA od FNM na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií ze dne 26.1l.1999 pak představuje jen navýšení kontrolního podílu společnosti AKTIVITA, a to na 76,88 %.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Podíl společnosti JEMČA ve sledovaném období přesahoval 30 % celkového obratu dosahovaného na relevantním trhu čajů (a obdobně i u dvou subtrhů); jde tedy o spojení, které podléhá povolení úřadu.
Posouzení hospodářských výhod spojení
Dle § 8a odstavec 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Hospodářské výhody musí být zvažovány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky (hledisko spotřebitelské). Hospodářské výhody spojení ve smyslu zákona budou dány, pokud spojení přináší nebo z dlouhodobého hlediska přinese spravedlivý díl výsledných výhod i spotřebitelům.
Účastník řízení uvedl tyto hospodářské výhody (spis str. 105):
Cílem privatizace společnosti JEMČA bylo zachování této společnosti (vyrábějící pro spotřebitele výrobky cenově dostupné) jako tradičního výrobce a prodejce čaje na tuzemském trhu.
Přispět k udržení zaměstnanosti v regionu.
Snižování nákladů (administrativních, režijních, dopravy a pod.) za účelem vytvoření prostoru pro snížení spotřebitelských cen při zachování vysoké kvality výrobků.
Urychlení inovace podporou aplikačního firemního výzkumu a vývoje.
Širší uplatnění informačních technologií při společném marketingovém řízení a strategii vytvoří podmínky pro postupné pronikání spojeného podniku i na náročné zahraniční trhy.
Vyšší využití kapacit výrobního zařízení a zkrácení doby obrátky investic přispěje ke snižování nákladů výroby.
K tomu úřad uvádí:
JEMČA s počtem cca 100 zaměstnanců působí v regionu s mírou nezaměstnanosti kolem 12,4 %. Snaha udržet výrobu a tím í pracovní místa je nespornou výhodou celospolečenského významu. Snižování nákladů za účelem snížení spotřebitelských cen při zachování vysoké kvality výrobků stejně tak jako urychlení inovace podporou aplikačního firemního výzkumu a vývoje hodnotí úřad jako výhody z hlediska konečného spotřebitele. Efektivitě výroby přispěje i vyšší využití výrobních kapacit. Sortiment společnosti JEMČA se pohybuje od exkluzivních výrobků až po výrobky určené pro hromadné stravování. (Toto dokládá i členění katalogu čajů na výrobkové řady EXCLUSIVE, ZNAČKOVÝ SPECIÁL, STANDARD, OVOCNY VÝBĚR, KLASIK, GASTRO a ČAJOVÉ SPECIALITY). Firemní výzkum a vývoj přispěje ke zlepšení kvality výrobků a zavádění nových výrobků na trh, což bude mít pozitivní dopad na konečného spotřebitele.
Úřad konstatuje, že předložené výhody spojení jsou výhodami, na nichž bude participovat i spotřebitel a újma, která může narušením soutěže vzniknout, bude převážena výhodami, jež spojení přinese.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a rozhodl o povolení spojení, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením IV. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží :
AKTIVITA, s.r.o.,
Wenzigova 5
120 00 Praha 2