UOHS S125/2008
Rozhodnutí: S125/2008/KS-11575/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STRABAG SE/Štěrkovny spol. s r.o.
Účastníci Štěrkovny spol. s r.o. STRABAG SE
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2008

S 125/2008/KS-11575/2008/840
V Brně dne 9. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 125/2008, zahájeném dne 16. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstrasse 9, ve správním řízení zastoupeného Dr. Josefem Černohlávkem, advokátem, se sídlem v Praze, Jungmannova 31, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstrasse 9, a Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov, se sídlem Dolní Benešov, IČ: 47150335, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 14. dubna 2008 mezi společností STRABAG SE, jako kupujícím, a Ing. R. B., jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost STRABAG SE získá 100% obchodní podíl ve společnosti Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 18/2008 ze dne 30. dubna 2008.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, oslovil některé subjekty působící na některých z níže vymezených trhů k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Ta byla zohledněna v rámci posouzení spojení. I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 14. dubna 2008 mezi společností STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstrasse 9 (dále jen STRABAG SE ), jako kupujícím, a Ing. R. B., jako prodávajícím. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost STRABAG SE 100% obchodní podíl ve společnosti Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov, se sídlem Dolní Benešov, IČ: 47150335 (dále jen Štěrkovny DB ), a tím i možnost přímo výlučně kontrolovat tuto společnost. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost STRABAG SE stojí v čele podnikatelské skupiny STRABAG, která se celosvětově zabývá činnostmi v oblastech pozemního, inženýrského a silničního stavitelství. V případě České republiky se jedná o výstavbu dopravních, inženýrských a průmyslových staveb, těžbu kameniva, štěrků a písků, výrobu betonových a obalovaných směsí.
7. V rámci skupiny STRABAG působí v České republice především následující společnosti: - KAMENOLOMY ČR s.r.o., jejímž předmětem podnikání je těžba, výroba a prodej drceného kameniva pro betonárky a obalovny, kameniva pro kolejová lože a regulaci vodních toků, silniční a inženýrské stavby, - BOHEMIA ASFALT, s.r.o. (dříve ČMO-České a moravské obalovny, s.r.o.) se včetně svých dceřiných společností zabývá výrobou asfaltových obalovaných směsí, - ILBAU spol. s r.o. podnikající v oblasti provádění staveb, jejich rekonstrukcí či demolicí, výroby betonu, zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí, zemních prací a výroby stavebních hmot a stavebních výrobků, - STRABAG a.s. je činná zejména v oblasti pozemního, inženýrského a silničního stavitelství a v oblasti rozvoje projektů, - Společnost MiTTaG spol. s r.o. působí v oblasti pozemního stavitelství (jedná se zejména o bytovou, průmyslovou a občanskou výstavbu a inženýrského stavitelství), - JHP spol. s r.o. se zaměřuje na bytovou, komerční a průmyslovou výstavbu, silniční stavby, železniční stavby, vodohospodářské stavby a stavby pro využití volného času, - SAT s.r.o. se zabývá poradenskou činností v oblasti zpracování stavebních hmot a polotovarů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, výrobou směsí pro silniční stavby, - BETON Písek, spol. s r.o. podniká v oblasti výroby betonu, - TBG České Budějovice spol. s r.o., jejímž předmětem podnikaní je výroba cementového zboží a umělého kamene, - BHG CZ s.r.o. je činná v oblasti velkoobchodu, - BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o. se zabývá prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, činnostmi organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví, - AET-Asfalt-emulsní technologie s.r.o., jejímž předmětem podnikaní je výroba asfaltových emulsí, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, - ZIPP PRAHA, s.r.o., která působí v oblasti výroby panelů a betonových stavebních prvků, - ZIPP Brno s.r.o., která je činná v oblasti stavební dopravy a provádění staveb, - ZIPP REAL, a.s., jejímž předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost, - PREFIN a.s. je činná v oblasti držení a správy obchodních podílů, - PREZIPP s.r.o. podnikající v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství, - Dálniční stavby Praha, a.s. podniká v oblasti výstavby a rekonstrukce dálnic, silnic, tramvajových tratí, letištních ploch, ploch pro průmyslová a obchodní centra, či benzinových pump.
8. Štěrkovny DB , společnost s ručením omezeným založená podle českého právního řádu, působí především v oblasti výroby betonových směsí, těžbě kameniva, štěrku a písku a souvisejících oblastech. Společnost Štěrkovny DB dále kontroluje skupinu společností, které však nevykazují žádnou obchodní činnost, případně jsou v konkurzu či v likvidaci. III. Relevantní trh
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná společnost Štěrkovny DB je činná především v oblasti výroby betonových směsí a těžbě kameniva. STRABAG SE působí na území České republiky v oblasti výstavby dopravních, inženýrských a průmyslových staveb, těžby kameniva, štěrků a písků, výroby betonových a obalovaných směsí. K překryvu činností spojujících se soutěžitelů tedy dochází v oblasti výroby čerstvých betonových směsí, tzv. transportbetonu, a těžby kameniva.
12. Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je dodavatelům dodávána pro okamžitou spotřebu. Je vyráběn v pevných či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na staveništi nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu.
13. Kamenivo je jednou ze základních surovin pro výrobu transportbetonu. Pojem kamenivo zahrnuje v sobě výrobky jako písek, štěrk a štěrkopísek. Kamenivo je získáváno těžbou z jednotlivých ložisek stavebního kamene či štěrkopísků a jeho následnou úpravou (tříděním a drcením) na velikostní frakce dle účelu použití.
14. V oblasti transportbetonu působí oba spojující se soutěžitelé. Nabývaná společnost, Štěrkovny DB, je v České republice činná v oblasti transportbetonu zejména prostřednictvím následujících provozoven: Bohumín, Bruntál, Dolní Benešov, Frýdek Místek (2 provozy), Jindřichov, Karviná, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Opava, Ostrava (3 provozy), Třinec (všechny v Moravskoslezském kraji), Hodonín, Holešov, Kroměříž, Veselí nad Moravou, Vsetín (Zlínský kraj), Vyškov, Křižanovice (kraj Jihomoravský), Hradec Králové, Jičín (kraj Královehradecký), Zábřeh na Moravě, Přerov, Troubelice (kraj Olomoucký), Kadaň, Ledvice, Žatec (kraj Ústecký), Karlovy Vary (kraj Karlovarský) a Plzeň (kraj Plzeňský).
15. STRABAG SE působí v oblasti transportbetonu prostřednictvím těchto provozoven: Ostrava-Hrušov (kraj Moravskoslezský), Jeseník, Olomouc (kraj Olomoucký), Brno (kraj Jihomoravský), Benešov, Liberec, Česká Lípa, Nová Ves nad Nisou (kraj Liberecký), Nová Paka, Rychnov nad Kněžnou, Benešov (kraj Královehradecký), Kadaň, Teplice (kraj Ústecký), Plzeň (kraj Plzeňský), Těšovice, Písek, České Budějovice (kraj Jihočeský), Mladá Boleslav, Beroun, Mělník, Velvary, Kralupy nad Vltavou (kraj Středočeský) a Praha (2 provozy).
16. V oblasti, která je vertikálně navazující na výrobu transportbetonu, tj. v oblasti těžby kameniva se jedná o tyto provozovny společnosti Štěrkovny DB: štěrkovna Dolní Benešov a Bohumín, kamenolomy Nový Valšov, Starý Valšov, pískovna Závada (kraj Moravskoslezský), a Zaječov (kraj Středočeský).
17. STRABAG SE působí v této oblasti prostřednictvím těchto kamenolomů a štěrkopískoven: Bílčice, Kobylí, Bohučovice, Bukovice, Hanušovice, Kozí Vrch, Mladoňov (kraj Moravskoslezský), Březce, Chabičov, Lipník nad Bečvou, Nejdek, Veslíčko (kraj Olomoucký), Lhota Rapotina (kraj Jihomoravský), Ondřejov, Těchobuz, Ořechov (kraj Vysočina), Zdechovice (kraj Pardubický), Černá v Pošumaví, Kaplice, Dačice, Deštná, Horní Němčice, Horní Radouň, Kožlí, Zahořany, Těšovice, Nihočovice (kraj Jihočeský), Číhaná, Mokrá (kraj Karlovarský), Vacíkov, Oráčov (kraj Středočeský) a Kladruby (kraj Plzeňský).
18. Skupina STRABAG SE rovněž působí v sektoru stavebních činností, který je oblastí vertikálně navazující na výrobu a prodej transportbetonu. Stavební činnost lze obecně rozdělit na dva základní segmenty, a to pozemní stavitelství (výstavba bytových a nebytových budov) a inženýrské stavitelství (infrastrukturní výstavba).
19. Dále se skupina STRABAG SE zabývá výrobou obalovaných směsí, která tvoří vertikálně navazující činnost na výrobu a prodej kameniva. Výroba asfaltem obalovaných směsí se provádí na šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž jako vstupní suroviny slouží kamenivo, mletý vápenec, asfalty a speciální přísady. Obalované směsi obdobně jako čerstvý beton určený k přepravě má omezenou dobu zpracovatelnosti horké asfaltové směsi vzhledem k jejímu postupnému chladnutí, a tím je omezena přepravní vzdálenost asfaltových směsí maximálně do 40 km.
20. V rámci posuzovaného spojení soutěžitelů je hlavní dotčenou činností spojujících se soutěžitelů výroba a prodej transportbetonu a výroba a prodej kameniva , která představuje pro účely posouzení dopadů daného spojení soutěžitelů vymezené relevantní trhy z hlediska věcného.
21. Při vymezování relevantního trhu z hlediska geografického Úřad dospěl k níže uvedeným závěrům.
22. Transportbeton má jako výrobek velmi omezenou trvanlivost z důvodů technologických (např. zpracovatelnosti a kvality směsi, která závisí na době, a tím i vzdálenosti přepravy) a dále z důvodů ekonomických (výše přepravních nákladů), což znemožňuje jeho dopravu na větší vzdálenost než cca 30 km od místa jeho výroby, tudíž relevantní trh by měl představovat prostor vymezený dojezdovou vzdáleností zhruba 30 km od dané výrobny. K obdobným závěrům dospěl Úřad ve své předcházející rozhodovací praxi. [1] Rovněž uvedený závěr potvrdili Úřadem oslovení soutěžitelé.
23. V daném případě bude tedy považováno za dotčené oblasti území ohraničená vzdáleností 30 km od provozoven nabývané společnosti Štěrkovny DB, přičemž se Úřad zejména zabývá těmi geografickými oblastmi, kde dochází k významnému překrytí činností spojujících se soutěžitelů. Pro účely posouzení předmětného spojení Úřad vymezil s ohledem na výše uvedené rozmístnění jednotlivých provozoven spojujících se soutěžitelů tyto následující území: (i) vzdáleností 30 km od výroben betonu v Ostravě tvořené územím okresu Ostrava a částí okresů Opava, Nový Jičín, Karviná a Frýdek-Místek (dále jen území Ostrava a okolí ) a (ii) vzdáleností 30 km od výroben betonu v Kadani vymezeném okresy Chomutov a části okresu Karlovy Vary a Louny (dále jen území Kadaň a okolí ).
24. Dodávky kameniva jsou rovněž lokálně omezeny, a to z důvodu vysokých přepravních nákladů, kdy jeho dodávky jsou ekonomicky rentabilní v závislosti na členění terénu cca do vzdálenosti 50-60 km od místa jeho těžby. V případě regionů, kde se nevyskytují vhodná ložiska kamene či štěrkopísků a dochází tak k pokrytí potřeby z okolních regionů, může být dopravní vzdálenost i vyšší cca 80-100 km (a to i například v případě použití vlakové přepravy). K obdobným závěrům dospěl Úřad ve své předcházející rozhodovací praxi. [2] Rovněž uvedený závěr potvrdili Úřadem oslovení soutěžitelé.
25. S ohledem na rozmístnění nabývaných těžebních lokalit Štěrkovny DB Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil následující území dotčené spojením jako (i) území ohraničené vzdáleností 60 km od kamenolomů Valšov zahrnující zhruba kraj Moravskoslezský a Olomoucký (dále jen území Valšov ) a (ii) území ohraničené vzdáleností 60 km od kamenolomu Zaječov, které je tvořené částí krajů Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Prahou (dále jen území Zaječov ). IV. Dopady spojení
26. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [3]
27. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [4]
28. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [5] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [6] IV.1 Struktura trhu IV.1.1 Struktura trhu výroby a prodeje transportbetonu
29. Na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území Ostravy a okolí na základě objemu produkce zaujímala skupina STRABAG SE v roce 2007 cca [ obchodní tajemství ] % a Štěrkovny DB zhruba [ obchodní tajemství ] % společný podíl spojujících se soutěžitelů byl za uplynulé účetní období cca [ obchodní tajemství ] % . V případě vymezeného území Kadaně a okolí se jednalo o podíl STRABAG SE ve výši cca [ obchodní tajemství ] % a Štěrkoven DB zhruba [ obchodní tajemství ] % , společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy představoval cca [ obchodní tajemství ] % . Co se týká ostatních území, kde dochází k průniku činností spojujících se soutěžitelů je možno uvést, že tržní podíly nepřekračují 15% hranici.
30. V případě trhu výroby a prodeje transportbetonu Úřad zkoumal rozmístění konkurenčních provozoven vyrábějících betonové směsi na území Ostravy a okolí a došel ke zjištění, že zde působí množství dalších významných soutěžitelů z celorepublikovou působností, a to například betonárky společnosti ZAPA beton a.s. (cca 7 provozoven), CEMEX Czech Republic, s.r.o. (cca 5 provozoven), TBG Čechy a Morava a.s. (5 provozoven), Skanska Transbeton, s.r.o. (3 provozovny), Kámen Zbraslav, spol. s r.o. Na území Kadaně a okolí, kde působí čtyři betonárky spojujících se soutěžitelů, se nachází 11 dalších provozoven konkurenčních subjektů.
Počet provozoven transportbetonu jednotlivých významných soutěžitelů ve vymezených oblastech
soutěžitel
geografická oblast

Ostrava a okolí
Kadaň a okolí

Štěrkovny DB
9
3

Strabag SE
1
1

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
5
1

Heidelberg cement
5
4

Skanska
3
0

ZAPA beton a.s.
7
1

31. Úřad se rovněž zabýval postavením jednotlivých soutěžitelů jednak na vymezených lokálních trzích a jednak jejich postavením z celorepublikového hlediska. Z hlediska území celé České republiky patří k nejvýznamnějším soutěžitelům na trhu výroby a prodeje transportbetonu společnost ZAPA beton a.s. a skupina Heidelberg cement (Českomoravský beton a.s., TBG BETONMIX a.s. a TBG Čechy a Morava a.s.), obě s podílem přesahujícím [ obchodní tajemství ] %, dále CEMEX Czech Republic, s.r.o. s cca [ obchodní tajemství ]% podílem, Skanska Transbeton, s.r.o. s cca [ obchodní tajemství ]% podílem a dále se bude jednat o spojením vzniklý subjekt s cca [ obchodní tajemství ]% podílem na trhu. Z pohledu celorepublikového rozmístění provozoven jednotlivých soutěžitelů tvoří poměrně hustou síť výroben betonových směsí, která je rovněž doplňovaná dle poptávky po transportním betonu v určitých lokalitách přímo na staveništích mobilními betonárkami, které jsou navrženy tak, aby náklady na dopravu a montáž byly co nejnižší a daly se flexibilně přemísťovat a rychle uvést do provozu. IV.1.2 Struktura trhu výroby a prodeje kameniva
32. Tržní podíl skupiny STRABAG SE na trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov v roce 2007 byl na základě objemu produkce ve výši [ obchodní tajemství ] % a tržní podíl Štěrkoven DB činil cca [ obchodní tajemství ] % , společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy představoval cca [ obchodní tajemství ] % . V případě území Zaječov se jednalo o podíl skupiny STRABAG SE ve výši cca [ obchodní tajemství ] % a Štěrkovny DB zhruba [ obchodní tajemství ] % , společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tedy představoval cca [ obchodní tajemství ] % .
33. V případě trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov působí zejména společnosti EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o., jež vlastní kamenolom s nejvyšší kapacitou v oblasti, a Českomoravský štěrk, a.s., obě s cca [ obchodní tajemství ]% podílem, dále CEMEX Czech Republic, s.r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %), Kámen Zbraslav, spol. s r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %), ZAPA beton a.s., Bögl a Krýsl-pozemní a podzemní stavitelství, komanditní společnost, Štěrkovny Olomouc a.s. a další menší kamenolomy. Na území Zaječov působí nadnárodní skupina Tarmac (Tarmac CZ a.s. s cca [ obchodní tajemství ] %), Kámen Zbraslav, spol. s r.o. (cca [ obchodní tajemství ] %), dále Berger Bohemia a.s., Plzeňské štěrkopísky s.r.o., Bögl a Krýsl-pozemní a podzemní stavitelství, komanditní společnost, ZAPA beton a.s. aj.
34. Z hlediska území celé České republiky patří k nejvýznamnějším soutěžitelům na trhu výroby a prodeje kameniva nadnárodní skupina Heidelberg cement (prostřednictvím Českomoravský štěrk a.s.) s podílem cca [ obchodní tajemství ] %, skupina Tarmac s podíly cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž spojením vzniklý subjekt dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu.
IV.2 Vertikální integrace
35. Z provedených výsledků šetření vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má horizontální i vertikální charakter. Výše uvedené trhy jsou charakteristické přítomností významných konkurenčních subjektů, z nichž někteří náleží do celonárodních či nadnárodních skupin působících v oblasti výroby betonu, kameniva a jiných stavebních materiálů, jako jsou skupiny ZAPA beton a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o. či Heidelberg cement. Odběrateli pak jsou rovněž stavební společnosti náležící do celosvětově působících podnikatelských uskupení, jako jsou skupina Skanska, METROSTAV a.s. (DDM Group) či STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. (Eurovia-Vinci Group). Vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů se projeví na relevantnímu trhu vertikálně předcházejících sektorech (kamenivo) či navazujících sektorech (stavební činnosti). V této souvislosti Úřad uvádí, že obdobná vertikální integrace, jakou má spojením vzniklý subjekt, není v dané soutěžní oblasti neobvyklá, obdobné vertikální propojení existuje u dalších výše uvedených podnikatelských uskupení. V této souvislosti Úřad konstatuje, že vertikální propojení skupiny STRABAG SE existuje již před realizací předmětného spojení.
IV.3 Hospodářská a finanční síla
36. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojením vzniklého subjektu, skupina STRABAG SE je celosvětově působící podnikatelskou skupinou, jejíž celosvětový obrat činil v roce 2006 cca 260 mld. Kč. [7] Na vymezeném věcně relevantních trzích působí i další soutěžitelé patřící do celosvětově působících podnikatelských uskupení v oblasti výroby a prodeje kameniva, transportního betonu, poskytování stavebních prací, kteří disponují obdobným obratem, jež bude dosahovat spojením vzniklý subjekt. V důsledku realizace spojení se tento poměr výrazným způsobem nezmění z důvodu, že obrat nabývané skupiny je cca 1 mld. Kč, tj. podstatně nižší než 1 % obratu skupiny STRABAG SE před realizací spojení.
IV.4 Překážky vstupu na trh
37. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
38. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
IV.4.1 Překážky vstupu na trh výroby a prodeje transportbetonu
39. Pokud jde o vstup nového subjektu na relevantní trh výroby a prodeje transportbetonu, tak celkové průměrné náklady na zavedení betonárny, která je ve svém regionu konkurenceschopná, se pohybují v rozmezí 20-30 milionů Kč, a to v závislosti na její velikosti a technologické vybavenosti. Jak bylo výše uvedené, jednou z možností je využití mobilních betonárek, které mají nižší nároky na prostor a úpravu terénu, a rovněž tak snižují v případě přemísťování náklady na dopravu betonu. Trh výroby a prodeje transportbetonu není zatížen žádnými podstatnými administrativními omezeními vyplývajícími z právních předpisů či z nedostupnosti technologie či know-how. V této souvislosti Úřad poukazuje na velkém množství soutěžitelů, jež jsou na trhu v České republice aktivní.
IV.4.2 Překážky vstupu na trh výroby a prodeje kameniva
40. Náklady na průzkum a otvírku nového ložiska těženého kameniva a na vybudování nového závodu na úpravu a třídění kamene se pohybuje okolo 100-200 mil Kč dle plánované kapacity lomu. V případě těžby nového ložiska musí být provozovatel ložiska držitelem báňského oprávnění a musí obdržet povolení k těžbě. U ložisek výhradních musí být tento subjekt majitelem dobývacích práv k ložisku a následně muže obdržet od příslušného báňského Úřadu povolení k těžbě. U ložisek nevýhradních (majitelem není stát) musí provozovatel obdržet územní rozhodnutí a následně stavební povolení, které v tomto případě nahrazuje povolení k těžbě. Úřad rovněž v této souvislosti oslovil Český báňský úřad a vybrané obvodní báňské úřady, jež jsou ze zákona pověřeny dozorem nad bezpečným a hospodárným využitím nerostů, v souvislosti s problematikou procesů podmínek pro otvírku ložiska a povolení k těžbě kameniva. Z vyjádření těchto orgánů Státní báňské správy dále vyplynulo, že jsou rovněž vydána povolení k těžbě společnostem pro dobývací prostory kameniva a štěrkopísků, které leží na území Moravskoslezského kraje (např. okresu Opava), které v současnosti neprovádí žádnou činnost v těchto lokalitách, a jsou tak potenciálními soutěžiteli v oblasti vymezené územím Valšov.
IV.5 Charakteristika odběratelů
IV.5.1 Charakteristika odběratelů na trhu výroby a prodeje transportbetonu
41. Spotřebitelé transportbetonu se částečně koncentrují v okolí větších měst či v okolí míst, kde je plánována výstavba velkých stavebních projektů. Obecně však platí, že spotřebitelé transportbetonu jsou relativně rovnoměrně rozmístěni po celém území České republiky, přičemž typickými spotřebiteli transportbetonu jsou stavební společnosti a pouze v omezeném množství fyzické osoby-stavebníci. Rovněž veřejná správa vytváří nepřímo poptávku po dodávkách transportbetonu v rámci výběrových řízení na stavby velkých investičních celků. Dodavatelé transportbetonu pak v naprosté většině případů působí pouze v roli subdodavatelů, kteří se vlastních výběrových řízení neúčastní.
42. Hlavním kritériem výběru dodavatele transportbetonu je pro spotřebitele především cena a vzdálenost od betonárny do místa spotřeby transportbetonu. U velkých nebo technologicky náročných zakázek je důležitá také výrobní kapacita a kvalita. Obecně lze však říci, že téměř všichni výrobci transportbetonu nabízejí podobný sortiment výrobků ve srovnatelné kvalitě.
IV.5.2 Charakteristika odběratelů na trhu výroby a prodeje kameniva
43. Odběrateli kameniva jsou zejména výrobci transportbetonu, betonového zboží a obalovaných směsí a stavební společnosti. Tito soutěžitelé si vybírají své dodavatele především na základě nákladovosti, kdy jednou z nejdůležitějších složek je cena za dopravu. K dohodě o ceně produktu dochází na základě individuálního vyjednávání mezi odběratelem a dodavatelem, jež vychází z platných ceníků výrobců kameniva. Dalším důležitým parametrem pro spotřebitele je kvalita a komplexnost nabízeného sortimentu kameniva.
IV.6 Celkové hodnocení
IV.6.1 Trh výroby a prodeje transportbetonu
44. Z výše uvedeného vyplývá, že dodávky transportního betonu spojením vzniklého subjektu na územích Ostrava a okolí a Kadaň a okolí budou představovat méně než [ obchodní tajemství ] % trhu. V této souvislosti Úřad poukazuje na § 17 odst. 3 zákona, podle něhož platí, že, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. Tato vyvratitelná domněnka nezávadnosti spojení na hospodářskou soutěž by v daném případě mohla být vyvrácena, s ohledem na nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, pouze za předpokladu existence velmi významných skutečností svědčících o reálné možnosti narušení soutěžního prostředí.
45. Z hlediska úrovně koncentrace trhů transportního betonu na územích Ostrava a okolí a Kadaň a okolí, měřené indexem HHI, lze konstatovat, že v obou případech se jedná o trhy koncentrované před i po případném nabytí kontroly nad společností Štěrkovny DB ze strany skupiny STRABAG SE, neboť úroveň HHI je v intervalu hodnot 1000 až 2000. Nicméně s ohledem na relativně nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů bude změna úrovně koncentrace před a po uskutečnění navrhované transakce v případě hodnoty rozdílu indexu HHI (tzv. delta) nižší než 150. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů s ohledem na úroveň koncentrace trhu nevzbuzuje obavy z narušení soutěžního prostředí. Rovněž ani výše popsané faktory, které by mohly vyvrátit domněnku absence narušení soutěžního prostředí, nejsou splněny, neboť žádný ze spojujících se soutěžitelů nepředstavuje potenciálního či na trh nově vstoupivšího soutěžitele či inovátora, nedisponuje na trhu podílem převyšujícím 50 % a ani nepředstavuje soutěžitele, který by svým individualistickým přístupem k působení na trhu dříve či potenciálně narušoval koordinované chování ostatních soutěžitelů na trhu, neboť taková koordinace chování soutěžitelů na trhu s transbetonem v České republice nebyla Úřadem shledána.
IV.6.2 Trh výroby a prodeje kameniva
46. V případě trhu výroby a prodeje kameniva, který je trhem vertikálně předcházejícím trhu výroby a prodeje transportního betonu, tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude představovat na jednom z vymezených lokálních trhů, na území Valšov, podíl přesahující [ obchodní tajemství ] % hranici. Rovněž se jedná o trh, který bude po spojení velmi koncentrovaný (HHI vyšší než 2000 bodů) a hodnota delta bude přesahovat 150, z tohoto důvodu se Úřad tímto trhem bude dále zabývat podrobněji. Pokud se jedná o území Zaječov, pro analýzu výše tržního podílu spojením vzniklého subjektu a úrovně koncentrace trhu platí obdobné závěry jako v případě relevantních trhů transportbetonu.
47. Hlavními, v úvahu připadajícími možnostmi narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na koncentrovaných trzích jsou i) odstranění významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované, unilaterální účinky), a ii) taková změna povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky). [8]
IV.6.2.1 Nekoordinované efekty
48. Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy v důsledku spojení je odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak případy nekoluzivního oligopolu.
49. Prvním případem je vznik nebo posílení individuálního dominantního nebo monopolního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, resp. podstatné konkurenci; sám je v takové pozici, která mu umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
50. Další variantou je stav, kdy spojení vede k omezení konkurence na oligopolních trzích, kde soutěžitelé doposud nejednají koordinovaně a kdy by šetření neprokázalo, že by spojení samo o sobě vedlo k usnadnění této koluze, tedy ke vzniku nebo posílení kolektivního dominantního postavení (resp. koordinovaným dopadům). Ztráta jednoho soutěžitele však i v takových situacích v některých případech vede ke změně rovnováhy trhu, vyšší ceně a nižšímu výkonu.
51. Předmětným spojením soutěžitelů nebude odstraněn významný konkurenční tlak na skupinu navrhovatele, neboť kromě společnosti STRABAG SE budou na relevantním trhu výroby a prodeje kameniva na vymezeném území Valšov působit další významní soutěžitelé, a to ZAPA beton a.s., Českomoravský štěrk, EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o., CEMEX Czech Republic, s.r.o. a dalších cca 8 soutěžitelů, přitom kamenolom společnosti EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o. má největší objem těžby v kraji a je rovněž největším ložiskem v České republice a v porovnání s ložisky spojujících se soutěžitelů tyto několikatinásobně převyšuje z hlediska rozsahu plochy dobývacího prostoru. Úřad se rovněž zabýval mírou využití výrobních kapacit jednotlivých soutěžitelů v této oblasti. V případě výrobních kapacit obou spojujících se soutěžitelů jsou tyto v posledních třech letech využity na území Valšov téměř na [ obchodní tajemství ] %, a to v důsledku významného rozvoje dopravní a technické infrastruktury Moravskoslezského kraje (např. výstavby dálnice D 47, budování rychlostních komunikací a silnic, modernizace a elektrifikace železničních tratí a tranzitního koridoru, modernizace letiště Mošnov, realizace staveb v nových průmyslových zonách). [9] Oproti tomu konkurenční subjekty na území Valšov mají nižší podíl využití stávajících kapacit, a to na [ obchodní tajemství ] %.
52. Při zkoumání, zda předmětné spojení zvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která by vedla k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov, se Úřad zabýval především schopností spojením vzniklého subjektu chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích, jejich dodavatelích a odběratelích.
53. V této souvislosti Úřad konstatuje, že s ohledem na postavení konkurenčních výrobců na předmětném relevantním trhu, stejně tak postavení subjektů působících na předcházejících i navazujících trzích budou mít dodavatelé, konkurenti i odběratelé dostatek alternativních možností k zajištění jejich efektivního působení v hospodářské soutěži.
54. Soubor uvedených skutečností vede k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde ke zhoršení pozice dodavatelů služeb v oblasti výroby kameniva ani odběratelů kameniva ve vymezené lokalitě a nebude ani oslabeno postavení konkurenčních společností. Lze tedy shrnout, že na relevantním trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov je možné unilaterální účinky v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
IV.6.2.2 Koordinované efekty
55. Úřad se dále zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů z koncentrace na trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů, jež by mohl mít za následek například zvýšení cen kameniva pro konečné spořitele, a tím i možné přerozdělení ekonomického prospěchu.
56. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.
57. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také je snadnější koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku, než stovky cen na trhu s mnoha různorodými výrobky. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný vnitřní růst některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.
58. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.
59. Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.
60. K jednotlivým faktorům možné koordinace lze uvést následující. V případě relevantního trhu výroby a prodeje kameniva jsou ceníky soutěžitelů na předmětném relevantním trhu sice veřejně dostupné na internetu nebo v areálu kamenolomu, nicméně konkrétní cena je stanovována na základě individuální kalkulace v závislosti na nákladech a v případě většího odběru kameniva lze cenu určit dohodou. Podmínka tržní transparentnosti je tedy splněna pouze částečně.
61. Stejně tak lze s ohledem na nabídku kameniva různé kvality (např. pevnost a tvrdost), různé velikosti frakce a pro různé účely použití (např. pro výrobu betonu, podkladové vrstvy, kamenické práce, výroba suchých směsí aj.) lze konstatovat, že v případě kameniva se nejedná o zcela homogenní produkt. Podmínka homogenity je tedy splněna pouze částečně.
62. Pokud jde o posouzení stability , resp. dynamičnosti, věcně relevantního trhu výroby a prodeje kameniva, lze konstatovat, že může docházet v některých lokalitách dojít k podstatnému zvýšení poptávky po kamenivu v důsledku investiční výstavby velkého rozsahu, např. jak byl výše uveden příklad investiční výstavby pro modernizaci silniční a dálniční sítě v oblasti Moravskoslezského kraje.
63. Shora uvedená kriteria spíše nenasvědčují možnosti vzniku koordinovaných účinků, což rovněž potvrzuje struktura trhu, která je charakterizována nesymetrickým tržním postavením soutěžitelů na trhu výroby a prodeje kameniva (kdy tržní pozice spojením vzniklého subjektu s cca [ obchodní tajemství ]% podílem na lokálním trhu je podstatně vyšší než tržní podíly soutěžitelů na dalších místech s [ obchodní tajemství ] %, resp. s [ obchodní tajemství ] %). Podmínka symetrického tržního postavení tedy rovněž není v posuzovaném případě spojení splněna.
64. Stejně tak není v posuzovaném případě splněna podmínka strukturálních vazeb , jako je existence majetkových a smluvních vazeb mezi soutěžiteli působícími na trhu výroby a prodeje kameniva.
65. Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném věcně relevantním trhu výroby a prodeje kameniva nebude takové, které by mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantním trhu působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen kameniva pro konečného soutěžitele.
V. Námitky proti spojení soutěžitelů
66. Úřad se v rámci správního řízení zabýval posouzením relevance obdržených stanovisek k posuzovanému spojení soutěžitelů. V průběhu správního řízení Úřad obdržel ze strany oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů jedno negativní podání ze strany odběratele kameniva spojujících se soutěžitelů, ve kterém tento subjekt především namítá, že v případě zvýšení cen od spojujících se soutěžitelů nebude mít možnost alternativních zdrojů transportbetonu v regionu Bruntál a rovněž zdrojů kameniva pro výrobu obalované směsi v regionu Opava a Bruntál. Rovněž bylo poukazováno na skutečnost, že společnost STRABAG SE bude mít v oboru drceného kameniva v regionech Opava a Bruntál monopolní postavení a spojením dojde k plné závislosti na STRABAG SE, přičemž alternativní zdroje pro výrobu obalovaných směsí od jiných dodavatelů jsou vzdálené a součet pořizovacích cen a přepravních nákladů navyšuje ceny vstupů o cca 30 %.
67. K výše popsaným námitkám Úřad obecně odkazuje na svou předcházející argumentaci ohledně možných negativních dopadů na hospodářskou soutěž. Dále Úřad uvádí, že v případě předmětného spojení nebyly obavy ze strany výše zmiňovaného odběratele kameniva potvrzeny ze strany ostatních oslovených subjektů. Šetření na trhu výroby a prodeje kameniva prokázalo, že na trhu působí další soutěžitelé, kteří disponují volnou výrobní kapacitou. Úřad má tedy zato, že v případě uzavření přístupu ke kamenivu či podstatnému zhoršení obchodních podmínek ze strany spojením vzniklého subjektu, by tato strategie nebyla pro tento subjekt zisková s ohledem na skutečnost, že by se výrobci transportního betonu či obalovaných směsí obrátili na konkurenční dodavatele kameniva. [10]
VI. Závěr
68. Úřadem provedené šetření ukázalo, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů dojde k posílení tržní síly skupiny STRABAG SE působící na relevantním trhu výroby a prodeje kameniva na území Valšov. Skupina STRABAG SE disponovala již před realizací významnou hospodářskou a finanční silou, která nebude s ohledem na výši obratu nabývané společnosti významně posílena a rovněž tato bude nadále srovnatelná s hospodářskou a finanční silou ostatních soutěžitelů (zejména nadnárodních skupin) působících na uvedeném relevantním trhu.
69. Při posuzování předmětného spojení přihlédl Úřad zejména k neexistenci všech předpokladů nezbytných pro vyslovení obav z unilaterálních i koordinovaných účinků posuzovaného spojení na vymezeném relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu a trhu výroby a prodeje kameniva na vymezených lokálních územích Úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že obdobné vertikální propojení se uplatňuje také u konkurenčních subjektů. Významná byla rovněž skutečnost, že Úřadem oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů ani jejich odběratelé nevyslovili (až na jednoho soutěžitele, jehož námitky a stanovisko Úřadu k nim byly popsány výše) námitky proti předmětnému spojení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu a výroby a prodeje transportbetonu na území ani na vertikálně propojených trzích výroby a prodeje obalovaných směsí a provádění stavebních činností, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
70. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Dr. Josef Černohlávek, advokát
AK Ürge & Černohlávek
Jungmannova 31
110 00 Praha 1

[1] Viz rozhodnutí Úřadu S 312/06 Českomoravský beton/Českobudějovické pozemní stavby/CBPS beton, rozhodnutí Úřadu S 17/02 Shapedirect Limited/Lafarge Kamenivo
[2] Viz rozhodnutí Úřadu S 312/06 Českomoravský beton/Českobudějovické pozemní stavby/CBPS beton
[3] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.
[4] Viz § 17 odst. 3 zákona.
[5] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[6] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[7] V případě započtení obratu společností kontrolujících skupinu STRABAG SE by tento obrat přesahoval výši [ obchodní tajemství ] mld. Kč.
[8] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[9] Míra využití kapacity na uvedeném území významně převyšuje míru využití kapacit na trhu kameniva skupiny STRABAG SE na jiných lokálních územích v České republice
[10] K obdobným závěrům v rámci svého šetření ve věci spojení M.4719 Heidelbergcement/Hanson dospěla i Evropská komise, která v případě trhu kameniva na území České republiky uvedla, že se jedná o trh, který je roztříštěný s množstvím soutěžitelů a dále konstatovala, že v případě šetřeného trhu existuje množství alternativních dodavatelů kameniva s volnou kapacitou výroby a případná strategie omezení přístupu výrobců betonu na předcházejícímu vertikálnímu trhu kameniva by způsobila přechod odběratelů kameniva k jiným dodavatelům.