UOHS S125/2003
Rozhodnutí: OF/S125/03-2930/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů B. Braun Medical S.A. a Parallel 50, spol. s r.o.
Účastníci B. Braun Medical S.A., se sídlem Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubi (Barcelona), Španělsko Parallel 50, spol. s r.o., se sídlem Budínova 67/2, 18102 Praha 8
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 125/03-2930/03 V Brně dne 5. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 125/03, zahájeném dne 4. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost B. Braun Medical S.A., se sídlem Carretera de Terrassa 121, Rubi (Barcelona), Španělsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem, se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, na základě plné moci ze dne 2. července 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů B. Braun Medical S.A., se sídlem Carretera de Terrassa 121, Rubi (Barcelona), Španělské království, a Parallel 50, spol. s r.o., se sídlem Budínova 67/2, Praha 8, IČ: 41695003, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 27. června 2003 mezi společností B. Braun Medical S.A., jako nabyvatelem, a společností RENAL THERAPY SERVICES FRANCE S.A., se sídlem 6 avenue Louis Pasteur, Maurepas Cedex, Francouzská republika, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost B. Braun Medical S.A. nabude 100% obchodní podíl na společnosti Parallel 50, spol. s r.o., a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu obchodního podílu, všeobecně známých informací o spojovaných společnostech a analýzy postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/03 ze dne 16. července 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 27. června 2003 mezi společností B. Braun Medical S.A., se sídlem Carretera de Terrassa 121, Rubi (Barcelona), Španělské království (dále jen "B. Braun Medical"), jako nabyvatelem, a společností RENAL THERAPY SERVICES FRANCE S.A., se sídlem 6 avenue Louis Pasteur, Maurepas Cedex, Francouzská republika (dále jen "RENAL"), jako převodcem, v jejímž důsledku společnost B. Braun Medical nabude 100% obchodní podíl na společnosti Parallel 50, spol. s r.o., se sídlem Budínova 67/2, Praha 8, IČ: 41695003 (dále jen "Parallel"), a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost B. Braun Medical je španělskou obchodní společností ze 100 % přímo vlastněnou německou společností B. Braun Melsungen AG, která přímo či nepřímo kontroluje několik dalších obchodních společností se sídlem v různých státech (dále též "skupina B. Braun").
Skupina společností B. Braun působí v oblastech prodeje zdravotnických potřeb a poskytování zdravotnických služeb, zejména služeb spojených s hemodialýzou, v oblasti prodeje farmaceutických prostředků a také v poradenství ve zdravotnictví. Na území České republiky působí ze skupiny B. Braun společnosti B. Braun Medical s.r.o., EuroCare Společnost pro mimotělní ošetření krve s.r.o. (dále jen "EuroCare") a Austerlitz Medical s.r.o. (dále jen "Austerlitz Medical") v oblastech prodeje zdravotnických prostředků a poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou.
Společnost Parallel je českou společností s ručením omezeným. Jediným společníkem společnosti Parallel je společnost RENAL, která patří do skupiny společností Baxter, jež je kontrolovaná, a z 99,4 % též vlastněná, společností Baxter International Inc. Skupina společností Baxter působí v oblasti prodeje zdravotnických potřeb a poskytování zdravotnických služeb. Společnost Parallel nemá žádné dceřiné společnosti. Dle tvrzení účastníka řízení je společnost Parallel v současné době činná výlučně v oblasti poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou, konkrétně provozuje hemodialyzační středisko v Praze.
Relevantní trh
Nabývající skupina společností působí především v oblasti prodeje zdravotnických a farmaceutických prostředků, v poradenství ve zdravotnictví a v oblasti poskytování zdravotnických služeb, zejména provozování dialyzačních středisek. Na území České republiky skupina B. Braun mimo jiné provozuje celkem sedm hemodialyzačních středisek, a to konkrétně šest z nich prostřednictvím společnosti EuroCare a jedno prostřednictvím společnosti Austerlitz Medical. Jedinou fakticky provozovanou podnikatelskou činností společnosti Parallel je poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou, konkrétně provozuje hemodialyzační středisko v Praze.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou.
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru zdravotnického zařízení je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem.
Důležitým faktorem pro vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je, v případě výrobkového trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou, dostupnost hemodialyzačních stanic, kde jsou příslušné zdravotnické služby pacientům poskytovány. Jednotlivé stanice, které jsou umístěny ve větších městech jsou využívány prakticky pouze pacienty s bydlištěm v tzv. spádových oblastech těchto měst, a to zejména z důvodu charakteru onemocnění příslušných pacientů, které jim znemožňuje využívat hemodialyzační stanice ve vzdálenějších regionech.
Rovněž z hlediska úhrady hemodialýzy, včetně dopravy pacientů, zdravotní pojišťovnou jsou pacienti vázáni na příslušné spádové oblasti, neboť zpravidla pouze v těchto spádových oblastech jsou provedené hemodialýzy zdravotní pojišťovnou hrazeny. Celé území hlavního města Prahy je obecně zdravotními pojišťovnami považováno za jednu spádovou oblast. Pojištěncům bydlícím v Praze tedy zdravotní pojišťovny hradí hemodialýzační výkony provedené v kterémkoliv hemodialyzačním středisku na území Prahy.
Nabývající skupina společností provozuje prostřednictvím společnosti EuroCare na území České republiky hemodialyzační střediska v Plzni, Teplicích, Ústí nad Orlicí, Třinci, Ostravě-Vítkovicích a v Praze a prostřednictvím společnosti Austerlitz Medical ve Slavkově u Brna. Společnost Parallel provozuje hemodialyzační středisko v Praze.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, v případech týkajících se výrobkových trhů provozování zdravotnických zařízení 1 , a s judikaturou Evropské komise 2 , k jejímuž přístupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží, a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní trh z hlediska geografického v předmětném správním řízení územím hlavního města Prahy.
Dopady spojení
Celková velikost výše vymezeného relevantního trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou na území hlavního města Prahy je z hlediska obratu dosaženého v roce 2002 odhadována na přibližně 261,6 milionů Kč a z hlediska objemu na přibližně 73,5 tisíc provedených výkonů. Nabývající skupina společností na tomto relevantním trhu, z obou výše uvedených hledisek, dosahuje tržního podílu přibližně 0,67 %, neboť společnost EuroCare v regionu Prahy působí pouze krátce. Společnost Parallel na výše uvedeném relevantním trhu dosahuje tržního podílu přibližně 8,69 %. Odhadovaný společný tržní podíl dosahovaný spojujícími se soutěžiteli a jimi kontrolovanými subjekty na trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou v Praze tedy nepřesahuje 10 %.
Na vymezeném relevantním trhu působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů osm dalších soutěžitelů, například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, jejíž tržní podíl přesahuje 30 %, společnost Fresenius Medical Care-DS, s.r.o., jejíž tržní podíl přesahuje 20 %, a Nemocnice na Homolce s tržním podílem přesahujícím 10 %.
Celkově v sektoru poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou v České republice působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů dostatek dalších subjektů, například všichni z výše uvedených konkurentů spojovaných soutěžitelů. Konkurenční prostředí v uvedeném sektoru je dostatečné.
Vstup na předmětný relevantní trh pro nové subjekty je v současné době poměrně obtížný zejména z hlediska formálních podmínek, jejichž splnění je předpokladem pro provoz dialyzačního střediska a úhradu zdravotní péče v něm poskytované, a to z toho důvodu, že vzhledem ke specifičnosti poskytovaných hemodialyzačních služeb dané onemocněním pacientů je počet výkonů kvantitativně omezen. V návaznosti na uvedenou skutečnost Úřad nicméně konstatuje, že nastíněné bariéry nebrání novým potenciálním soutěžitelům účastnit se výběrových řízení, která jsou popsána dále.
Předpokladem pro provozování hemodialyzačního střediska je rozhodnutí o registraci dialyzačního střediska příslušným správním úřadem, konkrétně Krajskými úřady, respektive magistráty statutárních měst. Tomu předchází výběrové řízení vypisované uvedenými úřady. Pro zajištění úhrady poskytované zdravotní péče musí provozovatel dialyzačního střediska uzavřít se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Bez této smlouvy není provoz dialyzačního střediska reálný. Zdravotní pojišťovny při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče přihlíží k výsledku výběrového řízení a ke stanovisku vyhlašovatele.
Výše úhrady za péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními je závazně stanovena na základě smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., v platném znění. Ceny za provedené úkony v hemodialýze jsou tak nastaveny stejně pro všechny subjekty působící na trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou. Zdravotní pojišťovny hradí určitou částku za jeden bod. Soutěžitelé na příslušném relevantním trhu si tak mohou konkurovat v podstatě jenom výší nákladů.
Po zhodnocení celkové situace na relevantním trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou na území hlavního města Prahy dospěl Úřad k následujícím závěrům. Subjekt vzniklý spojením bude na vymezeném relevantním trhu nadále čelit konkurenci, neboť služby zaměnitelné se službami poskytovanými spojovanými soutěžiteli jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních poskytovatelů, spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele, respektive pacienty, z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedenými službami.
Úřad má za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou na území hlavního města Prahy ani k dalšímu omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na ně. Spojení tak nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimír Ambruz, advokát
Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
Kateřinská 40/466
Praha 2
1 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 10/02 ze dne 14. února 2002, týkající se přímo výrobkového trhu poskytování zdravotnických služeb spojených s hemodialýzou
2 viz například rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko z 20. listopadu 1996