UOHS S125/2002
Rozhodnutí: OF/S125/02-2218/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Severomoravská energetika, a.s., Ostrava a ELVOD a.s. a Elektrovod Holding, a.s.
Účastníci Elektrovod Holding, a.s. ELVOD a.s Severomoravská energetika, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 125/02-2218/02 V Brně dne 26. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 125/02, zahájeném dne 27. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, kterými jsou společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, a ELVOD a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupených Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Krocínova 1, Praha 1, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, a ELVOD a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, na straně jedné, a Elektrovod Holding, a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, na straně druhé, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Zmluvy o kúpe cenných papierov", uzavřené mezi společností Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, jako kupujícím, a společností PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem 28th October No. 319, Kanika Business Center, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy akcionářů Elektrovod Holding, a.s." uzavřené mezi Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, a ELVOD a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, v jejichž důsledku získají společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, a ELVOD a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, společnou kontrolu nad společností Elektrovod Holding, a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníků řízení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/02 ze dne 12. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákona"), na základě "Zmluvy o kúpe cenných papierov", uzavřené mezi společností Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava (dále jen "SME"), jako kupujícím, a společností PENTA INVESTMENT LIMITED, se sídlem 28th October No. 319, Kanika Business Center, 2nd floor, Limassol 3105, Kypr (dále jen "PENTA"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku SME získá 50% akciový podíl na společnosti Elektrovod Holding, a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika (dále jen "Elektrovod"), a na základě "Smlouvy akcionářů Elektrovod Holding, a.s." uzavřené mezi SME, a ELVOD a.s., se sídlem Čulenova 5, Bratislava 816 46, Slovenská republika (dále jen "ELVOD"), jako jedinými akcionáři společnosti Elektrovod, v jejímž rámci se smluvní strany dohodly mj. na tom, že cit.: 1 . V důsledku těchto smluv tedy společnosti SME a ELVOD získají společnou kontrolu nad společností Elektrovod.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 pím. a) zákona. Dopady spojení
SME je největší rozvodná a distribuční společnost v České republice, náleží mezi společnosti podnikající v oboru veřejných služeb. Jejími hlavními aktivitami jsou nákup, rozvod a distribuce elektrické energie především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž tyto aktivity představují téměř devadesát procent činnosti společnosti.
Dále SME kontroluje v České republice následující společnosti:
Středomoravská elektromontážní, a.s. (dále jen "STMEM")-jejím předmětem podnikání je projektování, výstavba a opravy venkovního i kabelového vedení do napěťové hladiny 22 kV a projekční a montážní práce na rozvodnách a distribučních trafostanicích do 22 kV.
Moravskoslezská elektromontážní, a.s. (dále jen "SMEM")-mezi hlavní aktivity společnosti je výstavba, opravy, údržba a revize elektrických vedení vzdušných i kabelových vedení do napěťové hladiny 110 kV, a s tím související projekční práce, dodávky a montáže trafostanic, rozvoden i veřejného osvětlení.
SINIT, a.s.-působí v oblasti telekomunikací.
Union Leasing, a.s.-těžištěm činnosti je finanční leasing velkých investičních a energetických celků.
Energetika Vítkovice, a.s.-jejím předmětem činnosti je výroba a rozvod elektřiny, plynů a vody.
ePRIM, a.s.-obchoduje s elektromontážním a elektroinstalačním materiálem.
Beskydská energetická, a.s.-předmětem její činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
Moravská elektroenergetická, a.s.-provádí činnost organizačních a ekonomických poradců.
Elektrorozvaděče, s.r.o.-soustřeďuje se na výrobu rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů.
ELTOM, s.r.o.-je činná v oblasti projektování činnosti ve výstavbě.
ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o.-zabývá se montáží, opravami, revizí a zkouškami vybraných elektrických zařízení.
ELVOD je společností holdingového typu, která mimo toho, že drží 50% podíl ve společnosti Elektrovod, vykonává pouze inženýrskou, poradenskou a konzultační činnost v elektroenergetice, a to ve Slovenské republice.
Elektrovod je společností, která se dlouhodobě zaměřuje na oblast projektování, dodávek a stavebně montážních prací pro nadzemní elektrické přenosové vedení od napěťové hladiny 110 kV do 400 kV, rozvodny a transformační stanice a optickoelektronické trasy a sítě na vedení velmi vysokého napětí (VVN). Svou činnost vyvíjí především na území Slovenské republiky, v České republice působí prostřednictvím Elektrovod Holding, a.s.-organizační složka Brno a prostřednictvím své dceřiné společnosti Elektrovod, a.s., která se specializuje na projekční činnost zejména v oblasti velmi vysokého napětí.
Doposud byla kontrolována společností ELVOD a PENTA, předmětným spojením nedochází ke změně společné kontroly uvedených společností na společnou kontrolu ELVOD a SME.
Jak z výše uvedeného vyplývá, činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v oblasti montáží, oprav a údržby elektrického vedení a souvisejícího zařízení a inženýrské projekční činnosti v elektroenergetice.
V dané oblasti spojující se soutěžitelé provádějí montáže energetických zařízení, zejména kabelových a venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, elektrických stanic a venkovního osvětlení vč. projektování uvedených zařízení a souvisejících inženýrských činností. Zakázky uvedených prací získávají převážně účastí ve výběrových řízeních vypsaných na tyto práce. Technologie energetických zařízení, která je montována, je dodávána na základě projektové dokumentace, která bývá součástí výběrového řízení, a tím je předepsána zákazníkem.
Relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí lze vymezit jako trh projektování, montáží, oprav a údržby elektrického vedení a souvisejícího zařízení v České republice, kterého se účastní ze spojujících se soutěžitelů společnosti Elektrovod a SME, prostřednictvím svých dceřiných společností STMEM a SMEM, neboť společnost ELVOD působí pouze na území Slovenské republiky. Jejich společný podíl na relevantním trhu, a to i kdyby tento relevantní trh byl vymezen užším možným způsobem, tj. trh projektování v elektroenergetice a trhy montáží, oprav a údržby elektrického vedení a souvisejícího zařízení pro různé stupně napětí (nízké, vysoké nebo velmi vysoké), dosahuje úrovně mírně převyšující %. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že SME působí prostřednictvím svých dceřinných společností v oblasti montáží, oprav a údržby elektrického vedení pro nízké a vysoké napětí, zatímco Elektrovod v oblasti montáží, oprav a údržby elektrického vedení pro velmi vysoké napětí, a proto lze říci, že v případě takového užšího vymezení se aktivity spojovaných soutěžitelů nepřekrývají. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či k posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Spojením soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantním trhu, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 28.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný
Advokát
Pokorný, Wagner & spol.
Krocínova 1
110 00 Praha 1
1 Obchodní tajemství podle § 17 obchodního zákoníku, z nichž vyplývá společná kontrola SME a ELVOD nad společností Elektrovod