UOHS S125/2001
Rozhodnutí: OF/S125/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci ALIACHEM a.s. Feddersen reality, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 20. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 146 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 125/01-2194/01 V Brně dne 19. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 125/01, zahájeném dne 17. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Feddersen reality, s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 6-8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ivo Bártou, advokátem se sídlem Jeronýmova 5, 130 00 Praha 3, na základě plné moci, ve věci povolení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází na základě tzv. "Smlouvy o akvizici určitých aktiv týkající se obchodní činnosti společnosti Aliachem a.s. v oblasti fenolických pryskyřic uskutečněné společností Feddersen reality, s.r.o.", uzavřené dne 10. října 2001 mezi společností Feddersen reality, s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 6-8, 110 00 Praha 1, jako kupujícím a společností Aliachem a.s., se sídlem Kodaňská 46, 110 10 Praha 10, jako prodávajícím, podle níž kupující získává ve smlouvě stanovená aktiva, která jsou svázaná s výrobou a prodejem fenolických pryskyřic a fenolických lisovacích hmot, ve vlastnictví společnosti Aliachem a.s., se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. října 2001 na návrh společnosti Feddersen reality, s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 6-8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupené JUDr. Ivo Bártou, advokátem se sídlem Jeronýmova 5, 130 00 Praha 3, na základě plné moci, správní řízení S 125/01, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě tzv. "Smlouvy o akvizici určitých aktiv týkající se obchodní činnosti společnosti Aliachem a.s. v oblasti fenolických pryskyřic uskutečněné společností Feddersen reality, s.r.o.", uzavřené dne 10. října 2001 mezi společností Feddersen reality, s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 6-8, 110 00 Praha 10, jako kupujícím a společností Aliachem a.s., se sídlem Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, jako prodávajícím, podle níž kupující získává aktiva (budovy, pozemky, zařízení atd.) svázaná s výrobou fenolických pryskyřic a fenolických lisovacích hmot, která byla dosud ve vlastnictví společnosti Aliachem a.s., ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojené soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 2 a odst. zákona nabytím podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má nabýt podnik jiného soutěžitele nebo jeho podstatnou část, což je společnost Feddersem reality, s.r.o.. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst.1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
Návrh na zahájení správního řízení
Doklad o zaplacení správního poplatku
Výpisu z obchodního rejstříku
Formuláře vztahujícího se ke spojení
Informací o spojovaných společnostech
Rozboru spojovaných subjektů na relevantních trzích
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/01 ze dne 7. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
Feddersen reality, s.r.o. (dále jen "Feddersen"), se sídlem Karolíny Světlé 6-8, Praha 1, je českou společností, kterou na základě koupě 100 % obchodního podílů ovládla na základě tzv. "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 18. září společnost Bakelite AG, se sídlem Genaer Strasse 2-4, 58642 Iserlohn-Letmathe, SRN. Feddersen v minulosti neprovozoval žádnou podnikatelskou činnost a neovládá žádný jiný subjekt ani v něm nemá podíl. Současným předmětem podnikání společnosti Feddersen zapsaným v obchodním rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování poradenství základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Předmět podnikání společnosti Feddersen po spojení se změní na i) výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilující, ii)výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, iii) velkoobchod, specializovaný maloobchod, iv) slévárenství, v) výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících a vi) výroba plastových a pryžových výrobků. V současné době byl podán návrh na změnu obchodní firmy z Feddersen reality, s.r.o. na Bakelite s.r.o.
Společnost Bakelite AG kromě Feddersenu v České republice nemá žádnou organizační složku. Některé ze svých výrobků v oblasti chemického průmyslu do České republiky dováží.
Část podniku ALIACHEM a.s ., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, již se prodej aktiv týká, působí na trhu ČR prostřednictvím svých dceřiných společností ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA a ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody. Hlavním předmětem podnikání společnosti ALIACHEM a.s., který souvisí s prodejem aktiv souvisejících s obchodní činností v oblasti fenolických pryskyřic je i) výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících, ii) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, iii) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, iv) marketing a obchodně technické služby, v) výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilující, vi) výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, karcinogenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí a vii) výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo potřeba, aby Úřad vymezil ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky s poptávkou, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu užití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní, a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trhu.
Vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při vymezování relevantního trhu po stránce věcné vycházel Úřad z vlastních poznatků a dále z informací a dokladů získaných během šetření. Z předložených materiálů vyplývá, že uvedené spojení se týká části aktiv společnosti ALIACHEM a.s., které souvisí s obchodní činností v oblasti fenolických pryskyřic a kterou zajišťují její dceřiné společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA a ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody. S ohledem na tyto skutečnosti Úřad vymezil relevantní trhy z hlediska výrobkového jako trh pryskyřicových materiálů pro dřevozpracující průmysl , trh pryskyřic pro minerální vláknité izolace , trh pryskyřic pro průmyslové aplikace a trh granulovaných termoplastů a termosetů.
Do trhu pryskyřicových materiálů pro dřevozpracující průmysl patří produkty jako fenolická pryskyřice, melaminová pryskyřice a močovino-formaldehydová pryskyřice. Společnosti ALIACHEM a.s. a Bakelite AG dodávají pouze fenolické pryskyřice, Feddersen na tomto trhu nepůsobí. Používané pryskyřice pro tyto aplikace jsou tekuté na vodné bázi, zákazníkům se dodávají zpravidla cisternovými automobily nebo po železnici. Na český trh dodává pouze společnost ALIACHEM a.s., společnost Bakelite AG se českého trhu neúčastní z důvodu vysokých nákladů na přepravu a příliš krátké životnosti pryskyřic.
Základními charakteristikami tohoto trhu je existence převážně velkých odběratelů, žádné věrnosti značce ze strany zákazníků a vysoké cenové citlivosti.
Produkty trhu pryskyřic pro minerální vláknité izolace se používají ve velkém objemu pro výrobu izolačních povlaků, které se dále využívají pro domovní izolace, potrubí apod. Pryskyřice používané v těchto aplikacích jsou rezolové laky (fenolické pryskyřice) na vodné bázi, které se dodávají zákazníkům zpravidla cisternovými automobily nebo vlaky. Na český trh dodává ze spojovaných soutěžitelů pouze ALIACHEM a.s., Společnost Bakelit AG se českého trhu neúčastní z důvodu vysokých nákladů na přepravu a příliš krátké životnosti pryskyřic. Feddersen na tomto trhu nepůsobí.
Základními charakteristikami trhu je existence velkých zákazníků patřících do velkých mezinárodních seskupení a vysoká cenová citlivost.
Většina výrobků na trhu pryskyřic pro průmyslové aplikace se vyrábějí s použitím fenolických pryskyřic, které mohou být kapalné, práškové nebo ve formě novolaků a rezolových laků. Pro některé z těchto aplikací se rovněž používají furanové pryskyřice. Tyto produkty se nevyrábí ve velkých objemech, jsou určeny přímo pro potřeby zákazníka. České trhu se účastní ALIACHEM a.s. a Bakelite AG, firma Bakelite AG prostřednictvím dovozů. Feddersen se tohoto neúčastní.
Základními charakteristikami je existence částečné věrnosti ze strany zákazníků a silného zaměření na kvalitu produktu.
Dále se uvedené spojení okrajově dotýká trhu granulovaných termoplastů a termosetů. Ty se používají ve velkých objemech pro výrobu součástí injekčním vstřikováním a lisováním. V současné době na tomto trhu můžeme vidět trend postupného nahrazování termosetů granulovanými termoplasty (tvoří 90-95 % trhu). Českého trhu se účastní společnost ALIACHEM a.s. a Bakelite AG, společnost Bakelite AG prostřednictvím dovozů (Feddersen na trhu nepodniká). Obě společnosti vyrábějí pouze termosety, které tvoří jen velmi malou část relevantního trhu. Nejpodstatnější pro zákazníky je zpracovatelnost granulí, kvalita a cena. Z tohoto hlediska mají termoplastické materiály nesporné výhody a lze předpokládat, že v dlouhodobějším časovém horizontu termosety z trhu zcela zmizí.
Základními charakteristikami trhu je existence převážně malých zákazníků, silné konkurence ze strany výrobců termoplastů a pokles trhů.
Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zcela zřetelně odlišených.
Relevantním trhem po stránce geografické je ve všech čtyřech případech námi vymezených věcných relevantních trhů trh České republiky .
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. ojediněle.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové, jedná se ve všech případech o trhy dlouhodobého až trvalého charakteru. Z hlediska tohoto správního řízení neexistují podstatná časová omezení.
Podíl spojovaných soutěžitelů na relevantních trzích
Na vymezeném relevantním trhu pryskyřicových materiálů pro dřevozpracující průmysl působí ze spojovaných soutěžitelů pouze společnost ALIACHEM a.s. prostřednictvím svých dceřiných společností ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA a ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody. Její tržní podíl je %. Společnosti Feddersen a její mateřská společnost Bakelite AG na tomto trhu nepodnikají. Proto spojením nedochází ke vzniku dominantního postavení soutěžitele.
Na vymezeném relevantním trhu pryskyřic pro minerální vláknité izolace působí ze spojovaných soutěžitelů pouze společnost ALIACHEM a.s. prostřednictvím svých dceřiných společností ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA a ALIACHEM a.s., odštěpný závod Moravské chemické závody. Její tržní podíl je . %. Společnosti Feddersen a její mateřská společnost Bakelite AG na tomto trhu nepodnikají. Proto spojením nedochází k posílení dominantního postavení soutěžitele.
Vymezeného relevantního trhu pryskyřic pro průmyslové aplikace se účastní oba spojovaní soutěžitelé, a to prostřednictvím již dříve uvedených dceřiných společností ALIACHEM a.s., který zaujímá podíl na trhu . %, a prostřednictvím své mateřské společnosti i Feddersen, který zaujímá tržní podíl o %. Celkově tedy dosahují .. % trhu, což znamená, že spojením nevzniká dominantní postavení na trhu s takovou silou, která by mohla vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
Vymezeného relevantního trhu granulovaných termoplastů a termosetů se účastní oba spojovaní soutěžitelé, a to prostřednictvím již dříve uvedených dceřiných společností ALIACHEM a.s., který zaujímá podíl na trhu .. %, a prostřednictvím své mateřské společnosti i Feddersen, který zaujímá tržní podíl o %. Celkově tedy dosahují % trhu, což znamená že spojením nevzniká dominantní postavení na trhu.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčený trh, možnosti volby dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Pro vstup na trh nových soutěžitelů neexistují velké překážky formou významných právních a regulačních překážek vstupu, dále zde nejsou omezení vytvořená existencí patentů, know-how a jiných práv duševního vlastnictví, které by poskytovaly soutěžitelům velkou konkurenční výhodu a vliv úspor z rozsahu výroby zde platí v obvyklé obecné míře, není však omezujícím faktorem vstupu na trh. Určitým omezením vstupu na trh je investiční náročnost chemického průmyslu na výstavbu nových výrobních závodů a existence vysokých nákladů na přepravu u trhů pryskyřicových materiálů pro dřevozpracující průmysl a pryskyřic pro minerální vláknité izolace, to se týká vstupu nových zahraničních soutěžitelů prostřednictvím svých dovozů.
Význam výzkumu a vývoje je na předmětných trzích značný . Hlavním cílem je vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí, zdokonalení výrobního procesu, zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů. Fenolické pryskyřice se vyrábějí po desetiletí obdobnými technologiemi a vývoj má charakter spíše inovační než zavádění zcela nových technologií.
Spojením soutěžitelů získají určité výhody na trhu i spotřebitelé. Spojením bude umožněno využití know-how společnosti Bakelite AG ve vztahu k vývoji, výrobě a prodeji výrobků z fenolických pryskyřic na českém trhu. Tím bude dosaženo vyšší efektivnosti v distribuci, vyšší bezpečnosti výroby a plynulých dodávek vysoce kvalitních fenolických pryskyřic na český trh.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je získání částí aktiv společnosti ALIACHEM a.s., které se týkají obchodní činnosti v oblasti fenolických pryskyřic, uskutečněné společností Feddersen reality, s.r.o, ke kterému dojde na základě smlouvy uzavřené mezi společnostmi Feddersen reality, s.r.o. a ALIACHEM a.s.. V důsledku této smlouvy získá společnost Feddersen reality, s.r.o. kontrolu nad veškerými aktivy spojenými s výrobou a obchodní činností v oblasti fenolických pryskyřic, které vlastní společnost ALIACHEM a.s., a tím přímou kontrolu nad dříve uvedenou částí soutěžitele. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na Úřadem vymezených relevantních trzích (Pryskyřicové materiály pro dřevozpracující průmysl, Pryskyřice pro minerální vláknité izolace, Pryskyřice pro průmyslové aplikace a Granulované termoplasty a termosety) nedojde ke vzniku nebo k posílení dominantního postavení soutěžitele na trhu.
Pro naplnění podmínek, uvedených v odstavci § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fůzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.11.2001