UOHS S123/2011
Rozhodnutí: S123/2011/KS-6042/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OneMed Group Oy / BATIST Medical a.s.-oblast distribuce zdravotnických a hygienických prostředků
Účastníci OneMed Group Oy, BATIST Medical a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB


Č. j.: ÚOHS-S123/2011/KS-6042/2011/840/JMě
V Brně dne: 21.4.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S123/2011/KS, zahájeném dne 5.4.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti OneMed Group Oy, se sídlem Finská republika, Helsinky, Metsäläntie 20, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Nevečeřalem, advokátem, se sídlem Praha 2, Římská 104/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů OneMed Group Oy, se sídlem Finská republika, Helsinky, Metsäläntie 20, a BATIST Medical a.s., se sídlem Červený Kostelec, Nerudova 309, IČ: 28813936, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 28.2.2011 mezi společností OneMed Group Oy, jakožto nabyvatelem, a J.M. (obchodní tajemství) a T.M. (obchodní tajemství) , jakožto převodci, v jejímž konečném důsledku má společnost OneMed Group Oy získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BATIST Medical a.s., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže NEPODLÉHÁ. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2011 dne 13.4.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 28.2.2011 mezi společností OneMed Group Oy, se sídlem Finská republika, Helsinky, Metsäläntie 20 (dále jen OneMed ), jakožto nabyvatelem, a J.M. (obchodní tajemství) a T.M. (obchodní tajemství) , jakožto převodci.
4. V důsledku navrhované transakce získá společnost OneMed akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BATIST Medical a.s., se sídlem Červený Kostelec, Nerudova 309, IČ: 28813936 (dále jen BATIST ), a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost OneMed je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost 3i Group plc. Společnost OneMed a její dceřiné společnosti působí zejména v oblasti distribuce zdravotnických a hygienických prostředků ve Švédsku, Finsku, Polsku, Dánsku, Norsku a Pobaltí, do České republiky zboží nedodává.
6. Skupina 3i Group působí v oblasti mezinárodních investic, poskytování poradenství a správě investic jednotlivých investičních fondů, přičemž se zaměřuje na private equity, infrastrukturu a management dluhu, a to zejména v Evropě, Asii a Severní Americe. Portfolio produktů osob kontrolovaných společností 3i Group plc zahrnuje množství oblastí, např. oblast plastových výrobků, komponentů pro automobilový průmysl či kalibračních služeb. V oblasti distribuce zdravotnických a hygienických prostředků však působí pouze prostřednictvím společnosti OneMed.
7. V České republice působí skupina 3i Group plc např. v oblasti dětského zboží, dámského prádla, technologií pro zpracování plastů, vytlačovaných fólií, termoplastických potrubních systémů pro rozvod vody a plynu, gumových těsnění, kalibračních služeb, značkové hydrauliky na užitková vozidla, konektorů pro kapaliny v automobilovém průmyslu, dopravních služeb, služeb pro větrné elektrárny, tisku a vydavatelství.
8. Za poslední ukončené účetní období obrat skupiny 3i Group, jejíž součástí je společnost OneMed, v České republice (obchodní tajemství) Kč a její celosvětový obrat (obchodní tajemství) Kč.
9. Společnost BATIST vznikla v únoru 2011 odštěpením od společnosti B A T I S T s. r. o., se sídlem Červený Kostelec, Nerudova 744, IČ: 46507850 (dále jen B A T I S T s. r. o. ), jíž zůstala výrobní část zdravotnických a hygienických prostředků, zatímco společnost BATIST bude působit v oblasti distribuce a prodeje zdravotnických a hygienických prostředků, jež jsou a budou vyráběny společností B A T I S T s. r. o.
10. Před uskutečněním spojení má společnost BATIST 2 akcionáře-fyzické osoby. Společnost BATIST vykonává kontrolu nad společnostmi LINON CZ s.r.o., se sídlem Červený Kostelec, Nerudova 309, IČ: 25930087, a BATIST Medical SK, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Račianska 184. Rovněž uvedené dceřiné společnosti působí v oblasti distribuce a prodeje zdravotnických a hygienických prostředků.
11. Za poslední ukončené účetní období obrat společnosti BATIST vypočtený v souladu s § 14 odst. 2 zákona v České republice (obchodní tajemství) Kč a její celosvětový obrat (obchodní tajemství) Kč. III. Právní posouzení
12. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
13. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
14. Společnost 3i Group plc, jejíž součástí je společnost OneMed, dosláhla za poslední ukončené účetní období v České republice obratu (obchodní tajemství) Kč a její celosvětový obrat (obchodní tajemství) Kč. Obrat společnosti BATIST za poslední ukončené účetní období v České republice (obchodní tajemství) Kč a její celosvětový obrat (obchodní tajemství) Kč.
15. Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
Janstová, Smetana & Nevečeřal, Advokátní kancelář
Římská 104/4
120 00 Praha 2-Vinohrady
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28.4.2011.