UOHS S123/2010
Rozhodnutí: S123/2010/KS-6255/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CEFEUS CAPITAL, a.s. a KORDÁRNA Plus a.s.
Účastníci CEFEUS CAPITAL, a.s. KORDÁRNA Plus a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


Č. j.: ÚOHS-S123/2010/KS-6255/2010/840/JMě
V Brně dne: 5.5.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S123/2010/KS, zahájeném dne 15.4.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti CEFEUS CAPITAL, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČ: 27758711, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Tomášem Radou, advokátem, se sídlem Brno, Hlinky 505/118, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů CEFEUS CAPITAL, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČ: 27758711, a KORDÁRNA Plus a.s., se sídlem Velká nad Veličkou 890, IČ: 29195853, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 29.1.2010 mezi společnostmi KORDÁRNA, a.s., se sídlem Velká nad Veličkou 890, IČ: 00012157, jako prodávajícím, a CEFEUS CAPITAL, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost CEFEUS CAPITAL, a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KORDÁRNA Plus a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost CEFEUS CAPITAL, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČ: 27758711 (dále jen "CEFEUS CAPITAL"), získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KORDÁRNA Plus a.s., se sídlem Velká nad Veličkou 890, IČ: 29195853 (dále jen KORDÁRNA Plus ), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
2. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost CEFEUS CAPITAL , která doposud nevykonávala žádnou činnost, je společně kontrolována třemi akcionáři, kterými jsou společnosti (obchodní tajemství) , jež budou v konečném důsledku vykonávat nepřímou společnou kontrolu nad společností KORDÁRNA Plus. Společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost CEFEUS CAPITAL působí v mnoha různých oblastech, kterými jsou např. výroba energetických zařízení, elektrotechnika, montáž, opravy, zkoušky a revize plynových zařízení, strojírenství, metalurgie, obchodování s cennými papíry, energetika a vodohospodářství, textilní průmysl (výroba pracovních oděvů) a zpracování odpadů.
4. Nabývaná společnost KORDÁRNA Plus je nově založenou společností, na niž bude v souladu s Reorganizačním plánem , jenž byl schválen schůzí věřitelů společnosti KORDÁRNA, a.s. a Krajským soudem v Brně, převedena část podniku společnosti KORDÁRNA, a.s., dále 100% podíl na společnostech Technické a úklidové služby s.r.o. a KORDSERVICE, a.s. a 47% podíl na slovenské společnosti TEXIPLAST, a.s. Hlavní činnost společnosti KORDÁRNA Plus bude tvořena oblastmi výroby a prodeje polyesterových, polyamidových a viskózových kordových tkanin používaných jako výztužný materiál při výrobě pneumatik a dále oblast výroby a prodeje geotextilií. Okrajově pak bude působit v oblasti strojírenské a nestrojírenské výroby a poskytování doprovodných služeb a dále pak zejména v oblasti výroby ochranných pracovních pomůcek, zejména kožených rukavic, a v oblasti zpracování plastového odpadu a výroby regranulátu pro potřeby společnosti.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Ing. Milan Brouček
pověřený zastupováním


Obdrží:
JUDr. Tomáš Rada, advokát
Hlinky 505/118
603 00 BrnoVypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 5.5.2010.