UOHS S123/2009
Rozhodnutí: S123/2009/KS-7270/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Project Del Holding Corporation a Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
Účastníci Project Del Holding Corporation Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 147 KB


ÚOHS-S123/2009/KS-7270/2009/840
V Brně dne 9. června 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 123/2009, zahájeném dne 14. května 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Project Del Holding S.ar.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Markem Kreislem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 29. dubna 2009 mezi společnostmi Alcoa Securities Corporation, se sídlem ve Spojených státech amerických, Alcoa Alumínio S.A., se sídlem v Brazilské federativní republice, Alumax International Company, se sídlem ve Spojených státech amerických, Alcoa North America Holdings, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, a Alcoa Inversiones Internacionales S.L., se sídlem ve Španělském království, jako prodávajícími, a Project Del Holding Corporation, se sídlem ve Spojených státech amerických, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Project Del Holding S.ar.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, získat možnost výlučně kontrolovat společnost Alcoa Fujikura Czech s.r.o., se sídlem Stříbro, Plzeňská 387, IČ: 26439166, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2009 ze dne 27. května 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií , uzavřené dne 29. dubna 2009 mezi společnostmi Alcoa Securities Corporation, se sídlem ve Spojených státech amerických, Alcoa Alumínio S.A., se sídlem v Brazilské federativní republice, Alumax International Company, se sídlem ve Spojených státech amerických, Alcoa North America Holdings, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, a Alcoa Inversiones Internacionales S.L., se sídlem ve Španělském království, jako prodávajícími, a Project Del Holding Corporation, se sídlem ve Spojených státech amerických, jako kupujícím.
4. Úkolem společnosti Project Del Holding Corporation, která je součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost Platinum Equity, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, bylo založení společnosti Project Del Holding S.ar.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse (dále jen Project Del Holding ), jež v důsledku uvedené smlouvy získá 100% obchodní podíl na společnosti Alcoa Fujikura Czech s.r.o., se sídlem Stříbro, Plzeňská 387, IČ: 26439166 (dále jen Alcoa Fujikura Czech ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
5. Výše popsaná akvizice je součástí širší transakce, kdy společnost Alcoa Fujikura Czech je před uskutečněním spojení součástí divize Electrical and Electronic Solutions americké společnosti Alcoa Inc., přičemž společnost Alcoa Fujikura Czech je před uskutečněním spojení kontrolována společností AFL Europe GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo. Společnost Project Del Holding získá kontrolu nad nabývanou společností prostřednictvím získání 100% obchodního podílu na společnosti AFL Europe GmbH.
6. Po dokončení transakce budou společnosti, které jsou před uskutečněním spojení součástí divize Electrical and Electronic Solutions podléhat nepřímé kontrole vykonávané ze strany společnosti Platinum Equity, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, jež je současně mateřskou společností společnosti Project Del Holding.
7. V konečném důsledku tedy získá společnost Project Del Holding obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu společnosti Alcoa Fujikura Czech, a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
8. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost Project Del Holding , jež byla založena v roce 2009 za účelem realizace předmětné transakce, náleží do skupiny společností, v jejichž čele stojí americká společnost Platinum Equity, LLC, která působí v oblasti fúzí, akvizic a provozu společností, které poskytují služby a řešení zákazníkům v nejrůznějších oblastech (zejm. v oblasti informační techniky, telekomunikací, logistiky, zpracování kovů, výroby a distribuce).
10. V České republice působí ze skupiny Platinum Equity, LLC následující společnosti, a to pouze prostřednictvím dovozů: - Acument Global Technologies, Inc., která se mj. zabývá výrobou a prodejem automobilových spojovacích materiálů, - DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG, která zajišťuje výrobu a distribuci chemických barviv pro textilní a kožedělný průmysl, - SCM Metal Products, Inc., která je globálním výrobcem měděného prášku a pasty, - TecumsehPower Co., která se zabývá výrobou a prodejem benzínových pohonů (motorů) a jejich součástí používaných k zahradnickým nástrojům (např. sekačky), průmyslových čerpadel a menších elektromotorů, - US Robotics Corporation, Inc., která vyrábí a distribuuje širokopásmové a analogové modemy a řešení pro drátové i bezdrátové sítě, - Vanguard Networks Solutions, LLC, která poskytuje brány a IP routery s vícečetnými službami a protokoly pro podnikové zákazníky a státní organizace.
11. Společnost Alcoa Fujikura Czech náleží před uskutečněním spojení do skupiny společností, která je předním světovým výrobcem hliníku a hliníkových výrobků a v jejímž čele stojí americká společnost Alcoa Inc. Z nabývané divize Electrical and Electronic Solutions působí v České republice pouze společnost Alcoa Fujikura Czech, a to v oblasti výroby a prodeje automobilových elektrických distribučních systémů-tzv. vodičových svazků sloužících pro elektrické automobilové rozvody. III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Nabývaný soutěžitel, společnost Alcoa Fujikura Czech, působí v České republice v oblasti výroby a prodeje automobilových elektrických distribučních systémů (tzv. vodičových svazků). Žádná ze společností ze skupiny Platinum Equity, LLC, do níž náleží navrhovatel, společnost Project Del Holding, v uvedené oblasti nepůsobí. K horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů tedy v daném případě nedochází.
15. Naproti tomu společnost Acument Global Technologies, Inc. ze skupiny navrhovatele v České republice působí v oblasti spojovacích materiálů, včetně automobilových spojovacích materiálů, které používají výrobci elektrických distribučních systémů, mimo jiné i nabývaná společnost Alcoa Fujikura Czech. V důsledku uskutečnění spojení dojde tedy k vertikálnímu propojení spojujících se soutěžitelů.
16. Oblast elektrických distribučních systémů pro automobily by bylo možno začlenit do širší oblasti automobilových elektrických a elektronických distribučních systémů. Automobilové elektrické distribuční systémy jsou určeny primárně pro vodičový systém vozidel a související pasivní komponenty (např. pasivní pojistkové a reléové skříňky), jež slouží pouze pro účely zapojení. Naproti tomu v případě elektronických komponentů se jedná např. o aktivní svorkové skříňky a aktivní pojistky. Automobilové elektrické a elektronické distribuční systémy se skládají z elektrických distribučních systémů, jež jsou kombinovány s příslušnými elektronickými komponenty, přičemž automobilové elektrické a elektronické distribuční systémy zajišťují nejen napájení či energii pro koncové jednotky v automobilu, ale obsahují také řadu koncových jednotek, jež představují technickou platformu pro výměnu dat a komunikaci mezi všemi těmito koncovými jednotkami ve vozidle.
17. Sestavy vodičových svazků a elektronických komponentů se liší podle požadavků výrobců vozidel, kterým jsou dodávány, na výkon, specifikaci vozidla a preference finálního zákazníka, přičemž není dáno jednotné pravidlo, podle kterého by výrobci vozidel nakupovali elektrické a elektronické distribuční systémy nebo jen elektrické distribuční systémy, neboť přístup v této oblasti závisí do značné míry na strategii zajišťování zdrojů a preferovaném technickém přístupu konkrétního výrobce. Někteří výrobci preferují zaměření na optimální technické řešení a nakupují elektrické i elektronické komponenty od stejného dodavatele, jiní výrobci dávají přednost různým dodavatelům jednotlivých vstupů.
18. Odběrateli automobilových elektrických i elektronických komponentů jsou výrobci vozidel, kteří disponují značnou kupní silou. Nakupování automobilových komponentů probíhá formou výběrových řízení. Konkrétně nabývaná společnost dodává svoje výrobky v České republice pouze společnosti ŠKODA AUTO a.s.
19. Zejména s ohledem na skutečnost, že v oblasti elektrických distribučních systémů působí pouze nabývaná společnost a v důsledku uskutečnění spojení tak nedochází při žádné z možných definic relevantního trhu k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů, ponechal Úřad otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v dané oblasti pro účely posuzovaného spojení otevřenou [1] .
20. Úřad se dále zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. V této otázce by bylo možno uvažovat o vymezení geografického relevantního trhu nejméně v rámci Evropského hospodářského prostoru, a to vzhledem k působení nadnárodních subjektů v dané oblasti a k existenci celoevropských technických standardů v souvislosti s relevantními druhy výrobků, které netvoří žádné technické překážky celoevropského obchodu [2] . Dále je třeba uvést, že výrobci elektrických distribučních systémů mají vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu v rámci Evropského hospodářského prostoru možnost realizovat dodávky ve více členských zemích v rámci území Evropského hospodářského prostoru. Nicméně rovněž v případě konečného vymezení geograficky relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tuto otázku otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako v případě vymezení věcného relevantního trhu.
21. Vertikálně propojenou oblast představuje výroba automobilových spojovacích materiálů, kterou se zabývá společnost Acument Global Technologies, Inc. ze skupiny navrhovatele. Jedná se o mechanické prostředky (např. šrouby, matice a vruty), jejichž funkcí je spojit dva či více komponent ve výrobku. Kovové či umělohmotné součástky jsou opatřeny závitem, ale existují i nezávitové spojovací prostředky (např. vruty na opakované použití, slepé nýty, permanentní vruty a hřebíky, objímkové vruty a panelové sponky).
22. V oblasti spojovacích materiálů obecně by bylo možno rozlišovat oblast leteckých spojovacích materiálů a ostatních spojovacích materiálů vyráběných s nižšími náklady, z níž by bylo možno dále vyčlenit oblast spojovacích materiálů pro automobilový průmysl.
23. Zejména s ohledem na výši tržního podílu nabývajícího soutěžitele v oblasti automobilových spojovacích materiálů a vzhledem k množství konkurenčních společností působících v dané oblasti ponechal Úřad v tomto případě otázku vymezení věcně relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
24. Pokud jde o vymezení relevantního trhu z hlediska geografického, rovněž v této oblasti by bylo možno uvažovat o vymezení geografického relevantního trhu nejméně v rámci Evropského hospodářského prostoru, i v tomto případě však vzhledem k výše uvedenému ponechává Úřad otázku vymezení geograficky relevantního trhu otevřenou.
25. V oblasti automobilových elektrických distribučních systémů dosáhla nabývaná společnost Alcoa Fujikura Czech v roce 2008 v České republice tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %. Z konkurentů působí v oblasti automobilových elektrických distribučních systémů v České republice zejména následující společnosti: Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o. (s tržním podílem převyšujícím ...(obchodní tajemství)... %), Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. (s tržním podílem cca ...(obchodní tajemství)... %) a Sumitomo (s tržním podílem cca ...(obchodní tajemství)... %). V souvislosti se zahájením výroby značky Hyundai v České republice koncem roku 2008 vstoupil na trh nový dodavatel elektrických distribučních systémů z Asie, a to společnost KYUNGSHIN CABLE Co., LTD, jenž získal tržní podíl cca ...(obchodní tajemství)... %.
26. Společnost ze skupiny nabyvatele, Acument Global Technologies, Inc., dosahuje ve vertikálně předcházející oblasti automobilových spojovacích materiálů v České republice tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %. Z konkurentů působí v této oblasti např. společnosti Illinois Tool Works, Link Solutions for Industry, Nisco, Black & Decker.
27. Vzhledem k tomu, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, vzhledem k existenci dalších konkurenčních společností spojujících se soutěžitelů, vzhledem k nízkému tržnímu podílu nabývající společnosti ve vertikálně propojené oblasti spojovacích materiálů a vzhledem ke skutečnosti, že pro konkurenční výrobce spojovacích materiálů existuje možnost dodávat tyto produkty řadě jiných odběratelů, přičemž rovněž pro nabývanou společnost existuje řada alternativních dodavatelů spojovacích materiálů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
28. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
1. místopředseda
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl, LL.M., advokát
AK Baker&McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Právní moc: 10.6.2009.

[1] Uvedenou problematikou se zabývala ve svém rozhodnutí M.4932- LEONI/VALEO CSB rovněž Evropská komise, otázku vymezení relevantního trhu však pro účely předmětného řízení ponechala otevřenou.
[2] K obdobným závěrům dospěla i Evropská komise ve svém rozhodnutí M.4932- LEONI/VALEO CSB .