UOHS S123/2003
Rozhodnutí: OF/S123/03-2710/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s. a SENA Corporation, a.s.
Účastníci AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., Divadelní 946/9, 741 11 Nový Jičín SENA Corporation, a.s., Martinovská 3168/48, 723 02 Ostrava-Martinov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 123/03-2710/03 V Brně dne 5. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/03, zahájeném dne 1. července 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., se sídlem Divadelní 946/9, Nový Jičín, ve správním řízení zastoupená JUDr. Petrem Pyšným, advokátem, se sídlem Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava, na základě plné moci ze dne 25. června 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., se sídlem Divadelní 946/9, Nový Jičín, a SENA Corporation, a.s., se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů", uzavřené dne 25. června 2003 mezi společnostmi AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., se sídlem Divadelní 946/9, Nový Jičín, jako kupujícím, a BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1465/7, Praha 1, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s. získá veškeré akcie společnosti SENA Corporation, a.s., a tím možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o převodu cenných papírů", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/03 ze dne 16. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o převodu cenných papírů" uzavřené dne 25. června 2003 mezi společnostmi AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN-ODBYTOVÉ CENTRUM a.s., se sídlem Divadelní 946/9, Nový Jičín (dále jen " AGROSLUŽBY NJ "), jako kupujícím, a BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1465/7, Praha 1 (dále jen " BODY "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGROSLUŽBY NJ nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti SENA Corporation, a.s., se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov (dále jen " SENA "). V důsledku navrhované transakce získá společnost AGROSLUŽBY NJ možnost přímo kontrolovat společnost SENA.
Již dne 11. dubna 2003 získala společnost AGROSLUŽBY NJ na základě Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené se společností Prospective Solution a.s., se sídlem Smetanovo náměstí 328/1, Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen "Prospective Solution") akcie představující 49 % na základním kapitálu společnosti SENA. Téhož dne získala společnost BODY na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené se společností Prospective Solutions zbývajících 51 % akcií společnosti SENA. Společnost BODY je obchodníkem s cennými papíry, a akcie společnosti SENA koupila za účelem jejich brzkého prodeje. Společnost BODY se ve výše zmíněné Smlouvě o převodu cenných papírů ze dne 11. dubna 2003 zavázala k nevykonávání hlasovacích práv, plynoucích z vlastnictví 51% akcií společnosti SENA. Před uzavřením uvedených smluv společnost Prospective Solutions změnila stanovy společnosti SENA tak, aby valná hromada byla usnášeníschopná pouze za účasti akcionářů, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti představuje minimálně (obchodní tajemství) % základního kapitálu společnosti. Zároveň bylo do stanov zaneseno, že pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí musí hlasovat minimálně (obchodní tajemství) % přítomných akcionářů.
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost AGROSLUŽBY NJ neměla možnost kontroly nad společností SENA, neboť přestože při účasti akcionáře AGROSLUŽBY NJ byla valná hromada usnášeníschopná, při účasti druhého z akcionářů, společnosti BODY, na valné hromadě neměla společnost AGROSLUŽBY NJ možnost odhlasovat jakýkoli návrh, protože nedosahovala svým podílem na základním kapitálu společnosti hranice (obchodní tajemství) %, která je ve stanovách určena jako minimální pro schválení jakéhokoli návrhu.
S ohledem na to, že doba od 11. dubna 2003, kdy společnost AGROSLUŽBY NJ získala 49% podíl na základním kapitálu společnosti SENA, do 25. června 2003, kdy se společnost AGROSLUŽBY NJ stala dle Smlouvy o převodu cenných papírů jediným akcionářem této společnosti, je relativně krátká a vzhledem k tomu, že v tomto období nevykonával kontrolu nad společností SENA žádný třetí subjekt, lze na obě fáze převodu akcií nahlížet jako na jedno spojení soutěžitelů.
Z výše uvedeného vyplývá, že nabytím 100% podílu na základním kapitálu získá společnost AGROSLUŽBY NJ možnost přímo kontrolovat společnost SENA. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 3 a násl. zákona.
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranici 550 milionů a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů za poslední účetní období, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. b) zákona, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost AGROSLUŽBY NJ se zabývá nákupem a prodejem surovin pro potřeby zemědělské prvovýroby a zpětně nákupem a prodejem komodit zemědělské prvovýroby zpracovatelům. Konkrétně jde zejména o nákup a prodej pohonných hmot, průmyslových hnojiv, pesticidů, náhradních dílů pro zemědělskou techniku, osiv a sadby, krmných směsí a komponentů pro výrobu krmných směsí pro potřeby zemědělských prvovýrobců, dále o nákup a prodej syrového kravského mléka, vepřového a hovězího dobytka, krmného a potravinářského obilí, olejnin a jejich prodej zpracovatelům.
Akcie společnosti AGROSLUŽBY NJ jsou rozptýleny mezi větší počet akcionářů, jimiž jsou společnosti podnikající v oblasti zemědělství, žádný z nich však nevlastní více než 7 % akcií společnosti AGROSLUŽBY NJ. Nikdo z akcionářů společnosti AGROSLUŽBY NJ nekontroluje žádnou společnost a ani společnost AGROSLUŽBY NJ nevykonává kontrolu nad žádným subjektem.
Společnost SENA působí především v oblasti výroby technologicky opracovaných masných výrobků, bourání a zpracovávání vepřového a hovězího masa v rámci řeznické a uzenářské činnosti. Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností SENA, která produkuje hovězí a vepřové maso a masné výrobky. Účastník řízení, společnost AGROSLUŽBY NJ, je činný v oblasti nákupu a prodeje syrového kravského mléka, jatečních prasat a hovězího dobytka, komodit rostlinné výroby, osiv, průmyslových hnojiv, agrochemikálií, krmných směsí a komponentů pro jejich výrobu a v oblasti poskytování zemědělských služeb. K překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů tedy nedochází.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh hovězího masa , trh vepřového masa a trh masných výrobků . Jako geograficky relevantní trh je s ohledem na homogenní soutěžní podmínky na celém území České republiky stanovena celá Česká republika.
Mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů na výše vymezených trzích paří např. společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, Kostelec, Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, a Masna Studená, a.s., se sídlem Masná 480, Studená.
Tržní podíl společnosti SENA nepřesahuje na žádném z vymezených relevantních trhů (obchodní tajemství) %. S ohledem na takto nízké tržní podíly nabývané společnosti nebude mít negativní vliv na efektivní soutěž v oblasti masného průmyslu ani případné vertikální propojení spojujících se soutěžitelů.
Zejména s ohledem na konkurenční prostředí na trzích hovězího masa, vepřového masa a masných výrobků a vzhledem k nízkým tržním podílům dosahovaným společností SENA na těchto relevantních trzích dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Pyšný, advokát
AK Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Občanská 18
710 00 Slezská Ostrava
Právní moc: 7.8.2003