UOHS S123/2002
Rozhodnutí: OF/S123/02-2288/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Dalkia Morava, a.s., Ostrava a TONAK a.s.,
Účastníci Dalkia Morava, a.s. TONAK a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 123/02-2288/02 V Brně dne 2.července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/02, zahájeném dne 27. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Dalkia Morava, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, ve správním řízení právně zastoupeného Mgr. Jakubem Vyroubalem, advokátem, se sídlem Škroupova 12, Moravská Ostrava, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z o h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Dalkia Morava, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, a TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, ke kterému dochází podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 28. března 2002 mezi společností Dalkia Morava, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, jako kupujícím, a společností TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující získá část podniku společnosti TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, označenou jako "Energetika-výtopna TONAK", se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojujících se společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/02 ze dne 12. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/0967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 28. března 2002 mezi společností Dalkia Morava, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava (dále jen "Dalkia"), jako kupujícím, a společností TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín (dále jen "Tonak"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující získá část podniku společnosti Tonak označenou jako "Energetika-výtopna TONAK" (dále jen "Výtopna").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Dalkia je společností, jejímž předmětem podnikání je výroba, distribuce, nákup a prodej elektřiny, výroba, rozvod, nákup a prodej tepelné energie, výroba, opravy a montáž měřidel, elektronických zařízení a elektrických strojů a zařízení, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod užitkové vody, polygrafická výroba, projektová činnost ve výstavbě, výroba chemických látek a chemických přípravků, zpracování dat, služby databank, správa sítí, zámečnictví, vodoinstalatérství, topenářství, výroba stavebních hmot stavebních výrobků, nakládání s odpady, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti energetiky, přípravné práce pro stavby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poskytování technických služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování služeb a obchodu, ubytovací služby, technické činnosti v dopravě, provozování železničních drah a provozování drážní dopravy.
Dalkia patří do skupiny společností, v jejíž čele stojí francouzská společnost Dalkia International. Skupina Dalkia je v České republice činná prostřednictvím následujících dceřiných společností:
EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
PPC Trmice, a.s.
JVCD, a.s.
Dalkia s.r.o.
AmpluServis, a.s.
Olterm & TD Olomouc, a.s.
Skupina Dalkia je činná na území České republiky v mnoha oblastech, mj. v oblasti výroby a rozvodu tepla, kde působí na území měst Ostrava, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Krnov a Frýdek-Místek.
Tonak je společností působící v odvětví textilního průmyslu a je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců textilních pokrývek hlavy, což je zároveň její převládající aktivita. Doplňkovým předmětem podnikání je výroba tepla, kterou provozuje prostřednictvím převáděné části podniku Výtopna, kdy vedle vlastní spotřeby tepla, která činí cca 55 % celkové produkce tepla Výtopny, dodává vyrobené teplo do městské soustavy centralizovaného zásobování teplem v Novém Jičíně.
Z výše uvedeného vyplývá, že výrobkový relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí je trh výroby tepla pro soustavu centralizovaného zásobování teplem v Novém Jičíně. Z hlediska geografického je relevantní trh vymezen jako městská soustava centrálního zásobování teplem v Novém Jičíně. Tohoto trhu se účastní ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Tonak, a to prostřednictvím části podniku Výtopna, dosahující na něm tržního podílu přibližně (Obchodní tajemství) %.
Dále je třeba zmínit, že na tomto trhu rovněž působí společnost DOTEP-CT, s.r.o., která má od města pronajato jeho tepelné hospodářství a zajišťuje vytápění konečných spotřebitelů tepla, kterými jsou převážně byty. Výtopna dodává své vyrobené teplo, které není určeno pro spotřebu společností Tonak, právě této společnosti, která jej dále distribuuje konečným spotřebitelům. Zbytek dodávaného tepla pro soustavu centralizovaného zásobování tepla, tj. (Obchodní tajemství) %, si společnost DOTEP-CT, s.r.o., zajišťuje vlastními zdroji. Ve městě Nový Jičín jsou ještě tři další výrobci tepla, a to společnost Autopal a.s., Vojenský opravárenský podnik Nový Jičín, státní podnik, a Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. Tyto společnosti si teplo vyrábějí pro vlastní účely, s výjimkou Nemocnice, která ještě mimo vlastní spotřebu samostatně zásobuje cca 200 bytů v blízkém okolí.
Na relevantním trhu společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů, nezpůsobí, vzhledem k nepřekrývání činností spojujících se soutěžitelů, vznik nebo posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doruční rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jakub Vyroubal
Advokát
Škroupova 12
702 00 Moravská Ostrava