UOHS S123/2001
Rozhodnutí: OF/S123/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Lékárna J.E.Purkyně spol. s r.o Lékárny Lloyds, s.r.o.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 22. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 125 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 123/01-2154/01 V Brně dne 16. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 123/01, zahájeném dne 19. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, ve správním řízení právně zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení podniků společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 a společnosti Lékárna J.E.Purkyně spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou uzavřou společnost Lékárny Lloyds, s.r.o. jako nabývající a PharmDr. Petr Kubánek, bytem Jižní 1819, Česká Lípa, PharmDr. Hana Brunerová, bytem Ant. Sovy 1718, Česká Lípa, PhMr. Mária Dolejšová, bytem Pod Lipou 139, Kravaře a Prom. farm. Jaromír Mansfeld, bytem Střelnice 2280, Česká Lípa jako převodci (prodávající), koupí 100% obchodního podílu ve společnosti Lékárna J.E.Purkyně spol. s r.o. společností Lékárny Lloyds, s.r.o., se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 19. října 2001 na návrh společnosti Lékárny Lloyds, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), ve správním řízení právně zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 123/01 ve věci udělení povolení ke spojení podniků ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže nabytím obchodního podílu, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Lékárny Lloyds. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení podniků má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona tím, že společnost Lékárny Lloyds jako nabyvatel získá na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené mezi společností Lékárny Lloyds jako nabývajícím a PharmDr. Petr Kubánek, bytem Jižní 1819, Česká Lípa, PharmDr. Hana Brunerová, bytem Ant. Sovy 1718, Česká Lípa, PhMr. Mária Dolejšová, bytem Pod Lipou 139, Kravaře a Prom. farm. Jaromír Mansfeld, bytem Střelnice 2280, Česká Lípa jako převodci (prodávajícími), 100% obchodního podílu ve společnosti Lékárna J.E.Purkyně spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa (dále jen "Lékárna J.E.Purkyně").
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
plné moci k zastupování účastníka řízení
formuláře vztahujícího se ke spojení
Smlouvy o převodu obchodních podílů
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/01 ze dne 7. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, zapsanou do obchodního rejstříku dne 22.10.1993. Podniká zejména v oblasti provozování lékáren. V současné době je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"), která přímo kontroluje 92,27% obchodního podílu společnosti Lékárny Lloyds a nepřímo-prostřednictvím své dceřiné společnosti EUROMEDICA spol. s r.o., se sídlem Těšnov 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "Euromedica")-zbývajících 7,73% obchodního podílu. Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost Lékárny Lloyds ovládá společnosti LAFFARD, a.s., Modřanská lékárna, a.s., Lékárna U Pelikána, s.r.o., Mach s.r.o., Lékárna Růže s.r.o., C.B. spol. s r.o. a spolu se společností Euromedica společnost Lékárna U Bílého orla v.o.s. Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím uvedených dceřiných společností provozuje celkem 40 lékáren na území celé České republiky. Celosvětový obrat společnosti Lékárny Lloyds činil v roce 2000 ,-Kč, celosvětový obrat společnosti GEHE činil ve stejném období cca ,-Kč.
Společnost Lékárna J.E.Purkyně je společností s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku od 25.10.1993. Je podnikatelsky aktivní v oblasti provozování lékáren. Nekontroluje žádné další soutěžitele. Společnost Lékárna J.E.Purkyně provozovala 3 lékárny, všechny v obci Česká Lípa. Dle výše uvedené Smlouvy o převodu obchodních podílů však před jejím uzavřením dojde k vyčlenění jedné ze tří provozoven a v okamžiku převodu obchodních podílů tak společnost Lékárna J.E. Purkyně bude kontrolovat pouze dvě lékárny. Celkový obrat společnosti Lékárna J.E. Purkyně činil v roce 2000 ,-Kč.
Relevantní trh
Následně Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen navrhované spojení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
Pokud jde o výrobkové vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds a její dceřinné společnosti podnikají zejména v oblasti provozování lékáren. Mateřská společnost účastníka řízení, společnost GEHE, podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren). Společnost Lékárna J.E. Purkyně je podnikatelsky aktivní v oblasti provozování lékáren. K překrytí podnikatelských aktivit obou strana spojení dochází v oblasti provozování lékáren. V rámci této činnosti dochází v souladu s příslušnými právními předpisy k nabídce sortimentu léčiv a farmaceutických výrobků, a to jak formou jejich vydávání na lékařský předpis, tak formou jejich volného prodeje. Doplňkový sortiment tvoří parafarmaceutické výrobky, tj. hygienické potřeby, potřeby dentální hygieny apod. Na základě těchto údajů Úřad vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren.
Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl vymezen následovně. Společnost Lékárny Lloyds provozuje na území České republiky-buď přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností-celkem 40 lékáren, a to v Praze 1, Praze 3, Praze 4 (4 provozovny), Praze 9 (4 provozovny), Veselí nad Moravou, ve Vyškově, Brně, Zlíně, Mladé Boleslavi, Plzni (4 provozovny), Mostě, Lysé nad Labem, Ústí nad Labem (2 provozovny), Liberci (3 provozovny), Vratislavicích, Kostelci nad Labem, Brandýse nad Labem, Náchodě (3 provozovny), Berouně, Českých Budějovicích, Šumperku, Ostravě-Porubě, Orlové, Moravské Ostravě, Jablunkově a Hradci Králové.
Společnost Lékárna J.E. Purkyně bude při realizaci spojení provozovat dvě lékárny v České Lípě.
Spotřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, které je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno zhruba maximální vzdáleností ujetou při 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č. j. 97/277 z 20. listopadu 1996 (Case No IV/M.784-Kesko/Tuko).
Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že společnost Lékárny Lloyds v České Lípě doposud žádnou lékárnu neprovozuje a naopak společnost Lékárna J.E. Purkyně provozuje lékárny pouze v České Lípě, nedochází na žádném relevantním územním celku k překrytí činnosti obou spojujících se soutěžitelů.
Posouzení dopadů spojení
Na území České republiky nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů ve vztahu k žádnému územnímu celku. Pro trh provozování lékáren Úřad obecně konstatuje, že na území celé České republiky platí, že není zcela nasycen, neboť jejich počet se trvale zvyšuje. Z hlediska rozptýlenosti jsou lékárny provozovány po celém území České republiky s tím, že z ekonomických důvodů jsou umístěny v obcích s minimálně 5.000 obyvateli. Prostřednictvím lékáren je distribuována majoritní část léčiv a farmaceutických výrobků. Zvláštní postavení potom mají tzv. nemocniční lékárny, které se člení jednak na veřejnou část, která plní funkci běžné lékárny, a dále neveřejnou část, která zásobuje léčivy a farmaceutickými výrobky klinická pracoviště. Provozování lékáren podléhá regulaci právními předpisy a předpisy České lékárnické komory (které upravují např. maximální ceny léčiv a farmaceutických výrobků, zakazují exkluzivní distribuční smlouvy apod.).
Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno celkem 2.150 povolení působit jako lékárna. Z toho společnost Lékárny Lloyds provozuje na území České republiky 40 lékáren, společnost Lékárna J.E.Purkyně potom při realizaci spojení 2 lékárny.
Celkový obrat na trhu výrobků, prodávaných v lékárnách, je za rok 2000 cca 43 mld. Kč. Z toho obrat společností z vlastnické skupiny, ve které je začleněna i společnost Lékárny Lloyds, dosáhl-vzhledem k obratu na území celé České republiky-v roce 2000 cca 479 mil. Kč, tj. cca %.
Právní rozbor
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, oba spojující se soutěžitelé se účastní hospodářské soutěže zejména na trhu provozování lékáren, jejich činnost se však na žádném území nepřekrývá. Ke spojení podniků má dojít tím, že společnost Lékárny Lloyds jako nabyvatel získá na základě smlouvy o koupi 100% obchodního podílu ve společnosti Lékárna J.E. Purkyně.
Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Jak zároveň vyplývá z výše celkových celosvětových čistých obratů spojovaných podniků, dochází k naplnění podmínky dle § 13 písm. a) zákona a jedná se proto o spojení soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu.
V dalším kroku Úřad zkoumal možnost postupu dle § 16 odst. 2 zákona, podle kterého v případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Vzhledem k tomu, že se činnost obou spojujících se soutěžitelů na žádném území nepřekrývá a dále i vzhledem k počtu provozoven na území České republiky vůbec i vzhledem dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti dalších vstupů na vymezený trh (rostoucí počet soutěžitelů) Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.11.2001