UOHS S122/2011
Rozhodnutí: S122/2011/KS-6563/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VP AGRO, spol. s r.o.a AGROKOP CZ, a.s.-nákup a prodej průmyslových osiv polních plodin, nákup a prodej průmyslových hnojiv
Účastníci VP AGRO, spol. s r.o. AGROKOP CZ, a.s. Albanicot s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 28. 4. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


Č. j.: ÚOHS-S122/2011/KS-6563/2011/840/JMě
V Brně dne: 28.4.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S122/2011/KS, zahájeném dne 4.4.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114, zastoupené Mgr. Robertem Nešpůrken, LL.M., advokátem, se sídlem Praha1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114, a AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, IČ: 25582186, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové akviziční smlouvy, uzavřené dne 24.3.2011 mezi V.P., jako prodávajícím, a společností Albanicot s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Týn 1049/3, IČ: 24769690, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost VP AGRO, spol. s r.o. získat, prostřednictvím své dceřiné společnosti Albanicot s.r.o., akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AGROKOP CZ, a.s., a tím i možnost nad výše uvedenou společností vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,
POVOLUJE. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 15/2011 ze dne 13.4.2011. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má na základě Rámcové akviziční smlouvy, uzavřené dne 24.3.2011 mezi V.P., jako prodávajícím, a společností Albanicot s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Týn 1049/3, IČ: 24769690 (dále jen Albanicot ), jako kupujícím. Společnost Albanicot je 100% dceřinou společností společnosti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 44268114 (dále jen VP AGRO ).
4. V důsledku navrhované transakce tak získá společnost VP AGRO prostřednictvím své dceřiné společnosti Albanicot akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, IČ: 25582186 (dále jen AGROKOP ), a tím i možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost VP AGRO je kontrolována třemi fyzickými osobami, z nichž každá vlastní, 33,3% podíl na této společnosti, a to na základě společenské smlouvy uzavřené mezi těmito osobami.
7. Společnost VP AGRO vykonává v České republice výlučnou či společnou přímou či nepřímou kontrolu nad následujícími společnostmi: ...(obchodní tajemství)...
8. Společnost VP AGRO působí sama či prostřednictvím svých dceřiných společností v následujících oblastech: prodej přípravků na ochranu rostlin konečným spotřebitelům, výroba, nákup a prodej osiv polních plodin, nákup a prodej průmyslových hnojiv, nákup a prodej zemědělských komodit (konkrétně obilovin, olejnin a luštěnin) a skladování zemědělských komodit, a to v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a v kraji Vysočina.
9. Společnost AGROKOP je před uskutečněním spojení výlučně kontrolována fyzickou osobou. Společnost AGROKOP drží před uskutečněním spojení minoritní obchodní podíl ve společnosti AGROKOP HB s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, IČ: 64826007 (dále jen AGROKOP HB ). Jak však vyplývá z bodu 4.1 písm. b) Rámcové akviziční smlouvy, bude podíl ve společnosti AGROKOP HB ještě před uskutečněním posuzované transakce odprodán třetí, na společnosti VP AGRO nezávislé, osobě, a tudíž společnost VP AGRO nad společností AGROKOP HB nezíská kontrolu.
10. Předmětem činnosti společnosti AGROKOP je prodej přípravků na ochranu rostlin konečným spotřebitelům, výroba, nákup a prodej průmyslových osiv polních plodin, nákup a prodej průmyslových hnojiv a nákup a prodej zemědělských komodit (konkrétně obilovin, olejnin a luštěnin), a to zejména na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, přičemž v roce 2010 realizovala společnost AGROKOP jednorázové prodeje přípravků na ochranu rostlin na území Prahy a Jihočeského kraje. Pouze okrajovou činnost představuje maloobchodní prodej zahradnických potřeb včetně rostlinného materiálu (keře, stromy atd.) v zahradnictví u administrativní budovy společnosti AGROKOP. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
13. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že společnosti VP AGRO i AGROKOP působí v oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin, maloobchodního prodeje osiv a výkupu obilovin, olejnin a luštěnin. Společnost VP AGRO navíc působí v oblasti skladování rostlinných komodit.
14. Uvedenými oblastmi se Úřad již zabýval v předchozích rozhodnutích, zejm. v rozhodnutí čj. ÚOHS-S293/2008/KS-3367/2009/840, ze dne 19.3.2009, o povolení spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a Agropol Group, a.s.
15. Pokud jde o oblast hnojiv, lze obecně dělit na hnojiva organická a průmyslová. Posuzovaným spojením soutěžitelů je dotčen relevantní trh v oblasti hnojiv průmyslových. Jejich prostřednictvím jsou do půdy dodávány tři základní biogenní prvky, tj. dusík-N, fosfor -P, a draslík-K, za účelem maximalizace růstu rostlin a optimalizace výnosů z úrody. V závislosti na obsažených biogenních prvcích se potom hnojiva dělí na jednosložková, tj. dusíkatá, fosforečná či draselná, a vícesložková, která se dále dělí podle poměru obsažených biogenních prvků.
16. Pokud jde o vzájemnou zastupitelnost jednotlivých druhů hnojiv, Úřad již v předcházejících rozhodnutích[1] konstatoval, že mezi skupinami dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv neexistuje z pohledu spotřebitele vzájemná zastupitelnost. Vymezení věcně relevantních trhů v závislosti na jednotlivých skupinách hnojiv by však přicházelo v úvahu tehdy, kdyby spojením dotčenou oblastí byla výroba průmyslových hnojiv, a nikoli jejich maloobchodní prodej, při němž existuje nabídková substituce nabízených produktů. Tato situace je podstatně odlišná od výroby, kdy přechod od výroby jednoho druhu produktu k jinému ani změna poměru vyrobeného množství jednoho druhu produktu ke druhému nejsou tak snadné, neboť jsou spjaty s dodatečnými náklady vynaloženými mimo jiné na změnu technologie výroby apod. Naproti tomu prodejce může objednat zboží pouze v závislosti na poptávce.
17. S ohledem na výše uvedené Úřad vymezil pro účely tohoto rozhodnutí věcně relevantní trh v oblasti průmyslových hnojiv jako trh maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv .
18. Prostředky na ochranu rostlin zahrnují velké množství výrobků, jejichž cílem je chránit plodiny proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo chorobami, a rovněž výrobků podporujících či regulujících růst rostlin, které jsou svým užitím zaměřeny k řešení různých problémů ochrany rostlin. Tyto prostředky lze členit do několika základních skupin, z nichž nejvýznamnějšími jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy, zoocidy, morforegulátory a mořidla.
19. Rovněž v této oblasti působí oba spojující se soutěžitelé jako maloobchodní prodejci, a proto je i situace v této oblasti z pohledu výroby a následného prodeje obdobná jako v předcházející oblasti průmyslových hnojiv. Vzhledem ke skutečnosti, že oba spojující se soutěžitelé se tedy účastní hospodářské soutěže v dané oblasti pouze jako maloobchodní prodejci, není pro účely posuzovaného spojení nezbytně nutné vymezovat jinak nezastupitelné přípravky či skupiny přípravků na ochranu rostlin jako samostatné relevantní trhy. Jako věcně relevantní trh proto Úřad vymezil trh maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin.
20. Další oblastí, v níž spojující se soutěžitelé působí, je oblast osiv. Osiva lze zásadně rozlišovat podle jednotlivých druhů pěstovaných plodin, přičemž z pohledu jejich nejčastějšího použití jsou to zejména osiva obilovin, z nich především pšenice, ječmene, kukuřice, dále osiva olejnin (řepka a slunečnice) a osiva ostatní (např. pícniny, jeteloviny, luštěniny). Subjekty zabývající se výrobou a prodejem osiv se pouze výjimečně zaměřují na osivo jediné plodiny, převážná většina z nich nabízí kompletní druhový servis.
21. Ačkoliv by tedy bylo možno osiva členit v závislosti na druhu pěstované plodiny, s ohledem na skutečnost, že většina výrobců poskytuje ucelený sortiment osiv, má Úřad za to, že toto užšího členění není v tomto konkrétním případě na místě. Věcně relevantním trhem v této oblasti je tak trh maloobchodního prodeje osiv.
22. Spojující se soutěžitelé jsou dále činní v oblasti nákupu a prodeje zemědělských komodit, konkrétně obilovin, olejnin a luštěnin.
23. V případě obilovin je třeba konstatovat, že z pohledu konečného použití se tyto odlišují od ostatních zemědělských plodin, jakými jsou olejniny, luštěniny, brambory apod., neboť užití obilovin spočívá především ve výrobě mouk, potravin, nápojů či krmiv, naproti tomu například olejniny se používají především pro lisování a výrobu technických olejů a jedlých olejů pro potravinářský nebo maloobchodní trh. Samotné obiloviny se z pohledu konečného použití dělí na potravinářské, krmné a technické (sloužící pro výrobu lihu) a obiloviny sloužící po úpravě jako osivo. Zaměnitelnost mezi těmito kategoriemi z pohledu zamýšleného účelu použití je však pouze částečná, a to především při použití ke krmným a technickým účelům.
24. Další významnou komoditou z rostlinné produkce v České republice jsou olejniny, především pak řepka olejná a slunečnice. Řepka olejná, jejíž produkce představuje cca 85 % z celkové tuzemské výroby olejnin, je kromě potravinářských účelů určena mimo jiné k výrobě aditiv do pohonných hmot. Obdobně jako obiloviny nejsou ani olejniny zaměnitelné s jinými rostlinnými zemědělskými komoditami. Užití a zastupitelnost jednotlivých druhů olejnin jsou obdobné jako u obilovin, tj. zejména pro potravinářské (řepka, slunečnice, mák) a pro technické účely (řepka).
25. Spojující se soutěžitelé se dále zabývají rovněž vykupováním a prodejem luštěnin. Luštěniny-tj. rostliny a jejich plody-zahrnují zejm. hrách, fazole, čočku a sóju. Z pohledu konečného použití se luštěniny pěstují zejména pro potravinářské a krmné účely. Pokud jde o jejich výkup, luštěniny se nakupují v omezené míře, krmný hrách je vykupován především pro účely zapracování do krmných směsí, zcela okrajově se pak z téhož důvodu vykupuje i lupina, jako méně obvyklý druh luštěniny.
26. Zejména s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé mohou vykupovat a dále prodávat (a také tak činí) veškeré obiloviny, olejniny či luštěniny, má Úřad za to, že není na místě relevantní trhy v této oblasti vymezovat užším způsobem a věcně relevantní trhy v oblasti obilovin, olejnin a luštěnin vymezil následovně: trh výkupu obilovin a trh prodeje obilovin pro zpracovatelský průmysl , trh výkupu olejnin a trh prodeje olejnin pro zpracovatelský průmysl a trh výkupu luštěnin a trh prodeje luštěnin pro zpracovatelský průmysl .
27. Pouze společnost VP AGRO působí dále v oblasti skladování rostlinných komodit. Rovněž touto oblastí se Úřad zabýval ve svých předchozích rozhodnutích,[2] v nichž konstatoval, že tuto činnost je třeba v jistém smyslu chápat jako poskytování služeb skladování, kterou je třeba považovat za samostatný věcně relevantní trh, přičemž užší členění, například dle jednotlivých skladovaných komodit, není nezbytné, neboť neexistuje výrazná specializace soutěžitelů působících v této oblasti na skladování pouze vybraných komodit. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost VP AGRO disponuje skladovacími kapacitami, které poskytuje i třetím osobám, vymezil Úřad v této oblasti věcně relevantní trh jako trh skladování rostlinných komodit .
28. Pokud jde o vymezení výše uvedených trhů z hlediska geografického, vychází Úřad i zde ze své předchozí rozhodovací praxe[3]. Ve vztahu k oblasti maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv i ve vztahu k oblastem výkupu obilovin, olejnin a luštěnin jsou tyto komodity zákazníky odebírány, popř. naopak nabízeny k výkupu, zpravidla v určité dosahové vzdálenosti od provozoven zákazníků, zpravidla v rámci oblasti odpovídající území jednotlivých krajů. Obdobné vymezení pak platí i pro oblast skladování rostlinných komodit. Naopak vzdálenost zpravidla nehraje zásadní roli v případě trhů prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl, kde s těmito komoditami se obchoduje za obdobných podmínek na celém území České republiky.
29. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad pro účely posouzení předmětného spojení vymezil výše vymezené věcně relevantní trhy maloobchodního prodeje průmyslových hnojiv , maloobchodního prodeje prostředků na ochranu rostlin , maloobchodního prodeje osiv , výkupu obilovin , výkupu olejnin , výkupu luštěnin a skladování rostlinných komodit z hlediska geografického územím jednotlivých krajů , jak jsou uvedeny níže. Relevantní trhy prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl vymezil Úřad z hlediska geografického pro účely tohoto rozhodnutí územím celé České republiky .
30. Předmětné spojení soutěžitelů má tedy horizontální charakter, a to v případě relevantních trhů maloobchodního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Jihočeského, kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, v případě relevantních trhů maloobchodního prodeje osiv na území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, v případě relevantních trhů výkupu obilovin a výkupu olejnin na území kraje Vysočina a v případě relevantních trhů prodeje obilovin, olejnin a luštěnin pro zpracovatelský průmysl na území celé České republiky. Pokud jde o výše uvedené relevantní trhy, s výjimkou relevantních trhů maloobchdního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, nepřesáhne společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení [5-15] %.
31. Na relevantním trhu maloobchdního prodeje přípravků na ochranu rostlin na území kraje Vysočina, resp. kraje Jihomoravského budou společné tržní podíly spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení činit [15-25] % (z toho tržní podíl společnosti VP AGRO činí [0-5] % a společnosti AGROKOP [15-25] %), resp. [25-35] % (z toho tržní podíl společnosti VP AGRO činí [0-5] % a společnosti AGROKOP [25-35] %). Zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku posuzovaného spojení dojde pouze k nepatrnému navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na předmětných relevantních trzích, a dále s ohledem na skutečnost, že na předmětných relevantních trzích působí řada dalších soutěžitelů, zejm. společnost AGROFERT HOLDING, a.s., nepředstavuje toto navýšení tržního podílu skutečnost, v jejímž důsledku by mohlo dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
32. Na ostatních relevantních trzích má spojení charakter konglomerátní, kdy tržní podíly spojujících se soutěžitelů nepřesahují [15-25] %, vyjma relevantního trhu maloobchodního prodeje osiv v kraji Královéhradeckém, kde tržní podíl společnosti VP AGRO dosahuje téměř [35-45] %. Na uvedeném relevantním trhu však nabývaná společnost AGROKOP nepůsobí, a tudíž zde v důsleku uskutečnění spojení nedojde k navýšení tržního podílu. Společnost AGROKOP pak na území kraje Královehradeckého nepůsobí ani na žádném jiném trhu v oblasti zemědělské prvovýroby, tudíž v důsledku spojení soutěžitelů v tomto regionu nedochází k žádné změně postavení společnosti VP AGRO.
33. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že na relevantních trzích nedochází k žádnému nebo pouze k nepatrnému nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů a v důsledku uskutečnění spojení tedy nedojde k podstatné změně v dotčených oblastech, a dále s ohledem na skutečnost, že na vymezených relevantních trzích navíc působí další konkurenční soutěžitelé-mj. společnost AGROFERT HOLDING, a.s., jež disponuje výrazně vyšší hospodářskou a finanční silou než spojením vzniklý subjekt.
34. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Lenka Gachová
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 28. 4. 2011.

[1] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 39/02 AGROFERT HOLDING/UNIPETROL nebo S 103/02 A & A Stickstoff Holding/SKW Stickstoffwerkepiesteritz .
[2] Např. rozhodnutí Úřadu ve správním řízení S 25/05 AGROFERT/Poděbradská blata .
[3] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve správním řízení S293/2008/KS AGROFERT HOLDING/Agropol Group .