UOHS S122/2004
Rozhodnutí: OF/S122/04-2737/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Euromeda CZ, a.s. a ALIMPEX s.r.o.
Účastníci Euromeda CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 21. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 101 KBS 122/04-2737/04 V Brně dne 19. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 122/04, zahájeném dne 18. června 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Euromeda CZ a.s., se sídlem Vlastina 23/889, Praha 6, IČ: 27060594, ve správním řízení právně zastoupená Pavlem Pravdou, advokátem, se sídlem Vodičkova 37, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16. června 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Euromeda CZ a.s., se sídlem Vlastina 23/889, Praha 6, IČ: 27060594, a ALIPEX s.r.o., se sídlem Senec 420, Zruč, IČ: 61775916, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 15. června 2004 mezi společností Euromeda CZ a.s., jako nabyvatelem, a společností Murawa GmbH, se sídlem Augustenstrasse 7, Stuttgart, Spolková republika Německo, jako převodcem, v jejímž důsledku nabyvatel získá 100% obchodní podíl na společnosti ALIPEX s.r.o., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb.,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 26/2004 ze dne 30. června 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 15. června 2004 mezi společností Euromeda CZ a.s., se sídlem Vlastina 23/889, Praha 6, IČ: 27060594 (dále jen "Euromeda"), jako nabyvatelem, a společností Murawa GmbH, se sídlem Augustenstrasse 7, Stuttgart, Spolková republika Německo, jako převodcem (dále jen "Murawa"). Na základě uvedené smlouvy má společnost Euromeda nabýt 100% obchodní podíl na společnosti ALIPEX s.r.o., se sídlem Senec 420, Zruč, IČ: 61775916 (dále jen "ALIPEX"), a tím i získat možnost přímo kontrolovat tuto společnost. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Euromeda, akciová společnost založená podle českého právního řádu, je kontrolovaná ze strany společnosti EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 23, Praha 6, IČ: 49621173 (dále jen "EUROPHARM"). Společnost EUROPHARM na území České republiky přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností působí v oblasti provozování lékáren a souvisejících činností. Společnost EUROPHARM je kontrolována holdingovou společností Alpha Union Invest, se sídlem v Lucemburku, která samostatně nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity, jejímž hlavním předmětem podnikání je nabývání účastí na společnostech, zabývajících se lékárenskou činností, jakož i správa, kontrola a zhodnocení těchto účastí. Společnost Alpha Union Invest provozuje v různých městech na území České republiky prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností cca 80 lékáren (dále jen "skupina AUI").
Společnost ALIPEX je společností s ručením omezeným, která má před spojením jediného společníka, a to společnost Murawa. Společnost ALIPEX je činná v oblasti provozování lékáren, na území České republiky provozuje v městech a obcích na 20 lékáren.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V tomto případě je získávána kontrola společností Euromeda nad společností ALIPEX, která na území České republiky provozuje lékárny.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká nabytí celkem 20 lékáren v oblasti Plzeň, České Budějovice, Mladá Boleslav, Cheb, obvodu Prahy 6, Příbram, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Prachatice, Liberec a Pelhřimov.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí, v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 1 , a s judikaturou Evropské komise, k jejímuž přístupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží, a s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu členění České republiky, vymezil relevantní geografické trhy v předmětném správním řízení územím okresů Plzeň, České Budějovice, Mladá Boleslav, Cheb, obvodu Prahy 6, Příbram, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Prachatice, Liberec a Pelhřimov.
Dopady spojení
Z pohledu výše vymezených geografických relevantních trhů, tj. území okresů Plzeň, Plzeň-jih, Plzeň-sever, České Budějovice, Příbram, Domažlice, Prachatice, Liberec, Mladá Boleslav, Pelhřimov, Cheb a obvodu Prahy 6, je situace následující.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Plzeň je z hlediska obratu odhadována na přibližně 1 054 mil Kč. V okresu Plzeň je provozováno 45 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě provozuje jednu lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje sedm lékáren. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu České Budějovice je z hlediska obratu odhadována na přibližně 1 142 mil Kč. V okresu České Budějovice je provozováno 42 lékáren. Skupina AUI i společnost ALIPEX v uvedeném obvodě provozují dvě lékárny. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Mladá Boleslav je z hlediska obratu odhadována na přibližně 730 mil Kč. V okresu Mladá Boleslav je provozováno 23 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě provozuje tři lékárny, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Cheb je z hlediska obratu odhadována na přibližně 570 mil Kč. V okresu Cheb je provozováno 26 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě provozuje jednu lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území obvodu Prahy 6 je z hlediska obratu odhadována na přibližně 702 mil Kč. V obvodu Prahy 6 je provozováno 24 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě provozuje jednu lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Příbram je přibližně 686 mil Kč. V okresu Příbram je provozováno 25 lékáren. Skupina AUI i společnost ALIPEX v uvedeném obvodě provozují jednu lékárnu. Odhadovaný tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu nabývající skupinou je cca [ " obchodní tajemství " ] %, společnost ALIPEX zde dosahuje podílu cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Plzeň-jih je přibližně 435 mil Kč. V okresu Plzeň-jih je provozováno 15 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Plzeň-sever je cca 468 mil Kč. V okresu Plzeň-sever je provozováno 15 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Domažlice je z hlediska obratu odhadována na přibližně 376 mil Kč. V okresu Domažlice je provozováno 14 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Prachatice je cca 329 mil Kč. V okresu Prachatice je provozováno 18 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Liberec je z hlediska obratu odhadována na přibližně 1012 mil Kč. V okresu Liberec je provozováno 35 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje dvě lékárny. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak po realizaci posuzované transakce činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Pelhřimov je z hlediska obratu cca 465 mil Kč. V okresu Pelhřimov je provozováno 20 lékáren. Nabývající skupina AUI v uvedeném obvodě neprovozuje žádnou lékárnu, společnost ALIPEX zde provozuje jednu lékárnu. Tržní podíl dosahovaný na vymezeném relevantním trhu skupinou AUI je [ " obchodní tajemství " ], tržní podíl společnosti ALIPEX je cca [ " obchodní tajemství " ] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu je ve výši cca [ " obchodní tajemství " ] %.
Situace v sektoru provozování lékáren v České republice je následující. Odhad celkové velikosti tohoto sektoru byl v roce 2003 z hlediska obratu přibližně 52 miliardy Kč, z toho cca 80 % připadá na prodej léčiv a cca 20 % na prodej ostatního zboží. Nabývající skupina AUI v uvedeném sektoru dosahuje podílu přibližně [ " obchodní tajemství " ] %, podíl společnosti ALIPEX činí cca [ " obchodní tajemství " ] %.
V podnikatelském sektoru provozování lékáren v České republice působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů mnoho dalších soutěžitelů s regionální i celostátní působností. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno více než 2200 povolení působit jako lékárna, přičemž za poslední období činil roční nárůst celkového počtu lékáren o 74 (103 lékáren nově zřízeno, 29 jich bylo zrušeno). 2
Významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 8, Praha 1 (dále jen "Lloyds"), která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami. Společnost Lloyds je vlastněna společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejsilnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků. Společnost Lloyds z výše vymezených geografických trhů působí např. v okresu Plzeň (tržní podíl cca [ " obchodní tajemství " ] %), v okresu České Budějovice (tržní podíl cca [ " obchodní tajemství " ] %), v okresu Liberec (tržní podíl cca [ " obchodní tajemství " ] %).
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu. Fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Po zhodnocení celkové situace na relevantních trzích provozování lékáren na území obvodů Plzeň, Plzeň-jih, Plzeň-sever, České Budějovice, Příbram, Domažlice, Prachatice, Liberec, Mladá Boleslav, Pelhřimov, Cheb a Praha 6 dospěl Úřad k následujícím závěrům. Na vymezených relevantních trzích nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť je zde dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Úřad má za to, že v době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na relevantním trhu dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti nabývající skupiny společností nevzroste po spojení natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel


Rozhodnutí obdrží:
Pavel Pravda, advokát
AK bnt-pravda partner, v.o.s.
Vodičkova 37
110 00 Praha 1
1 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 128/03-2981/03, S 21/04-1088/04, 50/04-1613/04,
2 viz Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2003, část 5.7. Dozor v oblasti přípravy, výdeje a prodeje léčiv