UOHS S122/2002
Rozhodnutí: OF/S122/02-2208/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Van Houten Beteiligungs AG and Co, Kg., SRN a Stollwerck AG
Účastníci Imhoff Stiftung, Vor den Siebenburgen 2, D-50676 Kolín nad Rýnem, SRN Van Houten Beteiligungs AG and Co. Kg., Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN Stollwerck AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 122/02-2208/02 V Brně dne 28. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 122/02, zahájeném dne 24. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Van Houten Beteiligungs AG & Co. KG, se sídlem Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN, ve správním řízení zastoupené JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem advokátní kanceláře White&Case se sídlem Staroměstské náměstí 15, 110 00 Praha 1 na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Van Houten Beteiligungs AG & Co. KG, se sídlem Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN, a Stollwerck AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 26. dubna 2002, mezi společností Van Houten Beteiligungs AG & Co. KG, se sídlem Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN, jako kupujícím, a společnostmi Imhoff Industrie Holding GmbH, se sídlem Stollwerckstrasse 27-31, D-51149 Kolín nad Rýnem, SRN, a Imhoff Stiftung, se sídlem Vor den Siebenburgen 2, D-50676, Kolín nad Rýnem, SRN, jako prodávajícími, v jejíž důsledku společnost Van Houten Beteiligungs AG & Co. KG, se sídlem Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN, získá 96,0985% akcií společnosti Stollwerck AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/02 ze dne 12. 6. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Van Houten Beteiligungs AG & Co. KG, se sídlem Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt, SRN (dále "Van Houten"), a Stollwerck AG, se sídlem v Kolíně nad Rýnem, SRN (dále "Stollwerck"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 26. dubna 2002 mezi společností Van Houten a společnostmi Imhoff Industrie Holding GmbH, se sídlem Stollwerckstrasse 27-31, D-51149 Kolín nad Rýnem, SRN (dále "Imhoff Industrie"), a Imhoff Stiftung, se sídlem Vor den Siebenburgen 2, D-50676, Kolín nad Rýnem, SRN (dále jen "Imhoff Stiftung"), jejímž prostřednictvím získá společnost Van Houten 96,0985% akcií společnosti Stollwerck. Spojení tedy spočívá v úplatném převodu 96,0985% akcií ve společnosti Stollwerck z Imhoff Industrie a Imhoff Stiftung na Van Houten, která je kontrolována společností Barry Callebaut AG, se sídlem v Curychu, Švýcarská konfederace a místem podnikání Breitackerstrasse 2, Ch-8702, Zollikon, Švýcarská konfederace (dále "Barry Callebaut"). Barry Callebaut je dále kontrolována společností KJ Jacobs AG, se sídlem v Curychu, Švýcarská konfederace (dále "Jacobs").
Celosvětový konsolidovaný obrat společnosti Jacobs, jež nepřímo kontroluje společnost Van Houten, byl za poslední období cca 83,7 mld. Kč. Van Houten jakožto společnost nově založená za účelem realizace předmětného spojení neměla za poslední účetní období žádný obrat. Celosvětový konsolidovaný obrat společnosti Stollwerck byl za sledované období cca 24,5 mld. Kč. V roce 2001 společnost Stollwerck prodala své dceřiné společnosti v Maďarsku a Polsku skupině Kraft Foods, následkem toho se celkový obrat Stollwerck snížil na cca 17 mld. Kč.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu
Dopady spojení
Společnost Van Houten je 100% vlastněna a kontrolována společností Barry Callebaut. Van Houten byl založen pouze za účelem jejího sloučení se společností Stollwerck a nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Barry Callebaut, kontrolovaná společností Jacobs, působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti čokoládového průmyslu. Skupina Barry Callebaut se zabývá v celosvětovém měřítku výrobou a distribucí čokoládových polotovarů a částečně též výrobou a distribucí čokoládových výrobků určených pro konečnou spotřebu. Společnost Barry Callebaut přímo nepodniká ani nekontroluje žádnou společnost působící v České republice, své výrobky dováží do ČR prostřednictvím svých dceřiných společností. Společnost Barry Callebaut dodává na trh do České republiky různé druhy čokoládových polotovarů, jako jsou kakaový prášek, kakaové máslo, průmyslovou čokoládu aj.
Společnosti kontrolované společností Stollwerck se především zabývají výrobou a distribucí čokoládových výrobků určených pro konečnou spotřebu, jako jsou čokolády, čokoládové tyčinky, plněné čokolády a cukrovinky. Společnost Stollwerck rovněž nemá v ČR žádnou dceřinou společnost, ani se nepodílí na podnikání jiné společnosti v České republice. Stollwerck však dováží do ČR čokoládové výrobky určené pro konečnou spotřebu.
Spojující se soutěžitelé působí zejména v oblasti trhu čokolády, který lze rozlišit na trh čokoládových polotovarů a trh výroby a distribuce čokoládových produktů pro konečnou spotřebu. Čokoládové polotovary zahrnují kakaové máslo a kakaový prášek, získané zpracováním kakaových bobů, a dále průmyslovou čokoládu, jejíž vlastnosti jsou obvykle dány přísadami, které se ke kakaovému máslu a kakaovému prášku přidávají. Průmyslová čokoláda slouží pro výrobu dalších polotovarů určených pro různé čokoládové výrobky, pekařské výrobky, zmrzliny a nápoje. Čokoládové konečné produkty je možno rozlišit na produkty pro běžnou spotřebu a produkty dárkové na základě sezónnosti prodeje (svátky, narozeniny aj.), způsobu určení, různorodosti tvaru produkty, způsobu a typu balení a dále podstatně vyšší ceny produktů dárkových na rozdíl od konečných čokoládových produktů pro běžnou spotřebu.
Obdobným způsobem postupovala při vymezování trhu čokolády i Komise ES při své rozhodovací praxi (viz IV/M. 232 Pepsico/General Mills ze dne 5. 8. 1992, IV/M. 882 ADM/Grace ze dne 20. 2. 1997, COMP/M. 2072 Phillip Moris/Nabisco ze dne 16.10. 2000)
Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají, dochází však k určitému stupni vertikální integrace soutěžitelů. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nepřesáhnou [ ] 1 %. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkých tržních podílů, na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Úřad, který je na základě §1 odst. 1 zákona kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, musí využívat všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na trhu čokolády. Z tohoto důvodu oslovil nejvýznamnější konkurenty spojovaných společností se žádostí o vyslovení jejich názoru na možný dopad spojení na hospodářskou soutěž na trhu čokolády. Oslovené subjekty shodně uvedli, že předmětné spojení nebude mít dopad na hospodářskou soutěž a na konečného spotřebitele na trhu čokolády.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM-18. 7. 2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
adv. kancelář White&Case
Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha 1
1 [ ] obchodní tajemství