UOHS S122/2001
Rozhodnutí: OF/S122/01 Instance I.
Věc spojení podniků
Účastníci United Technologies Corporation, se sídlem 400 Main St., East Hartford, Connecticut, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 19. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 75 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 122/01-2359/01 V Brně dne 28. prosince 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 122/01, zahájeném dne 17. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost United Technologies Corporation, se sídlem 400 Main St., East Hartford, Connecticut, USA, zastoupená Mgr. Jaroslavem Míkovcem, advokátem se sídlem Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 122/01 se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, na návrh účastníků řízení
zastavuje. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. října 2001 na návrh společnosti United Technologies Corporation, USA, zastoupené Mgr. Jaroslavem Míkovcem, advokátem se sídlem Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary , na základě plné moci, správní řízení č.j. S 122/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). K uvedenému spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě smlouvy o prodeji akcií, převodem akcií představujících 85% podíl na základním kapitálu společnosti Wytornia Sprzetu Komunikacyjnego "PLZ-Rzeszow" S.A., ze strany prodávajícího, tj. Ministerstva financí Polské republiky, na kupujícího, kterým je společnost United Technologies Holdings SA., Francie, kontrolovaná navrhovatelem.
Jelikož návrh na zahájení správního řízení vykazoval nedostatky, vyzval dne 29. října 2001 Úřad účastníka řízení k doplnění veškerých náležitostí návrhu ve smyslu ust. § 15 odst. 4 zákona a § 1 vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Současně byl účastník řízení upozorněn na výkladové stanovisko Úřadu k povinné notifikaci spojení uskutečněných v zahraničí, neboť z podkladů Úřadu dostupných vyplývalo, že uvedené výkladové stanovisko by mohlo být na posuzované spojení soutěžitelů aplikováno. V takovém případě by dané spojení nepodléhalo povolení Úřadu.
Dne 27. listopadu 2001 obdržel Úřad zpětvzetí návrhu ze dne 17. října 2001 podané účastníkem řízení s ohledem na výše uvedené stanovisko Úřadu. Z tohoto důvodu a s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, které umožňuje zastavit správní řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět, Úřad řízení zastavil. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.01.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jaroslav Míkovec, advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Na Vyhlídce 53
360 21 Karlovy Vary