UOHS S122/1999
Rozhodnutí: VO II/S122/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků
Účastníci Lyonnaise Česká republika s.r.o. Vodotechnické služby, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 16. 2. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB


S 122/99-220/184 V Brně dne 17.1.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 122/99-220, zahájeném dne 15.12.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lyonnaise Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 57, IČO 44 85 14 81, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 29.11.1999 JUDr. Janou Doškovou, advokátkou AK KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ, v.o.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Lyonnaise Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 57, IČO 44 85 14 81 a Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem Stříbro, Sokolská 958, PSČ 349 01, IČO 49 19 64 30, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků Lyonnaise Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 57, IČO 44 85 14 81 a Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem Stříbro, Sokolská 958, PSČ 349 01, IČO 49 19 64 30, k němuž došlo tím, že na základě Smluv o převodu obchodních podílů, uzavřených dne 19.10.1999 mezi pěti společníky společnosti Vodotechnické služby, spol. s r.o. jako prodávajícími a společností Lyonnaise Česká republika s.r.o. jako kupující nabyla společnost Lyonnaise Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 57, IČO 44 85 14 81 100 % obchodního podílu společnosti Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem Stříbro, Sokolská 958, PSČ 349 01, IČO 49 19 64 30, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 15.12.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lyonnaise Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 57, IČO 44 85 14 81 (dále jen "Lyonnaise ČR"), právně zastoupená na základě plné moci ze dne 29.11.1999 JUDr. Janou Doškovou, advokátkou AK KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ, v.o.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Lyonnaise ČR a Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem Stříbro, Sokolská 958, PSČ 349 01, IČO 49 19 64 30 (dále jen "VTS").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon") tím, že na základě Smluv o převodu obchodních podílů, uzavřených dne 19.10.1999 mezi pěti společníky společnosti VTS jako prodávajícími a společností Lyonnaise ČR jako kupující nabyla společnost Lyonnaise ČR 100 % obchodního podílu společnosti VTS. Nabytím 100 % obchodního podílu ve společnosti VTS nabyla společnost Lyonnaise ČR přímou kontrolu nad touto společností a současně tímto krokem došlo k nabytí nepřímé kontroly ze strany společnosti SUEZ LYONNAISE DES EAUX, která je mateřskou společností Lyonnaise ČR.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech
úředně ověřených kopií Smluv o převodu obchodních podílů
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
informací o provozovaném území společností VTS
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/99 ze dne 29.12.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil. Nebyly tedy vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí. Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Lyonnaise ČR vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636 dne 30. prosince 1991. Je dceřinnou společností společnosti SUEZ LYONNAISE DES EAUX, se sídlem 72 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, Francie (dále jen "SLDE"). Předmětem podnikání Lyonnaise ČR je dle výpisu z obchodního rejstříku technicko-inženýrská činnost v oblasti provozu vodovodů a kanalizací. Skutečně vykonávanou činností je zastupování zájmů mateřské společnosti v České republice (dále jen "ČR") a zajišťování servisu a spojení se společnostmi, ve kterých má SLDE majetkovou účast. Jedná se o společnosti: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., kde drží 34,04 % akcií, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., kde drží 33,35 % akcií, Ostravské vodárny a kanalizace a.s., kde drží 44,49 % akcií, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kde drží 39,09 % akcií a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kde drží 44,38 % akcií.
SLDE vznikla ve Francii v r. 1997 splynutím dvou firem s více než stoletou historií: LDE, s tradicí vodárenských služeb a Compagnie de Suez, s tradicí bankovních a finančních služeb. Předmětem činnosti SLDE je zásobování měst pitnou a užitkovou vodou, čištění odpadních vod a provádění všech činností v oblasti poskytování služeb obcím a jednotlivcům při vybavování měst a správě životního prostředí. Prostřednictvím svých dceřinných společností působí ve více než 100 zemích světa, zajišťuje služby pro 77 mil. obyvatel zásobovaných pitnou vodou a 52 mil. obyvatel napojených na kanalizaci.
Společnost VTS vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4325 dne 29. září 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací na okrese Tachov. Veřejné vodovody, veřejné kanalizace, úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod, na kterých společnost VTS svůj hlavní předmět podnikání provozuje, nejsou v jejím vlastnictví, nýbrž ve vlastnictví obcí, měst a Vodohospodářského sdružení obcí Halže (vlastní vodárenskou a kanalizační infrastrukturu nadobecního charakteru, tj. úpravny vody, páteřní rozvody a vodojemy). Provoz pronajatého vodohospodářského majetku zajišťuje na základě koncese udělené Okresním živnostenským úřadem za předchozího souhlasu Ministerstva zemědělství ČR. Společnost nemá žádné dceřinné společnosti.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Společnost VTS provozuje infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací na území okresu Tachov, který má cca 45 tis. obyvatel. S vlastníky infrastrukturního majetku má uzavřeny smlouvy o provozování infrastrukturního majetku na různě dlouhou dobu a to buď na dobu určitou nebo neurčitou. S městy Tachov a Stříbro a s Vodohospodářským sdružením obcí Halže (které sdružuje obce uvedené pod provozem Tachov, město Planá a obec Chodová Planá-západní část okresu Tachov) má uzavřeny smlouvy do r. 2008. S ostatními obcemi okresu Tachov má uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou. V r. 1998 společnost VTS zásobovala pitnou vodou cca 90 % obyvatel okresu Tachov. Objem pitné vody dodané do sítě činil 2 105 tis. m3, objem odvedené odpadní vody činil 2 700 tis. m3. Na celkovém počtu obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů v rámci ČR má společnost VTS 0,7 % podíl. Vodu, kterou dodává do sítě, nakupuje od Povodí Berounky. Jedná se o surovou vodu, kterou upravuje v pronajatých úpravnách vody na pitnou vodu.
V rámci okresu zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací mimo společnost VTS dále pouze jedna malá provozní společnost a několik menších obcí si zajišťuje provozování vodohospodářských sítí samo. Území na kterém působí společnost VTS navazuje na území okresu Karlovy Vary, kde působí vodohospodářská společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ve které má SLDE majetkovou účast-34,04 % akcií. Vlastníkem infrastrukturního vodohospodářského majetku na okrese Karlovy Vary je Vodohospodářské sdružení obcí Karlovarska, které současně drží cca 47 % akcií provozní společnosti Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Zkušeností z řízení společnosti Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s. hodlá společnost Lyonnaise ČR využít při řízení společnosti VTS.
Společnost Lyonnaise ČR sama žádný infrastrukturní majetek neprovozuje, zastupuje zájmy mateřské společnosti, tj. SLDE a zajišťuje servis a spojení se společnostmi, ve kterých má SLDE majetkovou účast.
Ceny za vodné a stočné podléhají věcnému usměrňování podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. V Cenovém věstníku Ministerstva financí je uvedeno, co je možno do těchto cen promítnout. Společnost VTS jako provozovatel infrastrukturní sítě vodovodů a kanalizací na území okresu Tachov vede o návrzích cen vždy jednání s vlastníky těchto sítí, kteří následně vyhlašují stanovenou cenu. Nedohoda o ceně je jednou z možných výpovědních podmínek ze smlouvy. Vlastníci infrastruktury, tj. města, obce a Vodohospodářské sdružení Halže, se kterými má VTS uzavřeny smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury uplatňují individuální ceny za vodné a stočné.
Pro trh služeb spočívajících v dodávkách pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je charakteristická velká četnost vlastníků infrastrukturního majetku, k jehož provozování vlastníci infrastrukturního majetku uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů.
Dále je pro tento trh charakteristické, že se nejedná o celostátní trh, nýbrž o jednotlivé místní trhy, kde provozovatel má monopolní postavení, neboť spotřebitel odebírající uvedené služby nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly).
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:
Z hlediska:
-výrobkového
Jedná se o dva samostatné trhy, a to: -trh dodávek pitné vody a -trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod,
prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě.
-geografického
Jedná se o místní trh vymezený územím měst a obcí okresu Tachov, na jehož území se nachází veřejné vodovodní a kanalizační sítě, prostřednictvím kterých společnostVTS dodává pitnou vodu a poskytuje služby spočívající v odvádění a čištění odpadních vod.
-časového
Jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998.
Společnost SLDE, která je mateřskou společností Lyonnaise ČR i společnost VTS podnikají na stejném výrobkovém trhu, avšak každý na jiném trhu geografickém. SLDE své výrobky a služby na trh ČR nedodává, v ČR má pouze majetkové účasti ve výše uvedených vodohospodářských společnostech. Na výše vymezeném geografickém trhu má společnost VTS monopolní postavení.
Posouzení dopadů spojení
Společnost VTS spojením získá partnera, jehož mateřská společnost má mnohaleté zkušenosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací. Spojením dojde k rozšíření majetkové účasti společnosti SLDE ve vodohospodářských společnostech na území České republiky. SLDE může ovlivnit strukturu společnosti VTS, výši provozních nákladů, stav provozního majetku a tím i výši vodného a stočného pro spotřebitele. Současně však může ovlivnit i kvalitu poskytovaných služeb na provozovaném území.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě Smluv o převodu obchodních podílů společnosti VTS, uzavřených dne 19.10.1999 mezi pěti společníky společnosti VTS jako prodávajícími a společností Lyonnaise ČR jako kupujícím získala společnost Lyonnaise ČR 100 % obchodního podílu společnosti VTS, čímž získala přímou kontrolu nad společností VTS a současně nad touto společností získala nepřímou kontrolu společnost SLDE. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že společnost VTS má na vymezeném relevantním trhu monopolní postavení. Spojením podniků získá společnost VTS partnera, jehož mateřská společnost rovněž působí na stejných výrobkových trzích, avšak na jiných geograficky vymezených trzích. Jde tedy o spojení podniků, které naplňuje podmínku § 8a odst. 1 zákona a podléhá povolení úřadu.
Při posuzování spojení podniků realizovaných na uvedených relevantních trzích nemohl úřad využít zkušeností z obdobné praxe Evropské komise (dále jen "EK"), neboť spojení vodohospodářských společností uskutečněná dosud v rámci Evropské unie (dále jen "EU") nenaplnila stanovené podmínky pro jejich posuzování EK. Problematika koncentrace na uvedených trzích byla v rámci EU dosud řešena na úrovni členských států, přičemž jednotlivé evropské státy mají k posuzování spojení vodohospodářských společností rozdílný přístup, který odráží právní úpravu dané země.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Využití know-how a zkušeností odborníků SLDE přispěje ke zvýšení technické úrovně a snížení investičních nákladů. Bude využito např. při probíhající rekonstrukci ČOV v Boru, k rychlejšímu uvedení do provozu již 12 let rozestavěné úpravny vod pro Tachovsko, k provádění technických úprav na ČOV ve Stříbře a Tachově za účelem snížení energetických nákladů na čištění vody.
Zavedením automatizace v distribuci vody v síti ( rozšířením dálkových přenosů, dálkových řízení, rozšířením dispečinku o řízení distribuční sítě) bude dosaženo postupné snižování ztrát vody společnosti VTS z dnešních cca 25 % na 17 %, což ve svém důsledku přispěje k úspoře nákladů.
Získání nových zkušeností a odborných znalostí, které budou mít možnost pracovníci společnosti VTS získat na tuzemských a zahraničních stážích u jiných společností skupiny SLDE a využití znalostí zahraničních expertů v tuzemsku přispěje ke zlepšení práce společnosti VTS s veřejností, zejména zkvalitnění zákaznického servisu.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil.
Na základě provedené analýzy dospěl úřad k závěru, že újma, která narušením soutěže může vzniknout bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jana Došková
advokátka AK KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ, v.o.s.
Vinohradská 37
120 00 Praha 2