UOHS S121/2007
Rozhodnutí: S 121/2007/KS-10618/2007/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů České vinařské závody a.s. a VINIUM a.s.
Účastníci České vinařské závody a.s. VINIUM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 8. 6. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 184 KB

S 121/2007/KS-10618/2007/620 V Brně dne 5. června 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 121/07, zahájeném dne 4. května 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ivetou Sokolovou, advokátkou, se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, na základě plné moci ze dne 28. února 2007, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182, a VINIUM a.s., se sídlem, Hlavní 666, Velké Pavlovice, IČ: 46900195, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smluv o převodu akcií, uzavřených dne 20., resp. 25. dubna 2007 mezi společností České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182, jako nabyvatelem, a L. L., V. O., J. T., L. P., R. N., P. S., a H. S., J. V., L. N., a H. S, jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku společnost České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182, získá akcie ve výši 99,66% základního kapitálu společnosti VINIUM a.s., se sídlem, Hlavní 666, Velké Pavlovice, IČ: 46900195, a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2007 ze dne 23. května 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smluv o převodu akcií, uzavřených dne 20., resp. 25. dubna 2007 mezi společností České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182, jako nabyvatelem, a L. L., V. O., J. T., L. P., R. N., P. S., a H. S., J. V., L. N., a H. S., jako jednotlivými převodci. V důsledku realizace zmíněné transakce společnost České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská 7/13, Praha 4, IČ: 60193182 (dále jen "ČVZ"), získá akcie ve výši 99,66% základního kapitálu společnosti VINIUM a.s., se sídlem, Hlavní 666, Velké Pavlovice, IČ: 46900195 (dále jen "VINIUM"), a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ČVZ náleží do skupiny společností (tzv. skupina Prosperita), jež je společně kontrolována fyzickými osobami, panem M. K., a panem M. K., dochází v důsledku uvedené transakce k nabytí nepřímé společné kontroly nad společností VINIUM ze strany uvedených fyzických osob (viz níže).
Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ČVZ je česká akciová společnost zabývající se činnostmi zejména v oblasti výroby a prodeje vína. V České republice přímo kontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost Bělehradská Invest a.s., činnou v oblasti realit a zprostředkování obchodu, a společnost Vinařství VR Rakvice s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vína. Společnost ČVZ je společně kontrolována fyzickými osobami panem M. K. a panem M. K. Uvedené osoby stojí v čele skupiny společností (skupina Prosperita) jež jsou činné mj. v oblasti automobilového průmyslu, kolektivního investování, kovoobrábění, nemovitostí, obchodu a textilního průmyslu. Součástí zmíněné podnikatelské skupiny jsou mj. společnosti: i) Karoseria a.s., činná v oblasti výroby a půjčování motorových vozidel, ii) PROSPERITA Investiční společnost a.s., zabývající se činnostmi v oblasti kolektivního investování, iii) KDYNIUM a.s., zabývající se zejména slévárenstvím, iv) TOMA a.s., která se zabývá realitní činností a správou nemovitostí, v) OTAVAN a.s., činná ve výrobě oděvů, vi) TESLA Karlín, a.s., činná v oblasti telekomunikační techniky nebo vii) Dřevokombinát Vrbno, a.s., zabývající se zpracováním dřeva.
Společnost VINIUM je česká akciová společnost, která se zabývá zejména výrobou a prodejem vína. Společnost VINIUM kontroluje společnost VINIUM Slovakia s.r.o., která se zabývá obchodní činností na území Slovenska. Akcionáři společnosti VINIUM jsou před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů fyzické osoby uvedené v odst. (3) jako převodci.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Společnost VINIUM působí zejména v oblasti výroby a prodeje tichých vín, tedy vín jakostních, přívlastkových a známkových a prodeje vín stolních, částečně pak i vín šumivých.
Společnost ČVZ se zabývá výrobou a prodejem stolních vín z importované suroviny a prodejem odrůdových jakostních vín s přívlastkem.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětným spojením soutěžitelů je dotčena oblast výroby a prodeje vína. Obecně lze víno charakterizovat jako alkoholický nápoj vyráběný tzv. studenou cestou ze suroviny, kterou je vinná réva. Tato surovina prochází výrobním procesem zahrnujícím lisování, kvašení, školení, skladování a stáčení výsledného produktu do lahví. V základním rozdělení lze vína podle jejich vlastností rozlišit na vína tichá, k nimž náleží vína stolní, jakostní, přívlastková a kabinetní, dále vína šumivá a perlivá a vína originální certifikace, mezi která jsou řazena vína typická pro určitou odrůdu a vinařskou oblast. Uvedené kategorie lze dále podrobněji členit na užší segmenty, např. podle smyslových vjemů, způsobu výroby, stáří či obsahu zbytkového cukru.
Vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil výrobkové relevantní trhy jako: - trh jakostních odrůdových vín, - trh stolních vín a - trh šumivých vín.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší region či širší území, přesahující hranice České republiky.
Z pohledu geografického bylo zjištěno, že jak společnost VINIUM, tak společnost ČVZ, působí na vymezených relevantních trzích na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak, že srovnatelné produkty a služby různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech vzájemně zastupitelné. Na základě uvedených skutečností proto Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky .
Na spojením dotčených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů jak společnost VINIUM, tak společnost ČVZ, dochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území České republiky. V důsledku předmětného spojení tak dochází k nárůstu tržního podílu společnosti ČVZ.
Na relevantním trhu jakostních odrůdových vín v České republice působí jak společnost VINIUM, tak společnost ČVZ. Tržní podíl společnosti VINIUM dosahuje ve finančním vyjádření cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, společnost ČVZ zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na relevantním trhu stolních vín působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl společnosti VINIUM dosahuje hranice [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % a tržní podíl společnosti ČVZ dosahuje cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace předmětné transakce tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na relevantním trhu šumivých vín působí na území České republiky především společnost VINIUM, jejíž postavení odpovídá tržnímu podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, tržní podíl společnosti ČVZ nedosahuje [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne hranici [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na základě skutečností zjištěných Úřadem v průběhu správního řízení lze konstatovat, že na vymezených relevantních trzích existuje vysoce konkurenční prostředí a současně neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující potenciálním konkurentům účastnit se hospodářské soutěže na nich.
Důvodem pro zmíněné konkurenční prostředí může být jak relativní nasycenost trhu s vínem vyplývající obecně z převahy nabídky vín nad poptávkou, tak i významný podíl dovozu, jenž v důsledku neexistence obchodních bariér v rámci Evropské unie a nízkých přepravních nákladů přispívá ke konkurenčnímu prostředí na trhu s vínem v České republice. Víno je do České republiky importováno řadou subjektů jak sudové, tak balené (v krabicích či PET nebo skleněných lahvích), přičemž nejvýznamnějšími zdroji dovozů jsou Španělsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko nebo Slovensko.
Na vymezených relevantních trzích na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří další producenti působící na celém území České republiky, např. společnosti: Bohemia Sekt, a.s., Znovín Znojmo, a.s., Vinné sklepy Valtice, a.s., Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo nebo VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že na vymezených relevantních trzích nejsou očekávány zásadní změny a posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Iveta Sokolová
Bělehradská 7/13
140 16 Praha 4