UOHS S121/2002
Rozhodnutí: OF/S121/02-2429/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Vossloh-Elektro GmbH, SRN Matsushita Electric Works Limited
Účastníci Matsushita Electric Works Limited, 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko Vossloh-Elektro GmbH, Hohe Steiner 8, 58509 Lüdenscheid, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 7. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 121/02-2429/02 V Brně dne 19. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/02, zahájeném dne 23. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Matsushita Electric Works Limited, se sídlem 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko, ve správním řízení zastoupené Mgr. Šárkou Skleničkovou-Novákovou, advokátkou se sídlem Mánesova 5, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Matsushita Electric Works Limited, se sídlem 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko, a Vossloh-Elektro GmbH, se sídlem Hohe Steinert 8, Lüdenscheid, SRN, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 16. května 2002, mezi společností Matsushita Electric Works Limited, se sídlem 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko, jako kupující, a společností Vossloh Aktiengesellschaft, se sídlem Vosslohstrasse 4, 58791 Werdohl, SRN, jako prodávající, v jejíž důsledku společnost Matsushita Electric Works Limited, se sídlem 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko, získá 100 % akcií společnosti Vossloh-Elektro GmbH, se sídlem Hohe Steinert 8, Lüdenscheid, SRN, a tím i kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 24/02 ze dne 12. 6. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Matsushita Electric Works Limited, se sídlem 1048 Kadoma, Osaka 571-8686, Japonsko (dále "MEW"), a Vossloh-Elektro GmbH , se sídlem Hohe Steinert 8, Lüdenscheid, SRN (dále "VEG"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 16. května 2002, mezi společností MEW a společností Vossloh Aktiengesellschaft, se sídlem Vosslohstrasse 4, 58791 Werdohl, SRN (dále jen "VEG AG"), jejímž prostřednictvím získá společnost MEW 100 % akcií společnosti VEG.
Celosvětový konsolidovaný obrat společnosti MEW byl za poslední účetní období cca 10,9 mld. EUR , v České republice společnost dosáhla obrat ve výši cca 3,1 mil. EUR. Společnost VEG měla za poslední účetní období obrat v celkové výši 256 mil EUR , z toho v České republice obrat ve výši 3,1 mil EUR.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost MEW kontroluje skupinu společností, které se zabývají výrobou a distribucí domácích spotřebičů, průmyslových zařízení, elektronických materiálů, polovodičových výrobků a osvětlení. V České republice nepřímo kontroluje společnost Matsushita Electric Works (CZ) s.r.o. (dále jen "MEW CZ"), která však veškerou svou produkci výhradně dodává do zahraničí ostatním dceřiným společnostem kontrolovaných MEW. V České republice se společnost MEW prostřednictvím svých dceřiných společností účastní hospodářské soutěže zejména v oblasti řídících automatizačních prvků a požárních poplašných zařízení.
Společnost VEG kontroluje skupinu společností, které působí zejména v oblasti výroby a distribuce svítidel a komponentů pro osvětlovací tělesa. Společnost VEG nemá na území České republiky žádnou dceřinou společnost. Společnost však dováží do ČR své výrobky, zejména komponenty k osvětlovacím tělesům.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí na rozdílných výrobkových trzích. Společnost MEW působí na území ČR zejména v oblasti řídících automatizačních prvků a požárních poplašných zařízení, zatímco společnost VEG se zabývá prodejem komponentů k osvětlovacím tělesům.
Trh osvětlení je možno rozdělit na trh osvětlovacích zařízení a trh komponentů pro osvětlovací zařízení . Trh osvětlovacích zařízení je možno dále rozdělit na trh osvětlovacích zařízení pro všeobecné účely a trh osvětlovacích zařízení pro průmyslové a komerční účely (non-residential use). Trh osvětlovacích zařízení pro všeobecné účely je možno rozdělit na základě technologického typů zdroje světla (např. halogenové, fluorescentní, žárovky, LED diody aj.) a dále dle účelu použití pro venkovní použití (ulice, železnice aj.), interiéry a speciální použití (např. dopravní prostředky). Trh komponentů pro osvětlovací zařízení zahrnuje všeobecné součástky k osvětlovacím zdrojům, tzv. ignitory, balasty, držáky lamp, reflektory.
Obdobným způsobem postupovala při vymezování trhu osvětlení Komise ES při své rozhodovací praxi (viz IV/M. 258 CCIE/GTE ze dne 25. 9. 1992, COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Wassall/Zumtobel ze dne 13. 4. 2000)
Činnosti spojovaných soutěžitelů se tedy na území České republiky nepřekrývají a nedochází k horizontální ani vertikální integraci soutěžitelů. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, a to i kdyby tyto relevantní trhy byly vymezeny nejužším možným způsobem, nepřesáhnou 25 %. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkých tržních podílů, na relevantních trzích působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tyto trhy. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
P.M.-19.7. 2002 vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Šárka Skleničková-Nováková, advokátka
adv. kancelář Weiss-Tessbach
Mánesova 5
120 00 Praha 2