UOHS S121/2001
Rozhodnutí: OF/S121/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci KRAFT FOODS INTERNATIONAL, INC
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 121/01-2174/01 V Brně dne 16. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/01, zahájeném dne 19. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KRAFT FOODS INTERNATIONAL, INC., se sídlem 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York, NY 10573, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Alexandrem Marešem a Mgr. Helenou Doležalovou, se sídlem Linklaters & Alliance, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, ke kterému dochází dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Dohody o koupi akcií a majetku, uzavřené mezi společností KRAFT FOODS INTERNATIONAL, INC., se sídlem 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York, NY 10573, USA, jako kupujícím a mezi společnostmi Stollwerck AG, německou společností, zapsanou u Místního soudu v Kolíně pod č. HRB 71 a Stollwerck Beteiligungs GmbH, německou společností, zapsanou u Místního soudu v Kolíně pod č. HRB 24642, jakožto prodávajícími, převodem části podniku společností Stollwerck AG a Stollwerck Beteiligungs GmbH, který se zabývá výrobou cukrovinek a dalšími cukrářskými aktivitami v oblasti střední a východní Evropy na společnost KRAFT FOODS INTERNATIONAL, INC., se sídlem 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York, NY 10573, USA, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á p o v o l e n í.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 19. října 2001 na návrh společnosti KRAFT FOODS INTERNATIONAL, INC., se sídlem 800 Westchester Avenue, Rye Brook, New York, NY 10573, USA (dále jen "Kraft Foods"), ve správním řízení zastoupená JUDr. Alexandrem Marešem a Mgr. Helenou Doležalovou, se sídlem Linklaters & Alliance, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci, správní řízení S 121/01 ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů, ke kterému dochází dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen ("zákon"), na základě Dohody o koupi akcií a majetku, uzavřené mezi společností Kraft Foods jako kupujícím a mezi společnostmi Stollwerck AG, německou společností, zapsanou u Místního soudu v Kolíně pod č. HRB 71 a Stollwerck Beteiligungs GmbH, německou společností, zapsanou u Místního soudu v Kolíně pod č. HRB 24642, jakožto prodávajícími, převodem části podniku společností Stollwerck AG a Stollwerck Beteiligungs GmbH, který se zabývá výrobou cukrovinek a dalšími cukrářskými aktivitami v oblasti střední a východní Evropy na společnost Kraft Foods. Předmětem převodu jsou dle výše uvedené dohody zejména všechny akcie ve společnostech Stollwerck Polska, Stollwerck Russia a Stollwerck Hungary, dále některá vlastnictví obchodních značek a známek, patentů a ostatních práv duševního vlastnictví, výhradní povolení k užívání obchodní značky Stollwerck ve zmíněné oblasti a užívání obchodní značky Alpia v některých částech zmíněné oblasti, určitá hmotná a nehmotná aktiva, know-how apod.
Pokud jde o účastníky správního řízení ve věci povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže převodem části podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má nabýt tuto část podniku, což je společnost Kraft Foods. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
listin zakládajících spojení-Dohody o koupi akcií a majetku,
dotazníku Úřadu vztahujícího se ke spojení,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
informací o spojovaných společnostech,
dokladu o zaplacení správního poplatku ,
výpisu z obchodního rejstříku,
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Kraft Foods je založena podle práva státu Delaware, USA. Je mateřskou společností skupiny soutěžitelů, podnikajících v oblasti výroby potravin a nápojů. Je ovládána společností Kraft Foods North America Inc., která je dále ovládána společností Kraft Foods Inc. a ta potom mateřskou společností celé skupiny, společností Philip Morris Companies Inc. Kraft Foods se na území České republiky účastní soutěže prostřednictvím dceřiné společnosti Kraft Foods CR, s.r.o., se sídlem Pobřežní 3, 180 00 Praha 8, jejímž předmětem činnosti je zejména pražení, mletí a balení kávy, koření a jiných potravinářských výrobků. Tato společnost distribuuje a propaguje potravinářské výrobky skupiny Kraft Foods v České republice. Obrat Kraft Foods na území ČR za rok 2000 činil ... Kč.
Společnost Philip Morris Companies Inc. je založena podle práva státu Virginia, USA a je mateřskou společností skupiny soutěžitelů, podnikajících v oblasti výroby potravin a nápojů a v tabákovém průmyslu. Konsolidovaný celosvětový čistý obrat skupiny činil v roce 2000 ... Kč.
Skupina Stollwerck je tvořena soutěžiteli, podnikajícími převážně v oblasti výroby cukrovinek. Mateřskou společností skupiny je společnost Stollwerck AG. Skupina nemá na území České republiky žádné dceřiné společnosti, organizační složky ani obchodní zastoupení. Její zboží je distribuováno pouze prostřednictvím nezávislých distributorů a velkoobchodů. Obrat části podniku skupiny Stollwerck, který je předmětem naznačeného spojení, činil na území ČR v roce 2000 cca ... Kč.
Právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k naznačenému spojení dochází v zahraničí, zkoumal Úřad nejprve, zda jsou splněny podmínky pro působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Pokud jde o působnost zákona, dle § 1 odst. 3 se tato právní norma vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky. Dle odst. 4 téhož paragrafu se dále tento zákona nevztahuje na jednání podle odstavce 1 (tedy mimo jiné na spojování soutěžitelů), jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
Vzhledem k tomu, že dceřiná společnost jednoho ze spojujících se soutěžitelů se soutěže na území České republiky účastní, je zřejmé, že se navržená transakce neprojeví výlučně na zahraničním trhu. Podmínka pro možnost aplikace zákona dle § 1 odst. 4 tohoto zákona je proto splněna.
Pokud jde o podmínku dle § 1 odst. 3 zákona, Úřad konstatuje, že lze na základě sdělených skutečností dojít k závěru, že přestože se určitým způsobem navržená transakce na trhu na území České republiky projeví, bude to bez negativního dopadu na hospodářskou soutěž. Jak vyplývá z údajů, doložených spojujícími se soutěžiteli Úřadu i z vlastních podkladů Úřadu, převáděná část podniku skupiny Stollwerck je zaměřena na výrobu cukrovinek ve střední a východní Evropě a na všechny cukrářské aktivity v této oblasti. Na trh na území České republiky je dodávána zejména čokoláda a pralinky. Společnost Food Kraft dodává na totéž území zejména žvýkačky, bonbóny, oplatky, čokoládu, čokoládové tyčinky a pralinky. Uvedené druhy zboží jsou zahrnovány do relevantního trhu pochutin, který je tvořen pikantními pochutinami, sladkým trvanlivým pečivem, čokoládovými a kakaovými cukrovinkami a cukrovinkami bez čokolády a kakaa a žvýkačkami.
Jak vyplývá z celkových obratů, dosažených na tomto trhu a z obratů spojujících se podniků, jejich společný tržní podíl po spojení bude činit cca 8,8% (dle objemu) nebo 11,1% (dle obratu). Vzhledem k uvedeným tržním podílům o velikosti blízké 10%, za existence pouze jedné dceřiné společnosti jednoho ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky, nedojde k narušení hospodářské soutěže ani k existenci možnosti jejího narušení ve smyslu tohoto ustanovení a tudíž se zákon na uvedené jednání vztahovat nebude.
Úřadem vyjádřené stanovisko je dále odůvodněno tím, že ke stranami navrženému spojení dochází v zahraničí, pouze jedna z jeho stran na území České republiky kontroluje dalšího soutěžitele a společný podíl na stejném území je blízký hranici 10%. Tato hranice podle dosavadních poznatků Úřadu a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise a k judikatuře Evropského soudního dvora, za absence jiných okolností, které by tento závěr mohly zpochybnit, prakticky vylučuje existenci dominantního postavení, jež by mohlo ohrozit efektivní hospodářskou soutěž na příslušném trhu.
Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona Úřad proto rozhodnul, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexandr Mareš
Mgr. Helena Doležalová
Linklaters & Alliance
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
PM-5.12.2001