UOHS S121/1999
Rozhodnutí: VO II/S121/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků dle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci SFI Beteiligungs GmbH SILON, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 4. 4. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB


Č.j. S 121/99-810/00-220 V Brně dne 20.3.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/99-220, zahájeném dne 6.12.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 18.12.1999 JUDr. Jiřím Černým, advokátem, AK NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, a SILON, a.s., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, IČO 14504332, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í :
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, na základě Smlouvy o provozování a o koupi podniku uzavřené dne 29.11.1999 se společností SILON, a.s., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, IČO 14504332, získala přímou kontrolu nad částí podniku SILON, a.s., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, IČO 14504332, a to nad výrobním úsekem Monofily, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. povoluje
s následujícími omezeními a závazky nezbytnými pro ochranu hospodářské soutěže: Společnosti SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví:
Povinnost zajistit, aby po dobu tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebyly personálně propojeny řídící a kontrolní orgány společnosti SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, případně společností nad nimiž SFI Beteiligungs GmbH vykonává kontrolu, a řídící a kontrolní orgány společnosti HPG Hahl Pelinka s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Březová 2054, IČO 63219999.
Povinnost informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po dobu tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o každé změně členů kontrolních a řídících orgánů společnosti SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN, případně společností nad nimiž SFI Beteiligungs GmbH vykonává kontrolu, a to nejpozději do 4 týdnů od této změny.
Povinnost projednat předem s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže každý záměr omezení či ukončení výroby syntetických žíní, průmyslových vlasců nebo rybářských vlasců ve výrobním úseku Monofily společnosti SILON a.s., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, IČO 14504332, a to po dobu tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") obdržel dne 6.12.1999 žádost účastníka řízení, jímž je společnost SFI Beteiligungs GmbH, se sídlem Rottenackerstrasse
2-18, D-89597 Munderkingen, SRN (dále jen "SFI"), ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 18.12.1999 JUDr. Jiřím Černým, advokátem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, o udělení povolení ke spojení podniků dle § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Ke spojení došlo tím, že společnost SFI na základě Smlouvy o provozování a o koupi podniku uzavřené dne 29.11.1999 se společností SILON, a.s., se sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, IČO 14504332 (dále jen "SILON"), získala přímou kontrolu nad částí podniku SILON (výrobní úsek Monofily).
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno, jednak z důvodu odstranění nedostatků podání a dále na žádost účastníka řízení z důvodu nemožnosti včasného získání údajů vyžádaných úřadem k posouzení spojení podniků vzhledem k nepřítomnosti oprávněného zástupce společnosti SFI v ČR.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů: návrh na zahájení správního řízení, plná moc k zastupování účastníka řízení, doklad o zaplacení správního poplatku, informace o spojovaných subjektech a společnostech v holdingu SFI, výpisy z obchodního rejstříku spojovaných společností, Smlouva o provozování a o koupi podniku ze dne 29.11.1999 (dále jen "Smlouva"), uzavřená mezi společnostmi SFI a SILON, stanovy společnosti SILON, jakož i další podklady k posouzení kapitálového a personálního propojení podniků v holdingu SFI, výroční zprávy společnosti SILON, údaje od odběratelů spojovaných společností a jejich konkurentů (pro vymezení relevantního trhu, postavení spojovaných podniků a pro posouzení vlivů spojení na tomto trhu) a hospodářské výhody spojení. Dále byla vyžádána od Fondu národního majetku ČR (dále jen "FNM") Smlouva o koupi akcií uzavřená dne 20.12.1995 mezi FNM a společností CONSIL mbH (dále jen "CONSIL"), jejímž předmětem byl prodej 75% akcií SILONu (dále jen "privatizační smlouva"), a jeho stanovisko k danému spojení.
Podstata posuzovaného spojení podniků:
Smlouva uzavřená mezi SFI a SILON upravuje dvě fáze spojení podniků:
V první fázi získá společnost SFI kontrolu nad částí podniku SILON. Tento krok je odůvodněn zněním privatizační smlouvy, která v článku IX odst. 9.8. bod d) obsahuje závazek společnosti CONSIL (tj. nabyvatele akcií společnosti SILON v rámci privatizace), že zařídí, aby až do pátého výročí Dne realizace (tj. do 19. února 2001), pokud nebude s FNM (nebo vládním zmocněncem) dohodnuto jinak, společnost SILON neprodala všechna nebo v podstatě všechna aktiva společnosti SILON, nereorganizovala svůj provoz jakýmkoli způsobem, který by vyústil v rozpad nebo v rozdělení podnikatelské činnosti. Vzhledem k této skutečnosti nemůže společnost SILON až do uvedeného data reorganizovat svůj provoz či odprodat část svého podniku, tedy ani výrobní úsek Monofily.
Smluvní strany se proto dohodly, že provozování výrobního úseku Monofily bude převedeno na SFI do doby, než bude možný odprodej obchodního úseku Monofily. Provozováním se dle znění Smlouvy rozumí převzetí veškerých hospodářských šancí a rizik, které s tímto úsekem souvisejí. SFI smí činit veškerá manažerská rozhodnutí ve vztahu k výrobnímu úseku podle vlastního uvážení, včetně veškerých jednání a uzavírání nových smluv se zákazníky, dodavateli a ostatními smluvními partnery. Stávající zaměstnanci výrobního úseku Monofily budou nadále zaměstnáni v tomto výrobním úseku, přičemž zaměstnavatelem zůstane SILON, veškeré náklady na pracovníky včetně zákonných sociálních nákladů na pracovníky však dle Smlouvy hradí SFI. Po dobu trvání dohody o provozování bude výrobcem SILON, produkty tohoto výrobního úseku však budou vyráběny výlučně pro účely a podle instrukcí SFI, která dodá SILONu nutné suroviny, polotovary a jiné materiály nezbytné pro výrobu produktů tohoto výrobního úseku, přičemž veškeré tyto materiály zůstávají majetkem SFI. Tato společnost se stává majitelkou veškerých rozpracovaných výrobků a veškerých hotových výrobků, které budou po datu započetí provozování vyrobeny.
Následně, po uplynutí lhůty stanovené privatizační smlouvou, SILON prodá SFI veškeré movité a nehmotné majetkové předměty, které jsou nyní v užívání výrobního úseku Monofily nebo k němu patří, přičemž ve stejnou dobu bude uzavřena smlouva o pronájmu a výkonech k nemovitosti využívané výrobním úsekem Monofily. Dojde tak k převodu výrobního úseku Monofily na společnost SFI.
Charakteristika spojovaných subjektů, majetkové a personální propojení:
Společnost SFI vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 21.4.1999 jako společnost s ručením omezeným s názvem SFI Acquisition GmbH se základním kapitálem 50 tis. DEM. Dne 15.7.1999 změnila svůj název na SFI Beteiligungsgesellschaft mbH. Jejím předmětem podnikání je držení strategických majetkových účastí v jiných podnikatelských subjektech. Nezabývá se výrobní činností. SFI je součástí nadnárodního holdingu APEX, jehož mateřskou společností je společnost APEX SPECIALITY MATERIALS, Inc. (dále jen "APEX"), se sídlem v USA. APEX mimo jiné kontroluje i SFI HOLDINGS Inc., což je mateřská společnost SFI. Holding APEX má pět výrobních poboček zpracovávajících umělé hmoty ve formě monofilů, které se dále rozřezávají nebo navíjí na cívky. Z pěti poboček holdingu APEX jsou dva výrobní závody umístěny v Evropě. Jeden výrobní závod je ve Velké Británii (ten provádí pouze řezání monofilů) a druhým je společnost Hahl Filaments GmbH & Co. KG, se sídlem Rottenackerstrasse 2-18, D-89597 Munderkingen, SRN (dále jen "Hahl Filaments"), která vyrobené monofily sama vyrábí a navíjí na cívky.
Společnost SILON vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 14.3.1991. Většinovým akcionářem společnosti je CONSIL, který drží 75% akcií. Podíl žádného z dalších akcionářů nepřesahuje 10%. SILON je společnost se širokým výrobním programem. Vyrábí polyesterové (dále jen "PES") stříže a kabely (používají se pro výrobu přízí a netkaných textilií-roun), PES rouna (slouží jako výplňový materiál v textilním a nábytkářském průmyslu a dále jako podložní materiál pro výrobu střešních a podlahových krytin), kompaundy a barevné koncentráty (používají se pro vstřikování a vytlačování různých dílců a součástek v automobilovém průmyslu a dalších zpracovatelských odvětvích), vstřikované plasty (používají se jako konstrukční prvky ve stavebnictví, zemědělství, výrobě čistíren odpadních vod, jímek, bazénů a dalších ekologických zařízení) a také monofily.
Výroba monofilů je v SILONu jen okrajovou záležitostí, na celkových tržbách společnosti se podílí pouhými 5%. Investice jsou směřovány spíše do ostatních sektorů podnikání SILONu, dle podnikatelského záměru hlavní směry budoucího rozvoje spatřuje SILON ve výrobě kompaundů, ekologických PET stříží a roun a stříží v barevné hmotě. Převodu provozování výrobního úseku monofily na SFI předcházelo také ukončení činnosti výzkumné skupiny monofilů v rámci podnikového výzkumného pracoviště v 1. pololetí roku 1999. SILON nyní nevyužívá služeb žádaného externího výzkumného pracoviště. Pro dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na trhu jsou však investice do vývoje a nových technologií nezbytné.
Z těchto důvodů se SILON rozhodl netříštit své zdroje na investiční činnost a za úplatu převedl provozování výrobního úseku monofily na společnost SFI (s následným prodejem tohoto úseku).
Pokud jsou v rozhodnutí dále zmiňovány údaje společnosti SILON, jde o výrobu výrobního úseku Monofily, který je předmětem spojení.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že společnost SILON, respektive její výrobní úsek Monofily je největším výrobcem monofilů (tj. syntetických vláken) v České republice. Hlavní vstupní surovinou pro výrobu monofilů ve společnosti SILON je granulát daného materiálu (PA, PES, PP atd.) dle požadovaného druhu monofilu. Spektrum výrobků vyráběných tímto výrobním úsekem lze rozčlenit na tři kategorie:
Syntetické žíně-jsou vyráběny z polypropylenu (dále jen "PP"), polyethylenu (dále jen "PE"), polyamidu (dále jen "PA") a z PES. Používají se v kartáčnickém průmyslu jako základní materiál pro výrobu kartáčů, smetáků, štětců apod. V kartáčnickém průmyslu se používají vedle syntetických žíní i další umělohmotné materiály (PVC) a přírodní materiály. Dle vyjádření uživatelů však mají tyto materiály svá specifika (dostupnost materiálu, cenová náročnost) a nelze je vzájemně nahrazovat. Výrobky SILONu odebírají na tuzemském trhu výrobci kartáčů.
Průmyslové vlasce-jsou vyráběny z PA, PP a z PES. Používají se pro výrobu různých sít (např. pro papírenský průmysl-vysoušecí síta), výrobu zdrhovadel, jako výplety a vyztužovací materiál v nábytkářském průmyslu, při výrobě technických textilií a žacích strun do sekaček. SILON je jediným tuzemským výrobcem těchto výrobků. Odběratelé svou potřebu pokrývají i dodávkami zahraničních výrobců, kteří nabízejí širší sortiment výrobků v různých cenových relacích.
Rybářské vlasce-SILON vyrábí z PA-kopolymerů rybářské vlasce, které jsou určeny pro sportovní i rekreační rybolov. V zahraničí se používají i jiné typy PA a jejich kopolymerů. SILON je jediným tuzemským výrobcem rybářských vlasců. Na tuzemském trhu však realizují své dodávky i mnozí zahraniční výrobci. Dále zde působí soutěžitelé, kteří nakupují vlasce vyrobené v zahraničí, navinuté na velké cívky a které tyto vlasce přemotávají na menší cívky pro rybáře a prodávají je pod svým jménem.
Jednotlivé kategorie monofilů nelze vzájemně z hlediska účelu užití a vlastností zaměnit, tvoří proto samostatné výrobkové trhy.
Všechny výše uvedené výrobky dodávané společností SILON na tuzemský trh mají odběratelé možnost získat i od dalších soutěžitelů, přičemž v rámci každé této kategorie výrobků je dle vyjádření odběratelů dostupné široké spektrum výrobků různých kvalitativních parametrů. Těmto kvalitativním parametrům poté odpovídá i cena. SILON vzhledem ke svému technologickému vybavení nedokáže nabídnout určité materiály (zvláště menších průměrů) v prvotřídní kvalitě, což ovlivňuje i výslednou cenu produktů (jsou levnější).
Z předložených podkladů vyplynulo, že společnost SFI sama se výrobou nezabývá. Syntetické žíně a průmyslové vlasce do technických tkanin vyrábí společnost Hahl Filaments, která je součástí holdingu APEX a ve které má SFI majetkovou účast. Hahl Filaments nevyrábí průmyslové vlasce pro užití jako struny do sekaček, výplety, zpevňující materiál v nábytkářském průmyslu ani pro výrobu zdrhovadel. Rovněž se nezabývá výrobou rybářských vlasců. Na tuzemský trh dodává pouze syntetické žíně.
SILON i Hahl Filaments svými dodávkami pokrývají celé území ČR, přičemž podmínky soutěže jsou v celé ČR stejné a dopravní náklady nepředstavují vzhledem k celkové ceně dodávky výrazný náklad. Poptávka po monofilech se vyznačuje trvalostí a pravidelností.
Pro vymezení relevantního trhu a postavení spojovaných subjektů na tomto trhu úřad vycházel z údajů za poslední uzavřený kalendářní rok, tj. rok 1998. V průběhu správního řízení byl uzavřen i rok 1999, proto úřad pro možnost širšího posouzení vzal v úvahu i údaje za rok 1999.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska
výrobkového:
trh syntetických žíní,
trh průmyslových vlasců,
trh rybářských vlasců,
geografického: jedná se o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
časového: jedná se o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží. Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu:
Společnost SFI se na uvedených výrobkových trzích hospodářské soutěže v ČR přímo neúčastní, působí zde však jeho dceřinná společnost Hahl Filaments.
Na trhu syntetických žíní byl podíl společnosti SILON v r. 1998 výrazně vyšší než 30% celkového obratu dosaženého na tomto trhu. Podíl Hahl Filaments na tomto trhu byl nižší než 10% celkového obratu. Společný podíl obou spojovaných podniků však výrazně přesáhl 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. V roce 1999, i přes znatelný pokles, byl podíl společnosti SILON na celkovém obratu tohoto trhu výrazně vyšší než 30%. Podíl Hahl Filaments na celkovém obratu daného trhu se v roce 1999 zvýšil, avšak byl stále nižší než 10% celkového obratu. Společný podíl obou spojovaných podniků se v roce 1999 sice snížil, ale stále výrazně převyšoval hranici 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Kromě SILONu vyrábí v ČR syntetické žíně ještě společnost HPG Hahl Pelinka s.r.o. (dále jen "HPG Hahl Pelinka"), jejíž podíl na celkovém obratu daného trhu se v uplynulých 2 letech výrazně zvýšil, i když stále ještě nedosahuje 30%. Tuzemskou spotřebu doplňuje dovoz (zejména ze zemí EU, Maďarska, v poslední době se začíná prosazovat i dovoz z Tchaj-wanu). Objem dovozu je však výrazně nižší než 30%.
Na trhu průmyslových vlasců se v letech 1998 a 1999 společnosti SFI ani Hahl Filaments nezúčastňovaly hospodářské soutěže. Samostatný podíl SILONu na tomto trhu však výrazně překračoval hranici 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. Jiný tuzemský výrobce průmyslových vlasců na trhu ČR nepůsobí, ale existuje opět možnost dovozu těchto materiálů převážně ze zemí EU a východní Evropy. V poslední době se tuzemském trhu zvyšuje podíl dovozu zejména z Tchaj-wanu.
Na trhu rybářských vlasců byl podíl společnosti SILON na začátku devadesátých let výrazně dominantní, ale v průběhu následujících let postupně klesal. V roce 1998 mírně přesahoval 30% celkového obratu dosaženého na daném trhu. V roce 1999 pak byl nižší než 30%. Dle odhadu úřadu i soutěžitelů působících na daném výrobkovém trhu je zde poměrně značná nezjištěná reziduální složka, neboť na tomto trhu působí velké množství různých zahraničních firem, které své dodávky na tuzemský trh realizují jednak přímo obchodníkům s rybářskými potřebami, jednak prostřednictvím svých obchodních zástupců, příp. i jiných distributorů. Z uvedeného důvodu byl podíl společnosti SILON na celkovém obratu dosaženém na daném trhu pravděpodobně nižší než 30% (a to i v r. 1998). Společnost SFI ani žádná z firem celé skupiny APEX rybářské vlasce nevyrábí ani na tuzemský trh nedodává.
Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu
Při vyhodnocování dopadů posuzovaného spojení podniků na tuzemský trh se úřad zabýval mimo jiné i možným propojením společnosti SFI, resp. Hahl Filaments na tuzemského konkurenta společnosti SILON působícího na trhu syntetických žíní, společnost HPG Hahl Pelinka.
Dle zjištění úřadu má rozhodující podíl na základním jmění (70%) ve společnosti HPG Hahl Pelinka pan Dr. Hans-Peter Erwin Helmut Hahl. Dr. Hahl má dále podíl ve výši 4,9% základního jmění ve společnosti APEX (tj. mateřské společnosti celého holdingu), v ostatních společnostech holdingu již žádný majetkový podíl nemá. Dr. Hahl je rovněž členem statutárních orgánů některých společností v rámci holdingu: působil jako jednatel společnosti Hahl Filaments (na tuto funkci však k 1.2.2000 rezignoval), nadále je členem představenstva společnosti SFI Holding (tj. majoritní vlastník SFI).
Úřad rovněž ověřil, zda dochází k ovlivňování chování společnosti HPG Hahl Pelinka ze strany SFI nebo Hahl Filaments, resp. zda uvedené společnosti mají uzavřenu smlouvu o výhradním odběru či dodávkách. Bylo zjištěno, že společnost HPG Hahl Pelinka realizuje své dodávky na tuzemském trhu sama, do Německa pak dodává prostřednictvím Hahl Filaments. Dodávky jsou realizovány na základě objednávky, mezi firmami neexistuje dohoda, která by HPG Hahl Pelinka omezovala v nezávislém podnikání. Protože vlastnictví 4,9% akcií mateřské společnosti APEX neumožňuje Dr. Hahlovi vykonávat kontrolu ve společnostech SFI a Hahl Filaments, jakož i v žádném jiném podniku holdingu, a vzhledem k neexistenci koordinace chování uvedených soutěžitelů úřad v posuzovaném spojení podniků chápal společnost HPG Hahl Pelinka jako konkurenta společnosti SILON.
Bariérou pro vstup dalších soutěžitelů na relevantní trh, příp. pro rozšíření výrobních kapacit jsou pouze finanční a časové náklady na vybudování příslušných kapacit. Úřad zjistil, že tyto náklady se pohybují v řádu desítek miliónů Kč. Časový horizont pořízení nových výrobních kapacit je přibližně jeden rok.
V ČR se dle informací Generálního ředitelství cel pro dovoz jednotlivých druhů monofilů uplatňují tři druhy celních sazeb-všeobecná, smluvní a preferenční rozlišované dle průměru (do 1 mm a nad 1 mm) a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.
Monofily o průměru do 1 mm z PP jsou zatíženy všeobecnou celní sazbou ve výši 9%, smluvní celní sazba je 7,7%, monofily o průměru do 1 mm z PA, PE a PES jsou zatíženy všeobecnou celní sazbou ve výši 9%, smluvní clo v tomto případě není. U monofilů s průměrem vyšším než 1 mm se uplatňuje všeobecná celní sazba 15% a smluvní celní sazba ve výši 5%. Dovoz není regulován licencemi ani množstevními omezeními a s ohledem na uvedené celní sazby nepředstavuje bariéru pro dovoz těchto výrobků ze zahraničí.
Na základě těchto skutečností úřad posoudil dopady spojení podniků na hospodářskou soutěž takto:
Spojované podniky působily jako horizontální konkurenti pouze na trhu syntetických žíní. Již před spojením bylo postavení společnosti SILON na tomto trhu výrazně dominantní, v průběhu uplynulých let se však jeho podíl postupně snižoval. Podíl společnosti Hahl Filaments byl výrazně nižší. Na tomto trhu tedy dojde k navýšení dominantního postavení spojovaného podniku. Vedle tohoto subjektu na trhu dále působí další nezávislý tuzemský výrobce HPG Hahl Pelinka, jehož podíl se v uplynulých letech zvyšoval. Na trh dále dodávala své výrobky řada zahraničních společností (např. Happy Plast, Filipi u. Forme, Plastic Fibre), podíly jednotlivých dovozců jsou však velice malé. Současně se však v uplynulých letech zvyšoval celkový objem dovozu syntetických žíní ze zahraničí, přičemž dovozci jsou tuzemským odběratelům schopni nabídnout širší sortiment. Úřad konstatuje, že přestože spojením podniků dojde k navýšení dominantního postavení, lze vzhledem k vývoji podílů jednotlivých soutěžitelů v uplynulých letech očekávat, že bude na tomto trhu pokračovat účinná hospodářská soutěž, zejména mezi společnostmi SILON/SFI a HPG Hahl Pelinka. Současně v souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do Evropské unie je pravděpodobný růst tlaku konkurenčních dodavatelů (zahraničních výrobců) na zvyšování současné omezené konkurenceschopnosti výrobků společnosti SILON, což bude spojený podnik nutit přizpůsobovat se aktuální poptávce spotřebitelů.
Na tuzemský trh průmyslových vlasců společnost SFI své výrobky v minulosti nedodávala, přestože by teoreticky mohla, neboť je do jiných zemí dodává. Z tohoto důvodu počet soutěžitelů na tomto trhu zůstane zachovaný, stejně jako podíl SILONu. Odběratelé průmyslových vlasců budou mít dále vedle dodávek od SILONu možnost odebírat toto zboží i od zahraničních výrobců (Johns Manville, Berkenhoff u Drebes, Ri-Thai, Stilon, Shakespeare, a další). Nedojde tedy ke změně konkurenčního prostředí.
Rybářské vlasce společnost SFI ani její dceřinné společnosti nevyrábějí, a proto na tomto trhu nedojde k narušení hospodářské soutěže. Současně je nutno uvést, že se jedná o nekoncentrovaný trh, na kterém působí velký počet soutěžitelů. Silon na tomto trhu v současné době již nemá dominantní podíl, lze předpokládat, že jeho podíl se v budoucnu výrazně nezvýší.
V souvislosti s možnými dopady spojení na hospodářskou soutěž úřad oslovil tuzemské odběratele spojovaných společností se žádostí o jejich názor na možné dopady na dostupnost jimi odebíraných produktů, obchodní podmínky, apod. Někteří odběratelé průmyslových vlasců vyslovili svoji obavu z možného navýšení cen a ze změn nabízeného sortimentu. SILON však na tomto trhu měl podíl výrazně převyšující 30% celkového obratu a jeho tržní podíl mu tak teoreticky již dříve umožňoval mít podstatný vliv na hospodářskou soutěž probíhající na uvedeném trhu. Dle názoru úřadu byl již v minulosti SILON veden snahou o dosažení maximálního zisku, a proto zřejmě jsou jeho ceny vzhledem k dané kvalitě výrobku na maximální možné úrovni, při které ještě jeho odběratelé nehledají nové zdroje. K dotazu úřadu pak odběratelé uvedli, že v případě zvýšení cen výrobků spojeného podniku by odběratelé začali odebírat kvalitnější výrobky zahraničních společností. Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
V rámci hodnocení dopadů spojení úřad zkoumal také způsob distribuce výrobků spojovaných podniků. SILON distribuuje své výrobky (syntetické žíně a průmyslové vlasce) přímo jednotlivým odběratelům ze svého skladu prostřednictvím obchodního oddělení SILONu. Rybářské vlasce jsou částečně dodávány prostřednictvím velkoobchodníků s rybářskými potřebami a z části také přímo do prodejen, kde si je kupují koneční spotřebitelé.
Společnost SFI (resp. Hahl Filaments) dodává své výrobky odběratelům na základě přímých obchodních vztahů.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost SFI na základě Smlouvy o provozování a o koupi podniku uzavřené dne 29.11.1999 se společností SILON, získává přímou kontrolu nad částí podniku SILON (výrobní úsek Monofily). V první fázi půjde dle Smlouvy o provozování výrobního úseku Monofily. Uvedená Smlouva umožňuje společnosti SFI ovlivňovat chod části podniku SILON tak, že smí činit veškerá manažerská rozhodnutí ve vztahu k výrobnímu úseku podle vlastního uvážení a současně veškeré produkty tohoto výrobního úseku budou vyráběny výlučně pro účely a podle instrukcí SFI. Vzhledem k této skutečnosti získává SFI přímou kontrolu nad výrobním úsekem Monofily dle § 8 odst. 2 písm. b). Následně (ve druhé fázi) je záměrem stran převést movité a nehmotné majetkové předměty vztahující se k výrobě monofilů ze SILONu na SFI.
Společnost SFI kontroluje společnost Hahl Filaments, což je konkurent společnosti SILON na trhu syntetických žíní. Spojením společností SFI a SILON (výrobní úsek monofily) dochází tedy k propojení konkurentů v horizontální úrovni. Na všech relevantních trzích přesáhne podíl spojených podniků 30 % celkového obratu dosahovaného na trhu daného zboží. Jde tedy o spojení podniků, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Udržení výroby monofilů v ČR, neboť pro SILON se výroba monofilů stala okrajovou záležitostí a finanční prostředky byly vynakládány na investice do výrob, které SILON považuje za významnější z hlediska svého výrobkového portfolia. Tímto dojde také k udržení zaměstnanosti v dané lokalitě.
Holding APEX se zabývá výrobou monofilů v mnohem větším rozsahu a vlastní vývojové zázemí, které bude po spojení využívat i výrobní úsek Monofily ve společnosti SILON.
Přesun know-how a zavedení nových moderních technologií výroby (během prvních šesti měsíců po uskutečnění fúze budou celkovým nákladem 150 000 DEM modernizovány dvě výrobní linky) rozšíří a zkvalitní sortiment nabízených výrobků a zvýší konkurenceschopnost výrobků i na zahraničních trzích. Ke zvýšení objemu výroby povede také zamýšlený přesun určitých výrobních kapacit z Německa do společnosti SILON.
Holding APEX svými obchodními aktivitami v zahraničí (společně se zvýšením konkurenceschopnosti) umožní zvýšit podíl exportu na zahraniční trhy, což povede jednak ke zvýšení objemu výroby a také ke zlepšení obchodní bilance ČR.
Posouzení dopadů spojení ve vazbě na hospodářské výhody a stanovení omezení nezbytných na ochranu hospodářské soutěže
Dle názoru úřadu předložené výhody spojení převáží možné negativní dopady spojení na hospodářskou soutěž, které mohou vzniknout mírným navýšením dominantního postavení na trhu syntetických žíní, kde spojované subjekty působily jako konkurenti. Při posuzování tohoto spojení úřad současně zohlednil vývoj soutěžního prostředí na relevantních trzích v uplynulých letech.
SILON již před spojením na trhu syntetických žíní a průmyslových vlasců výrazně dominantní postavení. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobu monofilů v rámci svého výrobního spektra dostatečně nerozvíjel a celkový objem výroby těchto výrobků v SILONu je relativně nízký (což neumožňuje realizovat úspory z rozsahu a efektivní výzkum a vývoj), byl na jednotlivých trzích postupně vytlačován zahraniční konkurencí (na trhu syntetických žíní i tuzemským konkurentem-společností HPG Hahl Pelinka). Objem výroby monofilů měl v SILONu v letech 1996-1999 klesající trend. Příchod strategického partnera tak umožní zachovat výrobu monofilů v SILONu a přispěje rovněž ke zvýšení konkurenceschopnosti monofilů vyráběných v ČR.
Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům odběratelů na kvalitu výrobků lze očekávat, že spojení SFI a SILON umožní provedením zamýšlených investic zvýšit konkurenceschopnost produkce. Snaha o rozšíření sortimentu výrobků vyšší kvality pak může přispět také k posílení hospodářské soutěže na relevantních trzích, neboť další soutěžitelé působící na trhu syntetických žíní (zejména dovozci) jsou podle vyjádření odběratelů schopni pružně reagovat na jejich okamžitou potřebu. Spojený podnik tak bude motivován k pružnější reakci na individuální požadavky odběratelů. Současně však úřad vzal v úvahu úzkou spolupráci společností Hahl Filaments a HPG Hahl Pelinka. Majoritním vlastníkem společnosti HPG Hahl Pelinka je Dr. Hans-Peter Erwin Helmut Hahl, který rovněž působí ve statutárním orgánu mateřské společnosti SFI. Personální propojení řídících a kontrolních orgánů SFI (nabyvatel kontroly nad výrobním úsekem Monofilamenty), Hahl Filaments a HPG Hahl Pelinka by mohlo vést k vzájemné koordinaci jejich chování, což by vzhledem k součtu jejich podílu na trhu, mohlo představovat zánik účinné soutěže na tuzemském trhu syntetických žíní. S přihlédnutím k této skutečnosti úřad považuje za nezbytné zabránit možnému personálnímu propojení uvedených společností a rozhodl využít své oprávnění a stanovit omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.
Dále úřad zohlednil, že společnost SILON je jediným tuzemským výrobcem průmyslových vláken a rybářských vlasců a uspokojuje převážnou část potřeby tuzemských odběratelů monofilů. Případné omezení či zastavení výroby těchto výrobků by mohlo vést k problémům s uspokojováním potřeby odběratelů, pro které by pak existovala prakticky jediná možnost jak tyto výrobky získat, a to z dovozu. Vzhledem k této možnosti úřad považuje za nezbytné získat v předstihu informace o záměrech spojeného podniku a stanovuje společnosti SFI povinnost projednat předem každý záměr ukončení výroby syntetických žíní, průmyslových vlasců nebo rybářských vlasců ve výrobním úseku Monofily společnosti SILON.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech, z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí, a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Na základě jejich analýzy dospěl k závěru, že spojení podniků přinese i výhody, na kterých budou participovat spotřebitelé. Potenciální zhoršení soutěžního prostředí pak bude zčásti kompenzováno omezením, kterým úřad povolení spojení podmínil.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Této možnosti zástupce účastníka správního řízení nevyužil.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/00 ze dne 7.1.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží: JUDr. Jiří Černý
advokát AK NÖRR STIEFENHOFFER LUTZ Na Příkopě 15
110 00 Praha 1