UOHS S120/2009
Rozhodnutí: S120/2009/KS-7220/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů C.S.CARGO a.s. a AIR-SEA s.r.o.
Účastníci C.S.CARGO a.s. AIR-SEA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 18. 6. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 146 KB


S 120/2009/KS-7220/2009/840
V Brně dne 12. června 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 120/2009, zahájeném dne 14. května 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Spoustou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Voršilská 10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374, a AIR-SEA s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2, IČ: 26688077, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 16. ledna 2009 mezi společností C.S.CARGO a.s., jako kupujícím, a panem M. K., [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , a paní H. Š., [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost C.S.CARGO a.s. získá 100% obchodní podíl ve společnosti AIR-SEA s.r.o., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2008 ze dne 27. května 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 16. ledna 2009 mezi společností C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, IČ: 64259374 (dále jen C.S.CARGO ), jako kupujícím, a panem M. K., [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , a paní H. Š., [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] , jako prodávajícími. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost C.S.CARGO 100% obchodní podíl ve společnosti AIR-SEA s.r.o., se sídlem Praha 7, Přívozní 2, IČ: 26688077 (dále jen AIR-SEA ), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
4. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
5. Společnost C.S.CARGO je činná zejména v oblasti poskytování komplexních logistických služeb, k nimž náleží mj. silniční přeprava nákladů a osob, vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství, skladování a poskytování doplňkových služeb v oblasti dopravy a logistiky, jako např. související služby v oblasti informačních technologií, technické poradenství v oblasti dopravy nebo servis motorových vozidel.
6. Společnost C.S.CARGO je přímo kontrolována společností C.S.Cargo Holding N.V., se sídlem v Nizozemském království, která se zabývá zejména investiční činností, dále pak poradenstvím v oblasti podnikání, průzkumem trhu a veřejného mínění a řízením holdingových společností, nepřímo je kontrolována společností Trifid Holding N.V., se sídlem v Nizozemském království, která působí ve stejných oblastech jako společnost C.S.Cargo Holding (dále též jen skupina C.S.Cargo ).
7. V České republice dále skupina C.S.Cargo působí prostřednictvím společností (i) ČSAD Jičín a.s., která se zabývá zejména činnostmi v oblasti pronájmu a správy realit, (ii) C.S.CARGO Management a.s., která vykonává činnost zejména v oblasti poradenství, zprostředkování obchodu a služeb, zpracování dat, správy sítí, reklamního marketingu a administrativní správy, a (iii) C.S.CARGO Nošovice a.s., jež se zabývá realitní činností. Skupina C.S.Cargo rovněž působí v oblasti poskytování komplexních logistických služeb na území států střední a východní Evropy [1] .
8. Společnost AIR-SEA působí v oblasti spedičních a logistických služeb, přičemž se zaměřuje zejména na leteckou, lodní a kombinovanou zámořskou přepravu zboží, a dále doplňkové služby jako např. celní deklarace, pojištění zásilek nebo poradenství v oblasti logistiky a audit logistických procesů. Před uskutečněním spojení je společnost AIR-SEA vlastněna prodávajícími fyzickými osobami, přičemž nekontroluje žádnou jinou společnost.
III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Nabývaná společnost AIR-SEA působí v oblasti mezinárodního zasílatelství se zaměřením na námořní a leteckou přepravu. Skupina C.S.Cargo působí v České republice a v oblasti střední a východní Evropy především v oblasti poskytování komplexních logistických služeb (zejména silniční kamionové přepravy, zasilatelství, skladování a dalších doplňkových služeb). Uvedenými oblastmi se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [2]
12. Obecně platí, že přeprava zboží je realizována na základě smlouvy o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními či pronajatými dopravními prostředky, vlastním jménem, pro konečného zákazníka. Zasilatelská služba potom zahrnuje zprostředkování přepravy zboží podle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. V závislosti na způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku by dále přicházela v úvahu užší segmentace věcného relevantního trhu.
13. S ohledem na výše uvedené by tedy bylo možno uvažovat o možném členění spojením dotčené oblasti na trh přepravy zboží a trh zasilatelských služeb, popř. členění přepravy podle použitého dopravního prostředku na silniční, železniční či lodní. V předmětné oblasti však postupně dochází k tomu, že soutěžitelé (logistické společnosti) nabízejí svým zákazníkům nikoli jednotlivé služby, ale naopak komplexní škálu vzájemně souvisejících a provázaných služeb, aby tak byli schopni co nejlépe reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídnout mu takové řešení, které mu v dané situaci nejvíce vyhovuje. Z tohoto důvodu dochází u většiny subjektů poskytujících logistické služby k postupné koncentraci činností a k rozšiřování nabídky služeb.
14. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
15. Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na území širším, vychází Úřad ze své dosavadní rozhodovací praxe, kde relevantní trh v oblasti logistických služeb z hlediska geografického definuje jako trh České republiky. Tento závěr je podpořen především skutečností, že v praxi je obvyklé, že se zákazník poptávající logistické služby v prvé řadě obrací na poskytovatele sídlící v jeho státě. Úřad však ze stejného důvodu, uvedeného v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu, ponechal rovněž otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast poskytování logistických služeb otevřenou.
16. Ve spojením dotčené oblasti přepravy zboží a zasílatelských služeb působí na území České republiky oba spojující se soutěžitelé, přičemž aktivity nabývaného soutěžitele AIR-SEA se soustřeďují na oblast mezinárodního zasílatelství, zejména pak na segment zámořské námořní a letecké přepravy. Tržní podíl jmenované společnosti při jakémkoli vymezení spojením dotčené oblasti z hlediska věcného nepřesáhne [0-5] %. V důsledku uskutečnění spojení tak dojde při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, resp. společnosti C.S.CARGO, jenž nepřesáhne hranici [5-15] %.
17. Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurentů, mezi něž patří například společnosti Čechofracht, a.s., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., DHL Logistics (Czech Republic) s.r.o., NH-Trans a.s., ČETRANS a.s., SCHENKER spol. s r.o. či ČSAD JIHOTRANS a.s.
18. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak k nízkému tržnímu podílu jednotlivých spojujících se soutěžitelů, pouze mírnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu a přítomnosti konkurentů ve spojením dotčené oblasti, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
19. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Spousta, Ph.D., advokát
AK Vyskočil, Krošlák a spol.
Voršilská 10
110 00 Praha 1

[1] Např. prostřednictvím společností C.S.CARGO Deutschland GmbH, C.S.CARGO Logistica d.o.o., C.S.CARGO Polska S.A. a dalších.
[2] Např. rozhodnutí Úřadu S 3/05 Čechofracht/SPEDI-TRANS Praha, S 127/2007 C.S. Cargo Holding/ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT , S 326/2007- Hitachi/fyzické osoby/ESA .