UOHS S120/2008
Rozhodnutí: S120/2008/KS-11216/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů TBG VYSOČINA s.r.o./PKS INPOS a.s./TBG PKS a.s.
Účastníci TBG PKS a.s. PKS INPOS a.s. TBG VYSOČINA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2008

S 120/2008/KS-11216/2008/840
V Brně dne 4. června 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 120/2008, zahájeném dne 10. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Třebíč, Žďárského 200, IČ: 25325931, a PKS INPOS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 46980059, ve správním řízení zastoupených JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Dohody o záměru , která byla uzavřena dne 4. dubna 2008 mezi společnostmi TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Třebíč, Žďárského 200, IČ: 25325931, a PKS INPOS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 46980059, v jejímž důsledku společnosti TBG VYSOČINA s.r.o. a PKS INPOS a.s. získají možnost společně kontrolovat společnost TBG PKS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 28261976, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů a odběratelů ve spojením dotčené oblasti, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2008 ze dne 23. dubna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí v oblasti transportbetonu, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací a stanovisek k předmětnému spojení.
4. Stanoviska, která Úřad obdržel, byla většinou neutrální, pouze jeden z oslovených soutěžitelů vyjádřil obavu, že předmětné spojení může negativně ovlivnit hospodářskou soutěž. S touto námitkou se Úřad vypořádává níže v části Dopady spojení . Notifikační podmínky
5. K navrhované transakci má dojít na základě Dohody o záměru , která byla uzavřena dne 4. dubna 2008 mezi společnostmi TBG VYSOČINA s.r.o., se sídlem Třebíč, Žďárského 200, IČ: 25325931 (dále jen TBG VYSOČINA ), a PKS INPOS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 46980059 (dále jen PKS INPOS ). V důsledku Dohody o záměru získá společnost TBG VYSOČINA od společnosti PKS INPOS akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti TBG PKS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 28261976 (dále jen TBG PKS ), přičemž společnost PKS INPOS zůstane vlastníkem akcií představujících ...(obchodní tajemství)... % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech. Ze stanov společnosti TBG PKS vyplývá, že ...(obchodní tajemství)... .
6. Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti TBG VYSOČINA a PKS INPOS budou vykonávat společnou kontrolu nad společností TBG PKS a posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost TBG VYSOČINA je kontrolována společností TBG BETONMIX a.s., se sídlem Brno, Jihlavská 709/51, IČ: 48530794 (dále jen BETONMIX ), která je kontrolována společností Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun 660, IČ: 49551272 (dále jen ČMB ), nad níž vykonává kontrolu společnost Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, se sídlem Mokrá-Horákov, Mokrá 359, IČ: 26209578, jejíž mateřskou společností je společnost HeidelbergCement Central Europe East Holdint B.V., se sídlem Nizozemské království, ´s-Hertogenbosh (dále jen HeidelbergCement CEE ). V čele skupiny HeidelbergCement stojí společnost HeidelbergCement AG, se sídlem Spolková republika Německo, Heidelberg, Berliner Strasse 6 (dále jen HeidelbergCement AG ), jejíž akcie vlastní z ...(obchodní tajemství)... % společnost Spohn Cement GmbH.
9. Společnost TBG VYSOČINA se zabývá výrobou a distribucí transportbetonu a nevykonává kontrolu nad žádnou společností.
10. Společnost ČMB vykonává v České republice přímou či nepřímou kontrolu nad množstvím dceřiných společností, které působí zejména v oblasti výroby betonových směsí, potěrů a malt a ve výrobě prefabrikátů. Rovněž její mateřská společnost HeidelbergCement AG vykonává v České republice přímou či nepřímou kontrolu nad množstvím dceřiných společností činných zejména v oblasti výroby cementu, transportbetonu, kameniva a štěrkopísků.
11. Společnost PKS INPOS , která se zabývá stavební činností (provádění pozemních prací), je kontrolována společností PKS HOLDING, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 65276493 (dále jen PKS HOLDING ), která je kontrolována fyzickou osobou, ...(obchodní tajemství)... .
12. Společnost PKS INPOS vykovává výlučnou kontrolu nad společností CONVENT a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 25508831, a před uskutečněním spojení rovněž nad společností TBG PKS. Společnost PKS HOLDING kontroluje kromě společnosti PKS INPOS společnosti REALSANT s.r.o., se sídlem, Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 25343246, a SANTIS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 25546791. Prostřednictvím ...(obchodní tajemství)... je skupina PKS HOLDING majetkovými a kontrolními vztahy nepřímo propojena se společnostmi PKS MONT, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ: 65276507, a PKS INVEST, s.r.o., se sídlem Jihlava, Seifertova 1815/43, IČ: 60740795.
13. Hlavním předmětem činnosti společností ze skupiny PKS jsou stavební činnosti a další s tím související služby v oblasti výstavby (včetně realitní a zprostředkovatelské činnosti).
14. Společnost TBG PKS , která vznikla vyčleněním aktivit ze společnosti PKS INPOS, je před uskutečněním spojení výlučně kontrolována společností PKS INPOS. Společnost TBG PKS se zabývá zejména výrobou a distribucí transportbetonu, a to v lokalitě okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a přiléhajícího okolí těchto okresů (zejména se jedná o část okresu Jihlava a Brno venkov). Vymezení relevantních trhů
15. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
16. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. společnost, nad níž je získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
17. Z výše uvedeného vyplývá, že spojením dotčenou oblastí je zejména výroba a prodej transportbetonu, popř. některé oblasti vertikálně navazující či předcházející této oblasti.
18. Transportbeton je jednou ze základních a nejpoužívanějších stavebních hmot, která je dodavatelům dodávána v čerstvé podobě (tj. v měkké konzistenci). Je vyráběn v pevných či mobilních zařízeních mícháním cementu, kameniva, vody, příměsí a přísad, a to buď přímo na místě určení (tj. na staveništi) nebo je připraven v betonárně a následně je na místo určení přepraven prostřednictvím speciálně upravených nákladních automobilů, které zajistí, aby v průběhu přepravy nedošlo ke ztuhnutí a tím znehodnocení transportbetonu. Jeho užití se soustředí zejména do stavebního průmyslu.
19. V oblasti výroby a prodeje transportbetonu jsou v současnosti činné jak společnost TBG VYSOČINA (respektive společnosti ze skupiny HeidelbergCement), tak i společnost PKS INPOS, a to prostřednictvím společnosti TBG PKS, nad níž je získávána společná kontrola.
20. Společnosti náležící do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost HeidelbergCement AG, mají v České republice své provozovny (z nichž některé jsou zřízeny ad hoc za účelem realizace konkrétního projektu-např. dálnic D47 či D8) v následujících lokalitách: Beroun, Blansko, Bravantice, Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Grygov, Hradec Králové, Humpolec, Chomutov, Jablonce nad Nisou, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Libouchec, Louny, Lužice nad Vltavou, Mariánské Lázně, Moravské Budějovice, Most, Nakléřov, Nový Jičín, Olbramovice, Opava, Ostrava-Vítkovice, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rožnov pod Radhoštěm, Slaný, Soběslav, Staré Sedliště, Strakonice, Studénka, Sušice, Svatobořice-Mistřín, Tábor, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Vrchlabí, Vyškov, Znojmo a Žatec.
21. Společnost TBG PKS působí v oblasti výroby a prodeje transportbetonu v oblasti Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí (jejich působnost zasahuje i část okresu Jihlava a Brno).
22. Skupina HeidelbergCement je rovněž činná na trzích vertikálně předcházejících výrobě transportbetonu, tj. produkuje suroviny potřebné k výrobě transportbetonu (šedý cement a kamenivo), a na jednom z trhů vertikálně navazujících na výrobu a prodej transportbetonu, trhu betonových stavebních dílců.
23. Cement představuje jednou ze základních surovin pro výrobu transportbetonu, tvoří celkově 60 % veškerých surovin potřebných pro jeho výrobu. Cement je práškové anorganické pojivo, které po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne, a to jak na vzduchu, tak i ve vodě, přičemž po ztvrdnutí si zachová svoji pevnost. Existují dva základní typy cementu, a to cement bílý, který je využívám pouze pro dekorativní účely, a cement šedý, který je z velké části využíván právě jako surovina pro výrobu betonových směsí. Oba typy cementu jsou vzájemně nezastupitelné.
24. Kamenivo je další ze základních surovin pro výrobu transportbetonu. Pojem kamenivo v sobě zahrnuje výrobky jako písek, štěrk a štěrkopísek. Zastupitelnost mezi těmito produkty je sice omezená, nicméně s ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů v daném případě nepřekrývá a dotčenou oblastí je zejména výroba a prodej transportbetonu, nepovažuje Úřad za nutné se v konkrétním případě zabývat vymezením relevantního trhu v oblasti výroby kameniva s konečnou platností. Skupina HeidelbergCement je v České republice činná v této oblasti zejména prostřednictvím následujících provozoven: Hustopeče nad Bečvou, Tovačov, Supíkovice, Ondřejovice, Nová Ves, Bělkovice, Výkleky, Hrabůvka (všechny v Olomouckém kraji), Hulín (Zlínský kraj), Luleč, Opatovice, Tasovice, Božice, Olbramovice, Rosice, Smolín, Bratčice (kraj Jihomoravský), Pohled, Bílý Kámen, Nemojov (kraj Vysočina), Světlá (kraj Královehradecký), Zárubka (kraj Pardubický), Libodřice, Stříbrná Skalice (kraj Středočeský), Slapy u Tábora, Planá nad Lužnicí, stráž nad Nežárkou, Chlum, Cep (kraj Jihočeský). Dále pak skupina HeidelbergCement působí v oblasti Prahy a okresů Kladno, Litoměřice a Mělník, v Plzni a okolí, Chomutově a okolí, v Jižních Čechách v okresech České Budějovice a Český Krumlov.
25. Betonové stavební dílce představují oblast, která je vertikálně navazující na výrobu a prodej transportbetonu, neboť pro tyto produkty představuje transportbeton základní výrobní surovinu. V dané oblasti působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina HeidelbergCement, která vyrábí betonové stavební dílce pro kanalizace a odvodnění. Obecně lze konstatovat, že přesto, že mezi jednotlivými stavebními dílci existují z hlediska užití značné rozdíly, není třeba se v daném případě detailněji zabývat užším vymezením relevantního trhu.
26. Společnost PKS INPOS působí v sektoru stavebních činností, který je rovněž oblastí vertikálně navazující na výrobu a prodej transportbetonu. Stavební činnost lze obecně rozdělit na dva základní segmenty, a to pozemní stavitelství (výstavba bytových a nebytových budov) a inženýrské stavitelství (infrastrukturní výstavba), nicméně opět s ohledem na skutečnost, že se činnost spojujících se soutěžitelů v předmětné oblasti nepřekrývá, Úřad nepovažuje za nutné vymezení relevantního trhu s konečnou platností.
27. V rámci posuzovaného spojení soutěžitelů je hlavní dotčenou činností spojujících se soutěžitelů výroba a prodej transportbetonu , která představuje pro účely posouzení dopadů daného spojení soutěžitelů vymezený relevantní trh z hlediska věcného. Dále pak Úřad posoudil dopady na další spojením dotčené oblasti, a to výroba a prodej šedého cementu , výroba a prodej kameniva , výroba a prodej betonových stavebních dílců a provádění stavebních činností .
28. Při vymezování relevantního trhu z hlediska geografického dospěl Úřad k níže uvedeným závěrům.
29. Transportbeton má jako výrobek velmi omezenou trvanlivost (cca 1-1,5 hodiny), což znemožňuje jeho dopravu na větší vzdálenost než cca 30 km od místa jeho výroby, tudíž relevantní trh by měl představovat prostor vymezený 30 km dojezdovou vzdáleností od dané výrobny. Vzhledem ke skutečnosti, že nabývaná společnost TBG PKS dodává své produkty do lokality vymezené okresy Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a přiléhajícího okolí těchto okresů-zejména se jedná o část okresu Jihlava a část okresu Brno (dále jen Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí ), vymezil Úřad uvedenou lokalitu jako geograficky relevantní trh.
30. Dodávky kameniva jsou rovněž lokálně omezeny, a to z důvodu vysokých přepravních nákladů, kdy jeho dodávky jsou ekonomicky rentabilní v závislosti na členění terénu maximálně do vzdálenosti 50-70 km od místa jeho těžby. Nicméně s ohledem na skutečnost, že se činnosti spojujících se soutěžitelů v dané oblasti nepřekrývají ponechává Úřad otázku vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou a pro účely spojení soutěžitelů bude posuzovat dopady spojení na území vymezeném okresy Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí , ve které dochází k jedinému překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a to na trhu výroby a prodeje transportbetonu. Společnost TBG PKS by při výrobě transportbetonu v uvedené lokalitě mohla reálně využívat kameniva z ložisek, která se nacházejí v okruhu cca 50 km od provozoven, tj. ložiska společnosti Českomoravský štěrk a.s. Bílý Kámen, Pohled, Zárubka, Rosice a Olbramovice.
31. Ostatní spojením dotčené oblasti (výroba a prodej šedého cementu, výroba a prodej betonových stavebních dílců a stavitelství) lze považovat za trhy celorepublikové , nicméně s ohledem na nepřekrývaní se aktivit spojujících se soutěžitelů Úřad nepovažuje pro účely tohoto rozhodnutí za nutné vymezit relevantní trhy z hlediska geografického s konečnou platností.
Dopady spojení
32. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků [1] (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ).
33. O struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují základní údaje podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
34. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. [2] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [3]
35. Na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí působí společnost PKS INPOS prostřednictvím společnosti TBG PKS (provozuje zde tři betonárny) a její tržní podíl na takto vymezeném relevantním trhu činil v roce 2006 cca ...(obchodní tajemství)... %. Společnost TBG PKS přitom využívá své výrobní kapacity v oblasti transportbetonu na cca ...(obchodní tajemství)... %.
36. Společnost TBG VYSOČINA ve vymezené oblasti nevlastní ani neprovozuje žádné betonárny a na vymezeném relevantním trhu působí prostřednictvím dodávek uskutečňovaných z betonárny TBG VYSOČINA v Třebíči, která obsluhuje trh bezprostředně navazující na trh Velkého Meziříčí. Společnost TBG VYSOČINA dosáhla tímto způsobem v roce 2006 na vymezeném relevantním trhu tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %. Společnosti náležející do skupiny HeidelbergCement využívají své výrobní kapacity v oblasti transportbetonu na cca ...(obchodní tajemství)... %.
37. Po uskutečnění spojení bude předmětný relevantní trh zásoben prostřednictvím společnosti TBG PKS, jejíž tržní podíl na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí bude dosahovat výše cca ...(obchodní tajemství)... %.
38. Z konkurenčních soutěžitelů působí na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí zejména skupina Holcim, a to prostřednictvím dvou betonáren ve Žďáru nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí, dosahující obdobného tržního podílu jako spojující se soutěžitelé (své výrobní kapacity přitom využívá na cca ...(obchodní tajemství)... %), dále skupina Dyckerhoff prostřednictvím společnosti ZAPA beton a.s., která provozuje betonárnu v Novém Městě na Moravě, s tržním podílem cca ...(obchodní tajemství)... % (při využití cca ...(obchodní tajemství)... % svých výrobních kapacit), společnost TENST, spol. s r.o. (Tišnov) s tržním podílem cca ...(obchodní tajemství)... % (při využití výrobní kapacity cca ...(obchodní tajemství)... %) a společnost Beton SPH s.r.o. s tržním podílem do cca ...(obchodní tajemství)... % (při využití výrobních kapacit na cca ...(obchodní tajemství)... %).
39. Pokud jde o možnosti vstupu nových soutěžitelů na trh, celkové průměrné náklady na zavedení betonárny, která je konkurenceschopná ve svém regionu, se pohybují v rozmezí 20-30 milionů Kč v závislosti na její velikosti a technologické vybavenosti.
40. Hlavním ukazatelem při výběru dodavatele transportbetonu je pro spotřebitele především cena a vzdálenost od betonárny do místa spotřeby transportbetonu. U velkých nebo technologicky náročných zakázek je důležitá také výrobní kapacita a kvalita. Obecně lze však říci, že téměř všichni výrobci transportbetonu nabízejí podobný sortiment výrobků ve srovnatelné kvalitě.
41. Spotřebitelé transportbetonu se částečně koncentrují v okolí větších měst či v okolí míst, kde je plánována výstavba velkých stavebních projektů. Obecně však platí, že spotřebitelé transportbetonu jsou relativně rovnoměrně rozmístěni po celém území České republiky, přičemž typickými spotřebiteli transportbetonu jsou stavební společnosti a pouze v omezeném množství fyzické osoby-stavebníci. Rovněž veřejná správa vytváří nepřímo poptávku po dodávkách transportbetonu v rámci výběrových řízení na stavby velkých investičních celků. Dodavatelé transportbetonu pak v naprosté většině případů působí pouze v roli subdodavatelů, kteří se vlastních výběrových řízení neúčastní.
42. Ve vertikálně propojené oblasti výroby a prodeje kameniva působí na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí pouze skupina HeidelbergCement, která prostřednictvím ložisek kameniva nacházejících se u obcí Bílý Kámen, Pohled, Zárubka, Rosice a Olbramovice v takto vymezené oblasti dosáhla v roce 2006 tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %.
43. Ve vertikálně propojené oblasti výroby a prodeje šedého cementu působí v České republice pouze společnosti ze skupiny HeidelbergCement, jejichž tržní podíl v roce 2006 činil cca ...(obchodní tajemství)... %.
44. Rovněž ve vertikálně propojené oblasti výroby a prodeje betonových stavebních dílců působí v České republice pouze skupina HeidelbergCement, která zde dosáhla tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... %.
45. Ve vertikálně propojené oblasti provádění stavebních činností v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost PKS INPOS, jejíž tržní podíl v roce 2006 činil cca ...(obchodní tajemství)... %.
46. Z provedených výsledků šetření vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů má horizontální i vertikální charakter. Horizontální dopady posuzované transakce se projeví na trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Tento trh je charakteristický přítomností významných konkurenčních subjektů, z nichž některé náleží do celonárodních či nadnárodních skupin působících v oblasti výroby betonu, kameniva a jiných stavebních materiálů, jako jsou skupiny Holcim či Dyckerhoff. Odběrateli pak jsou převážně místní stavební společnosti. Vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů se projeví na trzích vertikálně předcházejících sektorů (šedý cement, kamenivo) či navazujících sektorů (stavební činnosti, stavební betonové dílce). V této souvislosti Úřad uvádí, že obdobná vertikální integrace není v dané soutěžní oblasti neobvyklá, obdobné vertikální propojení existuje u dalších podnikatelských uskupení, např. Dyckerhoff.
47. Nicméně skutečnosti, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na posuzovaném relevantním trhu přesáhne ...(obchodní tajemství)... % a hodnota HHI přesahuje ...(obchodní tajemství)... , přičemž hodnota tzv. delty je vyšší než ...(obchodní tajemství)... , nasvědčují tomu, že by mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí.
48. Hlavními v úvahu připadajícími možnostmi narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů na koncentrovaných trzích jsou i) odstranění významných konkurenčních omezení pro jednoho nebo více soutěžitelů, což by následně mohlo posílit tržní sílu bez uchýlení se ke koordinovanému chování (tzv. nekoordinované, unilaterální účinky), a ii) taková změna povahy hospodářské soutěže, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, nyní budou s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak narušovat účinnou soutěž (spojení může rovněž usnadnit koordinaci, více ji stabilizovat a zefektivnit pro ty subjekty, které již koordinovaly-tzv. koordinované účinky). [4]
Nekoordinované efekty
49. Nekoordinované efekty nastávají v situaci, kdy je v důsledku spojení odstraněn významný konkurenční tlak na jednu nebo více společností, které následně zvýší svou tržní sílu, aniž by docházelo mezi nimi ke koordinaci jednání. Pod nekoordinované efekty lze zahrnout jak vznik nebo posílení individuálního dominantního postavení, tak případy nekoluzivního oligopolu.
50. Prvním případem je vznik nebo posílení individuálního dominantního nebo monopolního postavení, kdy spojením vzniklý soutěžitel není po spojení vystaven buď žádné, resp. podstatné konkurenci; sám je v takové pozici, která mu umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích.
51. Další variantou je stav, kdy spojení vede k omezení konkurence na oligopolních trzích, kde soutěžitelé doposud nejednají koordinovaně a kdy by šetření neprokázalo, že by spojení samo o sobě vedlo k usnadnění této koluze, tedy ke vzniku nebo posílení kolektivního dominantního postavení (resp. koordinovaným dopadům). Ztráta jednoho soutěžitele však i v takových situacích někdy vede ke změně rovnováhy trhu, vyšší ceně a nižšímu výkonu.
52. Předmětným spojením soutěžitelů nebude odstraněn významný konkurenční tlak na skupiny navrhovatelů, neboť kromě společnosti TBG PKS budou na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí další čtyři soutěžitelé, z nichž jeden má srovnatelné tržní podíly se společností TBG PKS a jehož výrobní kapacita je v současné době naplněna pouze na ...(obchodní tajemství)... %, a tržní podíly dalších dvou soutěžitelů se pohybují mezi ...(obchodní tajemství)... %.
53. Při zkoumání, zda předmětné spojení zvýší tržní sílu spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která by vedla k narušení hospodářské soutěže na relevantním výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí, se Úřad zabýval především schopností spojením vzniklého subjektu chovat se do značné míry nezávisle na ostatních soutěžitelích, jejich dodavatelích a odběratelích.
54. Z výsledků šetření Úřadu i informací známých Úřadu z jeho předchozí rozhodovací praxe plyne, že již v době před uskutečněním spojení je 100% dodavatelem šedého cementu společnosti TBG PKS společnost Českomoravský cement a.s. ze skupiny HeidelbergCement. Dodávky kameniva jsou pak zajišťovány prostřednictvím společností ...(obchodní tajemství)... . Jak bylo výše uvedeno, jsou však dodávky kameniva vázány na vzdálenost od kamenolomu. Dodavatelem přísad je společnost ...(obchodní tajemství)... . Rovněž společnost TBG VYSOČINA odebírá veškeré dodávky šedého cementu a kameniva v rámci skupiny HeidelbergCement, dodavatelem přísad je společnost ...(obchodní tajemství)... .
55. Za účelem zjištění stanoviska konkurenčních společností si vyžádal Úřad informace od čtyř výše uvedených společností, které jsou činné na trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Tři z uvedených soutěžitelů uvedli, že k posuzovanému spojení nemají žádných připomínek, přičemž nejsilnější konkurent, skupina Holcim, uvedl, že uskutečnění zamýšleného spojení bude mít za následek zostření konkurence. Jeden z dotázaných soutěžitelů naopak vyslovil podezření, že v důsledku uskutečnění předmětného spojení dojde k další monopolizaci odvětví, která povede ke znevýhodnění menších firem, neboť dojde k dalšímu vertikálnímu propojení aktivit v rámci skupiny HeidelbergCement. Tento soutěžitel se také obává snížení vlastní produkce a monopolizace cen velkých dodavatelů v důsledku uskutečnění spojení. Vzhledem ke skutečnosti, že, jak bylo uvedeno výše, společnost TBG PKS odebírá 100 % šedého cementu od skupiny Heidelberg již před uskutečněním spojení a vzhledem k teritoriálnímu omezení trhu kameniva, je Úřad přesvědčen, že po uskutečnění spojení nedojde tedy k výrazným změnám v dodavatelích nabývané společnosti. Konkurenční výrobci transportbetonu pak mají dostatek alternativních možností k zajištění dodávek surovin potřebných pro svou výrobu.
56. Úřad si dále vyžádal stanoviska od odběratelů společností TBG PKS a TBG VYSOČINA na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Žádný z oslovených odběratelů spojujících se soutěžitelů nevyslovil obavu z možného narušení hospodářské soutěže plynoucího z uskutečnění navrhovaného spojení.
57. Soubor uvedených skutečností vede k závěru, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde ke zhoršení pozice dodavatelů ani odběratelů transportbetonu ve vymezené lokalitě a nebude ani oslabeno postavení konkurenčních společností. Lze tedy shrnout, že na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí je možné unilaterální účinky v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů s největší pravděpodobností vyloučit.
Koordinované efekty
58. Úřad se dále zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů, jež by mohly mít za následek například zvýšení cen transportbetonu pro konečné spotřebitele, a tím i možné přerozdělení ekonomického prospěchu.
59. Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.
60. Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Také je snadnější koordinovat ceny jediného stejnorodého výrobku, než stovky cen na trhu s mnoha různorodými výrobky. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný vnitřní růst některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.
61. Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování nabídek koordinujících podniků.
62. Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů, obdobné využití výrobních kapacit a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu. K jednotlivým faktorům lze uvést následující.
63. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude po uskutečnění spojení srovnatelný s tržní podílem skupiny Holcim (cca ...(obchodní tajemství)... %), tržní podíly dalších dvou soutěžitelů budou však zhruba poloviční (cca ...(obchodní tajemství)... %) a tržní podíl čtvrtého soutěžitele bude jen cca ...(obchodní tajemství)... %. O jisté symetrii tržních podílů lze tedy uvažovat pouze v případě dvou nejvýznamnějších soutěžitelů na předmětném relevantním trhu, celkově však lze konstatovat, že podmínka symetrického tržního postavení soutěžitelů na relevantním trhu relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí není v posuzovaném případě splněna. Dále je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že vzhledem k malé rozloze vymezeného goegraficky relevantního trhu by bylo třeba zkoumat symetrii tržních podílů také v rámci celé České republiky, kdy celorepublikový podíl skupiny Holcim je naopak výrazně nižší (méně než ...(obchodní tajemství)... %), zatímco tržní podíl skupiny HeidelbergCement by činil více než ...(obchodní tajemství)... %.
64. Pokud jde o posouzení stability, resp. dynamičnosti, relevantního trhu výroby a prodeje transportbetonu, lze konstatovat, že se nejedná o trh inovativní, kde by docházelo k velkým změnám v postavení jednotlivých soutěžitelů. Průběžně dochází k postupnému zlepšování složení a vlastností betonů u všech výrobců, přičemž novější druhy betonů jsou v současné době schopni vyrábět všichni hlavní výrobci transportbetonu. Výrobci se snaží odlišit v doplňkovém výrobním programu (malty, podlahové směsi).
65. V případě kritéria vysoké tržní transparentnosti je situace na předmětném relevantním tru následující. Ceníky soutěžitelů na předmětném relevantním trhu jsou sice veřejně dostupné na internetu nebo v betonárně, konkrétní cena je však stanovována na základě individuální kalkulace v závislosti na nákladech a v případě většího odběru transportbetonu lze cenu určit dohodou. Podmínka tržní transparentnosti je tedy splněna pouze částečně.
66. Pokud jde o kritéria produktové homogenity a obdobné struktury nákladů lze konstatovat, že v daném případě jsou tato kritéria splněna, což vyplývá z povahy předmětného produktu, tedy z technologických postupů jeho výroby a potřeby surovin. Soutěžitelé a všichni výrobci působící v oblasti výroby transportbetonu v České republice vyrábí transportbeton podobným způsobem na podobných zařízeních dodávaných stejným okruhem dodavatelů. Všichni výrobci tak mají stejnou možnost využívat výsledky technického vývoje v oblasti výrobních a distribučních zařízení. Výrobci se liší hlavně ve stupni modernizace technologického vybavení, které do značné míry závisí na finančních možnostech konkrétního výrobce. Celý trh průběžně přechází k výrobě vyšších tříd a kvalitnějších druhů betonů, což vychází z požadavků nových evropských norem a požadavků odběratelů.
67. Z výše uvedených údajů vyplývá, že kritérium obdobného využití výrobních kapacit naopak splněno není, když např. skupina Holcim, jakožto jeden z největších výrobců transportbetonu na vymezeném relevantním trhu, využívá výrobní kapacity na pouhých ...(obchodní tajemství)... %, zatímco ostatní soutěžitelé využívají své výrobní kapacity na cca ...(obchodní tajemství)... %. Tato skutečnost poskytuje velký prostor pro chování skupiny Holcim, jež by mohlo narušovat případné možné koordinované chování soutěžitelů na trhu.
68. V posuzovaném případě není splněna rovněž podmínka strukturálních vazeb, jako je existence majetkových a smluvních vazeb mezi soutěžiteli působícími na předmětném relevantním trhu.
69. Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na vymezeném relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí nebude takové, aby jim umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními na relevantním trhu působícími subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen transportbetonu pro jeho odběratele.
Závěr
70. Úřadem provedené šetření ukázalo, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů dojde k vytvoření silného subjektu, působícího na relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Spojením vzniklý subjekt, jakožto součást skupiny HeidelbergCement, bude disponovat významnou hospodářskou a finanční silou, jež však bude srovnatelná s ostatními soutěžiteli působícími na uvedeném relevantním trhu.
71. Při posuzování předmětného spojení přihlédl Úřad zejména k neexistenci všech předpokladů nezbytných pro vyslovení obav z unilaterálních i koordinovaných účinků posuzovaného spojení na vymezeném relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Dále vycházel Úřad ze skutečnosti, že neexistují významné překážky vstupu na tento relevantní trh a na relevantním trhu i na trzích vertikálně sousedících s relevantním trhem existuje konkurenční prostředí. Úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že obdobné vertikální propojení se uplatňuje také u konkurenčních subjektů. Významná byla rovněž skutečnost, že Úřadem oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů ani jejich odběratelé nevyslovili (až na jednoho soutěžitele, jehož námitky a stanovisko Úřadu k nim byly popsány výše) námitky proti předmětnému spojení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu výroby a prodeje transportbetonu na území okresů Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a okolí, ani na vertikálně propojených trzích výroby a prodeje šedého cementu, kameniva a betonových stavebních dílců a provádění stavebních činností, zejména proto, že nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedla k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
72. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká, PhD., advokátka
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Právní moc: 10.6.2008.

[1] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Úřední věstník C 31, ze dne 5.2. 2004, str. 5-18.
[2] Uvedené je v souladu s Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.
[3] V souladu s Pokyny pro posuzování horizontálních spojení
[4] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení.