UOHS S120/2003
Rozhodnutí: OF/S120/03-2905/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sun HB GmbH a Hunnebeck Bohemia s.r.o.
Účastníci Hunnebeck Bohemia s.r.o., se sídlem Nádražní 272, Hostivice, Česká republika Sun HB GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 75 KBS 120/03-2905/03 V Brně dne 4. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 120/03, zahájeném dne 27. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Sun HB GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Valvodou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Sun HB GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo, a Hünnebeck Bohemia s. r.o., se sídlem Nádražní 272, Hostivice, Česká republika, IČ: 48949337, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 22. června 2003 mezi společnostmi ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo, ThyssenKrupp France SA, se sídlem bld. Bellerive 30, Rueil-Malmaison, Francie, a ThyssenKrupp Serv Austria Ges.mbH, se sídlem Stubenring 24, Vídeň, Rakousko, jako prodávajícími, a společností Sun HB GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Sun HB GmbH nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti Hünnebeck Bohemia s. r.o., a tím i získat možnost tohoto soutěžitele přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/03 ze dne 16. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 22. června 2003 mezi společnostmi ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo (dále jen "Thyssen Germany"), ThyssenKrupp France SA, se sídlem bld. Bellerive 30, Rueil-Malmaison, Francie (dále jen "Thyssen France"), a ThyssenKrupp ServAustria Ges.mbH, se sídlem Stubenring 24, Vídeň, Rakousko (dále jen "Thyssen Austria"), jako prodávajícími, a společností Sun HB GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo (dále jen "Sun HB"), jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy nabude společnost Sun HB 100% obchodní podíl ve společnosti Hünnebeck Bohemia s. r.o., se sídlem Nádražní 272, Hostivice, Česká republika, IČ: 48949337 (dále jen "Hünnebeck Bohemia"). Předmětný převod je součástí transakce, v rámci které dochází k převodu akciových či obchodních podílů vymezených společností podnikajících v oblasti prodeje a pronájmu stavebních bednění a lešení. Takto převáděnými soutěžiteli jsou kromě společnosti Hünnebeck Bohemia společnost Hünnebeck GmbH, se sídlem Rehhecke 80, Ratingen, Spolková republika Německo, společnost Hünnebeck Italia S.p.A., se sídlem Via Isonzo 9, Turate, Itálie, společnost Hünnebeck Danmark A/S, se sídlem Smedevangen 6, Lyngen, Dánsko, společnost Hünnebeck Polska Sp. z o.o., se sídlem Kineskopowa 1, Piaseczno, Polsko, společnost Hünnebeck Norge AS, se sídlem Svennerudveien 32, Frogner, Norsko, společnost Hünnebeck Sverige AB, se sídlem Örebro län 18, Örebro, Švédsko, společnost Hünnebeck Hungaria Kft., se sídlem II. Rákóczi Ferenc út 253-255, Budapešť, Maďarsko, a Hünnebeck France SAS., se sídlem Rue J.M. Jacquard 11, Mitry Mory, Francie. Současně nabude navrhovatel od prodávajících aktiva související s činností převáděných společností v oblasti stavebnictví na území Rakouska. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím společnost Sun HB získá možnost kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost Hünnebeck Bohemia. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Sun HB byla zřízena výhradně pro účely předmětného spojení a v současné době nevykonává žádnou činnost. Společnost Sun HB je kontrolována skupinou fondů v čele se společnostmi Sun Capital Partners III, LP, a Sun Capital Partners III QP, LP (dále jen "fondy Sun Capital"). Fondy Sun Capital, se sídlem v Boca Raton, Florida, Spojené státy americké, jsou fondy rizikového kapitálu, které se zabývají nabýváním obchodních a akciových podílů v jiných společnostech s použitím cizích prostředků. Společnosti náležející do portfolia fondů Sun Capital působí v široké škále oblastí, mezi něž se mimo jiné řadí např. potraviny a nápoje, autopříslušenství, spotřební zboží, finanční služby, zdravotní péče, média a komunikace, telekomunikace, technologie, maloobchod a prodej podle katalogů, papírové a jiné balící technologie či filmový průmysl. V České republice vyvíjejí společnosti z portfolia fondů Sun Capital, kterými jsou Nailite International, Inc., Catalina Lighting, Inc., Cyrk., Inc., Mackie Designs, Inc., a InteliCoat Technologies, činnost v oblastech zahrnujících osvětlení a osvětlovací techniku, obalové a ochranné technologie, audiotechniku, umělohmotné prefabrikáty a propagační služby.
Nabývaný soutěžitel, tj. společnost Hünnebeck Bohemia , kontrolovaný v době před spojením společnostmi Thyssen Germany, Thyssen France a Thyssen Austria, podniká na území České republiky v oblasti prodeje a pronájmu stavebních bednění a lešení. Ve stejné oblasti, avšak mimo území České republiky, jsou činní i ostatní soutěžitelé, jejichž obchodní či akciové podíly a aktiva jsou předmětem převodu podle Smlouvy.
Žádná ze společností ze skupiny, do níž patří navrhovatel nepůsobí v České republice ve stejných oblastech jako nabývaný soutěžitel.
Dopady spojení
Při vymezení relevantního trhu v případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona vychází Úřad z oblastí, v nichž je činný nabývaný soutěžitel, přičemž se zaměřuje především na ty oblasti, ve kterých se nabývající a nabývaný soutěžitel svým působením překrývají. Jak vyplývá z údajů poskytnutých účastníkem řízení, neexistuje žádná oblast, v níž by se aktivity spojujících se soutěžitelů překrývaly. Úřad proto při vymezení relevantního trhu vycházel z činností vyvíjených v České republice nabývaným soutěžitelem, kterými jsou prodej a pronájem lešení a bednění.
Obě uvedené skupiny produktů se mohou dále členit podle jednotlivých druhů lešení (např. lešení fasádní, lešení prostorové, či lešení pojízdné) a jednotlivých druhů bednění (bednění stropů, mezi které se řadí např. rámové stropní bednění, nosníkové stropní bednění, bednění průvlaků, a bednění stěn, zahrnující mimo jiné lehké, střední a těžké rámové bednění, kruhové bednění, či nosníkové bednění), které se částečně mohou lišit svými charakteristikami, vlastnostmi nebo částí stavby, pro kterou jsou určeny. Tyto skutečnosti by mohly vést při vymezování relevantního trhu k závěru, že každý z těchto jednotlivých druhů lešení a bednění tvoří samostatný relevantní trh z pohledu věcného. Naproti tomu pro zahrnutí všech těchto produktů pod společný věcně relevantní trh svědčí např. neexistence překážek, pro které by jak nabývaný soutěžitel, tak jeho konkurenti nemohli poskytovat obě uvedené skupiny produktů současně. Tento závěr je podpořen i tím, že převážná většina celoevropsky působících soutěžitelů se zabývá jak prodejem a pronájmem lešení, tak prodejem a pronájmem bednění.
Otázka konečného vymezení relevantního trhu z pohledu věcného však mohla být v tomto případě posuzovaného spojení ponechána otevřenou, neboť spojení má konglomerátní povahu, podíl nabývaného soutěžitele v oblasti dotčené spojením je nízký ( [ obchodní tajemství ] %)a oblast prodeje a pronájmu stavebních lešení a bednění se vyznačuje jak celoevropsky, tak na území ČR, přítomností velkého počtu konkurenčních soutěžitelů. Uskutečněním spojení skupina navrhovatele vstupem do oblasti dotčené spojením pouze převezme aktivity převáděné skupiny soutěžitelů.
Po zvážení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž ve spojením dotčené oblasti Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Právní moc: 11. srpna 2003
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Václav Valvoda, advokát Allen & Overy, advokátní kancelář V Celnici 4 110 00 Praha 1
Rozhodnutí obdrží:
JITONA a.s.
Wilsonova 420/III
39 201 Soběslav
Okres Tábor