UOHS S120/2002
Rozhodnutí: OF/S120/02-2193/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-EASYJET PLC, Velká Británie a NEWGO 1 LIMITED
Účastníci EASYJET PLC NEWCO 1 LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 25. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 120/02-2193/02 V Brně dne 21. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 120/02, zahájeném dne 22. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EASYJET PLC., se sídlem easyLand, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9LS, Spojené království, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Janou Matiskovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů EASYJET PLC., se sídlem easyLand, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9LS, Spojené království, a NEWGO 1 LIMITED, se sídlem Enterprice House, 2nd Floor, Stansted Airport, Essex, CM 24 1SB, Spojené království, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 16. května 2002 mezi EASYJET PLC., se sídlem easyLand, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9LS, Spojené království, jako kupujícím, 3i Group plc, se sídlem 91 Waterloo Road, London, SE1 8XP, Spojené království, a dalšími akcionáři, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100 % akcií ve společnosti NEWGO 1 LIMITED, se sídlem Enterprice House, 2nd Floor, Stansted Airport, Essex, CM 24 1SB, Spojené království, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/02 ze dne 5. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené mezi EASYJET PLC., se sídlem easyLand, London Luton Airport, Bedfordshire, LU2 9LS, Spojené království (dále jen "Easyjet"), jako kupujícím, 3i Group plc, se sídlem 91 Waterloo Road, London, SE1 8XP, Spojené království, a dalšími akcionáři, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100 % akcií ve společnosti NEWGO 1 LIMITED, se sídlem Enterprice House, 2nd Floor, Stansted Airport, Essex, CM 24 1SB, Spojené království (dále jen "Newgo"), a tím i kontrolu nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Easyjet je leteckou společností, která na bázi nízkých cen provozuje leteckou přepravu osob. Prostřednictvím svých dceřiných společností poskytuje četné služby při krátkovzdálenostních a středněvzdálenostních letech na linkách v rámci Evropy, zejména ze svých pěti leteckých základen na letištích v Londýně, Liverpoolu, Ženevě, Amsterdamu a Paříži. Obecně nabízí služby zaměřené jak na cestující za obchodem, tak i turisty trávící svůj volný čas na cestách.
Sesterské společnosti Easyjet provozují internetovou bránu a e-mailové služby, finanční služby jednotlivcům, internetovou službu pro srovnávání cen, pronájem vozů a provozování řetězců internetových kaváren.
Easyjet nemá v České republice žádnou dceřinou společnost, provoz či organizační složku, nerealizuje žádné obchody, neposkytuje žádné služby ani zde nevytváří žádný obrat.
Newgo se prostřednictvím své dceřiné společnost Go Fly Limited (dále jen "Go fly") také zabývá leteckou přepravou osob na bázi nízkých cen, v jejímž rámci provozuje leteckou přepravu ze Spojeného království do České republiky. Tyto služby zahrnují lety na linkách Londýn-Praha, East Midlands-Praha a Bristol-Praha. Mimo to Go fly provozuje své lety z Velké Británie do 24 cílových oblastí, přičemž do 20 z nich celoročně. V rámci své sítě služeb nabízí vedle služeb letecké přepravy osob i leteckou přepravu nákladu. V České republice je činná prostřednictvím GO FLY LIMITED, organizační složka , která zabezpečuje provoz na linkách Praha-Velká Británie a poskytuje provozní a obchodní informace cestujícím.
Newgo je v současné době kontrolována společností 3i Group plc s majoritním postavením nad 50 % kapitálu, dále pak její akcie vlastní Barclays Private Equity, Gartmore Investment Managers, členové vyššího vedení Go fly a zaměstnanci Go fly.
Jak již bylo uvedeno, oba spojující se subjekty jsou evropskými leteckými společnostmi, které nabízejí leteckou přepravu osob za nízké ceny na krátkovzdálenostních a středněvzdálenostních letech v rámci Evropy. V České republice je činná pouze společnost Go fly, která nabízí osobní leteckou přepravu mezi Spojeným královstvím a Českou republikou na třech linkách mezi Prahou a třemi letišti ve Velké Británii. Provoz na dvou z těchto linek, Bristol-Praha a East Midlands-Praha, byl zahájen v dubnu 2002.
Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy jako trhy služeb letecké přepravy na linkách provozovanými mezi jednotlivými městy, přičemž takové vymezení se shoduje s vymezením provedeným Evropskou komisí, např. v případě JV.19-KLM/Alitalia.
Z tohoto důvodu Úřad pro účely tohoto rozhodnutí považuje za relevantní trhy trhy služeb letecké přepravy na linkách mezi (i) Londýnem a Prahou, (ii) Bristolem a Prahou a (iii) East Midlands a Prahou. Na takto vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Newgo, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti Go Fly. Na relevantním trhu letecké přepravy na lince mezi Londýnem a Prahou dosahují spojující se soutěžitelé tržní podíl %, na ostatních dvou relevantních trzích v loňském roce žádný ze spojujících se soutěžitelů nepůsobil, Go fly na nich působí až od dubna 2002, proto není možné objektivně stanovit jejich tržní podíl na nich.
Úřad konstatuje, že posoudil soutěžní podmínky i na širším trhu, tj. veškeré letecké přepravy na linkách mezi Českou republikou a Spojeným královstvím tak, aby zhodnotil v analýze i skutečnost, že spojující se soutěžitelé působí i na linkách mezi Bristolem a Prahou a East Midlands a Prahou. Na takto vymezeném trhu by spojující se soutěžitelé dosahovali tržního podílu %. Vzhledem k tomu, že aktivity spojujících se soutěžitelů se v České republice nepřekrývají, při žádné z definic relevantního trhu nedojde k navýšení tržního podílu.
Uvedené spojení soutěžitelů nemá žádný dopad na hospodářskou soutěž na daných relevantních trzích, neboť spojením dochází pouze k výměně vlastníka provozovatele linek osobní letecké přepravy mezi jednotlivými městy České republiky a Spojeného království, resp. mezi Českou republikou a Spojeným královstvím. Navíc, na daných relevantních trzích působí další dva velcí soutěžitelé, British Airways a ČSA, jejichž procentuální tržní podíl převyšuje hranici %.
Předmětným spojením soutěžitelů nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 25.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jana Matisková
Advokátka
Altheimer & Gray
Platnéřská 4
110 00 Praha 1