UOHS S120/2001
Rozhodnutí: OF/S120/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 25 Praha 2
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 23. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 178 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 120/01-2198/01 V Brně dne 19. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 120/01, zahájeném dne 17. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí, zastoupená JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází v souvislosti se Smlouvou o koupi akcií, uzavřenou dne 16. října 2001 mezi společností Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí, jako kupujícím a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 25 Praha 2, jako prodávajícím, na jejímž základě získá společnost Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí, kmenové akcie na majitele, představující 51 % základního kapitálu společnosti České Radiokomunikace, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 4, 130 00 Praha 3, IČ: 60 19 36 71, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Toto spojení soutěžitelů se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 17. října 2001 na návrh společnosti Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí (dále jen "Bivideon"), zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, na základě plné moci ze dne 25. září 2001, správní řízení S 120/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže, převodem akcií podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Bivideon. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona tím, že společnost Bivideon, jako kupující a Fond národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 25 Praha 2 (dále jen "FNM ČR"), jako prodávající, uzavřeli dne 16. října 2001 Smlouvu o koupi akcií. Na základě této smlouvy Bivideon získá kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, představující 51 % základního kapitálu společnosti České Radiokomunikace, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 4, 130 00 Praha 3, IČ: 60 19 36 71 (dále jen "České Radiokomunikace"). Vzhledem k tomu, že jeden z akcionářů Českých Radiokomunikací, společnost TDC A/S, se sídlem Norregade 21, Kodaň, Dánsko, nedávno převedla na společnost Bivideon 15,2 % ze svého 20,8% podílu na základním kapitálu společnosti České Radiokomunikace, stane se Bivideon, poté co spojení nabude účinnosti, majitelem 66,2 % akcií Českých Radiokomunikací a získá tak nad touto společností přímou kontrolu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Předmětné spojení soutěžitelů bylo dne 5. září 2001 schváleno Vládou České republiky.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
smlouvy o koupi akcií,
informací o spojovaných společnostech (zejména seznamy dceřiných společností, seznamy zákazníků, výroční zprávy),
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/01 ze dne 7. listopadu 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s Implementačními pravidly Smlouvy o EU Úřad dne 16. listopadu 2001 informoval o posuzovaném spojení soutěžitelů Evropskou Komisi.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Bivideon B.V., se sídlem Hegenracht 450, Amsterdam, Nizozemí, je společnost s ručením omezeným podle práva Nizozemského království. Byla založena dne 5. dubna 2001 jako holdingová společnost, výhradně za účelem získání akcií Českých Radiokomunikací. Společnost je ovládána následujícími právnickými osobami:
Deutsche Bank, AG, majitel 49,99% podílu na společnosti Bivideon,
TDC A/S, která vlastní 24,99% podíl na společnosti Bivideon a
Czechvalue Investment Limited, majitel 25,02% podílu na společnosti Bivideon.
Posuzovaného spojení soutěžitelů se tak nepřímo účastní i výše uvedené společnosti, podle holandského práva akcionáři Bivideonu, neboť prostřednictvím společnosti Bivideon získají nad společností České Radiokomunikace nepřímou kontrolu. Výše uvedené společnosti však uzavřeli akcionářskou a opční smlouvu, podle které Czechvalue Investment Limited není oprávněna jmenovat své zástupce do statutárních orgánů Bivideonu. Czechvalue Investment Limited není v právní pozici, která by jí umožnila podílet se na rozhodovacích aktech společnosti Bivideon a tudíž nebude schopna podílet se prostřednictvím Bivideonu ani na výkonu nepřímé kontroly společnosti České Radiokomunikace.
Deutsche Bank AG, se sídlem Taunusanlage 12, Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen "Deutsche Bank") je veřejná společnost se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Je komerční bankou s celosvětovou působností a jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb. Deutsche Bank a její dceřiné společnosti působí především v bankovním sektoru a nabízejí kompletní rozsah bankovních služeb. Deutsche Bank disponuje širokým a významným investičním portfoliem, jež zahrnuje i společnosti působící na trzích s výrobky či službami vztahujícími se k posuzované transakci. Celosvětový čistý obrat Deutsche Bank činil v roce 2000 přibližně 2 416,5 mld. Kč.
TDC A/S, se sídlem Norregade 21, Kodaň, Dánsko (dále jen "TDC"), původně Tele Denmark A/S, je veřejnou společností sídlící v Dánsku a kótovanou na burze v New Yorku. Je hlavním poskytovatelem fixních i mobilních telekomunikačních služeb v Dánsku. Kromě území Dánska poskytuje TDC svoje služby v dalších evropských zemích, konkrétně v Belgii, Litvě, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku a Ukrajině. V České republice vlastnila TDC 20,8 % akcií společnosti České Radiokomunikace, avšak ještě před uskutečněním posuzovaného spojení převedla 15,2 % těchto akcií na nově založenou společnost Bivideon. TDC podniká v České republice prostřednictvím 50% obchodního podílu na společnosti Contactel, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25 73 36 21. V roce 2000 dosáhla společnost TDC čistého obratu ve výši 212,8 mld. Kč.
Společnost Czechvalue Investment Limited, se sídlem 7 New Street, St. Peter ` s Port, Guernsey, Channel Islands (dále jen "CIL") je investiční společností, jejímiž jedinými společníky jsou investiční společnosti Eurovalue Investments Limited a C.L. Nominees Limited. Na základě dohody s Deutsche Bank a TDC se nebude podílet na výkonu kontroly společnosti České Radiokomunikace. V České republice neprovozuje žádnou činnost.
Společnost České Radiokomunikace, a.s. , se sídlem U nákladového nádraží 4, Praha 3, IČ: 60 19 36 71, je největší českou společností zabývající se přenosem a distribucí televizního a rozhlasového signálu, satelitními službami a rádiovým přenosem v rámci telefonních a datových sítí. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376, dne 1. ledna 1994. České radiokomunikace působí pouze na území České republiky, v zahraničí nevlastní žádná aktiva ani neposkytují žádné služby. V roce 2000 dosáhla společnost čistého obratu ve výši Kč. Dosud největšími akcionáři společnosti byli FNM ČR ČR (51%), Bivideon (15,2 %), TDC (5,6 %), zbylých přibližně 28 % akcií je v držení drobných akcionářů.
Společnost České Radiokomunikace kontroluje několik společností působících v oblasti telekomunikačních služeb. Jsou jimi:
SOFTLINK spol. s r.o., se sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, IČ: 47 54 17 50 (dále jen "SOFTLINK"), která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25454, dne 27. prosince 1993. České Radiokomunikace vlastní v uvedené společnosti, která rovněž působí na trhu telekomunikačních služeb, 100% obchodní podíl. Zabývá se výrobou hardware a software pro oblast telekomunikační správy sítí.
DATALINK, s.r.o., se sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, IČ: 47 54 17 25 (dále jen "DATALINK"), která byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25451, dne 27. prosince 1993. České Radiokomunikace vlastní 100% obchodní podíl společnosti, která se zabývá zejména projektováním, výstavbou a dodávkou telekomunikačních zařízení pro celoplošnou soukromou datovou síť RadioNET.
Contactel, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, IČ: 25 73 36 21 (dále jen "Contactel"), která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65338, dne 10. února 1999. České Radiokomunikace kontrolují uvedenou společnost společně s TDC, neboť vlastní, stejně jako TDC 50 % akcií Contactelu. Společnost Contactel působí na trzích telekomunikačních služeb, zejména v oblasti rozšířených mezinárodních telefonních služeb a internetových služeb.
Společnost České Radiokomunikace také vlastní 39 % akcií společnosti RadioMobil, a.s., se sídlem Londýnská 59, Praha 2, IČ: 64 94 96 81 (dále jen " RadioMobil") a 37,75 % akcií společnosti Radiokontakt Operátor, a.s., se sídlem Skokanská 1, Praha 6, IČ: 41 19 52 48 (dále jen "Radiokontakt"), to však znamená že tyto společnosti nekontroluje. RadioMobil je jedním ze tří operátorů sítě GSM v České republice s přibližně 40% podílem na trhu, kdežto Radiokontakt poskytuje tzv. pagingové služby, jako součást přenosu obchodních dat. Společnost Radiokontakt je v současné době v likvidaci.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska věcného
Společnost Bivideon je společností založenou výhradně za účelem získání akcií Českých Radiokomunikací a tudíž se na území České republiky žádným způsobem neúčastní hospodářské soutěže. Pro vymezení relevantního trhu je proto důležité zjistit na jakých trzích působí subjekty, jimiž je společnost Bivideon kontrolována. Deutsche Bank působí v ČR prostřednictvím své pobočky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, na trhu bankovních služeb. Dále Deutsche Bank nepřímo kontroluje společnost Bohemia Interactive, s.r.o., se sídlem Naskové 3, Praha 5, která podniká v oblasti vydavatelské činnosti a prodeje publikací a počítačových her.
Společnost TDC v České republice vlastní pouze 50 % akcií společnosti Contactel.
Vzhledem k uvedenému je třeba při vymezení relevantního výrobkového trhu pro účely posuzovaného spojení, a pro potřeby tohoto rozhodnutí, vycházet z trhů na kterých působí společnost České Radiokomunikace, resp. jí kontrolované společnosti.
Jak již bylo uvedeno, České Radiokomunikace jsou významnou telekomunikační tuzemskou společností zabývající se přenosem a distribucí televizního a rozhlasového signálu, satelitními službami a rádiovým přenosem v rámci telefonních a datových sítí. České Radiokomunikace poskytují svoje služby v následujících oblastech:
pronájem pevných okruhů, tzn. linek pro přenos dat, zvuku a obrazu-služba zabezpečuje pronájem telekomunikačních okruhů pro přenos dat, hlasu, videa s různými přenosovými kapacitami v telekomunikačních sítích. Typickým uživatelem jsou telekomunikační operátoři stabilních i mobilních telekomunikačních sítí.
provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to především na základě mikrovlnné radioreléové sítě a sítě vybraných spojů na bázi optických vláken a vzdušný přenos pozemních a digitálních televizních kanálů a celoplošných rádiových stanic-tato služba zabezpečuje distribuci, kontribuci a šíření modulace rozhlasového a televizního signálu od zdroje signálu k uživatelům. Těmi jsou zejména radiové a televizní společnosti, které zabezpečující přenos a šíření rozhlasového a televizního signálu pro držitele licence pro rozhlasové a televizní vysílání.
služby v oblasti přenosu obchodních dat, tzv. telekomunikační služby multifunkční sítě, které jsou založeny na mikrovlnné radioreléové síti a síti vybraných spojů na bázi optických vláken-uvedené služby zabezpečují propojení sítí a koncových zařízení uživatelů v různých lokalitách. Jsou určeny zejména pro společnosti provozující počítačové sítě LAN (Local Area Network), které jsou prostřednictvím sítě WAN (Wide Area Network) Českých Radiokomunikací propojovány.
propojení na satelitní služby-tzv. VSAT služby-jedná se o satelitní přenos dat na kratší vzdálenost a České Radiokomunikace zabezpečují připojení koncového zařízení uživatele do datové telekomunikační sítě prostřednictvím satelitního spoje. Těchto služeb využívají zejména subjekty provozující transakční sítě platebních terminálů.
připojení na satelitní služby-dálkový přenos dat-České Radiokomunikace zabezpečují také přenos mezi jednotlivými koncovými zařízeními uživatelů prostřednictvím satelitního spoje. Uživateli těchto služeb jsou zejména subjekty zaměřující se na poskytování mezinárodních telefonických hovorů.
Prostřednictvím 100% dceřiných společností DATALINK a SOFTLINK působí České Radiokomunikace rovněž na trhu projektování, výstavby a dodávek telekomunikačních zařízení.
České Radiokomunikace společně s TDC kontrolují společnost Contactel, neboť vlastní každá po 50 % akcií této společnosti. Společnost Contactel je činná na trhu rozšířených mezinárodních telefonních služeb a internetových služeb. Služeb společnosti Contactel využívá zejména společnost České Radiokomunikace.
Žádná z výše uvedených služeb není z hlediska charakteru, ceny a zamýšleného účelu použití plně zastupitelná či zaměnitelná.
Vzhledem k tomu, že v důsledku spojení získá TDC, spolu s ostatními akcionáři Bivideonu, nepřímo 50 % akcií Contactelu, které byly dosud ve vlastnictví Českých Radiokomunikací, čímž dojde pouze k rozšíření kontroly TDC a ostatních akcionářů Bivideonu nad Contactelem, a sice z kontroly společné na kontrolu úplnou, nejsou trhy, na nichž Contactel působí pro posouzení daného spojení soutěžitelů relevantní, neboť na nich TDC, prostřednictvím Contactelu, již působí a z tohoto pohledu nebudou realizací transakce dotčeny.
Úřad konstatoval, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a spojení soutěžitelů je tak spojením konglomerátním. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že předmětným spojením bude rozšířena pouze nabídka jedné strany spojení, aniž by došlo ke změně na relevantních trzích, na nichž již tato strana působí, byly relevantní trhy vymezeny z hlediska výrobkového jako:
trh pronájmu pevných okruhů,
trh provozování rozhlasového a televizního vysílání,
trh služeb v oblasti přenosu obchodních dat,
trh připojení na satelitní služby-přenos na menší vzdálenost,
trh připojení na satelitní služby-dálkový přenos a
trh projektování, výstavby a dodávek telekomunikačních zařízení.
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní geografický trh je vymezen:
územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byly relevantní trhy z hlediska časového vymezeny jako trhy trvalé. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000.
Od trhů, na kterých v současné době působí společnosti Deutsche Bank a TDC, Úřad při posuzování předmětného spojení odhlédl, neboť hospodářská soutěž na nich nebude podstatným způsobem dotčena či narušena.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Na vymezených relevantních trzích působí ze spojovaných soutěžitelů pouze společnost České Radiokomunikace. Na relevantním trhu rozhlasového a televizního vysílání a na relevantním trhu připojení na satelitní služby-dálkový přenos zaujímá společnost České Radiokomunikace dominantní postavení s resp. podílem z celkového obratu na těchto trzích dosaženého. Na relevantním trhu pronájmu pevných okruhů zaujímají České Radiokomunikace podíl přibližně z celkového obratu a hlavním konkurentem je společnost ČESKÝ TELECOM a.s. Na relevantním trhu služeb v oblasti přenosu obchodních dat a na relevantním trhu připojení na satelitní služby-přenos na kratší vzdálenost zaujímají České Radiokomunikace přibližně . podíl z celkového obratu.
Posouzení spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval zejména strukturou relevantních trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Úřad považuje podstatnou část relevantních trhů za tzv. telekomunikační služby multifunkční sítě. Velikost trhu těchto služeb je odhadována na přibližně 110 mld. Kč. Růst na těchto trzích se pohybuje v průměru o 21 % ročně. Hlavním faktorem růstu byla v minulých letech zaostalost v oblasti telekomunikací v ČR a v současnosti je to dynamický růst poptávky po daných službách.
V posledních pěti letech nedošlo k žádnému významnému vstupu na vymezené relevantní trhy, pouze již existující soutěžitelé rozšiřovali sortiment svých služeb. Jedinou významnou bariérou vstupu na trh je nutnost získání příslušné licence, dalším omezením je vysoká investiční náročnost odvětví, což dokládá skutečnost, že v dané oblasti působí především subjekty se silným kapitálovým zázemím.
Přestože celosvětově je pro dané odvětví charakteristický rychlý inovační cyklus, který umožňuje zachování konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů, České Radiokomunikace v zásadě neprovádí vlastní výzkum v žádné z předmětných oblastí své činnosti. Pro schopnost dlouhodobě konkurovat na současném telekomunikačním trhu je tedy nezbytné trvale analyzovat celosvětové výsledky výzkumu a vývoje v oblasti telekomunikačních technologií a systémů. Uskutečnění předmětného spojení tak umožní rychlejší přejímání výsledků výzkumu a vývoje aplikovaných na celosvětovém trhu, což v konečném důsledku bude znamenat přínos pro konečného spotřebitele daných služeb v České republice.
Rozhodujícím faktorem pro posouzení dopadů předmětného spojení je především skutečnost, že se jedná o spojení konglomerátní, tudíž struktura relevantních trhů zůstane zachována, dojde pouze ke změně subjektu, který kontroluje soutěžitele na daných relevantních trzích působícího. Přestože České Radikomunikace zaujímají na relevantním trhu rozhlasového a televizního vysílání a na relevantním trhu připojení na satelitní služby-dálkový přenos dominantní postavení, důsledkem spojení nebude vznik dominantního postavení na dalších vymezených relevantních trzích, ani posílení dominantního postavení již existujícího.
Právní rozbor
Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o koupi akcií, kterou uzavřela společnost Bivideon a FNM ČR. V důsledku této smlouvy získá společnost Bivideon 51 % kmenových akcií na majitele společnosti České Radiokomunikace. Tím získá společnost Bivideon celkově 71,8 % akcií společnosti České radiokomunikace, což jí umožní tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá, podle § 13 odst. 1 zákona, povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč .
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v části tohoto rozhodnutí nazvané "Charakteristika spojovaných subjektů" shora uvedené kritérium společného čistého obratu, bylo naplněno, proto posuzované spojení soutěžitelů povolení Úřadu podléhá.
V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy tímto spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá, podle § 16 odst. 2 zákona, ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Úřad posoudil navrhované spojení v souladu s § 17 zákona a rozhodl ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě tak jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.11.2001.