UOHS S120/1999
Rozhodnutí: VO II/S120/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků
Účastníci Gio Style Monouso S.p.A. PAP Sušice a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 123 KB


Č.j. S 120/99-793/00-220 V Brně dne 15.3.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 120/99-220 zahájeném dne 25.11.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Gio Style Monouso S.p.A., se sídlem Via Nuova Trevigiana 126 Lughignano, 31032 Casale sul Sile (Treviso), Itálie, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 15.12.1999 JUDr. Bohuslavem Kleinem, advokátem, KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Gio Style Monouso S.p.A., se sídlem Via Nuova Trevigiana 126 Lughignano, 31032 Casale sul Sile (Treviso), Itálie a PAP Sušice a.s., se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 249, PSČ 342 59, IČO 45 35 70 56, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté, co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost Gio Style Monouso S.p.A., se sídlem Via Nuova Trevigiana 126 Lughignano, 31032 Casale sul Sile (Treviso), Itálie, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 18. listopadu 1999 mezi pěti akcionáři společnosti PAP Sušice a.s. jako prodávajícími a společností Gio Style Monouso S.p.A. jako kupující, nabyla 133 209 ks akcií, které představují podíl ve výši 86,29 % na základním jmění společnosti PAP Sušice a.s., se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 249, PSČ 342 59, IČO 45 35 70 56, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 25.11.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Gio Style Monouso S.p.A., se sídlem Via Nuova Trevigiana 126 Lughignano, 31032 Casale sul Sile (Treviso), Itálie (dále jen "GSM"), právně zastoupená na základě plné moci ze dne 15.12.1999 JUDr. Bohuslavem Kleinem, advokátem, KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 37, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků GSM a PAP Sušice a.s., se sídlem Sušice, Pod Svatoborem 249, PSČ 342 59, IČO 45 35 70 56, (dále jen "PAP").
Ke spojení podniků došlo tím, že na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 18. listopadu 1999 mezi pěti akcionáři společnosti PAP (jmenný seznam uveden na listu č. 3 spisu), jako prodávajícími a společností GSM jako kupující, nabyla společnost GSM 133 209 ks akcií, které představují podíl ve výši 86,29 % na základním jmění společnosti PAP.
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno, jednak ze strany úřadu z důvodu odstranění nedostatků podání a jednak na návrh zástupce účastníka řízení z důvodu časové náročnosti pro obstarání podkladů vyžádaných úřadem pro posouzení spojení podniků.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
informací o spojovaných společnostech
úředně ověřené kopie Smlouvy o koupi akcií
úředně ověřených výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
prokázání hospodářských výhod spojení
informací konkurentů a odběratelů pro posouzení možných dopadů spojení na relevantní trh. Charakteristika spojovaných subjektů
GSM je akciová společnost založená podle italského práva. Jejím majoritním akcionářem (89 %) je společnost Laura G. S.p.A., se sídlem Via Manara, 1-20100 Milano (dále jen "Laura G. S.p.A."). Předmětem podnikání GSM je výroba a prodej nádobí z plastu pro jednorázové použití. Společnost ovládá pětinu italského trhu v uvedeném oboru. V České republice GSM mimo kapitálové účasti v PAP nemá majetkový podíl ani personální účast v jiném podnikatelském subjektu a nemá zde ani obchodní zastoupení. Hospodářské soutěže na tuzemském trhu se neúčastní.
Laura G. S.p.A. sama žádné výrobky nevyrábí, drží pouze majetkové účasti v dceřinných společnostech. Mimo Itálii má své dceřinné společnosti i v Anglii, Německu, Francii a Španělsku. Některé z dceřinných společností se zabývají průmyslovou výrobou zboží z plastických hmot, některé pouze obchodem. Na trhu výrobků z plastických hmot zaujímá holding 4.-5. místo v Evropě. Obrat holdingu činil v r. 1998 cca 3,5 mld. Kč.
GSM ani žádná další společnost v rámci holdingu Laura G. S.p.A. na tuzemský trh zatím své výrobky nedodává. V r.1999 se uskutečnila jednorázová dodávka prostřednictvím firmy Unipap s.r.o. na tuzemský trh, a to dodávka nádobí pro jednorázové použití z produkce GSM a dodávka plastových dóz a kempingového nádobí z produkce sesterské společnosti GSM.
Společnost PAP vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 194, dne 1. května 1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zejména výroba a prodej obalů po potravinářský průmysl z kelímkového kartonu a polystyrenu a výroba a prodej pohárků, kelímků a plastových nádob z papíru a polystyrenu. Převážnou část produkce dodává na tuzemský trh. PAP nemá kapitálovou ani personální účast v jiných tuzemských společnostech. V Polsku má založenu dceřinnou společnost PAP-POL Sp. z.o.o., ve které vlastní 99,9 % podíl. Předmětem podnikání PAP-POL Sp. z.o.o. je výroba a prodej plastových obalů v Polsku.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vstupem společnosti GSM do společnosti PAP došlo ke spojení dvou subjektů, které se zabývají výrobou výrobků z plastických hmot. Rozhodující část produkce společnosti PAP (cca 80 %) představuje výroba obalů (kelímků) používaných zejména v mlékárenském, tukovém a konzervárenském průmyslu. Výroba nádobí pro jednorázové použití tvoří na celkové produkci PAP zanedbatelný podíl. Oproti tomu společnost GSM vyrábí pouze nádobí pro jednorázové použití, tj. nápojové pohárky, tácky, misky, talíře a příbory, na tuzemský trh je však nedodává.
Úřad při vymezování výrobkových trhů přihlédl k praxi uplatňované Evropskou komisí v obdobných případech ( např. rozhodnutí No IV/M.0081-VIAG /CONTINENTAL CAN, No IV/M.603-Crown Cork & Scal/Carnaud Metalbox) a v daném spojení vymezil dva výrobkové trhy: trh obalů (kelímků) z plastů a trh plastového nádobí pro jednorázové použití.
Obaly (kelímky) z plastů, které PAP vyrábí, jsou dodávány na základě objednávky jednotlivým odběratelům přímo. Jsou vyráběny podle specifických požadavků zákazníků s příslušným potiskem. Odběrateli kelímků jsou:
Mlékárenský průmysl-jedná se zejména o plastové kelímky z polystyrénu, které se používají zejména jako obal pro jogurty, smetany a tavené sýry. Dále o papírové kelímky vyrobené z kartonu laminovaného polyetylénem, které jsou na tuzemském trhu používány jako obal pro smetanové a tvarohové dezerty (např. pro balení Pribináčku). Pro užití v mlékárenském průmyslu jsou oba druhy kelímků navzájem zastupitelné.
Tukový průmysl-jedná se o plastové kelímky z polypropylénu, které se používají zejména jako obal pro margarín a jiné tuky. Pro tukový průmysl se používají výhradně kelímky z polypropylénu, které jsou nezbytné z hlediska požadavků na delší trvanlivost těchto výrobků (polypropylén má řádově lepší bariérové vlastnosti-nižší propustnost kyslíku a vodních par).
Konzervárenský průmysl-jedné se o plastové kelímky z polystyrénu, které se používají zejména jako obaly pro hořčici. Tyto kelímky jsou charakteristické svými tvary, které jsou v konzervárenském průmyslu tradičně používané.
Z hlediska účelu užití lze kelímky z polypropylénu použít i v mlékárenském nebo konzervárenském průmyslu, neboť tyto výrobky splňují vysoké požadavky z hlediska propustnosti. Naopak kelímky z polystyrénu není možné použít v tukovém průmyslu. Jedná se pouze o jednostrannou zaměnitelnost. Z hlediska ceny jsou plastové kelímky z polypropylénu a z polystyrénu srovnatelné. Pro jejich výrobu je však třeba mít různé nástroje (výrobní zařízení), jejichž pořízení je finančně značně náročné. Kelímky pro různé účely užití v potravinářském průmyslu se rovněž liší svými tvary, velikostí apod. podle požadavků odběratelů.
U dodávek obalů (kelímků) z plastů na tuzemský trh podíl PAP přesahuje 30 % celkového obratu daného trhu.
Výrobkový trh plastového nádobí pro jednorázové použití v sobě zahrnuje-pohárky, tácky, talíře a misky.
Plastové nápojové pohárky z polystyrénu a polypropylénu i papírové nápojové pohárky vyrobené z kartonu laminovaného polyetylénem slouží spotřebitelům především ke konzumaci studených a teplých nápojů. Okrajově jsou používány jako spotřebitelský obal v prodejnách lahůdek, rovněž nachází uplatnění v zubních ordinacích. Zastupitelnost plastových i papírových nápojových pohárků je obecně možná.
Plastové tácky, talíře a misky z polystyrénu slouží především ve střediscích rychlého občerstvení a pro stánkový prodej ke konzumaci jídel, polévek, uzenin apod.
U dodávek plastového nádobí pro jednorázové použití podíl PAP nepřesahuje 30 % celkového obratu daného trhu. GSM na tuzemském trhu uvedeného zboží nepůsobí.
Vzhledem k používané výrobní technologii a nástrojovému vybavení při výrobě nádobí pro jednorázové použití není PAP schopen úspěšně konkurovat většině dovážených výrobků z hlediska šíře sortimentu, ceny, způsobu balení, hmotnosti výrobků atd. Záměrem spojeného podniku je i nadále v PAP vyrábět pohárky z polypropylénu a některé druhy pohárků z polystyrénu, u kterých je cena srovnatelná se zahraničními výrobky. Tácky, talíře a misky PAP vzhledem k vysoké hmotnosti a ceně vyrábět nadále nebude.
Po spojení bude GSM prostřednictvím PAP dodávat na tuzemský trh nádobí pro jednorázové použití vyrobené v Itálii (jedná se o různé plastové pohárky, tácky, misky, talíře a příbory).
Na základě výše uvedeného byl relevantní trh pro účely posouzení spojení podniků vymezen takto:
Z hlediska:
-výrobkového
Jedná se o trh obalů (kelímků) z plastů.
-geografického
Jde o území České republiky, neboť podmínky pro odběratele jsou na celém území dostatečně homogenní.
-časového
Jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 1998 a přihlédl i k předběžným výsledkům hospodaření za r. 1999.
Na trhu obalů (kelímků) z plastů působila ze spojovaných společností pouze společnost PAP, která dosáhla podíl vyšší jak 30 % celkového obratu daného trhu. GSM ani žádná ze společností v rámci holdingu Laura G. S.p.A. zastupitelné výrobky na tuzemský trh nedodává.
Dalšími soutěžiteli působícími na takto vymezeném trhu jsou dvě tuzemské společnosti a to společnost GREINER, plastové obaly, s.r.o. je zaměřena zejména na dodávky obalů (kelímků) z plastu pro tukový průmysl a společnost PRAMEN JEPA PLAST a.s. je zaměřena zejména na dodávky obalů (kelímků) pro konzervárenský průmysl. Vzhledem k tomu, že u dodávek kelímků pro potravinářský průmysl je kromě kvality a ceny výrobků důležitá zejména včasnost dodávek, požadavky na dodávky kelímků pro potravinářský průmysl jsou vykrývány zejména uvedenými tuzemskými výrobci, kteří disponují dostatečnou výrobní kapacitou. Dodávky kelímků ze strany zahraničních dodavatelů, zejména z Polska, Německa a Holandska na tuzemský trh realizují nadnárodní společnosti zabývající se výrobou potravin (např. Danone, Unilever), kteří odebírají kelímky od více dodavatelů.
Posouzení dopadů spojení
Pro posouzení dopadů uvedeného spojení podniků se úřad rovněž zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na tuzemský trh výše uvedených výrobků, zejména s přihlédnutím k časové a finanční náročnosti vybudování výrobního zázemí.
Z předložených informací vyplynulo, že omezení pro vstup dalších soutěžitelů na trh nejsou známá. Kromě požadavků na kvalitu obalů a obalových materiálů jakožto předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami (vyplývají zejména ze zákona o potravinách a ze zákona o péči o zdraví lidu) nejsou žádné právní bariéry omezující přístup soutěžitelů na trh.
Úřad se rovněž zabýval možností vstupu nového tuzemského výrobce na relevantní trh. Dle vyjádření soutěžitelů je realizace projektu na "zelené louce" časově náročná (odhadována na 1-2 roky). Kvalifikovaně ohodnotit celkové náklady na vstup nového soutěžitele by bylo možné jen za přesně známých parametrů (technologie, kapacity, sortiment, kvalita). Jedná se však o vysoce náročnou finanční investici. Pokud se týká vstupních surovin pro výrobu uvedených výrobků jsou v tuzemsku běžně dostupné.
Potenciální navýšení stávající výrobní kapacity je přímo závislé na kapacitě trhu a konkurenceschopnosti výrobků. Spotřeba na tuzemském trhu např. u obalů ( kelímků) z plastu, které se používají v potravinářském průmyslu přímo souvisí s růstem spotřeby finálního výrobku. I když spotřeba mléčných výrobků a rostlinných tuků mírně roste, v přepočtu na jednoho obyvatele stále zaostává za nejvyspělejšími státy západní Evropy. Současné výrobní kapacity společnosti PAP i dalších tuzemských výrobců nejsou plně využity (cca na 80 %).
Dále úřad zjišťoval, jaké bude mít spojení účinky pro dodavatele a odběratele spojovaných podniků, zejména s ohledem na dostupnost výrobků, obchodní podmínky apod. Z odpovědí vyplynulo, že z krátkodobého hlediska se žádné změny neočekávají, protože se jedná pouze o změnu majitele dnes již na tuzemském trhu plně zavedené a fungující české společnosti. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá, že vstupem zahraničního kapitálu se umožní přístup české firmy k modernějším evropským technologiím, což může mít pozitivní vliv na zvýšení kvality výrobků, snížení cen a v konečném efektu zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu.
Na tuzemském trhu obalů (kelímků) z plastů se po spojení podíl PAP nezmění. PAP bude uvedené výrobky i nadále vyrábět. GSM ani žádná ze společností holdingu Laura G. S.p.A. ve svém výrobním programu tyto výrobky nemá.
Na tuzemském trhu plastového nádobí pro jednorázové použití se po spojení podíl navýší, ale vzhledem k tomu, že zde působí řada dalších firem, které dodávají na trh uvedené výrobky zahraniční provenience, nepředpokládá se, že dojde k navýšení podílu, který by dosáhl 30 % celkového obratu dosahovaného na uvedeném trhu.
Distribuční systém-přístup odběratelů k výrobkům
PAP dodává obaly (kelímky) z plastů přímo jednotlivým subjektům, kterými jsou zpracovatelské společnosti-mlékárny, tukové závody, konzervárny. Obaly jsou vyráběny podle specifických požadavků zákazníků s příslušným potiskem. Plastové nádobí pro jednorázové použití je většinou dodáváno do velkoobchodních skladů různých společností. PAP nedisponuje vlastní distribuční sítí. S žádným z tuzemských odběratelů ani dodavatelů PAP nemá uzavřeny smlouvy o výhradních dodávkách.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 18. listopadu 1999 mezi pěti akcionáři společnosti PAP jako prodávajícími a společností GSM jako kupující, nabyla společnost GSM 133 209 ks akcií, které představují podíl ve výši 86,29 % na základním jmění společnosti PAP, čímž získala nad touto společností přímou kontrolu. Dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti PAP přesahuje na vymezeném relevantním trhu 30 % celkového obratu dosahovaného na daném trhu. Jde tedy o spojení podniků, které ve smyslu § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu.
Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti na trhu následující výhody:
Spojením podniků dojde k rozšíření stávajícího sortimentu nádobí pro jednorázové použití o výrobky z produkce společnosti GSM. Bude se jednat o výrobky s větší tvarovou rozmanitostí a nižší hmotností. Nižší hmotnost výrobků bude mít i příznivý dopad na ekologii.
Společnost GSM se zavázala vložit do společnosti PAP v průběhu 1. pololetí r. 2000 investici ve výši cca 25 mil. Kč, která bude použita na nákup nové tvarovací technologie pro výrobu kelímků pro potravinářský průmysl, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PAP.
Začleněním PAP do italského holdingu bude pracovníkům PAP umožněn přístup k jeho marketingovému a prodejnímu know-how. Současně dojde ke zvýšení podílu exportu výrobků vyráběných PAP na zahraniční trhy. Získání nových trhů pomůže PAP vyrovnat se s dosavadní stagnací odbytu na tuzemském trhu.
V provedeném řízení úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech a z hlediska účinků spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Vzal v úvahu skutečnost, že na relevantním trhu obalů (kelímků) z plastu, které se používají v potravinářském průmyslu, se účastní hospodářské soutěže řada soutěžitelů, dodávajících výrobky tuzemské i zahraniční výroby, kteří vzhledem k výši svého podílu na trhu daných výrobků jsou schopni spojenému subjektu konkurovat. Úřad konstatuje, že spojením nedojde k omezení či narušení účinné hospodářské soutěže, která na daném trhu probíhá.
I když je reálné, že po spojení dojde v budoucnosti ke zvýšení podílu PAP na trhu plastového nádobí pro jednorázové použití, nepředpokládá se dosažení podílu ve výši 30 % na celkovém obratu daného trhu. Na tomto trhu jsou v současné době realizovány zejména dodávky výrobků zahraniční výroby a jeden ze zahraničních výrobců zde již má výrazně dominantní postavení.
S ohledem na tyto skutečnosti úřad dospěl k závěru, že spojení podniků PAP a GSM nepovede k omezení efektivní soutěže probíhající na daných trzích.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/00 ze dne 12.1.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení s výsledky šetření, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2000, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Bohuslav Klein, advokát
KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s.
Vinohradská 37
120 00 Praha 2