UOHS S119/2008
Rozhodnutí: S119/2008/KS-09578/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů West Bohemia Energy Holding a.s. a Plzeňská energetika a.s.
Účastníci West Bohemia Energy Holding a.s. Plzeňská energetika a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2008

S 119/2008/KS-09578/2008/840
V Brně dne 12. května 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 119/2008, zahájeném dne 10. dubna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27411991, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o úplatném převodu akcií, kterou hodlá uzavřít společnost West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27411991, jako nabyvatel, a společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, IČ: 49790480, jako převodce, v jejímž důsledku má společnost West Bohemia Energy Holding a.s. získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Plzeňská energetika a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 57, IČ: 25240668, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2008 ze dne 23. dubna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
3. Společnost West Bohemia Energy Holding a.s. , se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27411991 (dále jen WBEH ), není činná v žádném odvětví, předmětem její činnosti není výroba ani poskytování služeb, s výjimkou správy majetkových účastí.
4. Společnost WBEH je kontrolována čtyřmi fyzickými osobami, z nichž žádná nevykonává výlučnou či společnou kontrolu nad jiným soutěžitelem. Ani společnost WBEH žádného dalšího soutěžitele nekontroluje
5. Celkový čistý obrat dosažený v společností WBEH činil v roce loňském roce 0 Kč.
6. Společnost Plzeňská energetika a.s ., se sídlem Plzeň, Tylova 57, IČ: 25240668 (dále jen PE ), se zabývá zejména výrobou a prodejem tepla a elektrické energie. Doplňkovou činností je výroba a prodej stlačeného vzduchu, distribuce provozních vod a pité vody a související činnosti, jako například výroba, montáž, opravy a údržba tlakových a elektrických zařízení apod.
7. V době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost PE kontrolována společně společnostmi WBEH a Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, IČ: 49790480 (dále jen PT ), které vlastní každá po 50 % akcií této společnosti. Společnost PE žádného dalšího soutěžitele nekontroluje.
8. Celkový čistý obrat dosažený společností PE za poslední ukončené účetní období byl vyšší než 250 milionů Kč, ale zároveň nepřesáhl v České republice i celosvětově 1,5 miliardy Kč.
Právní rozbor
9. K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o úplatném převodu akcií, kterou hodlají uzavřít společnost PT, jako převodce, a společnost WBEH, jako nabyvatel. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost WBEH získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti PE, a tím se stát 100% akcionářem této společnosti. V důsldeku toho získá společnost WBEH možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
10. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
11. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
12. Čistý obrat společnosti WBEH v roce 2007 činil 0 Kč, tj. nižší než 250 milionů Kč, spojující se soutěžitelé v roce 2007 zákonem požadovaných obratů nedosáhli, a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
West Bohemia Energy Holding a.s.
Mgr. Marek Spurný
předseda představenstva
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8