UOHS S119/2002
Rozhodnutí: OF/S119/02-2169/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Automaty Servis Selecta s.r.o., Praha a HB MACRO, spol. s r.o.
Účastníci Automaty Servis Selecta s.r.o. ESTER marketing s.r.o. HB MACRO, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 119/02-2169/02 V Brně dne 20. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 119/02, zahájeném dne 17. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7, ve správním řízení zastoupená JUDr. Michalem Špinarem, advokátem, se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
(1) Spojení soutěžitelů Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7, a HB MACRO, spol. s r.o., Wilsonovo 581, Hlinsko v Čechách, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm.a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu, uzavřené mezi Ing. Přemyslem Osičkou, bytem Vysočina-Rváčov 133, jako převodcem, a společností Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku nabyvatel získá 100% obchodní podíl ve společnosti HB MACRO, spol. s r.o., Wilsonovo 581, Hlinsko v Čechách, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
(2) Spojení soutěžitelů Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7, a ESTER marketing s.r.o., se sídlem J. Masaryka 1354, Hradec Králové, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm.a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi obchodního podílu, uzavřené mezi Ing. Přemyslem Osičkou, bytem Vysočina-Rváčov 133, jako převodcem, a společností Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku nabyvatel získá 100% obchodní podíl ve společnosti ESTER marketing s.r.o., se sídlem J. Masaryka 1354, Hradec Králové, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupovaní účastníka řízení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/02 ze dne 5. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází podle § 12 odst. 3 písm.a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákona"), na základě smluv o prodeji a koupi obchodního podílu, uzavřených mezi Ing. Přemyslem Osičkou, bytem Vysočina-Rváčov 133, jako převodcem, a společností Automaty Servis Selecta s.r.o., se sídlem U Pergamenky č.p.1145, č.o.12, Praha 7 (dále jen "Automaty"), jako nabyvatelem. V důsledku těchto smluv společnost Automaty získá 100% obchodní podíl ve společnostech HB MACRO, spol. s r.o., Wilsonovo 581, Hlinsko v Čechách (dále jen "MACRO"), a ESTER marketing s.r.o., se sídlem J. Masaryka 1354, Hradec Králové (dále jen "ESTER"), a tím i kontrolu nad těmito společnostmi.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Automaty je česká společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je prodej, provozování nápojových a prodejních automatů a obchodování se surovinami a zbožím do nápojových a prodejních automatů. Tuto činnost provozuje na celém území České republiky. Společnost Automaty náleží do skupiny SELECTA, v jejímž čele stojí švýcarská společnost Selecta AG, která je součástí nadnárodní společnosti Compass Group PLC. Subjekty náležící jak do skupiny SELECTA, tak i Compass Group PLC, jsou činné především v potravinářském průmyslu, zejména v oblasti restauračních a občerstvovacích služeb. Společnost Compass Group PLC má na území České republiky jednu dceřinou společnost, a to EUREST, spol. s r.o., která se zabývá hostinskou činností, ubytovacími službami, činností organizačních a ekonomických poradců a projektovou činností v investiční výstavbě v oblasti gastronomie.
MACRO a ESTER jsou obchodně servisní společnosti zabývající se dovozem, prodejem, provozováním a servisem nápojových a prodejních automatů, dále pak prodejem surovin a zboží do těchto automatů a poskytováním dalších souvisejících služeb. Společnost MACRO působí na celém území České republiky, ESTER pouze na území města Hradce Králové. Jediným vlastníkem uvedených společností je fyzická osoba, Ing. Přemysl Osička, která neprovozuje žádnou samostatnou podnikatelskou činnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá ve třech oblastech, a to na trhu prodeje nápojových a prodejních automatů , na trhu pronájmu a provozování nápojových a prodejních automatů a na trhu prodeje zboží a surovin do prodejních a nápojových automatů . Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad považuje tyto tři trhy za trhy relevantní.
Na trhu pronájmu a provozování nápojových a prodejních automatů dosahuje nabyvatel tržního podílu %, nabývané společnosti mají % tržní podíl. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu činí % z celkového obratu na tomto trhu dosaženého.
Na trhu prodeje zboží a surovin do prodejních a nápojových automatů dosahuje nabyvatel tržního podílu %, nabývané společnosti mají % tržní podíl. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu činí % z celkového obratu na tomto trhu dosaženého.
Na trhu prodeje nápojových a prodejních automatů dosahuje nabyvatel tržního podíl %, nabývané společnosti mají % tržní podíl. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu činí % z celkového obratu na tomto trhu dosaženého.
Na trzích prodeje, pronájmu a provozování nápojových a prodejních automatů panuje efektivní konkurence, na níž mírný nárůst tržního podílu spojujících se soutěžitelů nebude mít v žádném případě negativní důsledky. Na trhu prodeje zboží a surovin do prodejních a nápojových automatů již jedna společnost, která působí na trhu samostatně a zcela nezávisle na spojujících se soutěžitelích, má dominantní postavení. Vzhledem k tomu nepatrný nárůst společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů nepovede k závažným změnám současného stavu na tomto relevantním trhu.
Předmětné spojení soutěžitelů má horizontální charakter, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají. Nicméně spojením soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM:20.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Michal Špinar
Advokát
Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2