UOHS S119/1999
Rozhodnutí: VO II/S119/99 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení podniků dle § 8a odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci LACHEMA, a.s. PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A.
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 118 KB


Č.j. S 119/99-220/677
V Brně dne 28.2.2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 119/99-220, zahájeném dne 19.11.1999 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., se sídlem ul. Mogilska 80, Krakov, Polsko, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 18.11.1999 Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, ve věci udělení povolení ke spojení podniků PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., se sídlem ul. Mogilska 80, Krakov, Polsko, a LACHEMA, a.s., se sídlem Brno, Karásek 1, PSČ 621 33, IČ 15 54 75 15, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění uvedených změn a doplňků, vydává jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona toto
r o z h o d n u t í:
Spojení podniků, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., se sídlem ul. Mogilska 80, Krakov, Polsko, nabyla na základě Smluv o koupi akcií 66,67 % akcií společnosti LACHEMA, a.s., se sídlem Brno, Karásek 1, PSČ 621 33, IČ 15 54 75 15, a získala tak nad touto společností kontrolu, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 19.11.1999 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., se sídlem ul. Mogilska 80, Krakov, Polsko (dále jen "Pliva"), zastoupená na základě plné moci ze dne 18.11.1999 Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Pliva a LACHEMA, a.s., se sídlem Brno, Karásek 1, PSČ 621 33, IČ 15 54 75 15 (dále jen "Lachema").
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), na základě dvou Smluv o koupi akcií ze dne 12.11.1999, které uzavřela společnost PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., jako kupující, se společnostmi CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ 45 79 84 35, a II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, IČ 49 24 17 70, jako prodávajícími. Na základě těchto Smluv získala Pliva celkem 506 341 kusů akcií společnosti Lachema (což představovalo 66,67 % podílu na základním jmění této společnosti) a získala tak přímou kontrolu nad tímto podnikem.
Správní řízení bylo opakovaně přerušeno, jednak z důvodu odstranění nedostatků podání a jednak na návrh zástupce účastníka řízení z důvodu časové náročnosti pro obstarání podkladů vyžádaných úřadem pro posouzení spojení podniků.
Při posuzování spojení podniků úřad vycházel z následujících podkladů:
návrh na zahájení správního řízení;
doklad o zaplacení správního poplatku;
informace o spojovaných společnostech, jakož i o konkurenčních společnostech;
informace o společnostech začleněných do skupiny PLIVA d.d., Chorvatsko;
kopie Smluv o koupi akcií, na jejichž základě získala Pliva 66,67 % akcií společnosti Lachema;
kopie výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností;
kopie Stanov společnosti Lachema;
plná moc k zastupování účastníka řízení;
informace o dodávkách spojovaných podniků na tuzemský trh a další podklady pro vymezení relevantního trhu;
výhody spojení;
názory odběratelů Lachemy na možné dopady spojení.
Charakteristika spojovaných subjektů
Majoritním akcionářem (87,67 %) společnosti PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne, S.A., je chorvatská společnost PLIVA d.d. Hlavním předmětem podnikání skupiny PLIVA je výzkum, vývoj, výroba a prodej farmaceutických přípravků (humánních a veterinárních léčiv), agrochemikálií, potravin, kosmetických a hygienických výrobků.
Skupina PLIVA nemá v České republice založenu dceřinnou společnost, nevykonává kontrolu nad jiným tuzemským soutěžitelem, nemá zde ani v žádné společnosti majetkovou účast. Působí zde pouze organizační složka PLIVA d.d. zastoupení PLIVA Praha, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 30, PSČ 110 00, která se zabývá průzkumem trhu.
LACHEMA, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 426, dne 27. března 1991. Lachema se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem především farmaceutických přípravků (humánních léčiv), diagnostiky (diagnostických souprav a proužků) a chemických specialit. Hlavním předmětem podnikání s více než 56 % podílem na celkovém obratu Lachemy je výroba farmaceutických přípravků, následuje diagnostika s cca 15 % (údaje za rok 1998).
Lachema má majetkovou účast v následujících podnikatelských subjektech:
REMEDIA, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46-100 % dceřinná společnost Lachemy. Na majetek této společnosti byl dne 7.9.1999 prohlášen konkurs. Společnost se zabývá především obchodní činností.
LACHEMA BASKETBAL, s.r.o., se sídlem Brno, Vodova 108, PSČ 61200-jediným společníkem je Lachema. Předmětem podnikání je reklamní a propagační činnost.
Lapharm GmbH, Arzneimittel, SRN (80 %) a Lachema International, u.a.s., Rusko (70 %)-jedná se o zahraniční společnosti, které se zabývají prodejem výrobků Lachemy na zahraničních trzích.
Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.
Pro účely posouzení dopadů tohoto spojení na hospodářskou soutěž úřad odhlédl od posuzování některých výrobkových trhů, na nichž působí buď skupina PLIVA, nebo Lachema, neboť se jedná o trhy zboží a služeb, které jsou z hlediska vlivu spojení daných podniků již značně vzdálené a odlišné. Při posuzování spojení se proto soustředil na posouzení trhů farmaceutických přípravků, diagnostiky a pojiv na bázi esterů kyseliny octové a možných dopadů spojení na tyto trhy.
Pro posouzení postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu vycházel úřad z údajů za období roku 1998, popř. roku 1999 (pokud již byly tyto údaje k dispozici).
Dodávky humánních léčiv
Humánními léčivy (ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech), se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem.
Pro posouzení podílu na trhu s humánními léčivy úřad vyšel z členění podle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC) doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), dle které mohou být léčiva dělena na 16 základních skupin v závislosti na jejich zamýšleném užití:
A Zažívací trakt a metabolismus
B Krev a krvetvorné orgány
C Kardiovaskulární systém
D Dermatologika
G Urogenitální trakt a sexuální hormony
H Hormony pro celkové použití, mimo sexuálních
J Antiinfektiva pro celkové použití
K Nemocniční roztoky
L Cytostatika a imunomodulační látky
M Muskuloskeletální systém
N Centrální nervový systém
P Antiparazitika
R Respirační systém
S Smyslové orgány
T Diagnostika
V Různé přípravky
Jednotlivé ATC skupiny lze členit do několika úrovní klasifikace. Z hlediska posuzovaného spojení úřad vymezoval ATC skupiny v 2. úrovni klasifikace, která umožňuje členit příslušné přípravky podle jejich terapeutických vlastností. Z hlediska účelu užití nejsou jednotlivé ATC skupiny (a výrobky do nich spadající) obecně navzájem zaměnitelné a úřad je tedy považuje za samostatné trhy humánních léčiv. V rámci každého trhu pak existuje celá skupina výrobků používaných pro daný účel.
Skupina PLIVA dodávala ve sledovaném období následující výrobky spadající do 2. úrovně ATC klasifikace:
A07 Antidiarhoika, antiinfekční a antiinflamační léčiva
J01 Antibakteriální léčiva pro celkové užití
N03 Antiepileptika
N06 Psychoanaleptika
R05 Antitusika a přípravky proti nachlazení
Lachema dodávala ve sledovaném období následující výrobky spadající do 2. úrovně ATC klasifikace:
C01 Srdeční terapie
C08 Blokátory kalciového kanálu
C09 Přípravky působící na renin-angiotenzinový systém
C10 Hypolipidemika
D06 Antibiotika a chemoterapeutika pro dermatologii
J05 Antivirotika pro celkové použití
L01 Cytostatika
L02 Endokrinologická terapie
V03 Všechny jiné terapeutické přípravky
V07 Ostatní neterapeutické přípravky
V jednotlivých ATC skupinách 2. úrovně klasifikace si Lachema se skupinou PLIVA navzájem nekonkurovala. Ve sledovaném období (r. 1998 a I. až III. čtvrtletí 1999) pouze Lachema převýšila 30 % podíl na celkovém obratu v některé z ATC skupin 2. úrovně klasifikace, a to v roce 1998 ve skupině C10 (hypolipidemika), která zahrnuje přípravky ke snižování hladiny tuku v krvi. Z uvedeného důvodu bude trh hypolipidemik trhem relevantním.
Dodávky veterinárních léčiv
Veterinárními léčivy (ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech), se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání zvířatům, nejde-li o doplňkové látky nebo premixy.
Veterinární léčiva se člení dle farmakologických a indikačních skupin, tj. dle vlivu účinné látky na organizmus a dle léčebného použití (obdobné členění zvolila při vymezování relevantního trhu také EK ve svých rozhodnutích No IV/M.885-Merck/Rhône-Poulenc/Merial a No IV/M.1681-Akzo Nobel/HRVet). Členění a úplný přehled registrovaných a schválených veterinárií v ČR se každoročně publikuje ve Vademecu registrovaných veterinárních léčivých přípravků, které vydává nakladatelství Strategie Praha s.r.o. ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, který je orgánem příslušným vydávat povolení k výrobě nebo distribuci veterinárních léčiv. Veterinární léčiva zařazená v jedné skupině nejsou z hlediska účelu užití až na výjimky zastupitelná s veterinárními léčivy zařazenými v jiné skupině.
Z předložených údajů úřad zjistil, že pouze skupina PLIVA dodává veterinární léčiva na tuzemský trh, a to pouze ve skupině antibiotika/chemoterapeutika. Tyto přípravky slouží k léčbě infekcí, zejména bakteriálního původu (antibiotika se izolují z přírodních zdrojů, zatímco chemoterapeutika se připravují synteticky). Podíl PLIVY v této skupině nepřesahoval 5 % celkového obratu dosahovaného na trhu antibiotik/chemoterapeutik.
Z uvedeného důvodu nebude tento trh trhem relevantním. Dodávky diagnostiky
Ze spojovaných podniků pouze Lachema vyrábí a na tuzemský trh dodává diagnostiku pro analýzu tělních tekutin, stanovení specifických proteinů či identifikaci mikroorganismů-tzv. in vitro diagnostiku, která se na rozdíl od metody in vivo provádí "mimo tělo." Jedná se o diagnostické soupravy obsahující reagenty, popř. příslušné pomůcky (destičky, sáčky apod.; pozn.: Lachema nedodává měřící přístroje) a diagnostické proužky. Tyto výrobky jsou určeny především pro biochemické, mikrobiologické a hematologické laboratoře nemocnic a poliklinik v celé ČR.
Pro účely tohoto spojení vymezil úřad dva trhy-trh diagnostických souprav a trh diagnostických proužků. Kritérium pro členění na dva samostatné trhy spočívá ve způsobu analýzy (diagnostické proužky slouží k rychlému, manuálnímu zjištění parametrů tělní kapaliny, zatímco diagnostické soupravy jsou určeny zejména k přesné analýze na speciální laboratorní technice), komplexnosti (diagnostické soupravy jsou určeny k identifikaci většího počtu parametrů) a zaměření diagnostických proužků na krev a moč. Zastupitelnost diagnostických souprav s diagnostickými proužky je proto vzhledem k zamýšlenému účelu užití problematická.
Na trhu diagnostických souprav podíl Lachemy v roce 1998 a v roce 1999 nepřesahoval 30 % celkového obratu na tomto trhu, zatímco ve stejném období byl podíl Lachemy na trhu diagnostických proužků vyšší než 30 % celkového obratu na daném trhu.
Z tohoto důvodu bude relevantním trhem pouze trh diagnostických proužků. Dodávky pojiv na bázi esterů kyseliny octové
Pojiva na bázi esterů kyseliny octové se používají ve slévárnách jako tvrdidlo pro formovací a jádrové směsi pojené vodním sklem nebo syntetickými pryskyřicemi (slouží pro tvorbu jader a forem pro odlitky). Lachema na trh dodává tato pojiva pod označením esterol. Úřad v této souvislosti oslovil odběratele Lachemy, zda mohou získat alternativní dodávky od jiných soutěžitelů a zda mohou tyto výrobky nahradit jinými druhy výrobků. Z odpovědí oslovených sléváren vyplynulo, že na trh dodává řada jiných soutěžitelů, kteří tyto výrobky dováží ze zahraničí (např. Sand Team s.r.o., Formservis s.r.o.), a že obecně lze pojiva na bázi esterů kyseliny octové zaměnit z hlediska účelu užití furanovou technologií. Vzhledem k tomu, že při výrobě ve slévárnách s použitím pojiv na bázi esterů kyseliny octové nelze plynule přejít na furanovou technologie (záměna je finančně a časově náročná), vymezil úřad trh pojiv na bázi esterů kyseliny octové jako samostatný relevantní trh.
Ze spojovaných podniků pouze Lachema vyráběla a dodávala na tuzemský trh pojiva na bázi esterů kyseliny octové . Její podíl v roce 1998 i 1999 přesahoval 30 % celkového obratu na tomto trhu. Na tuzemský trh jsou kromě dodávek Lachemy realizovány ještě dovozy ze zahraničí.
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
hypolipidemika,
diagnostické proužky,
pojiva na bázi esterů kyseliny octové.
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami. Dopady spojení podniků na hospodářskou soutěž
Z výše uvedeného je patrné, že Pliva a Lachema se hospodářské soutěže účastní ve vztahu horizontálních konkurentů pouze v dodávkách humánních léčiv. Střetávají se pouze ve skupině J-antiinfektiva pro celkové užití (jejich společný podíl byl těsně pod hranicí 5 %), nedodávají však do stejných skupin 2. úrovně klasifikace, kde se podíl každého ze spojovaných podniků pohyboval v rozpětí přibližně od 5 do 20 %.
Na trh hypolipidemik dodávala ze spojovaných podniků pouze Lachema. Její podíl sice v roce 1998 přesáhl 30 % celkového obratu na trhu, avšak za první tři čtvrtletí roku 1999 byl pod hranicí 5 %. Tento vývoj byl zapříčiněn ukončením výroby preparátu Lipanthyl, který Lachema vyráběla na základě licence poskytnuté Laboratoires Fournier, jejíž platnost byla v posledním čtvrtletí roku 1998 ukončena.
V důsledku spojení nedojde k navýšení podílů spojovaných podniků na trzích humánních léčiv nad hranici 30 % celkového obratu na žádném z těchto trhů. Trhy humánních léčiv se v ČR vyznačují velkým počtem soutěžitelů (tuzemských výrobců i dovozců), je zde silné konkurenční prostředí. Lze tedy předpokládat, že spojením podniků nedojde k narušení hospodářské soutěže na žádném z těchto trhů.
Na trh diagnostických proužků dodávala, jak bylo uvedeno výše, ze spojovaných podniků pouze Lachema, jejíž podíl na celkovém obratu dosahovaném na tomto trhu výrazně převýšil 30 %. Hospodářské soutěže se na tuzemském trhu účastní také další soutěžitelé, mezi nejvýznamnější patří společnosti Bayer a Roche. Spojením nedojde k navýšení dominantního postavení spojeného podniku ani k omezení hospodářské soutěže probíhající na daném trhu.
Na trhu pojiv na bázi esterů kyseliny octové působí v ČR kromě Lachemy také zahraniční soutěžitelé, jejichž výrobky jsou podle názorů oslovených odběratelů zastupitelné s výrobky Lachemy. Spojením nedojde k navýšení dominantního postavení spojeného podniku na daném trhu.
Závěrem lze konstatovat, že počet konkurentů na výše vymezených relevantních trzích se po spojení Plivy a Lachemy nezmění a rovněž nedojde v důsledku spojení podniků k výrazným změnám jejich podílů na uvedených trzích.
V souvislosti s posuzováním účinků spojení úřad oslovil také nejvýznamnější konkurenty spojovaných podniků (např. Bayer, Dade Behring, Orion, Roche) se žádostí o názor, zda v uvedeném spojení spatřují ohrožení svého postavení na trhu. Žádný z oslovených konkurentů se necítí posuzovaným spojením podniků ohrožen.
Distribuční systém
V rámci hodnocení dopadů spojení úřad zkoumal také způsob distribuce výrobků spojovaných podniků. Pliva distribuuje své výrobky prostřednictvím nezávislých distributorů, Lachema dodává své výrobky odběratelům přes distributory nebo na základě přímých obchodních vztahů.
V této souvislosti úřad oslovil odběratele Lachemy se žádostí o jejich názor na možné dopady spojení, zejména obchodní podmínky dodávek. Oslovení odběratelé úřadu sdělili, že nespatřují v předmětném spojení jakékoli negativní dopady.
Právní rozbor
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií, obchodních nebo členských podílů.
Na základě výše popsaných smluv získala Pliva přímou kontrolu nad společností Lachema. Úřad dle stanov společnosti Lachema dále ověřil, že podíl Plivy, který k 30.1.2000 činil 66,73 % na základním jmění Lachemy, zakládá nabytí kontroly nad společností Lachema, neboť dalším významným akcionářem byl k uvedenému datu ALIACHEM, a.s. (22,26 %), zbývající počet akcií je rozdělen mezi drobné akcionáře. Pliva navíc učinila povinný veřejný návrh smlouvy o koupi akcíí Lachemy dle § 183b obchodního zákoníku, takže její podíl se pravděpodobně ještě zvýší. Došlo tak ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Ve správním řízení bylo prokázáno, že podíl společnosti Lachema přesahoval ve sledovaném období na věcně vymezených trzích hypolipidemik, diagnostických proužků a pojiv na bázi esterů kyseliny octové 30 % celkového obratu dosahovaného na uvedených trzích. Jde tedy o spojení, které podle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení úřadu. Výhody spojení
Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod spojení úřad posoudil jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele následující výhody:
Zvýšení konkurenceschopnosti Lachemy přenesením výhod rozsáhlé kapacity výzkumu, pokrokového marketingu a rozvinutých obchodních přístupů Plivy do výrobních a distribučních struktur společnosti Lachema s větším důrazem na potřeby zákazníka jako předpoklad ke zkvalitnění výroby.
Prostřednictvím svých aktivit v zahraničí umožní Pliva přístup společnosti Lachema ke své prodejní síti ve střední a východní Evropě a potenciálně i v Evropské unii, což Lachemě umožní zvýšit výrobu cytostatických léčivých přípravků jako klíčového produktu Lachemy v oblasti farmacie, a tím i její obrat a celkovou prosperitu.
Komplexnější nabídka výrobků spojeného podniku-jelikož portfolia výrobků spojovaných podniků se vzájemně doplňují, budou mít odběratelé po spojení Plivy a Lachemy k dispozici komplexnější nabídku výrobků od spojeného podniku.
Po posouzení hospodářských výhod spojení ve vazbě k míře narušení hospodářské soutěže, kdy spojením nedojde k navýšení dominantního postavení spojeného podniku na žádném z výrobkových trhů, dospěl úřad k závěru, že výhody spojení převáží újmu, která narušením hospodářské soutěže vznikne. Na trzích, kam spojované podniky své výrobky dodávají, obecně působí silná konkurence, která vytváří tlak na vyšší efektivnost podnikání např. i cestou spojování soutěžitelů. Úřad dospěl k závěru, že uvedené účinky spojení na tuzemském trhu budou vyváženy výhodami, na nichž se v delším časovém horizontu bude podílet i spotřebitel.
Skutečnost, že se úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/2000 ze dne 7.1.2000. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Při seznámení, které se uskutečnilo dne 24.2.2000, nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Na základě všech shora uvedených skutečností a po posouzení dopadů spojení na tuzemský trh úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-II. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Mgr. Vladimíra Hájková
pověřená řízením II. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
Emil Holub, advokát
CLIFFORD CHANCE PÜNDER
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1