UOHS S119/0329
Rozhodnutí: OF/S119/032952/03 Instance I.
Věc spojování soutěžitelů-E.ON Czech Holding AG, EBO Czech Investment Limited a ČEZ, a.s.
Účastníci E.ON Czech Holding AG, Nymphenburger Strasse 20a, Mnichov, SRN Jihomoravská energetika, a.s., Lidická 36, Brno EBO Czech Investment Limited ČEZ, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 104 KB


S 119/03-2952/03 V Brně dne 7. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 119/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 20a, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
I.
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o výměně akcií uzavřené dne 4. července 2003 mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 20a, Mnichov, Spolková republika Německo a EBO Czech Investment Limited, se sídlem Tower 42, 25 Old Broad St, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na straně jedné, a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, na straně druhé, a Rámcové Smlouvy, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko, v jejichž důsledku společnost E.ON Czech Holding AG navýší svůj podíl na hlasovacích právech ve společnosti Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, IČ: 49970194, na 85,43 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
II.
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o výměně akcií uzavřené dne 4. července 2003 mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 20a, Mnichov, Spolková republika Německo a EBO Czech Investment Limited, se sídlem Tower 42, 25 Old Broad St, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na straně jedné, a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, na straně druhé, a Rámcové Smlouvy, která bude uzavřena mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstraße 3, Linec, Rakousko, v jejichž důsledku společnost E.ON Czech Holding AG navýší svůj podíl na hlasovacích právech ve společnosti Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, IČ: 60826819, na 84,57 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících spojení, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých informací o spojujících se subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/03 ze dne 9. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Notifikační podmínky
Na základě výše uvedených Smlouvy o výměně akcií a Rámcové smlouvy má společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Nymphenburger Strasse 20a, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "E.ON Czech Holding"), navýšit svůj podíl na hlasovacích právech ve společnostech Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, IČ: 49970194 (dále jen "JME"), a Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, IČ: 60826819 (dále jen "JČE"), na 85,43 %, resp. 84,57 %, a tím získat možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V době před spojením jsou společnosti JME a JČE společně kontrolovány ze strany společností E.ON Czech Holding a Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linec, Rakousko (dále jen "EAG"), přičemž tato společná kontrola byla založena smlouvou o spolupráci, uzavřenou v prosinci roku 2000 mezi společnostmi E.ON Czech Holding a EAG (dále jen "Smlouva o spolupráci"). 1
E.ON Czech Holding a EAG v době před posuzovaným spojením společně vykonávají hlasovací práva spojená s akciemi společnosti JME představujícími 50,21% podíl na základním kapitálu této společnosti, přičemž společnost EAG vykonává hlasovací práva spojená s akciemi společnosti JME představujícími 5,23% podíl na základním kapitálu této společnosti prostřednictvím své dceřiné společnosti Energetická podílnická a.s. (dále jen "ENPO"), zatímco společnost E.ON Czech Holding disponuje ve společnosti JME 44,99 % hlasovacích práv, z toho přímo vykonává 18,97 % hlasovacích práv, a nepřímo pak 26,02 % hlasovacích práv, kterými disponuje společnost Živnostenská banka a.s. s tím, že je vykonává jménem společnosti E.ON Czech Holding a na základě jejích pokynů a příkazů v její prospěch. Dalším významným akcionářem společnosti JME je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 (dále jen "ČEZ"), která disponuje 35,21 % hlasovacími právy ve společnosti JME.
E.ON Czech Holding a EAG v době před posuzovaným spojením společně disponují ve společnosti JČE 50,56 % hlasovacích práv, přičemž společnost EAG vykonává přímo 0,09 % hlasovacích práv, prostřednictvím své dceřiné společnosti KVINTA podílnická spol. s r.o. vykonává 33,39 % hlasovacích práv a prostřednictvím společnosti BUDERIO a.s., jednající jako komisionář společnosti EAG vykonává 3,47 % hlasovacích práv, zatímco společnost E.ON Czech Holding disponuje ve společnosti JČE 13,61 % hlasovacích práv, z toho přímo vykonává 13,34 % hlasovacích práv, a nepřímo vykonává hlasovací práva vázaná k 0,27 % akcií, které jsou v držení společnosti Živnostenská banka a.s. Dalším významným akcionářem společnosti JČE je společnost ČEZ, která v ní disponuje 34,01 % hlasovacích práv.
Po uskutečnění posuzované transakce, v jejímž rámci nejdříve společnost ČEZ vymění své akcie společností JME (35,21 % akcií) a JČE (34,01 % akcií) za akcie, které vlastní společnost E.ON Czech Holding ve společnostech Východočeská energetika a.s. a Západočeská energetika a.s., a následně dojde k převodu akcií, které přímo či nepřímo vlastní společnost EAG v JME a JČE, do vlastnictví společnosti E.ON Czech Holding. Společnost E.ON Czech Holding získá možnost vykonávat jednak hlasovací práva spojená s 85,43 % akcií společnosti JME, jednak hlasovací práva spojená s 84,57 % akcií společnosti JČE. Převod akcií společnosti EAG na společnost E.ON Czech Holding bude proveden buď přímo prodejem dotčených akcií, které přímo vlastní společnost EAG nebo společnost BUDERIO, nebo prodejem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti ENPO. Dále společnost EAG rozdělí společnost KVINTA na dvě části, a to KVINTA Proud a KVINTA Plyn, přičemž na společnost E.ON Czech Holding následně převede společnost KVINTA Proud, která bude nadále vlastnit akcie společnosti JČE.
Po uskutečnění všech dílčích úkonů, k nimž má v rámci posuzovaného spojení dojít, se společná kontrola soutěžního chování společností JME a JČE vykonávaná doposud ze strany soutěžitelů E.ON Czech Holding a EAG na základě Smlouvy o spolupráci, změní v kontrolu výlučnou, kterou bude vykonávat pouze společnost E.ON Czech Holding.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v takovém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Výše popsané nabytí výlučné kontroly nad společnostmi JME a JČE ze strany navrhovatele tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik.
S ohledem na skutečnost, že společnosti JME a JČE jsou před uskutečněním předmětné transakce součástí jedné ekonomické struktury, a dále vzhledem k tomu, že k realizaci posuzovaného spojení má dojít v rámci jedné transakce a s jednotným ekonomickým zdůvodněním transakce, posoudil Úřad získání výlučné kontroly navrhovatelem ve společnostech JME a JČE v rámci jednoho řízení.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Navrhovatel, kterým je společnost E.ON Czech Holding, je výlučně kontrolován společností E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, Spolková republika Německo (dále jen "E.ON Energie"), která je dále 100% kontrolována společností E.ON AG, se sídlem v Düsseldorfu, Spolková republika Německo (dále jen "E.ON AG").
E.ON AG je holdingovou společností založenou dle práva Spolkové republiky Německo, která působí prostřednictvím jí kontrolovaných soutěžitelů zejména v oblastech výroby elektřiny, distribuce elektřiny a plynu a provozu elektrických a plynových distribučních soustav. Dále působí v chemickém průmyslu, v oblasti nemovitostí a telekomunikací. V České republice společnost E.ON AG působí v plynárenském a elektroenergetickém sektoru. Kromě společností, které E.ON AG přímo nebo nepřímo na území České republiky kontroluje, vlastní buď přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných společností minoritní podíly v několika dalších společnostech působících v oblasti výroby a distribuce elektrické energie a v oblasti dodávek elektrické energie pro chráněné a oprávněné zákazníky, ale i oblasti výroby a rozvodu tepelné energie.
Společnost E.ON AG není kontrolována žádným jiným subjektem. Tato společnost vznikla na základě spojení společností VEBA a VIAG, ke kterému došlo dne 16. června 2000. Akcie společnosti E.ON AG jsou kotovány na všech německých burzách a švýcarské burze.
E.ON Energie působí v energetickém sektoru. Prostřednictvím svých dceřiných a přidružených společností dodává svým zákazníkům elektrickou energii, plyn a vodu. Společnost E.ON Energie vlastní konvenční a jaderné elektrárny a elektrárny založené na obnovitelných zdrojích energie, a to jak na území Spolkové republiky, tak v dalších státech.
E.ON Czech Holding jako holdingová společnost nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, pouze se zabývá správou majetkových podílů v jiných společnostech. Ke společnostem jí kontrolovaným patří společnosti JČE a JME (společná kontrola s EAG), činné v oblasti elektroenergetiky, společnost E.ON Bohemia, s.r.o., která působí v oblasti manažerské podpory činnosti skupiny společností v čele s E.ON AG na území České republiky, společnosti Ruhrgas AG, Jihočeská plynárenská, a.s. (kontrolována společně navrhovatele a společností EAG), Pražská plynárenská a.s. a Pražská plynárenská Holding, a.s. (společná kontrola ze strany navrhovatele a města Prahy), podnikající v oblasti plynárenství.
Nabývaní soutěžitelé, jimiž jsou společnost JME a JČE , kontrolovaní před spojením společně ze strany společností E.ON Czech Holding a EAG, vyvíjejí činnost především v oblasti výroby a distribuce elektrické energie a v oblasti dodávek elektrické energie pro chráněné a oprávněné zákazníky. Dceřiné společnosti obou nabývaných soutěžitelů poskytují v oblasti elektroenergetiky podpůrné služby a činnosti. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá z informací poskytnutých navrhovatelem v návrhu na povolení předmětného spojení a dalších skutečností zjištěných Úřadem v průběhu předmětného správního řízení, je spojením dotčena především oblast elektroenergetiky.
Společnost E.ON Czech Holding sama jako holdingová společnost činnost v žádném odvětví nevyvíjí. Za základ pro vymezení relevantních trhů pro účely tohoto rozhodnutí je třeba použít činnosti, které vykonávají společnosti, které bude po uskutečnění posuzovaného spojení navrhovatel výlučně kontrolovat. Oba nabývaní soutěžitelé, tj. JČE i JME, působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), na trzích výroby elektrické energie, distribuce elektrické energie, dodávek elektrické energie pro chráněné zákazníky a dodávek pro oprávněné zákazníky.
Úřad s ohledem na výše uvedené vymezil následující věcné relevantní trhy:
trh výroby elektrické energie,
trh distribuce elektrické energie,
trh dodávek elektrické energie chráněným zákazníkům,
trh dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkům.
Z hlediska geografického je věcně relevantní trh distribuce elektrické energie a trh dodávek elektrické energie chráněným zákazníkům vymezen územím, na kterém jsou na základě licencí k výkonu těchto činností udělených Energetickým regulačním úřadem (dále jen "ERÚ") oprávněny působit jednotlivé regionální distribuční společnosti, v souladu se zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. V případě JČE tak jsou trh distribuce elektrické energie a trh dodávek elektrické energie chráněným zákazníkům vymezeny územím Jihočeského kraje , u JME se u stejných věcně relevantních trhů jedná o území Jihomoravského kraje . Vzhledem ke skutečnosti, že licence k výkonu obou zmíněných činností je pro dané území udělována jako výlučná, neexistuje v rámci takto vymezeného území konkurenční prostředí.
Pro trhy výroby elektrické energie a dodávek oprávněným zákazníkům je relevantní trh z hlediska geografického vymezen územím celé České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu výroby elektrické energie v České republice vzájemně soutěží jednotliví výrobci elektrické energie, jimž byla udělena ze strany ERÚ licence k výkonu této činnosti, o možnost dodávat (a za tím účelem uzavírat dodavatelské smlouvy) elektrickou energii distributorům elektrické energie, obchodníkům s elektrickou energií, popřípadě přímo oprávněným zákazníkům. Na trhu výroby elektrické energie působí oba nabývaní soutěžitelé, tj. jak společnost JME, tak společnost JČE a dosahují tržního podílu, jehož společná výše se bude po spojení pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnější postavení na vymezeném relevantním trhu zaujímá společnost ČEZ s přibližně 70% tržním podílem.
Soutěžitelé činní na jednotlivých relevantních trzích distribuce elektrické energie (distribucí se rozumí doprava elektrické energie distribuční soustavou) mohou působit jako distributoři elektrické energie pouze na základě příslušné licence vydávané ERÚ pro vymezené území, na kterém mají na základě energetického zákona, monopolní postavení. Jsou mimo jiné povinni zajistit bezpečný provoz a rozvoj distribuční soustavy, umožnit distribuci elektrické energie na smluvním základě, kontrolovat toky elektrické energie v distribuční síti, dodávat v oblasti své distribuční sítě za cenu stanovenou ERÚ elektrickou energii chráněným zákazníkům.
Na relevantním trhu distribuce elektrické energie na území Jihočeského kraje působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost JČE. Její tržní podíl na tomto relevantním trhu činí 100 %.
Na relevantním trhu distribuce elektrické energie na území Jihomoravského kraje působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost JME, jejíž tržní podíl na tomto relevantním trhu dosahuje 100 %.
Na relevantním trhu dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkům v České republice soutěží obchodníci s elektrickou energií o dodávky oprávněným zákazníkům, kterými jsou fyzické a právnické osoby oprávněné k přístupu k přenosovým a distribučním sítím za účelem výběru dodavatele elektrické energie z okruhu soutěžitelů, jimž byla udělena příslušná licence pro obchod s elektrickou energií, dále o dodávky distribučním společnostem a jiným obchodníkům s elektrickou energií. V současné době jsou přístup k přenosové a distribuční síti, ceny za přenos a distribuci elektrické energie v České republice regulovány ERÚ. Ze spojujících se soutěžitelů podnikají na tomto relevantním trhu společnost JME s tržním podílem [ obchodní tajemství ] % a společnost JČE, jejíž tržní podíl činí [ obchodní tajemství ] %, společný tržní podíl po spojení tak dosáhne výše [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnějším soutěžitelem působícím na trhu dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkům v České republice je opět společnost ČEZ.
Na relevantním trhu dodávek elektrické energie chráněným zákazníkům na území Jihočeského kraje je činná pouze společnost JČE, která jako držitel výlučné licence k výkonu této činnosti na vymezeném území dosahuje na relevantním trhu podílu ve výši 100 %.
Na relevantním trhu dodávek elektrické energie chráněným zákazníkům na území Jihomoravského kraje je činná pouze společnostJME, která jako držitel výlučné licence k výkonu této činnosti na vymezeném území dosahuje na relevantním trhu 100% podílu.
Vzhledem k tomu, že na relevantních trzích, u nichž lze hovořit o existenci soutěžního prostředí (z pohledu věcného jimi jsou trh výroby elektrické energie a trh dodávek elektrické energie oprávněným zákazníkům), působí významnější soutěžitel, je možné konstatovat, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na žádném z vymezených relevantních trhů, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictví Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním


Právní moc: 8. srpna 2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
1 Úřad povolil získání společné kontroly svým rozhodnutím č.j. S 28/01 ze dne 7. srpna 2001