UOHS S118/2004
Rozhodnutí: OF/S118/04-2506/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AB Elektrolux (publ) a Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mbH
Účastníci AB Elektrolux (publ), se sídlem St. Göransgatan 143, Stockholm, Švédské království Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mbH, se sídlem Bockenheimer Landstraße 101, Frankfurt nad Mohanem
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 118/04-2506/04
V Brně dne 25. června 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 118/04, zahájeném dne 26. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti AB Electrolux (publ), se sídlem St. Göransgatan 143, Stockholm, Švédské království, ve správním řízení zastoupené Miloslavem Mastným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. května 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Rámcové smlouvy o akvizici", která bude uzavřena mezi společnostmi EHG Elektroholding GmbH, se sídlem Bockenheimer Landstrße 101, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, a Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mbH, se sídlem Bockenheimer Landstraße 101, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, na straně jedné, a Electrolux Deutschland GmbH, se sídlem Muggenhofer Str. 135, Norimberg, Spolková republika Německo, a AB Electrolux (publ), se sídlem St. Göransgatan 143, Stockholm, Švédské království, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost AB Electrolux (publ) získat, prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Electrolux Deutschland GmbH, 100% obchodní podíl na společnosti Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mbH, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2004 ze dne 9. června 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AB Electrolux (publ) , se sídlem St. Göransgatan 143, Stockholm, Švédské království (dále jen "Electrolux"), je vrcholnou holdingovou společností skupiny Electrolux, jež se zabývá zejména výrobou a distribucí domácích spotřebičů (kuchyňských, jako jsou např. sporáky, myčky nádobí a mrazničky, a čistících, jako jsou např. vysavače a pračky), zařízení zahradní techniky (např. řetězové pily, zahradní traktory, zahradnické nůžky a sekačky) a klimatizace pro soukromé i komerční účely.
Skupina Electrolux prodává své výrobky pod obchodními známkami AEG, Electrolux, Flymo, Juno McCulloch, Partner, Poulan, Zanker, Zanussi, Dimas, Dito, Molteni, Husquarna a Frigidaire.
V České republice je skupina Electrolux činná prostřednictvím české společnosti ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 5, čp.64, Praha 4, IČ: 18631975, zabývající se mj. distribucí výrobků produkovaných společnostmi ze skupiny Electrolux, (obchodní tajemství) .
Celkový celosvětový obrat skupiny Electrolux za předchozí účetní období činí (obchodní tajemství) Kč, na území České republiky dosáhla skupina Electrolux obratu (obchodní tajemství) Kč.
Společnost Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mbH , se sídlem Bockenheimer Landstraße 101, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "Licentia"), podniká v oblasti registrace ochranných známek a poskytování licencí k jejich využití. Společnost Licentia je majitelem různých ochranných známek, k nimž poskytuje licenci výrobcům a distributorům elektrických spotřebičů. Společnost Licentia se nezabývá žádnými výrobními ani distribučními aktivitami.
Před uskutečněním spojení je společnost Licentia kontrolována společností EHG Elektroholding GmbH, se sídlem Bockenheimer Landstrße 101, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "EHG"), jež je součástí koncernu DaimlerChrysler. Koncern DaimlerChrysler působí zejména v oblasti produkce automobilů. Společnost Licentia nevykonává kontrolu nad žádnou společností.
Ochranné známky společnosti Licentia lze z hlediska způsobu naložení s nimi v průběhu dané transakce rozdělit do tří skupin:
(obchodní tajemství)
Celkový celosvětový obrat společnosti Licentia za předchozí účetní období činil (obchodní tajemství) Kč. V České republice (obchodní tajemství) obratu. 2. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Rámcové smlouvy o akvizici", která bude uzavřena mezi společnostmi EHG a Licentia, na straně jedné, a Electrolux Deutschland GmbH, se sídlem Muggenhofer Str. 135, Norimberg, Spolková republika Německo (dále jen "Electrolux Deutschland"), a Electrolux, na straně druhé.
Podle uvedené smlouvy má společnost Electrolux získat prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Electrolux Deutschland (případně prostřednictvím jiné společnosti ze skupiny Electrolux) 100% obchodní podíl na společnosti Licentia, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Miloslav Mastný, advokát
AK AMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 25
110 00 Praha 1
Právní moc: 14.7.2004.