UOHS S118/2002
Rozhodnutí: OF/S118/02-2401/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Screenvision Holdings (Europe) Limited, , a RMB Czech Arcona, s.r.o. a RMB Contractors, s.r.o.
Účastníci RMB International S.A. Screenvision Holdings (Europe) Limited RMB Contractors, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 118/02-2401/02 V Brně dne 12. července 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 118/02, zahájeném dne 17. května 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Screenvision Holdings (Europe) Limited, se sídlem 25 Knightsbridge, Londýn, SW1X 7RZ Anglie, ve správním řízení zastoupeného Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Screenvision Holdings (Europe) Limited, se sídlem 25 Knightsbridge, Londýn, SW1X 7RZ Anglie, na straně jedné, a RMB Czech Arcona, s.r.o., se sídlem Šrobárova 1869/14, Praha 10, a RMB Contractors, s.r.o., se sídlem Šrobárova 1869/14, Praha, na straně druhé, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 8. května 2002, kterou uzavřely společnost Screenvision Holdings (Europe) Limited, se sídlem 25 Knightsbridge, Londýn, SW1X 7RZ Anglie, jako kupující; společnost RMB International S.A., se sídlem Rue Colonel Bourg 133, Brusel, Belgie, jako prodávající, a dále společnosti UGC S.A., se sídlem 24 avenue Charles de Gaulle, Neully sur Seine, Nantere, Francie, a RÉGIE MÉDIA BELGE S.A., se sídlem 133 rue Colonel Bourg, Brusel, Belgie, jako ručitelé, v jejímž důsledku získá společnost Screenvision Holdings (Europe) Limited 100% obchodní podíly ve společnostech RMB Czech Arcona, s.r.o. a RMB Contractors, s.r.o., a tím i přímou kontrolu nad těmito společnostmi, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se subjektů a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/02 ze dne 5. června 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
K oznamovanému spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy ze dne 8. května 2002. V důsledku smlouvy převezme společnost Screenvision Holdings (Europe) Limited, se sídlem 25 Knightsbridge, Londýn, SW1X 7RZ Anglie (dále jen "Screenvision") 100% obchodní podíly společnosti RMB International S.A., se sídlem 133 rue Colonel Bourg, Brusel, Belgie (dále jen "RMBI") ve společnostech RMB Czech Arcona, s.r.o., se sídlem Šrobárova 1869/14, Praha 10 (dále jen "Arcona"), a RMB Contractors, s.r.o., se sídlem Šrobárova 1869/14, Praha 10 (dále jen "Contractors"). Součástí výše uvedené smlouvy je i ta skutečnost, že Screenvision získá podíly v ostatních dceřiných společnostech RMBI v Itálii, Španělsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Polsku, Finsku, Nizozemsku, Portugalsku a na Slovensku, a rovněž veškeré akcie společností RMB Cinema SA, se sídlem 133 rue Colonel Bourg, Brusel, Belgie (dále jen "RMBC"), a Circuit A, se sídlem 116 bis, avenue des Champs Elysées, Paříž, Francie (dále jen "Circuit A"), které byly dosud, stejně jako společnost RMBI, společně kontrolovány společnostmi skupiny UGC a RTFB. Později jmenované převody nicméně nejsou předmětem tohoto správního řízení, a to z důvodu, že kromě společností Arcona a Contractors není žádná jiná společnost činná na území České republiky, ať už přímo či prostřednictvím dovozu. Uvedené získání obchodních podílů ve společnostech Arcona a Contractors zakládá spojení soutěžitelů nabytím přímé kontroly podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Screenvision je nově založeným společným podnikem společností Carlton Communications PLC (dále jen "Carlton") a Thomson Multimedia, SA (dále jen "Thomson"). Obě společnosti vlastní ve společném podniku každá 50 % základního kapitálu a disponují 50% podílem na hlasovacích právech. Hlavním předmětem podnikání Screenvision bude spravování účastí v získaných společnostech RMBC, Circuit A a dceřiných společností RMBI. Samotné založení Screenvision jako společného podniku (joint venture) společností Carlton a Thomson nebylo předmětem návrhu ze dne 17. května 2002, a proto posouzení založení společného podniku není ani předmětem tohoto rozhodnutí.
Carlton, jež má 50% podíl ve společnosti Screenvision je mediální společností, která se kromě komerčního vysílání a výroby pořadů v celosvětovém měřítku zabývá i dodáváním produktů a služeb pro sektory televize filmu a videa. Mimoto se zabývá také promítáním reklam na filmových plátnech kin v USA a ve Spojeném Království. Společnost není kontrolována dalšími soutěžiteli.
Thomson, která má 50% podíl ve společnosti Screenvision, podniká zejména v oblasti řešení týkajících se digitálních médií, obrazovek a příslušenství, služeb pro nová média a patentů a licencí. Thomson je rovněž aktivní v oblasti promítání reklam na filmových plátnech kin v USA, a to prostřednictvím společného podniku se společností Carlton. Akcie společnosti jsou veřejně obchodovatelné, nejvýznamnějším akcionářem s 22% podílem na základním kapitálu je společnost Thomson SA.
Společnosti Arcona a Contractors jsou společnostmi s ručením omezeným, jejich hlavním předmětem činnosti je poskytování reklamních služeb především na plátnech kin, ale i v dalších médiích jako je televize, tisk či internet. Jediným společníkem společností Arcona a Contractors byla dosud společnost RMBI, která je spolu s RMBC a Circuit A dceřinou společností francouzské společnosti UGC SA, která v nich spolu s belgickou společností Radio Télevision Belge de la Communauté Francaise vykonávala společnou kontrolu. Všechny tyto společnosti, včetně jejich dceřiných společností, se zabývají především poskytováním služeb promítání na plátnech kin v několika evropských zemích, ale rovněž poskytují reklamní služby v jiných médiích, včetně televize, tisku a internetu. Circuit A je aktivní ve Francii, RMBC v Belgii a ostatní dceřiné společnosti RMBI vyvíjejí činnost v Itálii, Španělsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Polsku, Finsku, Nizozemsku, Portugalsku a na Slovensku. Na území České republiky působí pouze společnosti Arcona a Contractors, které jsou dceřinými společnostmi RMBI.
Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti výroby a prodeje reklamy a reklamního času nebo prostoru v různých médiích, tj. na trhu poskytování reklamních služeb. Na trhu České republiky působí pouze společnosti Arcona a Contractors. Vystupují jako zprostředkovatelé mezi provozovateli kin na straně jedné a zadavateli reklam na straně druhé. Proces zadávání reklamy k promítání na plátnech kin probíhá tak, že zprostředkovatel vyjedná smlouvu s provozovatelem kina na pronájem pláten kin pro účely provozování reklamy. Následně pak musí zprostředkovatel nabídnout potenciálním inzerentům možnost uskutečnění obrazové reklamy na plátnech kin, přesvědčit je o účinnosti tohoto reklamního prostředku a poskytnout mu veškeré služby s tím spojené.
Účastník řízení, ani s ním spojené osoby nepůsobí v České republice v oblasti poskytování reklamních služeb prostřednictvím médií. V důsledku předmětného spojení tak dojde pouze k tomu, že účastník řízení převezme aktivity společností Arcona a Contractors.
Uskutečněním posuzovaného spojení nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, a to i kdyby tento relevantní trh byl vymezen nejužším možným způsobem, například jako trh poskytování reklamních služeb na plátnech kin. Nedojde tedy k žádné změně struktury trhu, počet soutěžitelů i jejich tržní podíly budou v důsledku předmětného spojení zachovány.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 2.8.2002
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1