UOHS S118/2001
Rozhodnutí: OF/S118/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci BayWa AG, se sídlem Arabella Str. 4,D-81925 Mnichov, SRN RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná u Prahy
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 118/01-2132/01 V Brně dne 13.11.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 118/01, zahájeném dne 12. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a §15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná u Prahy, zastoupená na základě plné moci zde dne 5. 10. 2001 Dr. iur. Jiřím Němcem, advokátem se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 5.10.2001 mezi společností RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná u Prahy a společností BayWa AG, se sídlem Arabella Str. 4,D-81925 Mnichov, SRN, v jejímž důsledku získá společnost RAAB KARCHER STAVIVA, a.s, obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti BayWa-ČR, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 30, Brno, se dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 12. října 2001 na návrh společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s., se sídlem Pod Můstkem 884, Rudná u Prahy (dále jen "RAAB KARCHER STAVIVA"), zastoupené Dr. iur. Jiřím Němcem, advokátem se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů RAAB KARCHER STAVIVA a BayWa-ČR, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 30, Brno (dále jen "BayWa-ČR"), ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Podle § 15 odst. 2 zákona má v případě spojení soutěžitelů získáním kontroly nad jiným podnikem ve smyslu § 12 odst.3 písm. a), o které se v daném případě jedná, povinnost podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. Tímto soutěžitelem je společnost RAAB KARCHER STAVIVA, která je také ve smyslu § 21 zákona účastníkem daného správního řízení.
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje některé skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí v dané věci, a proto vyzval účastníka k doplnění informací výzvou č.j. S118/01-1910/01 ze dne 22.10.2001. Dne 24. 10. 2001 byly vyžádané informace účastníkem doplněny. Doba ode dne doručení výzvy Úřadu soutěžiteli do dne, v němž soutěžitel návrh požadovaným způsobem doplní, se v souladu s § 16 odst. 5 nezapočítává do lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2.
Ke spojení došlo na základě následující transakce:
Dne 5.10.2001 došlo k uzavření Smlouvy o převodu obchodních podílů (dále jen "Smlouva") mezi společností RAAB KARCHER STAVIVA a společností BayWa AG, se sídlem Arabella Str. 4,D-81925 Mnichov, SRN. Na základě této smlouvy má dojít k převodu veškerých obchodních podílů na společnosti BayWa-ČR na společnost RAAB KARCHER STAVIVA.
Účinnost kroků dohodnutých ve Smlouvě nastane až dnem Převzetí, tak jak je definován v § 5 Smlouvy. Součástí splnění podmínek pro Převzetí a tedy i pro účinnost Smlouvy je mimo jiné získání příslušného souhlasu a schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR.
V den Převzetí RAAB KARCHER STAVIVA nabyde obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti BayWa-ČR, čímž získá přímou výlučnou kontrolu v této společnosti, a současně nepřímou kontrolu v dceřiných společnostech BayWa-ČR.
Při posuzování spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení
dokladu o zaplacení správního poplatku
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení
smlouvy o převodu obchodních podílů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/01 ze dne 24. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti využil dne 13. 11. 2001. Po seznámení se spisem nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Charakteristika spojovaných subjektů
RAAB KARCHER STAVIVA je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je ubytování v ubytovacích zařízeních, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, provozování parkovišť, provádění staveb, jejich změn a odstraňování a silniční motorová doprava nákladní. Těžiště činnosti spočívá v prodeji a distribuci stavebních hmot a materiálů prostřednictvím 39 obchodních středisek v rámci celé České republiky.
RAAB KARCHER STAVIVA nemá žádné dceřinné společnosti, odštěpné závody, popř. jiné samostatné organizační složky.
94,59 % akcií společnosti RAAB KARCHER STAVIVA vlastní společnost Raab Karcher Baustoffe Holding GmbH & Co. OHG, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, SRN, která je 100% dceřinou společností společnosti Compagnie de Saint-Gobain. Compagnie de Saint-Gobain je řídící osobou koncernu Compagnie de Saint-Gobain, který působí v České republice prostřednictvím společnosti RAAB KARCHER STAVIVA a dalších 14 členů koncernu. Jejich činnost spočívá ve výrobě, zpracování a distribuci plochého skla, izolačních a výztužných materiálů, odlévaných potrubí, brusiva a stavebních materiálů.
BayWa-ČR je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, silniční motorová doprava nákladní, montáž vnitřních výplní a otvorů. Těžiště činnosti spočívá v prodeji a distribuci stavebních hmot a materiálů.
Jediným společníkem společnosti BayWa-ČR je společnost BayWa AG, se sídlem v Mnichově, SRN.
BayWa-ČR má dvě dceřiné společnosti-BayWa KOBERO, s.r.o., která vykonává obchodní a zprostředkovatelskou činnost a BayWa Opava, s.r.o., která již zastavila svoji obchodní činnost.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele. Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití. Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Vymezení relevantního trhu
Společnost RAAB KARCHER STAVIVA i společnost BayWa-ČR působí na trhu prodeje a distribuce různých druhů stavebních materiálů a hmot-prašného a sypkého zboží, stavební chemie, střech a fasád, izolačních materiálů, dřeva, tesařských výrobků, keramických obkladů a dlažby, sanity, venkovních zařízení apod.
Je možné konstatovat, že nabídka obou společností zahrnuje v podstatě celý sortiment jednotlivých druhů stavebních hmot a materiálů, a to pro území celé České republiky. Žádná se spojujících se společností se nezaměřuje na prodej pouze určitého speciálního druhu materiálu, obě disponují komplexní nabídkou hmot a materiálů pro všechny stavební profese.
RAAB KARCHER STAVIVA ani BayWa-ČR se nezabývají výrobou stavebních materiálů a hmot, ale pouze jejich prodejem a distribucí prostřednictvím sítě svých obchodních středisek a prodejních skladů.
Na základě uvedených skutečností byl relevantní trh vymezen následovně:
z hlediska výrobkového jako:
trh prodeje a distribuce stavebních materiálů a hmot
z hlediska geografického jako:
území České republiky
z hlediska časového jako:
trh s trvalým charakterem.
Posouzení dopadů spojení
Společnost RAAB KARCHER STAVIVA je prodejcem a distributorem stavebních hmot a materiálů nabízejícím komplexní služby pro všechny stavební profese. Distribuci provádí prostřednictvím 39 obchodních středisek v rámci celé České republiky. Hlavními odběrateli společnosti RAAB KARCHER STAVIVA jsou velké stavební společnosti, např. VCES Olomouc, Interma a.s., Syner spol. s r.o., Geosan Group a.s., Energie Kladno a.s.. Tyto velké stavební společnosti tvoří asi 70 % všech odběratelů. Zbývající (30%) část tvoří maloobchodní odběratelé (živnostníci) a koneční spotřebitelé z řad fyzických osob.
Společnosti BayWa-ČR a její dceřiná společnost BayWa KOBERO poskytují komplexní nabídku stavebních materiálů a hmot pro všechny stavební profese. Jejich obchodní síť je tvořena celkem 12 prodejními sklady. Hlavními odběrateli jsou středně velké stavební společnosti, např. Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost, MiTTaG s.r.o., Dopravní stavby holdiny a.s., ŽS Brno a.s., UNIPS Ostrava a.s. Další část odbytu tvoří maloobchodní odběratelé (živnostníci) a koneční spotřebitelé z řad fyzických osob.
Podíly spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu:
společnost RAAB KARCHER STAVIVA má podíl .. %
společnost BayWa-ČR má podíl .. %
Největší konkurent obou společností je společnost STAVO ARTIKEL, a.s., která má na relevantním trhu podíl %. Po spojení bude mít společnost RAAB KARCHER STAVIVA podíl v přibližné výši .. %, čímž získá na trhu postavení srovnatelné s největším konkurentem (.. %), nikoli však postavení dominantní.
Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé dodávají stavební materiály velkým a středně velkým stavebním společnostem a dále i maloobchodním odběratelům (živnostníkům), tedy celému spektru možných odběratelů, jsou jejich konkurenty na vymezeném trhu také společnosti RABAT ČR, PRO-DOMA, s.r.o. a ostatní obchodníci zabývající se velkoobchodním i maloobchodním prodejem, jež mají jednotlivé podíly nižší než 5 %. Dále jsou to obchodní domy, tzv. hobbymarkety, jejichž nabídka je zaměřena na maloobchodní prodej (např. BAUHAUS, BAUMAX, OBI), které mají společně podíl na prodeji stavebních hmot a materiálů ve výši cca 20 % a rovněž výrobci, kteří jsou zároveň přímými prodejci stavebních materiálů a hmot konečným uživatelům, většinou samotným stavebním společnostem, s podílem cca 26 %.
V České republice působí přibližně 300 obchodníků se stavebními materiály a hmotami, kteří se zabývají velkoobchodním i maloobchodním prodejem základních stavebních komodit pro všechny stavební profese. Lze tedy konstatovat, že nabídka na daném relevantním trhu je rozptýlena mezi velké množství konkurentů, přičemž nabízené zboží není výrazným způsobem diferencováno, pouze z hlediska ceny a doplňujících služeb. Vstup nových konkurentů na trh není omezen z důvodu právních nebo jiných regulačních překážek, existencí speciálních patentů či know-how, jediným faktorem ovlivňujícím vstup na trh jsou náklady na vytvoření distribuční sítě, sítě služeb, na propagaci apod.
Na základě uvedených informací došel Úřad k závěru, že charakter relevantního trhu a tržní podíly jednotlivých soutěžitelů na něm, neumožňují spojujícím se soutěžitelům chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích a získat tak na trhu dominantní postavení.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností BayWa-ČR ze strany RAAB KARCHER STAVIVA, ke kterému dojde na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů ze dne 5. října 2001, uzavřené mezi společnostmi BayWa AG jako prodávajícím a RAAB KARCHER STAVIVA jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost RAAB KARCHER STAVIVA 100% obchodní podíl ve společnosti BayWa-ČR, společně se všemi právy a povinnostmi, které s ním souvisejí, a tím i kontrolu v této společnosti. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. b) zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Čistý obrat společnosti RAAB KARCHER STAVIVA za rok 2000 na území ČR činil Kč. Čistý obrat společnosti BayWa-ČR za rok 2000 na území ČR činil Kč. Zákonem dané podmínky posuzované spojení podniků splňuje, a podléhá tedy povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trh dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů neposílí tržní sílu společnosti RAAB KARCHER STAVIVA natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým spojení soutěžitelů RAAB KARCHER STAVIVA a BayWa-ČR povoluje.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.11.2001.