UOHS S117/2009
Rozhodnutí: S117/2009/KS-7310/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů BXR Logistics B.V./Čechofracht a.s.
Účastníci BXR Logistics B.V. Čechofracht a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí různé-viz poznámka
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 9. 9. 2009
Související rozhodnutí S117/09 , R096/09
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


ÚOHS-S117/2009/KS-7310/2009/840 Brně dne 9. června 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává k žádosti JUDr. Vladimíra Chýského, advokáta, se sídlem Praha 3, Žerotínova 1132/34, zastupujícího společnost Kühne + Nagel, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ: 45787115, o nahlédnutí do spisu správního řízení sp. zn. S 117/2009 vedeného ve věci povolení spojení soutěžitelů BXR Logistics B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Jachthavenweg 109h, a Čechofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, IČ: 00001066, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,podané dne 25. května 2009, toto
u s n e s e n í:
Žádosti JUDr. Vladimíra Chýského, advokáta, se sídlem Praha 3, Žerotínova 1132/34, zastupujícího společnost Kühne + Nagel, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ: 45787115, o nahlédnutí do spisu správního řízení sp. zn. S 117/2009 vedeného ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podané dne 25. května 2009,se dle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
n e v y h o v u j e .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) obdržel dne 25. května 2009 žádost o nahlédnutí do spisu podanou JUDr. Vladimírem Chýským, advokátem zastupujícím na základě plné moci společnost Kühne + Nagel, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, IČ: 45787115 (dále jen K+N nebo žadatel ). Předmětná žádost o nahlížení se týká spisové dokumentace ve správním řízení sp. zn. S 117/2009 vedeném ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), jehož účastníkem je společnost BXR Logistics B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Jachthavenweg 109h (dále jen BXR ).
Dle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), mají právo nahlížet do spisu vedle účastníků řízení a jejich zástupců i jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Jinou osobou, jež prokáže právní zájem na nahlédnutí do spisu, může být např. právní nástupce účastníka správního řízení, nebo jiná osoba, která prokáže jiný vážný důvod (tedy jiný něž právní zájem) na tom, aby jí bylo umožněno do spisu nahlédnout (např. pro využití související s její pedagogickou nebo vědeckou činností).
Ve své žádosti o nahlédnutí do spisu žadatel uvádí, že jeho právní zájem na nahlížení do spisu je dán tím, že nemůže řádně uplatnit své právo podat námitky proti připravovanému spojení, jež je předmětem výše uvedeného správního řízení, aniž by mu bylo umožněno nahlédnout do spisu. Žadatel dále uvádí, že jeho právní zájem je dán již samotnou skutečností, že je přímým konkurentem obou spojujících se soutěžitelů, jejichž spojením dojde dle názoru žadatele k podstatnému narušení hospodářské soutěže, které v konečném důsledku bude představovat i ohrožení zájmů a samotné existence žadatele. Žadatel uvádí, že má právní zájem na tom, aby mohly být brány v potaz jeho námitky a aby spojení nebylo povoleno. Dle svého názoru však nemůže své námitky podat v komplexní podobě, aniž by se seznámil s informacemi obsaženými ve spise, neboť dosud zveřejněné informace řádné vyjádření neumožňují.
Ohledně kvalifikace svého právního zájmu odkazuje žadatel na rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 2334/2006, v němž se Nejvyšší soud zabýval otázkou naléhavého právního zájmu, jakožto podmínky přípustnosti tzv. určovací žaloby ve smyslu § 80 písm. c) občanského soudního řádu.
Úřad k tomu uvádí následující. Žadatelem udaný důvod spočívající v závažnosti navrhovaného spojení a jeho dopadů na žadatele nelze považovat za prokázání právního zájmu či jiného vážného důvodu ve smyslu § 38 odst. 2 SŘ, neboť účelem zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon ), je ochrana soutěže proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů, nikoliv ochrana jednotlivých subjektů účastnících se hospodářské soutěže (jednotliví soutěžitelé nebo spotřebitelé nejsou zákonem chráněni přímo, ale mohou výsledků řízení vedených dle zákona využít nepřímo).
Vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejnoprávní je v souladu s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, povinností Úřadu. K zajištění splnění této povinnosti disponuje Úřad pravomocemi obsaženými v příslušných ustanoveních zákona. Veřejnoprávní posuzování dle veřejnoprávních principů ve smyslu zákona klade důraz na odhalování dopadů protisoutěžního jednání na celou společnost-na základní principy, na základní hospodářská pravidla ve společnosti, na dopady z hlediska samotného společenského systému v tom nejobecnějším smyslu tohoto slova.
K ochraně soukromoprávních zájmů jednotlivých soutěžitelů působících na předmětných trzích naopak slouží soukromoprávní předpisy, které dávají jednotlivým soutěžitelům možnost iniciativně hájit své konkrétní soukromoprávní zájmy. Soukromoprávní posuzování se zaměřuje na dopady protisoutěžního jednání z hlediska jednotlivých subjektů. Rozhodující je pak alespoň potenciální existence újmy způsobené nikoliv systému jako celku, ale konkrétním subjektům, které se v rámci systému nacházejí.
V rámci správních řízení o povolení spojení soutěžitelů jsou zákonem stanoveny prostředky k zabezpečení zájmu na zjištění všech potřebných podkladů a informací pro rozhodnutí Úřadu, zda v důsledku uskutečnění daného spojení dojde k narušení hospodářské soutěže. Kromě informací a podkladů, které je povinen předložit účastník řízení, je tento zájem zajištěn zejména prostřednictvím publikace oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů v Obchodním věstníku a následné možnosti zaslání připomínek ze strany ostatních subjektů (§ 16 odst. 1 zákona).
Shledá-li to Úřad potřebným pro posouzení dopadů posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž, může ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 a 7 zákona rovněž vyžadovat od soutěžitelů informace a podklady.
Veškeré výše uvedené materiály se pak stávají součástí spisu, přičemž podklady pro vydání rozhodnutí hodnotí Úřad podle své úvahy. Úřad je povinen pečlivě přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení najevo (§ 50 odst. 3 správního řádu).
Z výše uvedeného je zřejmé, že smyslem vyjádření připomínek ke spojení soutěžitelů je zjištění stanovisek ostatních subjektů (zejm. soutěžitelů, odběratelů či spotřebitelů). Svá stanoviska mají soutěžitelé vyjadřovat k situaci na trhu, jak je jim známa v souvislosti s jejich působením v dané oblasti a na základě poznatků, které vzhledem ke své činnosti v této oblasti mají běžně k dispozici např. jako konkurenti spojujících se soutěžitelů. Úkolem Úřadu naopak je komplexně vyhodnotit veškeré podklady ve všech jejich souvislostech s ohledem na veřejnoprávní zájem na ochraně hospodářské soutěže.
Uvedeným zákonným způsobem je tedy v každém správním řízení vedeném Úřadem zajištěno právo vyjádřit se na základě relevantních informací zveřejněných v Obchodním věstníku, případně v souvislosti s výzvou Úřadu, k situaci na předmětném trhu.
Pokud jde o kvalifikaci právního zájmu s odkazem na shora uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu, Úřad k tomu uvádí, že nelze zaměňovat postavení (a tudíž ani kvalifikaci právního zájmu) žalobce, tedy účastníka, soukromoprávního občanského soudního řízení, a osoby, která je, aniž by byla účastníkem správního řízení, oprávněna na základě veřejnoprávního předpisu vyjádřit své připomínky k připravovanému spojení soutěžitelů. Jak bylo uvedeno výše, právo žadatele vyjádřit se k připravovanému spojení je naopak zajištěno zákonným způsobem, kdy relevantní informace o připravovaném spojení jsou zveřejněny v Obchodním věstníku.
Na základě všech shora uvedených skutečností má Úřad za to, že žadatel neprokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod, který by ho opravňoval k nahlížení do správního spisu vedeného ve správním řízení sp. zn. S117/2009. Jako důvod k nahlížení do spisu Úřad neuznává uplatňování práva na ochranu individuálních zájmů jednotlivých soutěžitelů před následky konkrétního spojení soutěžitelů, neboť jediným chráněným zájmem je ve správních řízeních vedených Úřadem ochrana hospodářské soutěže jako jevu. Zároveň má Úřad za to, že tímto postupem není jakýmkoli způsobem dotčeno právo jednotlivých soutěžitelů vyjádřit se k posuzovanému spojení soutěžitelů realizované jednak výzvou k podání připomínek v Obchodním věstníku, ale i institutem vyžádání informací ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona, jehož Úřad velmi často využívá. Veškeré připomínky třetích osob přitom slouží, obdobně jako informace účastníků řízení, jako podklad pro konečné rozhodnutí Úřadu.
Nad rámec uvedeného dále Úřad konstatuje, že spis správního řízení sp. zn. S 117/2009 obsahuje ve většině případů podklady, které byly účastníkem řízení případně dalšími dotázanými soutěžiteli označeny za předmět obchodního tajemství. Úřad je tak podle ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu povinen šetřit práva a oprávněné zájmy dotčených osob, přičemž tato povinnost se vztahuje rovněž na ochranu obchodního tajemství. Dle uvedeného vyplývá, že správní orgán neumožní dle ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu nahlížení do spisu třetím osobám, neboť by tím bylo porušeno právo účastníka na ochranu obchodního tajemství.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení může žadatel dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
1. místopředseda
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Usnesení obdrží:
JUDr. Vladimír Chýský, advokát
Chýský & Doležel, v.o.s.
Žerotínova 1132/34
130 00 Praha 3