UOHS S117/2004
Rozhodnutí: OF/S117/04-2739/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Körber Schleifring GmbH a podnik na výrobu ostřiček a měřidel strojů "WGB"
Účastníci Körber Schleifring GmbH, se sídlem Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71, Hamburg, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 26. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 117/04-2739/04
V Brně dne 23. července 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 117/04, zahájeném dne 25. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Körber Schleifring GmbH, se sídlem Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71, Hamburk, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 25. května 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě "Smlouvy o koupi a prodeji obchodních podílů", uzavřené dne 18. května 2004 mezi společnostmi Körber Schleifring GmbH, se sídlem Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71, Hamburk, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a Walter AG, se sídlem Derendinger Straße 53, Tübingen, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Körber Schleifring GmbH získat veškeré podíly ve společnostech Walter Maschinenbau GmbH, se sídlem Tübingen, Spolková republika Německo, Walter Grinders Inc., se sídlem Fertigungsstätte in Fredericksburg, Virginia, Spojené státy americké, Walter Japan K.K., se sídlem No. 28-1, Futatsuike, Nihongi-cho Anjo City, Aichi Prefecture, Japonsko, a Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289, Kuřim, IČ: 61060003, a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obchodního registru, z čestných prohlášení o výši obratu spojujících se soutěžitelů, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2004 ze dne 9. června 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Körber Schleifring GmbH , se sídlem Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71, Hamburk, Spolková republika Německo (dále jen "Schleifring") je dceřinou společností společnosti Körber AG, se sídlem Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32, Hamburk, Spolková republika Německo (dále jen "Körber AG"). Společnost Körber AG je holdingem mezinárodní strojírenské skupiny sestávající z (obchodní tajemství) podniků působících v oblasti výroby strojů na výrobu cigaret, papíru a buničiny, ostřiček (brusek) a obalové techniky pro farmaceutický průmysl. Jediným akcionářem společnosti Körber AG je německá společnost (obchodní tajemství) . Společnsot Körber AG nemá v České republice žádné dceřiné společnosti.
Společnost Schleifring působí v segmentu výroby ostřiček a brusek, přičemž se specializuje zejména na povrchové a profilové broušení, vnější cylindrické a necylindrické broušení (ostření), vnitřní cylindrické broušení (ostření), vnější broušení "centerless", ostření nástrojů, kombinované obrábění a broušení zvláště tvrdých výrobků.
Skupina Körber dosáhla v roce 2003 na území České republiky čistého obratu (obchodní tajemství) Kč.
Společnosti Walter Maschinenbau GmbH , se sídlem Tübingen, Spolková republika Německo (dále jen "Walter SRN"), Walter Grinders Inc. , se sídlem Fertigungsstätte in Fredericksburg, Virginia, Spojené státy americké (dále jen "Walter USA"), Walter Japan K.K. , se sídlem No. 28-1, Futatsuike, Nihongi-cho Anjo City, Aichi Prefecture, Japonsko (dále jen "Walter Japan"), a Walter s.r.o. , se sídlem Blanenská 1289, Kuřim, IČ: 61060003 (dále jen "Walter CZ"), jsou v době před uskutečněním spojení kontrolovány společností Walter AG, se sídlem Derendinger Straße 53, Tübingen, Spolková republika Německo (dále jen "Walter"). Společnosti Walter SRN, Walter USA, Walter Japan a Walter CZ tvoří "podnik WGB", který je zaměřen na výrobu strojů sloužících k výrobě, broušení a ostření nástrojů.
Na území České republiky v roce 2003 činil čistý obrat nabývaných společností ve smyslu § 14 zákona (obchodní tajemství) Kč.
2. Právní rozbor
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a prodeji obchodních podílů", uzavřené dne 18. května 2004 mezi společnostmi Schleifring, jako kupujícím, a Walter, jako prodávajícím.
Podle uvedené smlouvy má společnost Schleifring získat podnik na výrobu ostřiček a měřidel strojů "WGB", sestávající z obchodního majetku společnosti Walter, který tato společnost vložila do společnosti Walter SRN, jež byla založena pro účely předmětné transakce, a dále z obchodních podílů ve třech dceřiných společnostech společnosti Walter, kterými jsou společnosti Walter USA, Walter Japan a Walter CZ. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Lošan, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 26.7.2004.