UOHS S117/2002
Rozhodnutí: VO II/S117/02 Instance I.
Věc určovací řízení podle § 7/2 ZOHS
Účastníci KAUČUK, a.s. SARTOMER, USA
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


Č.j.: S 117/02-1553/02-VO II V Brně dne 26.7.2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 22.5.2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků řízení, a to společnosti KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 25053272, správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., zda Smlouva o marketingové spolupráci uzavřená mezi společností SARTOMER COMPANY, INC., se sídlem Oaklands Corporate Center, 502 Thomas Jones Way, Exton, Pensylvánie, 19341, USA, zastoupená na základě plné moci Mgr. Romanem Vojtou, LL.M., advokátem WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., se sídlem Křížovnické nám. 1/193, Praha 1, a společností KAUČUK, a.s. obsahuje dohodu podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb. Účastníci tohoto řízení jsou SARTOMER COMPANY, INC., se sídlem Oaklands Corporate Center, 502 Thomas Jones Way, Exton, Pensylvánie, 19341, USA a KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 25053272. Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
r o z h o d n u t í :
Určuje se, že dohoda o výhradní distribuci obsažená v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy o marketingové spolupráci, uzavřené mezi společnostmi SARTOMER COMPANY, INC., se sídlem Oaklands Corporate Center, 502 Thomas Jones Way, Exton, Pensylvánie, 19341, USA a KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 25053272, a to:
dohoda o výhradní distribuci výrobků KRASOL LBD, KRASOL NN včetně katalyzátoru K3, KRASOL PP, KRASOL GL včetně katalyzátoru K 31, KRASOL PS a KRASOL HLBH-P
nepodléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
dohoda o výhradní distribuci výrobků KRASOL LB, KRASOL LBH a KRASOL LBM
nepodléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, resp. je z tohoto zákazu vyňata za předpokladu splnění podmínky § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, tj., že společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu daného zboží nepřesáhne 5 %.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 22.5.2002 návrh společnosti KAUČUK, a.s., se sídlem O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 25053272 (dále jen "KAUČUK"), na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Předmětem řízení bylo určení, zda Smlouva o marketingové spolupráci (dále jen "Smlouva") uzavřená mezi společností KAUČUK a společností SARTOMER COMPANY, INC., se sídlem Oaklands Corporate Center, 502 Thomas Jones Way, Exton, Pensylvánie, 19341, USA (dále jen "SARTOMER"), zastoupenou na základě plné moci Mgr. Romanem Vojtou, LL.M., advokátem WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., se sídlem Křížovnické nám. 1/193, Praha 1 (v substituční plné moci Mgr. Augustinem Kohoutkem, advokátním koncipientem téže advokátní kanceláře), neobsahuje dohodu podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona. Účastníci tohoto řízení jsou SARTOMER a KAUČUK.
K návrhu na určení dle § 7 odst. 2 zákona byla přiložena Smlouva. V průběhu řízení byly od účastníků řízení vyžádány podklady k vymezení relevantního trhu, jejich postavení na tomto trhu, jakož i informace o dosaženém celkovém čistém celosvětovém obratu společnosti SARTOMER. K posouzení zastupitelnosti jednotlivých výrobků dodávaných na tuzemský trh pod ochrannou známkou KRASOL (dále jen "výrobky KRASOL" či "KRASOL") si Úřad rovněž vyžádal informace od konkrétních odběratelů těchto výrobků.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), bylo zástupcům účastníků řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí dne 12.7.2002. Zástupci účastníků řízení svého práva využili. Na základě vyjádření k podkladům pro rozhodnutí zástupců společnosti KAUČUK, Úřad doplnil dokazování a umožnil zástupcům účastníků řízení seznámit se s doplněnými podklady pro rozhodnutí dne 25.7.2002. Zástupci účastníků řízení svého práva využili.
Charakteristika účastníků řízení
Společnost KAUČUK je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4035, dne 27.5.1996. Předmětem podnikání je zejména výroba plastů a syntetického kaučuku v primární podobě, vývoj a výroba polymerních směsí na bázi polystyrénových plastů, velkoobchod s chemickými výrobky a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. KAUČUK je 100 % dceřinou společností UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, Praha 8, PSČ 182 21, IČ 61672190.
Společnost SARTOMER je společnost řádně založená dle právního řádu státu Delaware, USA a podniká zejména v oblasti tiskařských barviv a nátěrů, gumárenství, lepidel a těsniv, modifikace polymerů, elektroniky a leteckého a kosmického průmyslu. SARTOMER je nepřímo kontrolován společností Total Fina Elf.
Smlouva
V úvodních ustanoveních Smlouvy se uvádí, že společnost SARTOMER obdržela nabídku od společnosti KAUČUK na koupi výrobní jednotky KRASOL. Společnost SARTOMER nepřistoupila k okamžitému nákupu výrobní jednotky KRASOL a požadovala marketingovou spolupráci se společností KAUČUK. V rámci navrhované marketingové spolupráce se společnost SARTOMER stane výhradním distributorem všech produktů vyráběných společností KAUČUK ve výrobní jednotce KRASOL, bude dále rozvíjet distribuční prvek výrobní jednotky KRASOL před jeho koupí od společnosti KAUČUK a bude mít možnost seznámit se s podnikatelským prostředím v České republice. Konstatovaným úmyslem smluvních stran, který vychází ze skutečností a okolností známých každé smluvní straně ke dni účinnosti Smlouvy, je, aby se společnost SARTOMER dle svého vlastního uvážení před uplynutím doby trvání Smlouvy rozhodla koupit výrobní jednotku KRASOL od společnosti KAUČUK, a v případě takového rozhodnutí společnost KAUČUK prodá výrobní jednotku společnosti SARTOMER podle dohody smluvních stran o podmínkách takového prodeje.
Charakter spolupráce dle Smlouvy:
Čl. 2 písm. b) Smlouvy:
S účinkem ke dni účinnosti Smlouvy společnost KAUČUK jmenuje společnost SARTOMER a SARTOMER přijímá jmenování výhradním distributorem společnosti KAUČUK, jejím prodejcem na trhu a dalším prodejcem produktů vyráběných ve výrobní jednotce KRASOL (viz příloha A Smlouvy) na Území (přičemž Územím se rozumí celý svět).
Čl 2 písm. c) Smlouvy:
Za podmínek stanovených Smlouvou se společnost SARTOMER zavazuje, že během doby trvání Smlouvy bude od společnosti KAUČUK kupovat veškeré společností SARTOMER požadované produkty vyráběné ve výrobní jednotce KRASOL; a společnost KAUČUK se zavazuje, že během doby trvání Smlouvy bude prodávat produkty vyráběné ve výrobní jednotce KRASOL výhradně společnosti SARTOMER; avšak s tím, že shora uvedený závazek nebude v žádném případě společnosti SARTOMER nebo jejím přidruženým osobám bránit ve výrobě, distribuci nebo prodeji produktů, které mohou s produkty vyráběnými ve výrobní jednotce KRASOL soutěžit, včetně produktů, které jsou po chemické stránce s produkty vyráběnými ve výrobní jednotce KRASOL identické.
Čl. 3-6 Smlouvy určují, jakým způsobem budou řešeny objednávky a dodávky produktů vyráběných ve výrobní jednotce KRASOL, jejich balení, testování kvality za účelem ověření, že výrobky KRASOL splňují specifikace dle přílohy C Smlouvy, odpovědnost za vady výrobků, závazky související s marketingem, propagací a dalším prodejem výrobků KRASOL apod.
Čl. 7 písm. a) Smlouvy:
KAUČUK uděluje SARTOMER a jejím přidruženým osobám, a to na dobu trvání Smlouvy, celosvětovou výhradní licenci na užívání ochranné známky KRASOL pouze při provozování výrobní jednotky KRASOL. KAUČUK se zavazuje a souhlasí s tím, že pokud k tomu neobdrží písemný souhlas společnosti SARTOMER, nebude v průběhu doby trvání Smlouvy užívat ochrannou známku KRASOL, nebude na ni udělovat práva ani licence žádné třetí osobě.
Čl. 8 Smlouvy:
Smlouva je uzavřena na dobu pěti let ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li ukončena jinak za podmínek stanovených ve Smlouvě. Smlouvu lze prodloužit za podmínek v ní stanovených společností SARTOMER dle jejího vlastního uvážení na pouze další pětileté období.
Ostatní ustanovení Smlouvy upravují další podmínky spolupráce mezi smluvními stranami, např. cenu (KAUČUK bude prodávat produkty vyráběné v rámci výrobní jednotky KRASOL společnosti SARTOMER v souladu s cenovým vzorcem uvedeným v příloze E Smlouvy), předkupní právo na výrobní jednotku KRASOL ve prospěch společnosti SARTOMER, důvěrnost a nakládání s know-how, způsob řešení sporů týkajících se plnění Smlouvy a sporů s tím souvisejících apod.
Smlouva byla uzavřena dne 7. května 2002 a nabývá účinnosti šedesátý den po dni, kdy Úřad doručí společnosti KAUČUK rozhodnutí o určení, že Smlouva neobsahuje dohodu zakázanou ve smyslu § 3 až 6 zákona nebo po dni, kdy Úřad doručí společnosti KAUČUK rozhodnutí o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž pro dohody podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona obsažené ve Smlouvě, případně jiným dnem, na němž se mohou smluvní strany písemně dohodnout. Délka trvání Smlouvy je upravena v čl. 8 Smlouvy (viz výše).
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení dohody je nutno vymezit relevantní trh, na němž se její případné protisoutěžní účinky projeví. Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.
Trh po stránce věcné, tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.
Zboží, které je předmětem plnění dohody o výhradní distribuci obsažené ve Smlouvě a posuzované podle § 7 odst. 2 zákona v tomto správním řízení, jsou výrobky s obchodním označením KRASOL specifikované v příloze A Smlouvy. Jedná se o kapalné polybutadieny, které se dále člení na jednotlivé typy dle chemického složení, a to KRASOL LB (polybutadien s lineárním polymerním řetězcem bez funkčních skupin s molární hmotností v rozmezí od 2000 do 10000 mol/g), KRASOL LBH (polybutadien s koncovými sekundárními koncovými-OH skupinami vyráběný s mol. hmotností v rozmezí od 2000 do 10000 mol/g), KRASOL NN (polyurethanový jednosložkový pojivový systém), KRASOL LBD (nízkomolekulární polybutadien zakončený izokyanátovými skupinami), KRASOL GL (dvousložkový licí systém), KRASOL PS (směs KRASOLu LB a siloxidu), KRASOL PP (pojivo síťující vzdušným kyslíkem), KRASOL LBM (polybutadien s koncovými karboxylovými skupinami) a KRASOL HLBH-P (hydrogenovaná pryskyřice). KRASOL LB se užívá jako přísada do gumárenských směsí, koaktivátor peroxidické vulkanizace směsí EPDM a pojivo pro výrobu antikorozních barev a laků, KRASOL LBH jako základní surovina pro výrobu chemicky modifikovaných typů polybutadienů a jako základní surovina (polyol) v oblasti polyurethanů pro výrobu speciálních systémů používaných jako pojiva, těsnící hmoty, tmely, zalévací hmoty pro elektrotechniku apod., KRASOL NN (součástí systému KRASOL NN je katalyzátor K 3, který se užívá k nastartování chemické reakce) se nejčastěji užívá pro výrobu kompozitních výrobků především z pryžového granulátu za normální nebo zvýšené teploty, KRASOL LBD se uplatňuje při modifikaci polyamidů a jako základní surovina pro výrobu tmelů a zalévacích hmot pro stavebnictví, KRASOL LBM se používá jako činidlo pro povrchovou úpravu anorganických plniv, aditivum při výrobě lepidel na bázi kalafuny a jako materiál pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot, KRASOL GL (součástí systému KRASOL GL je katalyzátor K 31 pro nastartování chemické reakce) lze užít především pro výrobu elastických forem, např. velkoplošných stavebních forem používaných na výrobu architektonických prvků z betonu, sádry, písku apod., KRASOL PS jako speciální přísadu do gumárenských směsí (koaktivátor peroxidické vulkanizace EPM a EPDM kaučuků) a KRASOL PP pro pojení písků při výrobě forem a jaderníků ve slévárenství. KRASOL HLBH-P nebyl dosud využíván, neboť jeho vývoj byl dokončen v laboratorním měřítku společností KAUČUK ve spolupráci s Akademií věd ČR v Praze. KAUČUK dosud nevlastní zařízení potřebné pro jeho výrobu, a proto budou objednávky společnosti SARTOMER potvrzeny pouze, pokud bude společnost KAUČUK úspěšná při zajištění vhodného prostoru s příslušným vybavením pro tento druh činnosti.
Vzhledem k odlišnému způsobu užití jednotlivých typů výrobků KRASOL a jejich odlišné chemické povaze Úřad konstatuje, že jednotlivé typy výrobků KRASOL nejsou vzájemně zastupitelné. Úřad se dále zabýval zastupitelností jednotlivých typů výrobků KRASOL jinými výrobky dodávanými na tuzemský trh. Na základě sdělení společnosti KAUČUK Úřad objasnil, že jednotlivé výrobky značky KRASOL jsou zastupitelné jinými výrobky značně odlišného chemického složení (např. KRASOL LB je zastupitelný některými parafinickými, naftanickými a syntetickými oleji a některými dioktyftaláty). Nebylo tedy možné pro účely vymezení relevantního trhu zobecnit chemickou skupinu, do níž by spadaly veškeré zastupitelné výrobky k jednotlivým typům výrobků KRASOL.
Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné (výrobkové) jako:
Trh kapalných polybutadienů KRASOL se samostatnými subtrhy:
KRASOL LB
KRASOL LBH
KRASOL LBM
KRASOL LBD
KRASOL NN a katalyzátor K 3
KRASOL GL a katalyzátor K 31
KRASOL PS
KRASOL PP
KRASOL HLBH-P.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Po stránce geografické jde o trh celostátní, neboť podmínky pro dodávky výše uvedeného zboží jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Při určení podílů společnosti KAUČUK na jednotlivých subtrzích v rámci relevantního trhu Úřad vycházel z informací společnosti KAUČUK za rok 2001, které byly získány na základě dat od externích výzkumných ústavů, marketingových zpráv a dat o současné spotřebě zastupitelných výrobků. Na základě informací získaných od některých odběratelů jednotlivých typů výrobků KRASOL, kteří uvedli, že jim není známa vhodná substituční náhrada jiným výrobkem dodávaným na tuzemský trh, však Úřad konstatuje, že podíl společnosti KAUČUK na některých subtrzích může být vyšší, než je uváděno.
Podíly společnosti KAUČUK (dle jejího sdělení) na jednotlivých subtrzích relevantního trhu jsou následující:
podíl na subtrhu KRASOL LB-méně jak 1%
podíl na subtrhu KRASOL LBH-méně jak 1%
podíl na subtrhu KRASOL LBM-méně jak 1%
podíl na subtrhu KRASOL NN a katalyzátor K 3-kolem 15%
podíl na subtrhu KRASOL LBD-méně jak 1%
podíl na subtrhu KRASOL GL a katalyzátor K 31-kolem 30%
podíl na subtrhu KRASOL PS-kolem 10%
podíl na subtrhu KRASOL PP-méně jak 1%
podíl na subtrhu KRASOL HLBH-P-0% (KRASOL HLBH-P dosud nebyl dodáván na tuzemský trh).
Společnost SARTOMER je výrobcem výrobků označovaných Poly bd zastupitelných s výrobkem KRASOL LBH, dále výrobku Ricon zastupitelného s výrobkem KRASOL LB a výrobku Ricon MA zastupitelného s výrobkem KRASOL LBM. U těchto výrobků se však účastní hospodářské soutěže na tuzemském trhu pouze dodávkami jednoho z nich-spadajícího do subtrhu KRASOL LBH, a to svým výrobkem Poly bd R-45HTLO. Společnost SARTOMER tedy působí vůči společnosti KAUČUK jako horizontální konkurent na subtrhu KRASOL LBH. Je dále potenciálním horizontálním konkurentem na subtrzích KRASOL LB a KRASOL LBM (i když se dosud se svými výrobky Ricon a Ricon MA neúčastnila hospodářské soutěže na tuzemském trhu). Na subtrhu KRASOL LBH je její podíl na tuzemském trhu kolem 1%.
Posouzení Smlouvy z hlediska zákona a obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží atd.
Na základě § 26 odst. 1 zákona Úřad vydal vyhlášku č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod (dále jen "vyhláška"). Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody, splňující podmínky stanovené v této vyhlášce. Takové dohody požívají výhody obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž.
Základní podmínka pro aplikaci vyhlášky na vertikální dohody uzavřené mezi soutěžiteli je upravena v § 4 vyhlášky. Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody obsahující závazek výhradní dodávky, pokud podíl odběratele na trhu daného zboží nepřevýší 30% (viz § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky).
Současně vyhláška připouští uzavření vertikální dohody mezi soutěžiteli působícími na téže úrovni trhu (horizontálními konkurenty) pouze při splnění podmínek stanovených v § 5 odst. 3 vyhlášky. Dle § 5 odst. 3 vyhlášky musí jít o nereciproční vertikální dohodu a současně musí být splněna některá z následujících podmínek:
celkový roční obrat odběratele nepřevýší 100 mil Kč, nebo kdy ve dvou po sobě následujících účetních obdobích nebyla tato hranice obratu překročena o více než 10%,
dodavatel je výrobcem i prodejcem zboží, zatímco odběratel je pouze prodejcem zboží, které zboží tvořícímu předmět dohody nekonkuruje, nebo
dodavatel poskytuje služby na více úrovních jejich poskytování, zatímco odběratel neposkytuje konkurenční služby na té úrovni, na které tyto služby odebírá.
Úřad nejprve zkoumal, zda se na posuzovanou dohodu o výhradní distribuci vztahuje obecná výjimka dle cit. vyhlášky.
Úřad konstatuje, že generální klauzule pro aplikaci blokové výjimky (§ 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky) na dohodu o výhradní distribuci uvedeného zboží je splněna a rovněž nebyla v posuzované Smlouvě zjištěna přítomnost ustanovení, uvedených v § 5 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky, která by zcela vylučovala možnost aplikovat na dohodu obecnou výjimku ze zákazu dohod (např. ustanovení omezující odběratele v určování prodejních cen zboží, ustanovení omezující okruh osob, jimž může odběratel zboží prodávat, apod.).
Na třech subtrzích vymezených Úřadem v rámci relevantního trhu (tj. subtrhu KRASOL LBH, subtrhu KRASOL LB a subtrhu KRASOL LBM) působí oba účastníci dohody jako výrobci téhož, resp. zastupitelného zboží a jsou tak horizontálními konkurenty na uvedených trzích výrobků, i když SARTOMER se u dvou z nich účastnil dosud soutěže na jiných geografických trzích. Z uvedeného důvodu se Úřad zabýval, zda ve vztahu k dodávkám výrobků KRASOL LBM, KRASOL LBH a KRASOL LB účastníci dohody splňují také podmínky, stanovené v § 5 odst. 3 vyhlášky.
K tomu Úřad konstatuje, že podmínka § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky není splněna, neboť celkový roční obrat společnosti SARTOMER (dle Smlouvy odběratel) výrazně převyšuje 100 miliónů Kč (celkový roční obrat, který je předmětem obchodního tajemství SARTOMER, viz str. spisu 175 a). Rovněž z charakteristiky účastníků dohody a podkladů získaných v průběhu řízení vyplývá, že není splněna ani podmínka uvedená v § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky, neboť KAUČUK (dodavatel) je výrobcem i prodejcem zboží (výrobků KRASOL LBM, KRASOL LBH a KRASOL LB), avšak SARTOMER není pouze prodejcem zboží, které zboží tvořícímu předmět dohody nekonkuruje. SARTOMER vyrábí výrobky zastupitelné s výrobky KRASOL LBM, KRASOL LBH a KRASOL LB a je rovněž prodejcem tohoto konkurenčního zboží. Úřad konstatuje, že není rovněž splněna podmínka uvedená v § 5 odst. 3 písm. c) vyhlášky, neboť dodavatel (KAUČUK) poskytuje služby na více úrovních jejich poskytování (vyrábí a prodává výrobky KRASOL LBM, KRASOL LBH a KRASOL LB), avšak odběratel rovněž poskytuje konkurenční služby na té úrovni, na které tyto služby odebírá (SARTOMER prodává rovněž výrobky zastupitelné s výrobky KRASOL LBM, KRASOL LBH a KRASOL LB).
Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že účastníci řízení mohou pro dohodu o výhradní distribuci obsaženou v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy využít obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž dle vyhlášky jen pro dohodu o výhradní distribuci výrobků KRASOL LBD, KRASOL NN včetně katalyzátoru K3, KRASOL PP, KRASOL GL včetně katalyzátoru K 31, KRASOL PS a KRASOL HLBH-P (a nevztahuje se proto na ni zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona). Důvodem je skutečnost, že ve vztahu k uvedeným výrobkům nejsou účastníci dohody horizontálními konkurenty a podíl odběratele (SARTOMER) splňuje podmínku § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
Ve vztahu k dohodě o výhradní distribuci výrobků KRASOL LB, KRASOL LBH a KRASOL LBM nelze využít obecného vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž, pro nesplnění podmínek stanovených v § 5 odst. 3 vyhlášky.
Dále se Úřad zabýval tím, zda se na posuzovanou dohodu o výhradní distribuci výrobků KRASOL LB, KRASOL LBH a KRASOL LBM vztahuje ust. § 6 zákona, dle kterého se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody zanedbatelného významu (tzv. pravidlo "de minimis"). Dohody mezi soutěžiteli, jejichž dopad na hospodářskou soutěž na relevantním trhu je nepatrný, jsou vyňaty ze zákazu dohod narušujících soutěž, pokud jsou splněny podmínky ust. § 6 zákona. Základním předpokladem u horizontálních dohod je, že společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 5% (zákon pak dále v § 6 odst. 2 uvádí důvody, při jejichž naplnění nelze vynětí ze zákazu dohod aplikovat, i když soutěžitelé splňují podmínku výše podílu na trhu). Dle § 5 odst. 3 zákona se za horizontální dohody považují i smíšené dohody soutěžitelů, kteří působí současně na téže horizontální i na různé vertikální úrovni trhu zboží; v pochybnostech se pak má za to, že se jedná o horizontální dohodu.
Úřad konstatuje, že dohoda o výhradní distribuci výrobků KRASOL LB, KRASOL LBH a KRASOL LBM obsažená v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy nepodléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona, resp. je ze zákazu vyňata, avšak pouze za předpokladu splnění podmínky § 6 odst. 1 písm. a) zákona, tj., že společný podíl účastníků dohody na jednotlivých subtrzích KRASOL LBH, KRASOL LBM a KRASOL LB nepřesáhne 5 %.
Závěrem Úřad konstatuje, že ve Smlouvě neshledal žádné jiné dohody, které by mohly vést k narušení hospodářské soutěže, a proto byla předmětem posuzování pouze dohoda o výhradní distribuci vyjmenovaného zboží obsažená v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy (ohledně zboží specifikovaného v příloze A Smlouvy).
Praxe v EU
Vertikální dohody, ke kterým patří i ujednání obsažená ve Smlouvě, jsou v současné době v rámci soutěžního práva ES upraveny blokovou výjimkou-Nařízením Evropské komise č. 2790/1999 ze dne 22.12.1999 o aplikaci čl. 81 (3) Smlouvy o ES na určité druhy vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (OJ L 336 ze dne 29.12.1999), které nabylo účinnosti dne 1. července 2000. V případě, že je vertikální dohoda uzavřena mezi soutěžiteli působícími na téže úrovni trhu, je základní podmínkou, aby dohoda mohla požívat výhody blokové výjimky, že konkurující si soutěžitelé uzavřou mezi sebou nereciproční vertikální dohodu a současně je splněna některá z podmínek uvedená v čl. 2 bod 4. písm. a) až c) cit. Nařízení Komise. Pokud v konkrétním případě nejsou splněny podmínky pro aplikaci cit. Nařízení Komise, je nezbytné požádat Komisi o povolení individuální výjimky.
Závěr
Úřad konstatuje, že posuzovaná dohoda o výhradní distribuci výrobků KRASOL LBD, KRASOL NN včetně katalyzátoru K3, KRASOL PP, KRASOL GL včetně katalyzátoru K 31, KRASOL PS a KRASOL HLBH-P obsažená v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy spadá pod obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž upravenou ve vyhlášce a nevztahuje se proto na ni zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona.
Dále Úřad konstatuje, že posuzovaná dohoda o výhradní distribuci výrobků KRASOL LB, KRASOL LBH a KRASOL LBM obsažená v čl. 2 písm. b) a čl. 2 písm. c) Smlouvy nespadá pod obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž upravenou ve vyhlášce, avšak za předpokladu splnění podmínky dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona (pravidlo "de minimis"), tj., že společný podíl účastníků dohody na jednotlivých subtrzích nepřesahuje 5 %, je vyňata ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Mgr. Roman Vojta, LL.M.
advokát
Křížovnické nám. 1/193
110 00 Praha 1
KAUČUK, a.s.
O. Wichterleho 810
278 52 Kralupy nad Vltavou