UOHS S117/2001
Rozhodnutí: OF/S117/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci MVV EPS s.r.o., se sídlem Nuselská 39, Praha 4 Teplárny Brno Holdings Limited, se sídlem Wherstead Park, Wherstead, Ipswich IP9 2AQ, Anglie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 14. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 117/01-OF V Brně dne 9.listopadu 2001
Úřad pro ochranu pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 117/01, zahájeném dne 11. října podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MVV EPS s.r.o., se sídlem Nuselská 39, Praha 4, IČO: 49685490, zastoupená Ing. Ivo Slavotínkem, jednatelem a ředitelem společnosti MVV EPS s.r.o., ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází na základě tzv. Smlouvy o koupi akcií společnosti Teplárny Brno a.s., uzavřené dne 4. října mezi společností MVV EPS s.r.o., se sídlem Nuselská 39, Praha 4, jako kupujícím, společností Teplárny Brno Holdings Limited, se sídlem Wherstead Park, Wherstead, Ipswich IP9 2AQ, Anglie, jako prodávajícím a společností TXU EUROPE POWER LIMITED, se sídlem Wherstead Park, Wherstead, Ipswich IP9 2AQ, Anglie, jako ručitelem, podle níž kupující získává 83,93 % akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 25, Brno-Lesná, se podle § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 11.října 2001 na návrh společnosti MVV EPS s.r.o., se sídlem Nuselská 39, Praha 4, ve správním řízení zastoupené Ing. Ivo Slavotínkem, jednatelem a ředitelem společnosti MVV EPS s.r.o., správní řízení S117/01, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě tzv. Smlouvy o koupi akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., uzavřené dne 4. října mezi společností MVV EPS s.r.o., se sídlem Nuselská 39, Praha 4, jako kupujícím, společností Teplárny Brno Holdings Limited, se sídlem Wherstead Park, Wherstead, Ipswich IP9 2AQ, Anglie, jako prodávajícím a společností TXU EUROPE POWER LIMITED, se sídlem Wherstead Park, Wherstead, Ipswich IP9 2AQ, Anglie, jako ručitelem, podle níž kupující získává 83,93 % akcií společnosti Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 25, Brno-Lesná, a tím získá přímou kontrolu nad společností Teplárny Brno, a.s., ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je společnost MVV EPS s.r.o. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrh na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
výpisů z obchodních rejstříků,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
informací o spojovaných společnostech
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/01 ze dne 24. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
MVV EPS s.r.o. , se sídlem Nuselská 39, Praha 4, je 99,9 % dceřinnou společností společnosti MVV Energie AG. MVV EPS s.r.o. podniká ve dvou oblastech. První oblastí je poradenství v oblasti energetiky. Společnost nemá přímé aktivity v odvětví výroby a distribuce tepelné a elektrické energie. Tato činnost je zajišťována dceřinnými společnostmi, které jsou v jejím portfoliu. Společnost má podíly v následujících podnicích:
100 % Dubská energetická společnost a.s.
100 % Opatherm a.s.
100 % UNITHERM Česká Lípa s.r.o.
82,2 % Zásobování teplem Vsetín a.s.
66,6 % Termo Děčín a.s.
66,6 % Městské inženýrské sítě Studénka a.s.
66 % Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.
51 % CZT s.r.o.
35 % Českolipská teplárenská a.s. (prostřednictvím společnosti UNITHERM Česká Lípa s.r.o.)
Tyto společnosti (s výjimkou UNITHERM Česká Lípa s.r.o.) působí na trhu výroby a dodávek elektrické energie a tepla místně omezenému okruhu spotřebitelů. Dále poskytují služby v rámci poradenství a realizace projektů v oblasti snižování nákladů v průmyslu a v komunálním sektoru, včetně projektů na snižování spotřeby energie.
Skupina společností MVV Energie AG se specializuje na sektor energetiky. Jádro skupiny MVV Energie AG tvoří společnosti, jež působí jako tzv. městské energetické společnosti v okolí německého města Mannheim. Působí především jako výrobci a distributoři tepelné a elektrické energie, vody a plynu a obhospodařují oblast komunálního odpadu. Na území ČR podniká skupina MVV Energie AG pouze prostřednictvím skupiny MVV EPS.
Společnost Teplárny Brno, a.s. , se sídlem Okružní 25, Brno-Lesná je kontrolována společností Teplárny Brno Holdings Limited. Předmětem její činnosti je výroba a distribuce tepla a elektrické energie. Společnost má majetkové podíly ve firmách TEPELNÉ ROZVODY, spol. s r.o. (29,3 %), jejímž předmětem podnikání je provádění inženýrských, bytových a občanských staveb a Středisko likvidace odpadů Oslavany, a.s. (45,5 %), působící v oblasti nakládání s odpady a nákup a prodej zboží.
Teplárny Brno Holdings Limited je společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu. Její jedinou podnikatelskou činností je činnost spojená s akvizicí a vlastnictvím akcií Tepláren Brno a.s.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo potřeba, aby Úřad vymezil ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky s poptávkou, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu užití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trhu.
Vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při vymezování relevantního trhu po stránce věcné vycházel Úřad z vlastních poznatků a dále z informací a dokladů získaných během řízení. Z předložených materiálů vyplývá, že hlavní činností společností skupiny MVV EPS, stejně jako společnosti Teplárny Brno, a.s., je výroba a distribuce tepelné energie. Další činností části skupiny MVV EPS (Termo Děčín a.s. a Zásobování teplem Vsetín a.s.), stejně jako společnost Teplárny Brno, a.s., je výroba a distribuce elektrické energie. Na základě těchto zjištění Úřad vymezil po stránce věcné dva relevantní trhy, a to 1. trh centralizovaného zásobování teplem a 2. trh dodávek elektrické energie . Trh č. 1 Úřad takto vymezil z důvodu silných bariér přechodu z centralizovaného zásobování teplem (ve stávající zástavbě a především ve městech) na jiné druhy topení (elektřina, plyn, pevná a kapalná paliva). Centralizované zásobování teplem může být co do způsobu použití do jisté míry nahraditelné jinými nosiči energie, zejména elektřinou nebo fosilními palivy. Náhrada však vyžaduje překonání investiční a časové bariéry, kterou představuje pořízení nebo výměna spalovací technologie, často včetně potrubních rozvodů. V případě elektřiny je přechodem vyvoláno ještě znásobení provozních nákladů. Časová bariéra je dána posloupností přinejmenším těchto kroků: projektování-územní a stavební řízení-výběr dodavatelů-stavba a montáž-kolaudace-zkušební provoz. Existence investiční a časové bariéry je příčinnou, proč správní orgán nepovažuje v tomto případě elektřinu a fosilní paliva za rozumně použitelné substituty centralizovaného zásobování teplem.
Vymezení relevantního z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zcela zřetelně odlišných.
Relevantním trhem po stránce geografické je v případě věcného trhu centralizovaného zásobování teplem určen trh města Brna , kde působí společnost Teplárny Brno, a.s.. Toto vymezení trhu bylo provedeno s ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o podnikání v typickém síťovém odvětví, které je plně vázáno na distribuční síť. Pro úplnost je třeba dodat, že skupina MVV EPS podniká na lokálních trzích měst Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Opava, Studénka, Vsetín a Uherské Hradiště. Tyto trhy však nejsou daným spojením soutěžitelů nijak dotčeny.
Relevantním trhem po stránce geografické je v případě věcného trhu dodávek elektrické energie určen trh ČR .
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. ojediněle.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu po stránce časové, jedná se v obou případech o trhy dlouhodobého až trvalého charakteru. Z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová omezení.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Na vymezeném relevantním trhu města Brna s centralizovaným zásobováním teplem působí ze spojovaných soutěžitelů pouze společnost Teplárny Brno, a.s., a zaujímá na něm dominantní postavení s . % podílem na trhu dle hodnoty. Jelikož společnost MVV EPS s.r.o. na tomto trhu nepůsobí, a to ani prostřednictvím společností jí ovládaných, na trhu po spojení nedojde k posílení dominantního postavení soutěžitele.
Na vymezeném relevantním trhu ČR s dodávkami elektrické energie působí ze spojovaných soutěžitelů společnost Teplárny Brno, a.s. a MVV EPS s.r.o. prostřednictvím společností Termo Děčín a.s. a Zásobování teplem Vsetín a.s.. Jejich společný podíl na trhu dle objemu po spojení bude menší než .. %.
Posouzení dopadů spojení
Při rozhodování o návrhu na povolení spojení soutěžitelů Úřad posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, zabýval se strukturou spojením dotčeného trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčený trh, možnosti volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, volby nabídky a podmínky na relevantním trhu, potřebami a zájmy soutěžitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
Relevantní trh s teplem a relevantní trh s elektrickou energií jsou v oblasti faktorů ovlivňujících případný vstup velmi blízké. Oba spadají do odvětví energetiky. Energetika je v zásadě investičně jedno z nejnáročnějších odvětví. Významným faktorem vstupu nového soutěžitele je tedy dostatek finančních zdrojů. Další nutnou podmínkou vstupu na energetický trh je obdržení licence provozovatele energetických zařízení na výrobu a distribuci tepla a elektrické energie.
Význam výzkumu a vývoje v energetice je značný, avšak vzhledem ke skutečnosti, že základní fyzikální procesy fungující v energetice jsou dostatečně známy, není energetika odvětvím zásadně závislým na dynamice výzkumu a vývoje jako jiná technologická odvětví. Důležitým faktorem je i dlouhodobá životnost technologií (obvykle 10-20 let), jež způsobuje i velmi pozvolnou implementaci nových poznatků do praxe. Spíše lze říci, že hlavním faktorem výzkumu a vývoje a následné modernizace v energetice je dlouhodobý vývoj cen primárních energetických zdrojů.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností Teplárny Brno, a.s. ze strany společnosti MVV EPS s.r.o., ke kterému dojde na základě smlouvy, uzavřené mezi společnostmi MVV EPS s.r.o. a Teplárny Brno Holdings Limited. V důsledku této smlouvy získá společnost MVV EPS s.r.o. 83,93 % akcií společnosti Teplárny Brno, a.s. a tím i přímou kontrolu nad tímto soutěžitelem. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. b) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Tuto podmínku posuzované spojení soutěžitelů splňuje, podléhá tedy povolení Úřadu.
Úřad v dalším postupu zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na vymezeném relevantním trhu centralizovaného zásobování teplem spojením nedojde k posílení dominantního postavení na trhu, které již společnost Teplárny Brno, a.s. vlastnila, a které je zároveň vlivem charakteru oboru v odvětví obvyklé. Na vymezeném relevantním trhu dodávek elektrické energie spojením nedojde k vytvoření dominantního postavení na trhu.
Pro naplnění podmínek, uvedených v odstavci § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.11.2001