UOHS S116/2007
Rozhodnutí: SOHSI/S116/07 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EDP, Inc. a The Goodyear Tire & Rubbert Company
Účastníci EDP, Inc., Spojené státy americké The Goodyear Tire & Rubbert Company, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 30. 5. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 116/2007/KS-10175/2007/610 V Brně dne 28. května 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/2007, zahájeném dne 26. dubna 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost EPD, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, New Castle Country, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. dubna 2007 Mgr. Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji, uzavřené dne 23. března 2007 mezi společností The Goodyear Tire & Rubber Company, se sídlem 1144 E. Market Street, Akron, Ohio, Spojené státy americké, a EPD, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, New Castle Country, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, v jejímž důsledku společnost EPD, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, New Castle Country, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, má nabýt aktiva, provozy a majetkové účasti ve společnostech, které souhrnně tvoří Divizi Goodyear´s Engineered Products společnosti The Goodyear Tire & Rubber Company, se sídlem 1144 E. Market Street, Akron, Ohio, Spojené státy americké, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiných obdobných registrů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 20/2007 ze dne 16. května 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Dne 23. března 2007 uzavřely společnosti The Goodyear Tire & Rubber Company, se sídlem 1144 E. Market Street, Akron, Ohio, Spojené státy americké (dále "TGTRC"), a EPD, Inc., se sídlem 1209 Orange Street, New Castle Country, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "EPD"), Smlouvu o koupi a prodeji, v jejímž důsledku společnost EPD má nabýt samostatné právnické osoby, provozovny a obchodní jmění, které v souhrnu tvoří samostatnou Divizi Goodyear´s Engineered Products (dále jen "DIVIZE") náležící společnosti TGTRC.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 podst. 2 zákona, neboť společnost EDP má nabýt podnik, resp. část podniku jiného soutěžitele, a současně v souladu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost EDP hodlá získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, resp. podniky nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost EDP je společností založenou a existující podle práva státu Delaware, Spojené státy americké, společnost byla zřízena speciálně a výlučně za účelem uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů. Společnost EDP tudíž v současnosti nevykonává žádnou podnikatelskou činnost, rovněž tak v době před uskutečněním navrhované transakce nevykonává kontrolu nad žádným podnikatelským subjektem.
Společnost EDP je součástí celosvětově působící podnikatelské skupiny Carlyle, která se zabývá organizací, řízením a realizací investic do podniků působících v různých průmyslových odvětvích průmyslu a služeb. Své investice skupina Carlyle soustředí zejména na sektory: letectví a obrana, automobilový průmysl a doprava, spotřebitelé a maloobchod, energetika, zdravotnictví, průmyslová infrastruktura, nemovitosti, technologie a služby, telekomunikace a média.
V České republice skupina Carlyle působí prostřednictvím následujících společností:
AML-automobilové mycí linky, spol. s r.o., se sídlem Vyšehradská 1348/4, Praha 2, IČ: 430 00 495, která působí v oblasti provozování mycích linek,
Edscha Bohemia s.r.o., se sídlem Masarykova 701, Kamenice na Lipou, Pelhřimov, IČ: 608 27 742, jež je činná v oblasti výroby dílů pro automobilový průmysl, a to závěsných systémů, víceúčelových střešních systémů, posuvných střešních systémů a kontrolních systémů,
Edscha Tools a.s., se sídlem Dolní Skrýchov 59, Jindřichův Hradec, IČ: 260 59 819, která vyrábí lisovací nástroje, vstřikovací formy a formy na tlakové lití,
Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 271 16 051, jež podniká v oblasti výroby a distribuce polovodičů pro automobilových průmysl, spotřební elektroniku a telekomunikace, a
P & I Personalistika & Informatika, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Na Šafránce 1812/43, Praha 10, IČ: 257 06 730, podnikající v oblasti personalistiky pro malé a střední podniky.
Nabývaná DIVIZE před uskutečněním posuzované transakce náleží do celosvětově působící podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost TGTRC. DIVIZE je celosvětově činná v oblasti výroby a prodeje hadic, dopravníkových pásů, zařízení pro přenos pohonné síly, tvarovaných výrobků pro automobilový průmysl a vzduchových tlumičů. V České republice a na území Evropské unie pak DIVIZE působí pouze v oblastech výroby a prodeje hadic, zařízení pro přenos pohonné síly a vzduchových tlumičů.
Do DIVIZE náleží pouze jediná společnost se sídlem na území České republiky, a to společnost Goodyear Engineered Products Ostrava s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, Ostrava, Slezská Ostrava, IČ: 277 63 854. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 a 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik či soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Převáděná DIVIZE je na území České republiky, stejně tak i Evropské unie činná v oblastech prodeje hadic, zařízení pro přenos pohonné síly a vzduchových tlumičů, celosvětově pak působí i v oblasti výroby a prodeje dopravníkových pásů a tvarovaných výrobků pro automobilový průmysl.
Oproti tomu společnost EPD, resp. skupina Carlyle, je v České republice činná zejména v oblasti výroby a prodeje dílů pro automobilový průmysl, a to závěsných systémů, víceúčelových střešních systémů, posuvných střešních systémů a kontrolních systémů, výroby a distribuce polovodičů pro automobilových průmysl, spotřební elektroniku a telekomunikace, v oblasti personalistiky pro malé a střední podniky a v oblasti provozování mycích linek. Celosvětově pak je skupina Carlyle činná ve velkém množství podnikatelských odvětvích, které se však nepřekrývají a ani nejsou vertikálně propojeny s činnostmi nabývané DIVIZE.
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětné spojení soutěžitelů se na území České republiky dotýká oblastí prodeje hadic, zařízení pro přenos pohonné síly a vzduchových tlumičů.
V oblasti hadic DIVIZE vyrábí a prodává zejména průmyslové hadice gumové a termoplastické hadice užívané pro rozvod kapalin, paliva a kalů, vodní hadice a související materiál a doplňky. Tyto produkty se užívají v dopravních zařízeních, v domech a na zahradách pro rozvod kapalin klimatizace, paliva, převodovek, brzdových a nízkotlakých chladících a ohřívacích rozvodných systémů.
V oblasti zařízení pro přenos pohonné síly nabývaná DIVIZE vyrábí a prodává zařízení zahrnující moderní synchronní řemeny, páskové řemeny, V-řemeny a speciální řemeny pro přenos pohonné síly v průmyslových zařízeních, dále pak řemeny pro hlavní a vedlejší pohony a pohonné jednotky, rozvodné řemeny do motorů osobních a nákladních automobilů, těžké techniky a rekreačních a zahradních dopravních prostředků.
V oblasti vzduchových tlumičů, což jsou nosné prvky, které využívají zadržený vzduch, aby absorbovaly horizontální nárazy vertikálních pohybů způsobených nerovnostmi povrchů komunikací a které se užívají zejména v motorových a jiných vozidlech, DIVIZE působí v oblasti výroby a prodeje vzduchových tlumičů užívaných v osobních automobilech, těžkých nákladních vozidlech, přívěsech, dodávkách, autobusech a železničních závěsech.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, nepovažuje Úřad v rámci posouzení navrhovaného spojení soutěžitelů za nutné vymezovat relevantní trhy s konečnou platností, a bude se zabývat pouze tržní situací v oblastech, kde působí výlučně nabývaná DIVIZE, tj. v oblastech prodeje hadic, zařízení pro přenos pohonné síly a vzduchových tlumičů, a to na území České republiky a Evropské unie.
V oblasti výroby a prodeje hadic na území České republiky dosahuje DIVIZE cca (...obchodní tajemství...) % tržního podílu. Mezi nejvýznamnější konkurenty náleží společnosti ContiTech, Avon Automotive, Hutchinson, Semprix, Gates a Manuli Hydraulics. Podíl DIVIZE v této oblasti na území Evropské unie pak nedosahuje (...obchodní tajemství...) %, mezi nejvýznamnější konkurenty pak náleží společnosti Bridgestone/Firestone, Continental/Phoenix, Eaton, Fenner Dunlop, Gates a Parker Hannifin.
V oblasti prodeje zařízení pro přenos pohonné síly v České republice tržní podíl nabývané DIVIZE je nižší než (...obchodní tajemství...) , mezi nejvýznamnější subjekty na trhu patří společnosti ContiTech, Gates, Hutchinson a Beko. Na území Evropské unie pak Divize dosahuje v oblasti zařízení pro přenos pohonné síly podílu nižšího než (...obchodní tajemství...) %, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty jsou opět společnosti Bridgestone/Firestone, Continental/Phoenix, Eaton, Fenner Dunlop, Gates a Parker Hannifin.
V oblasti prodeje vzduchových tlumičů na území České republiky nabývaná DIVIZE dosahuje cca (...obchodní tajemství...) % tržního podílu, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty jsou společnosti ContiTech, Firestone, Blacktech a CF Gomma. Podíl DIVIZE na území Evropské unie v této oblasti pak činí cca (...obchodní tajemství...) %, přičemž nejvýznamnějšími konkurenty jsou rovněž společnosti Bridgestone/Firestone, Continental/Phoenix, Eaton, Fenner Dunlop, Gates a Parker Hannifin.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, dále pak na převážně nízké tržní podíly DIVIZE na trzích, kde je aktivní, a s ohledem na existenci významné konkurence z řad celosvětově působících společností, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal., advokát
AK Wilson & Partners v.o.s.
Jungmannova 34
110 00 Praha 1