UOHS S116/2004
Rozhodnutí: OF/S116/04-2552/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Draka Holding N.V. a Alcatel
Účastníci Alcatel, se sídlem 54, Rue la Boétie, Paris, Francie Draka Holding N.V., se sídlem P.O.Box 10483, Amsterdam, Nizozemské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 9. 7. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 116/04-2552/04 V Brně dne 21. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/04, zahájeném dne 21. května 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Draka Holding N.V., se sídlem P.O. Box 10483, Amsterdam, Nizozemské království, a Alcatel, se sídlem 54, Rue la Boétie, Paris, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupené panem Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 11. května 2004, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Předběžné dohody ze dne 9. února 2004 uzavřené společnostmi Draka Holding N.V., se sídlem P.O. Box 10483, Amsterdam, Nizozemské království, na straně jedné, a Alcatel, se sídlem 54, Rue la Boétie, Paris, Francouzská republika, na straně druhé, v jejímž důsledku mají strany dohody založit společně kontrolovaný podnik na výrobu telekomunikačních a datových kabelů, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu s Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 22/2004 ze dne 2. června 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Draka Holding N.V. , se sídlem P.O. Box 10483, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Draka"), je holdingovou společností zastřešující provozní společnosti působící zejména v Evropě, Americe a Asii, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem optických vláken, kabelů a kabelových systémů. Hlavními odběrateli jsou provozovatelé telekomunikačních sítí, velkoobchodníci s elektrickým proudem a kabely, společnosti zajišťující elektrické instalace a subdodavatelé základního vybavení v jednotlivých průmyslových odvětvích. Provozní společnosti skupiny Draka jsou organizovány do dvou "produktových" divizí, a sice a) Telekomunikační kabely a systémy a b) Nízkonapěťové a speciální kabely, přičemž navrhovaná transakce se dotýká pouze první divize.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Draka celosvětového obratu ve smyslu § 14 zákona cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat společnosti Draka přibližně [ obchodní tajemství ] Kč.
Společnost Alcatel , se sídlem 54, Rue la Boétie, Paris, Francouzská republika (dále jen "Alcatel"), je francouzskou společností poskytující integrovaná a komunikační řešení, která vývojem, konstrukcí a prodejem komunikačních sítí a jejich součástí, softwarových aplikací a služeb, které sdružuje v rámci komunikačních řešení a s jejichž pomocí telekomunikační společnosti, poskytovatelé telekomunikačních služeb a podniky doručují určitý telekomunikační obsah všem typům uživatelů. Jejími odběrateli jsou provozovatelé pevných i mobilních telekomunikačních sítí, poskytovatelé kabelových sítí, dopravci a energetické společnosti, další podniky provozující sítě a dále zákazníci z veřejného sektoru. Činnosti společnosti Alcatel jsou rozděleny do tří skupin, a sice a) Pevné sítě, b) Mobilní sítě a c) Privátní komunikace (tj. podnikové sítě).
Výše celosvětového obratu společnosti Alcatel za poslední účetní období činí cca [ obchodní tajemství ] Kč, v České republice činil obrat Alcatel cca [ obchodní tajemství ] Kč. Právní rozbor
K posuzované transakci dochází na základě Předběžné dohody uzavřené dne 9. února 2004 mezi společnostmi Draka, na straně jedné, a Alcatel, na straně druhé. V důsledku realizace předmětné transakce hodlají strany dohody založit společně kontrolovaný podnik na výrobu telekomunikačních a datových kabelů.
V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 340/2001 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"), stanovenými v Čl. III odst. 1, který nabyl účinnosti 2. června 2004, se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely dokončí podle dosavadních předpisů. Přesto, že od 2. června 2004 platí nová právní úprava pro posuzování založen společného podniku, je Úřad povinen posoudit navrhovanou transakci v souladu s původním zněním zákona, tj. platným a účinným před novelou. Výše popsaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona č. 143/2001 Sb. platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Jak již bylo uvedeno, dne 2. června 2004 však nabyla účinnosti novela, která mimo jiné přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený, v případě spojení podle § 12 odst. 4 zákona, za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejícím společně kontrolovaný podnik, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení obratových kriterií v případech spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je přitom zásadní skutečnost, že podle Čl. III odst. 2 novely, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení podle novely nepodléhá povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 9. července 2004
Rozhodnutí obdrží:
Jan Halama, advokát
AK Allen & Overy
V Celnici 4
110 00 Praha 1