UOHS S116/2003
Rozhodnutí: OF/S116/03-2884/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-I&C Energo s.r.o. a AHV, s.r.o.
Účastníci I&C Energo s.r.o., Pražská 684/49, 674/01 Třebíč AHV, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 8. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 116/03-2884/03 V Brně dne 4. srpna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/03, zahájeném dne 23. června 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti I & C Energo s.r.o., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, IČ: 49433431, zastoupeného JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 16/22, Třebíč, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů I & C Energo s.r.o., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, IČ: 49433431, a AHV, s.r.o., se sídlem Gen. Sochora 4, Třebíč, IČ: 49973762, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smluv o převodu obchodního podílu, uzavřených dne 16. června 2003 mezi společností I & C Energo s.r.o., vždy jako nabyvatelem, a fyzickými osobami Ing. Rostislavem Kratochvílem, bytem Potácelova 40, Brno, Štěpánem Vodvářkou, bytem Zahraničního odboje 927, Třebíč, a Ing. Josefem Aulíkem, bytem Gen. Sochora 4, Třebíč, jako jednotlivými převodci, v jejichž důsledku nabyvatel získá 75% obchodní podíl na společnosti AHV, s.r.o., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, smluv zakládajících spojení a dalších všeobecně známých informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/03 ze dne 9. července 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci dochází na základě tří samostatných smluv, které uzavřela vždy společnost I & C Energo s.r.o., se sídlem Pražská 684/49, Třebíč, IČ: 49433431 (dále jen "ENERGO"), jako nabyvatel, a jako jednotliví převodci pan Ing. Rostislav Kratochvíl, bytem Potácelova 40, Brno, panem Štěpán Vodvářka, bytem Zahraničního odboje 927, Třebíč, a pan Ing. Josef Aulík, bytem Gen. Sochora 4, Třebíč. Podle těchto smluv o převodu obchodního podílu, uzavřených dne 16. června 2003, má společnost ENERGO nabýt 75% obchodní podíl ve společnosti AHV, s.r.o., se sídlem Gen. Sochora 4, Třebíč, IČ: 49973762 (dále jen "AHV"), a tím i získat přímou kontrolu nad touto společností.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
ENERGO je společností s ručením omezeným, která se převážně zabývá montážemi, opravami, údržbou a revizemi elektrických zařízení a výrobou rozvaděčů nízkého napětí, inženýrsko investorskou činností a projektováním elektrických zařízení.
Společnost ENERGO je stoprocentní dceřinou společností společnosti ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 (dále jen "ČEZ"), která je sama nebo prostřednictvím svých dalších dceřiných společností činná převážně v teplárenství a elektroenergetice, kde působí konkrétně na trzích výroby, distribuce a dodávek elektrické energie pro chráněné a oprávněné zákazníky. Kromě společnosti ENERGO působí společnost ČEZ i prostřednictvím některých dalších společností, které přímo či nepřímo kontroluje (např. Energetické opravny a.s., ČEZ Energoservis spol. s r.o. a Sigma-Energo s.r.o.), v oblasti projektování elektrických zařízení a v oblasti montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení.
AHV je společnost, jejímž předmětem podnikání je obchodní činnost, nicméně v posledním účetním období nevykázala žádný obrat. V současné době je kontrolována čtyřmi fyzickými osobami, z nichž každá má 25% obchodní podíl.
Společnost AHV přímo kontroluje společnost ESE, s.r.o., se sídlem U Kuchyňky 2, Třebíč, IČ: 60701935, jež podniká v oblasti montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení a dále v oblasti projektování elektrických zařízení. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením soutěžitelů vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů se Úřad v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že navrhované spojení soutěžitelů má horizontální charakter, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývají v oblastech projektování elektrických zařízení a montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení.
V návaznosti na uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z věcného hlediska následující relevantní trhy:
trh projektování elektrických zařízení a
trh montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení.
Z hlediska geografického Úřad považuje za relevantní trh území celé České republiky.
Na relevantním trhu projektování elektrických zařízení v České republice působí přímo či nepřímo oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti ENERGO, resp. celé skupiny ČEZ, činí cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco společnost AHV dosahovala cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Společný tržní podíl spojujících se subjektů po uskutečnění posuzovaného spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení v České republice působí přímo či nepřímo rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti ENERGO, resp. celé skupiny ČEZ, činí cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco společnost AHV dosahovala cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Společný tržní podíl spojujících se subjektů po uskutečnění posuzovaného spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Na výše vymezených relevantních trzích působí velké množství soutěžitelů (více jak 500 subjektů), z nichž nejvýznamnějším je společnost Siemens s.r.o., která dosahuje tržních podílů ve výši cca [ obchodní tajemství ] %. Zejména vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů a s ohledem na velký počet subjektů, které nabízejí předmětné služby, a na velký počet odběratelů, kteří dané služby poptávají, je možné konstatovat, že na Úřadem vymezených relevantních trzích zůstane zachována možnost spojujícím se soutěžitelům účinně konkurovat.
Navrhované spojení soutěžitelů má rovněž vertikální charakter, neboť společnost ČEZ je jedním z odběratelů služeb projektování, montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení. Z hlediska vertikální vazby však nebude mít předmětné spojení negativní dopady na hospodářskou soutěž, a to zejména s ohledem na nízký tržní podíl nabývané společnosti na daných relevantních trzích
Na základě uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správní řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel


v zastoupení

Mgr. Roman Pliska

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Robert Mrázik
advokát
AK Mrázik a spol.
Karlovo náměstí 16/22
674 01 Třebíč