UOHS S116/2001
Rozhodnutí: OF/S116/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci Amdocs Limited, se sídlem Tower Hill House, Le Borgade, St. Peter Port, Guernsey Nortel Networks Corporation, se sídlem 8200 Dixie Road, Brampton, Ontario, Kanada
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 21. 11. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 152 KB


ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: Č.j. S 116/01-2199/01 V Brně dne 20. listopadu 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/01, zahájeném dne 9. října 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Amdocs Limited, se sídlem Tower Hill House, Le Borgade, St. Peter Port, Guernsey, zastoupená Mgr. Emilem Holubem, advokátem se sídlem Křížovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, k němuž dochází na základě Akviziční smlouvy ze dne 2. října 2001, kterou uzavřely společnosti Amdocs Limited, se sídlem Tower Hill House, Le Borgade, St. Peter Port, Guernsey, jako kupující a Nortel Networks Corporation, se sídlem 8200 Dixie Road, Brampton, Ontario, Kanada, jako prodávající, a v jejímž důsledku kupující získá Aktiva a závazky prodávajícího a jeho dceřiných společností, představující divizi Clarify, část podniku prodávajícího, je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Toto spojení soutěžitelů se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 9. října 2001 na návrh společnosti Amdocs Limited, se sídlem Tower Hill House, Le Borgade, St. Peter Port, Guernsey (dále jen "Amdocs"), zastoupené Mgr. Emilem Holubem, advokátem se sídlem Křížovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 10. října 2001, správní řízení S 116/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází, podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže, nabytím podstatné části podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena všem soutěžitelům, kteří mají nabýt část podniku jiného soutěžitele, což je v tomto případě společnost Amdocs. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona tím, že na základě Akviziční smlouvy ze dne 2. října 2001 (dále jen "smlouva"), kterou uzavřela společnost Amdocs, jako kupující a společnost a Nortel Networks Corporation, se sídlem 8200 Dixie Road, Brampton, Ontario, Kanada (dále jen "Nortel"), jako prodávající, získá kupující od prodávajícího a jeho dceřiných společností ve smlouvě uvedená Aktiva a závazky, která se vztahují k Podnikání. Převáděná Aktiva tvoří movitý a nemovitý, hmotný a nehmotný majetek, good will a práva jakéhokoli druhu a povahy, která jsou jak vlastněna, v nájmu, předmětem licence nebo jiného oprávnění k užívání ze strany prodávajícího nebo jeho dceřiné společnosti, tak užívána, držena za účelem užívání nebo zamýšlena k užívání, v souvislosti s provozováním Podnikání. Podnikáním se podle smlouvy rozumí jakákoli činnost prodávajícího nebo jeho dceřiných společností vztahující se k navrhování, vývoji, marketingu, prodeji a podpoře nebo dalšímu komerčnímu využití smlouvou konkretizovaných výrobků, které lze charakterizovat jako software pro Řízení vztahů (Customer Relations Management) . Uvedená Aktiva a závazky představují divizi prodávajícího s názvem Clarify. Podle smlouvy společnost Amdocs učiní kroky k tomu aby převedená aktiva nabyly její dceřiné společnosti. V důsledku uvedené transakce získá společnost Amdocs, prostřednictvím svých dceřiných společností, část podniku společnosti Nortel Networks Corporation, ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona.
Ve smlouvě je rovněž ujednáno podpůrné omezení, podle kterého se prodávající, tedy Nortel, zavazuje, že se po dobu dvou let od data ukončení transakce nebude přímo ani nepřímo podílet na navrhování, vývoji a výrobě produktů, které přímo konkurují výrobkům uvedeným ve smlouvě, a zajistí, aby tak nečinily ani jeho spřízněné společnosti, pokud některé produkty nebo služby nebyly prodávajícím nebo jeho dceřinými společnostmi prodány v průběhu doby kdy byly vlastněny prodávajícím.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení,
dokladu o zaplacení správního poplatku,
ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení,
formuláře vztahujícího se ke spojení,
akviziční smlouvy,
informací o spojovaných společnostech (zejména seznamy dceřiných společností, seznamy zákazníků, výroční zprávy),
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/01 ze dne 24. října 2001. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Správní řízení bylo v jeho průběhu na žádost účastníka řízení rozhodnutím č.j. S 116 A/01-1835/01 dne 12. října 2001 přerušeno a to na dobu 14 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zástupci účastníka řízení.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Zástupce účastníka řízení této možnosti nevyužil.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Amdocs Limited , se sídlem Tower Hill House, Le Borgade, St. Peter Port, Guernsey, je holdingovou společností s dceřinými společnostmi v zemích celého světa. Amdocs i všechny její dceřiné společnosti se zabývají poskytováním softwarových produktů a služeb. Akcie společnosti Amdocs vlastní velké množství akcionářů, z nichž žádný tuto společnost nekontroluje. Celkový celosvětový obrat skupiny Amdocs činil v roce 2000 přibližně . Kč. V České republice má Amdocs následující dceřiné společnosti:
Amdocs (CR) s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 57/813, Praha 1, IČ: 25729373, která byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64940, dne 20. ledna 1999.
KPN Amdocs v.o.s., se sídlem Československého exilu 4, Praha 4, IČ: 25743287, která byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze oddíl A, vložka 32631, dne 8. března 1999.
Obě společnosti se zabývají zejména poskytováním software a softwarových služeb.V současné době byla u rejstříkového soudu podána žádost o zápis společnosti Amdocs Prague Development Center s.r.o. do obchodního rejstříku.
Divizí Clarify , která jakožto část podniku je předmětem smlouvy, se rozumí smlouvou vymezená Aktiva, včetně s nimi spjatých závazků, která dosud vlastnily nebo jinak užívaly dceřiné společnosti Nortel Networks Corporation . V České republice má sídlo Nortel Networks s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1. Tato společnost byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 71242, zapsána dne 20. září 1999. Předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Celkový celosvětový čistý obrat společností náležících do skupiny Nortel dosáhl v loňském roce přibližně částky ... Kč., z toho čistý obrat divize Clarify činil asi .. Kč.
Ačkoli jak Amdocs tak i Nortel mají na území České republiky dceřiné společnosti, v České republice k převodu Aktiv nedochází.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a zamýšlenému způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska věcného
Amdocs včetně dceřiných společností vytváří softwarové produkty a poskytuje softwarové služby. Jeho klienty jsou zejména telekomunikační společnosti a poskytovatelé služeb internetových protokolů. Veškeré produkty Amdocs jsou přizpůsobovány potřebám jednotlivých klientů a jsou dodávány jako systémy, které podporují celou řadu komunikačních drátových, bezdrátových, vícepásmových, elektronických a mobilních služeb obchodování, internetových protokolů a služeb souvisejících.
Produkty a služby Amdocs mají za cíl zejména řídit a zdokonalovat některé aspekty obchodní činnosti, zejména péči o zákazníky, vyřizování objednávek, zprostředkování a tarifování telefonických hovorů, plánování událostí, výpočet a přípravu faktur, formátování účtů, inkasa a pohledávek, zjišťování podvodů, služby vydávání adresářů a zjišťování příjmů. Tyto služby a s nimi spojené softwarové služby jsou součástí systémů péče o zákazníky, účtování a vyřizování objednávek, to znamená součástí trhu poskytování software pro Systémy správy.
Naproti tomu divize Clarify, část podniku společnosti Nortel je poskytovatelem softwaru pro Řízení vztahů se zákazníky, tzv. Customer Relations Management, což zahrnuje řízení a zdokonalování některých složek řízení vztahů se zákazníky, řízení a zdokonalování místa prodeje, analýzu možností, že zákazník odejde k jinému poskytovateli služeb atd. Spotřebiteli jejích produktů a služeb nejsou pouze telekomunikační společnosti, ale vyvíjí i software, který složí např. obchodním zástupcům při kontaktu s jejich zákazníky. Software pro Řízení vztahů a související služby poskytovala divize Clarify prostřednictvím společnosti Nortel Networks, s.r.o. rovněž na území České republiky.
Produkty a služby, jejichž účelem je Řízení vztahů, poskytuje v celosvětovém měřítku také Amdocs, na území České republiky však Amdocs v oblasti Řízení vztahů nepůsobí.
Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad relevantní trh po stránce věcné jako:
trh poskytování software pro Řízení vztahů.
vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Relevantní geografický trh je vymezen:
územím České republiky.
vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000, s přihlédnutím k roku 1999 a k roku 1998.
Úřad provedl toto vymezení na základě podkladů poskytnutých účastníkem řízení, vlastních zjištění a získaných podkladů.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Na vymezeném relevantním trhu působí pouze divize Clarify, část podniku společnosti Nortel. Produkty divize Clarify byly České republice dosud prodávány prostřednictvím společnosti Nortel Networks, s.r.o. a navíc prostřednictvím distributorů zahraničních Nortel Networks UK Ltd., Nortel Matra Cellular a Nortel Europe S.A., dalších dceřiných společností Nortel Networks Corporation. Skupina Nortel realizovala na vymezeném relevantním trhu v České republice v roce 2000 obrat . Kč, a její tržní podíl v ČR dle dosaženého obratu dosahuje přibližně %. Nejvýznamnějšími konkurenty divize Clarify jsou společnosti Siebel Systems s % podílem na relevantním trhu, dále společnosti Oracle a SAP, obě s přibližně % podílem na trhu. Spojovaní soutěžitelé vyvíjejí své aktivity v České republice na odlišných relevantních trzích, jedná se tedy o konglomerátní spojení.
Posouzení spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval zejména strukturou relevantního trhu, podílem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trh, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantním trhu, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trh charakteristickými .
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Uskutečněním spojení dochází v jistém slova smyslu ke koncentraci na blízkých a relativně souvisejících relevantních trzích, neboť poskytování software pro Systémy správy do určité míry souvisí s poskytováním software pro Řízení vztahů. Aby totiž mohli poskytnout konečným spotřebitelům plnou nabídku služeb, potřebují zákazníci poskytovatelů těchto softwarových produktů jak software pro Systémy správy, tak software pro Řízení vztahů. Zákazníci poskytovatelů uvedených softwarových produktů však nevyhledávají integrované produkty zahrnující software a služby Systémů správy i Řízení vztahů. I když si tito zákazníci přejí zakoupit jak produkty Systémů správy tak produkty Řízení vztahů, vyhlásí dvě oddělená výběrová řízení. Z tohoto důvodu nedojde ke zvýhodnění spojovaných subjektů pokud by nabízeli integrovaný produkt zahrnující jak Systémy správy tak Řízení vztahů.
Na vymezeném relevantním trhu působí jak soutěžitelé prodávající softwarové licence a poskytující softwarové služby lokálně, tak soutěžitelé, kteří prodávají softwarové licence a poskytují softwarové služby ze zahraničí, prostřednictvím distributorů, či vlastních organizačních složek.
Pro vymezený relevantní trh je charakteristické, že významná část produktů na tomto trhu je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a právy duševního vlastnictví, smlouvami o udělení zákaznických licencí a jinými způsoby ochrany vlastnických práv. Jiné bariéry vstupu na relevantní trh neexistují, podmínkou pro působení na tomto trhu je zpravidla vítězství ve výběrovém řízení.
Výzkum a vývoj je podstatným aspektem působení na relevantním trhu, neboť zahrnuje vlastní vývoj nových softwarových produktů a nabídek produktů v reakci na zjištěnou tržní poptávku, buď v souvislosti s produkty pro zákazníky nebo v rámci programu vývoje produktů. Proto je důležité, aby každý soutěžitel působící na uvedeném trhu disponoval vlastní výzkumnou a vývojovou základnou. Nedojde tak k odepření výsledků výzkumu a vývoje divize Clarify jiným soutěžitelům, neboť tito provádí vlastní výzkum a vývoj.
Posuzovaným spojením soutěžitelů nedojde na území České republiky k překrývání činností spojovaných subjektů ani k navýšení jejich tržních podílů a proto uvedené spojení, které je spojením konglomerátním, nepovede k narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu v České republice.
Právní rozbor
Podle § 12 odst. 2 se za spojení soutěžitelů rovněž považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou o prodeji podniku.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Akviziční smlouvy, kterou uzavřela společnost Amdocs, jako kupující a společnost Nortel, jako prodávající. V důsledku této smlouvy získá společnost Amdocs od prodávajícího a jeho dceřiných společností ve smlouvě konkretizovaná Aktiva a závazky, která představují divizi Clarify, část podniku prodávajícího zabývající se poskytováním softwarových produktů a služeb pro Řízení vztahů.
Spojení soutěžitelů podléhá podle § 13 odst. 1 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč .
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v části tohoto rozhodnutí nazvané "Charakteristika spojovaných subjektů", shora uvedené kritérium společného čistého obratu bylo naplněno, proto posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy tímto spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá podle § 16 odst. 2 zákona ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí, kterým spojení povolí.
Úřad posoudil navrhované spojení v souladu s § 17 zákona a rozhodl ve smyslu § 16 odst. 2 věta třetí zákona o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů ve stanovené lhůtě tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.11.2001.