UOHS S115/1999
Rozhodnutí: VO I/S115/99 Instance I.
Věc Povolení spojení podniků podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci ENERGETIKA INVEST s.r.o., Lannova 16, České Budějovice Teplárna Tábor, a.s., U Cihelny 2128, Tábor
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


Č.j. S 115/99-50/00-210 V Brně dne 14.1.2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správní řízení S 115/99 zahájeném dne 16.11.1999 ve smyslu § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) na návrh účastníka řízení společnosti ENERGETIKA INVEST s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lannova č.16, IČO 25172662, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Milanem Moravcem, ve věci spojení podniků ENERGETIKA INVEST s.r.o. a Teplárna Tábor, a.s., se sídlem Tábor, U Cihelny 2128, IČO 60826827, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., rozhodl
takto:
Spojení podniků ENERGETIKA INVEST s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lannova č.16, IČO 25172662 a Teplárna Tábor, a.s., se sídlem Tábor, U Cihelny 2128, IČO 60826827, k němuž došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., tím, že společnost ENERGETIKA INVEST s.r.o. nabyla podíl ve výši 51% na základním jmění společnosti Teplárna Tábor, a.s., a to převodem 3661 kusů akcií Teplárny Tábor, a.s. dle smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, ze dne 12.10.1999 a úpisem 69000 kusů akcií Teplárny Tábor, a.s., se dle § 8a odst. 2 citovaného zákona povoluje . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 16.11.1999 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"), který podal účastník řízení, společnost ENERGETIKA INVEST s.r.o. (dále jen "EI s.r.o.") se sídlem Lannova 16, České Budějovice. Ke spojení dochází úpisem akcií a převodem akcií společnosti Teplárna Tábor, a.s. (dále jen "TT, a.s.") na společnost EI s.r.o. na základě smlouvy uzavřené mezi městem Tábor a EI s.r.o.
Podkladem pro rozhodnutí jsou především dopis společnosti EI s.r.o. s přiloženým vyplněným dotazníkem Úřadu, který se týká předmětného spojení, dále "Smlouva
o postoupení přednostního práva" ze dne 12.10.1999, uzavřená mezi EI s.r.o. a městem Tábor k akciím TT, a.s., "Smlouva o závazku k úpisu akcií", uzavřená dne 12.10.1999 mezi EI s.r.o.
a městem Tábor, "Smlouva o úplatném převodu cenných papírů" (akcií TT, a.s.) ze dne 12.10.1999, uzavřená mezi EI s.r.o. a městem Tábor, "Smlouva o úplatném postoupení přednostního práva" ze dne 1.9.1999, uzavřená mezi EI s.r.o. a akcionářem p. P. Niklem k akciím TT, a.s., a společenská smlouva společnosti EI, s.r.o.
Další podklady vyžádané Úřadem, se týkají předpokládaných efektů spojení, bilance výroby, nákupu a spotřeby tepelné energie ve městě Tábor, základní schéma zdrojů a výroční zprávy TT, a.s. za rok 1997 a 1998.
Správní spis dále obsahuje doklad o zaplacení správního poplatku, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 638, ze dne 8.srpna 1999 (TT, a.s.), výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 7646, ze dne 21. října 1999 (EI s.r.o.) a zprávu auditora
o ověření účetní závěrky společnosti EI s.r.o.
Úřad seznámil s připravovaným spojením podniků veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č. 48/99 ze dne 1.12.1999 pod zn. 088162-48/99 byla zveřejněna výzva k podání eventuálních námitek proti spojení. Ve stanovené lhůtě nebyla Úřadu doručena žádná námitka proti chystanému spojení společností.
Účastník řízení byl seznámen s výsledky šetření dne 17.12.1999, k nimž neměl žádných námitek ani připomínek a nebylo navrženo ani doplnění dokazování.
Z podkladů předložených EI s.r.o. Úřadu bylo zjištěno, že na základě uzavřených smluv mezi městem Tábor a EI s.r.o. o postoupení přednostního práva a závazku k úpisu akcií TT, a.s. došlo ve stanovenou dobu k upsání 69000 kusů akcií, každá v nominální hodnotě 1000,-Kč za akcii při navýšení základního jmění na hodnotu 142472,-Kč, a další smlouvou uzavřenou mezi výše uvedenými subjekty bylo převedeno 3661 kusů akcií, každá v nominální hodnotě 1000,-Kč na akcii v držení města Tábor na EI. Úpisem a převodem akcií došlo k tomu, že EI s.r.o. získala 51% podíl na základním jmění společnosti TT, a.s. a tím
i kontrolu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona.
EI s.r.o. je společností založenou za účelem nabývání a správy majetkových účastí ve společnostech činných v energetice a pro realizaci projektů v tomto odvětví. Svoji činnost společnost EI s.r.o. zaměřuje především na oblast teplárenství, tzn. na získávání majetkových účastí a poskytování služeb souvisejících s realizací a přípravou projektů v teplárenských společnostech, zejména na území jihočeského regionu. Jejími společníky jsou Jihočeská energetika, a.s. (dále jen "JČE, a.s.") s podílem 40 % na základním jmění, dále Jihočeská plynárenská, a.s. (dále jen "JČP, a.s."), která se podílí 11 % na základním jmění, společnost OBAG AKTIENGESELLSCHAFT (dále jen "OBAG AG") se sídlem v SRN, jejíž podíl
na základním jmění EI s.r.o činí 40% a dále společnost Ferngas Nordbayer GmbH se sídlem v SRN s podílem 9 %.
Akcionáři JČE, a.s. jsou FNM (48 %), města a obce (34 %) a německá společnost Bayernwerk AG (13,3 %), mezi akcionáře JČP patří mimo FNM (47 %), společnost KVINTA se sídlem v ČR (34 %) a též Bayernwerk AG (13 %). Německá společnost Bayernwerk AG se sídlem v Mnichově vlastní 97 % podíl ve společnosti CONTIGAS Deutsche Energie Aga. Tato vlastní 96,4 % podíl ve společnosti OBAG AG.
Šetřením Úřadu bylo zjištěno, že společnost OBAG AG na území ČR vlastní podíly ve společnostech SKO ENERGO FIN s.r.o. (42,5 %) a SKO ENERGO s.r.o. (21 %) se sídlem v Mladé Boleslavi, jejichž aktivity jsou spojené s výstavbou a provozem teplárenského zdroje ve Škodě Mladá Boleslav, další účasti se týkají společností Energoreal s.r.o. Plzeň (24 %)
a ENPROJEKT s.r.o Plzeň (50 %). Všechny společnosti jsou obdobného zaměření jako
EI s.r.o.
TT, a.s. je společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba
a distribuce tepla ve městě Tábor a od roku 1998 i výroba elektrické energie. Dalšími činnostmi uvedenými v obchodním rejstříku jsou např. silniční doprava, zámečnictví, kovoobrábění, opravy elektronických zařízení.
TT, a.s. je jediným výrobcem tepelné energie z centrálního zdroje ve městě Tábor. V roce 1998 vyrobila 1006 tis. GJ, což představuje 96 % dálkového tepla (jedná se o teplo dodávané odběratelům prostřednictvím rozvodné sítě), které je distribuováno parovodní sítí
a předáváno na vstupu do výměníkových stanic, které jsou většinou v majetku odběratele. Zbývajících 4 % výroby dálkového tepla bylo zabezpečeno z menších tepelných zdrojů, tzn. blokových kotelen a tepelného zdroje ECS, spol. s.r.o. (Energetické centrum Silonu se sídlem ve městě Planá nad Lužnicí). Odběrateli dálkového tepla jsou průmyslové podniky, nemocnice s poliklinikou a vojenské objekty s ročními odběry cca 470 000 GJ a dále společnost BYTES s.r.o. (jejímž 100% vlastníkem je město Tábor), zabezpečující dodávky tepla pro bytový sektor. Tyto dodávky tvoří cca 43 % distribuovaného dálkového tepla za rok. Tato společnost spravuje výměníkové stanice a sekundární rozvody, které jsou v majetku města. Systémem dálkového tepla je zásobováno 58,5 % bytů, 15 % bytů je vytápěno elektřinou, 7,5 % plynem, 19 % používá k vytápění tuhá, kapalná a ostatní paliva.
V roce 1998 bylo TT, a.s. vyrobeno 1108 MWh elektrické energie, z toho dodávka
do sítě JČE, a.s. činila 850 MWh. V roce 1999 (období 1.-11.) činila dodávka energie do sítě JČE, a.s. již 17097 MWh.
Majoritním akcionářem TT, a.s. vlastnícím 72 002 akcií na majitele bylo město Tábor, jehož podíl na základním jmění činil 98 %.
TT, a.s. provádí rozsáhlou modernizaci svých provozů. V rámci jejího dokončení
a zajištění dalšího rozvoje dospěl vlastník k závěru, že je nezbytné nalézt kapitálově silného
a odborně zdatného partnera. Vstup tohoto partnera byl řešen upsáním 69000 kusů akcií TT, a.s. v nominální hodnotě 1000,-Kč za akcii při zvýšení základního jmění na částku
142472,-Kč a dále převodem 3661 kusů v držení města Tábor na společnost EI s.r.o. Tímto postupem získala EI s.r.o. 51% podíl na základním jmění společnosti TT, a.s. a tím i přímou kontrolu nad tímto subjektem.
Úřad v rámci provedeného šetření nejprve zkoumal, zda výše uvedené spojení podniků je spojením ve smyslu § 8 zákona. Podle § 8 odst. 2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku, zejména získáním akcií, obchodních nebo členských podílů, smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele. V posuzovaném případě získala EI s.r.o. upsáním 69000 kusů akcií a převodem 3661 kusů akcií přímou kontrolu nad TT, a.s., neboť získala
51 % podíl na základním jmění této společnosti, čímž dochází k naplnění ustanovení § 8
odst. 2 písm. a) zákona.
Podle § 8a odst.1 zákona podléhají povolení Úřadu taková spojení, která narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž, přičemž za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Pro posouzení spojení podniků z hlediska účelu zákona o ochraně hospodářské soutěže se Úřad zabýval vymezením relevantního trhu daného zboží, na němž by se mohly soutěžní účinky spojení podniků projevit.
I když pojem relevantní trh není v zákoně definován, obecně lze říci, že za relevantní trh se pokládá místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase. Věcně relevantní trh obvykle zahrnuje veškeré výrobky či služby, které spotřebitelé ohledně jejich vlastností, ceny a jejich předpokládaného účelu použití pokládají za zaměnitelné nebo zastupitelné. Po stránce geografické se relevantním trhem rozumí oblast, ve které zúčastnění podnikatelé nabízejí relevantní produkty nebo služby, ohledně kterých jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní, a která se odlišuje od sousedních oblastí znatelně jinými soutěžními podmínkami. Relevantní trh se z hlediska času zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
Na základě výše uvedených pravidel definoval Úřad relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek (dálkového) tepla. Dálkové teplo může být co do způsobu použití do jisté míry nahraditelné jinými nosiči energie, zejména elektřinou nebo fosilními palivy. Náhrada však vyžaduje překonání investiční a časové bariéry, kterou představuje pořízení nebo výměny spalovací technologie (kotlů), často včetně potrubních rozvodů. V případě elektřiny je přechodem vyvoláno ještě znásobení provozních nákladů. Časová bariéra je dána posloupností přinejmenším těchto kroků: projektování-územní a stavební řízení-výběr dodavatelů-stavba a montáž-kolaudace-zkušební provoz. Existence investiční a časové bariéry je příčinou, proč správní orgán nepovažuje v tomto případě elektřinu a fosilní paliva za rozumně použitelné substituty dálkového tepla.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území, kam vedou technické sítě určené pro přenos tepla. Tyto sítě se nacházejí na území města Tábora
Časově se jedná o trh trvalý, z hlediska tohoto řízení neexistují podstatná časová ohraničení.
TT, a.s., jak bylo již uvedeno, zabezpečuje ve městě Tábor 96 % dodávek tepelné energie z centrálního zdroje. Na zbývajících 4 % se podílí menší tepelné zdroje (blokové kotelny) a dodávky z centrálního zdroje ECS spol. s.r.o. Vyrobená tepelná energie je distribuována primární rozvodnou sítí odběratelům na území města Tábor. Těmito odběrateli jsou průmyslové podniky, nemocnice s poliklinikou a vojenské objekty a dále společnost BYTES, s.r.o., která zásobuje dálkovým teplem bytový sektor (domácnosti) pomocí sekundární sítě. Toto teplo slouží uvedeným subjektům především k vytápění. Z výše uvedených údajům vyplývá, že podíl TT a.s. na relevantním trhu činí více jak 30 %, čímž dochází k naplnění § 8a odst. 1 zákona. Lze tedy konstatovat, že spojení podléhá povolení Úřadu. Spojením se tato hodnota nesníží ani nezvýší.
Dalším relevantním trhem, kde TT, a.s. působí, je trh dodávek elektrické energie, která je dodávána do sítě JČE, a.s. Podíl TT, a.s. na tomto trhu je vzhledem k objemu roční produkce a dodávkám ostatních dodavatelů zejména společnosti ČEZ zanedbatelný a není pravděpodobné, že by podíl TT, a.s. na tomto trhu mohl někdy dosáhnout 30 % celkového obratu na trhu.
Úřad se v rámci správního řízení zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž. Vzhledem k tomu, že se spojované subjekty nestřetávají na stejném relevantním trhu, nedojde ke změnám soutěžního prostředí. Záměrem majoritního vlastníka je zajištění technické a technologické změny samotného procesu výroby a distribuce dálkového tepla. TT, a.s. má rozhodující postavení na trhu dodávek dálkového tepla, které jí zůstane i nadále, spojením nedochází k posílení tohoto postavení.
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž podléhá povolení Úřadu ve smyslu ustanovení § 8a zákona. Dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Pojmy "újma"
a "hospodářské výhody" zákon nedefinuje.
S přihlédnutím k účelu zákona je újmu nezbytné spatřovat již v samotném faktu narušení soutěže. Jedná se zpravidla o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů
a založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže. V daném případě TT, a.s. měla rozhodující postavení na trhu již před spojením. Právě proto, že postavení na trhu nebude posíleno, neboť spojující se společnosti nepůsobí na stejném relevantním trhu, spojení nepřináší újmu, která by vedla k negativnímu vývoji struktury trhu, což by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.
Jako výhody spojení EI s.r.o. uvedla, že budou vytvořeny předpoklady pro finanční stabilitu energetického zdroje. Bude tak umožněno dokončení investic ve výrobních technologiích a rovněž v primárních sítích, jako např. rekonstrukce chemické úpravny vody, instalace řídícího systému, výstavba denitrifikačního zařízení a přivaděče surové vody. Následně tak dojde i k zabezpečení spolehlivé dodávky tepla odběratelům při maximálním respektování hospodárnosti a snižování negativního vlivu zdroje na životní prostředí. Stávající spotřeba pitné vody pro technologické účely bude nahrazena spotřebou podstatně levnější surové vody, což povede ke snížení provozních nákladů. Tyto skutečnosti se projeví při konečné kalkulaci ceny tepelné energie pro odběratele.
EI s.r.o. dle svých průzkumů a zkušeností nepočítá s výrazným zvýšením prodaného objemu tepla, neboť průmysloví odběratelé nasazují energeticky méně náročné technologie
a soustavy regulace spotřeby tepla. Dále dochází i k zateplování objektů a regulaci spotřeby tepla i u ostatních odběratelů. Současná cena dálkového tepla pro obyvatelstvo je neúměrně vysoká ve srovnání s cenou tepla vyrobeného přímo v bytové jednotce, což je způsobeno zejména náklady spojenými s výrobou a provozem TT, a.s. Z těchto důvodů přistoupila EI s.r.o. k transakci, jež je předmětem tohoto správního řízení, a jejímž základní cílem je modernizace zdroje tak, aby náklady dosáhly srovnatelné úrovně s ostatními energetickými medii. Okamžité investice, jež umožní radikální modernizaci celého systému TT, a.s., zajistí docílení maximální úspory nákladů. Bude tak docíleno toho, že náklady na vytápění ze systému centrálního zásobování teplem budou z pohledu spotřebitele srovnatelné s náklady na vytápění jiným způsobem.
Úřad po zhodnocení všech důkazů dospěl k závěru, že spojení přinese hospodářské výhody nejen spojujícím se subjektům, ale z dlouhodobého hlediska i výhody pro spotřebitele, jako je snížení ceny za dodávky tepla a zlepšení životního prostředí, a proto v souladu s § 8a odst. 2 zákona rozhodl, že spojení podniků bude povoleno.
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem, které jsou uvedeny výše, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím I. výkonného odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podání rozkladu má odkladný účinek.
Mgr. Štěpán Bubník
pověřený řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
ENERGETIKA INVEST s.r.o.
Ing. Milan Moravec-jednatel společnosti
Lannova 16, 370 49 České Budějovice