UOHS S115/0221
Rozhodnutí: OF/S115/022196/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Amcor Limited, Austrálie a Schmalbach-Lubeca AG
Účastníci Amcor Limited Schmalbach-Lubeca AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


Č.j.: S 115/02-2196/02 V Brně 24. června 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 115/02 zahájeném dne 14. května 2002, podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě návrhu společnosti Amcor Limited, se sídlem 679 Victoria Street, Abbotsford, Victoria 306, New South Wales, Austrálie, ve správním řízení zastoupené JUDr. Václavem Jermanem, advokátem, se sídlem Staroměstské náměstí 15, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 115/02 zahájené dne 14. května 2002 ve věci povolení spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se na návrh účastníka řízení v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů,
z a s t a v u j e . Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 14. května 2002,
ve smyslu § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), návrh na povolení spojení soutěžitelů Amcor Limited, se sídlem 679 Victoria Street, Abbotsford, Victoria 306, New South Wales, Austrálie (dále jen "Amcor"), a Schmalbach-Lubeca AG, se sídlem Kaiserwether Strasse 115, Ratingen, Německo (dále jen "Schmalbach-Lubeca"), podle § 12 odst. 3 zákona, který podala společnost Amcor, ve správním řízení zastoupená JUDr. Václavem Jermanem, advokátem, se sídlem Staroměstské náměstí 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. května 2002.
Jelikož uvedený návrh na povolení spojení soutěžitelů vykazoval nedostatky, vyzval Úřad dne 22. května 2002 účastníka řízení k doplnění veškerých náležitostí návrhu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona a § 1 vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů.
Dne 19. června 2002 Úřad obdržel od účastníka řízení podání, jehož předmětem je zpětvzetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů. V podání účastník řízení odkazuje na výkladové stanovisko Úřadu vztahující se k povinné notifikaci spojení uskutečněných v zahraničí. V souladu s tímto výkladovým stanoviskem účastník řízení dospěl k závěru, že navrhovaná transakce nemá a nemůže mít dopad na hospodářskou soutěž na území České republiky, a to z následujících důvodů:
Navrhovaná transakce bude realizována v zahraničí.
Na území České republiky má dceřinou společnost pouze jedna strana spojení, konkrétně se jedná o společnost Schmalbach-Lubeca PET Containers s.r.o.
Společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu v České republice v současné době nedosahuje ani 10 % a po uskutečnění navrhované transakce se nezmění.
Neexistují žádné okolnosti, které by tento závěr vyvracely.
Vzhledem k výše uvedenému tedy společnost Amcor vzala svůj návrh na povolení spojení ze dne 14. května 2002 zpět a navrhla zastavení zahájeného správního řízení S 115/02.
S odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad zahájené správní řízení zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 27.6.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Václav Jerman, advokát
White & Case, Federsen
Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha 1