UOHS S114/2008
Rozhodnutí: S114/2008/KD-466/2009/830 Instance I.
Věc možné porušení § 3 odst. 1 zákona uzavíráním dohod o určení ceny pro další prodej, dohod o závazku odběratele prodávat zboží pouze v rámci maloobchodního prodeje ...
Účastníci Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-vertikální dohoda
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 437 KB


Č.j. S 114/2008/KD-466/2009/830 V Brně dne 15. ledna 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 114/2008/KD zahájeném dne 17. dubna 2008 z moci úřední podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, právně zastoupená JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem Praha 1, Opletalova 4, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
rozhodnutí:
I.
Účastník řízení, společnost Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, tím, že
1. uzavíral od 22. 11. 2007 dohody obsažené v čl. 2.1 typových kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti , dle nichž se maloobchodní prodejce zavazuje, že zboží dodané mu dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a tyto dohody do 7. 2. 2008 plnil,
uzavíral a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží , které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež,
čímž v době od 22. 11. 2007 do 7. 2. 2008 porušil zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;
2. uzavřel dohody obsažené
a) v čl. 2.3 kupní smlouvy se společností Vltava Stores, a.s. ze dne 18. 1. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do 1. března 2008 prodávat s maximální slevou 10 % z doporučené ceny včetně DPH, a tuto dohodu do 30. 1. 2008 plnil,
b) v čl. 2.4 kupní smlouvy se společností Popron Média, s.r.o. ze dne 19. 12. 2007, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nejméně do 31. 3. 2008 prodávat za cenu, která nebude nižší než Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do 30. 1. 2008 plnil,
c) v čl. 2.1 kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne 10. 1. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k prodeji v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu, a tuto dohodu do 30. 1. 2008 plnil,
d) v příloze č. 1 ke kupní smlouvě se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne 10. 3. 2007, v níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude prodáváno jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) včetně DPH, a tuto dohodu do 5. 4. 2007 plnil,
e) v čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne 12. 3. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že publikace dodané dle smlouvy účastníkem řízení budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny stanovené dle přílohy smlouvy, a tuto dohodu do 30. 10. 2008 plnil,
uzavřel a plnil zakázané dohody o určení cen pro další prodej , které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež,
čímž v době od 10. 3. 2007 do 5. 4. 2007, od 19. 12. 2007 do 30. 1. 2008 a od 12. 3. 2008 do 30. 10. 2008 porušil zákaz uvedený v § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;
3. uzavíral dohody obsažené:
a) v čl. 2.6 typových kupních smluv označených K2007.1, uzavíraných od 21. 5. 2007, dle nichž se odběratel zavazuje, že pokud zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude užito k jiným účelům než k maloobchodnímu prodeji, uhradí dodavateli celý poskytnutý rabat, a tyto dohody do 31. 10. 2008 plnil,
b) v čl. 1.3 a čl. 4.1 kupní smlouvy se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. ze dne 10. 3. 2007, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude nabízet výlučně formou zásilkového prodeje a po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoliv subjektu za tímto účelem, a tuto dohodu do 5. 4. 2007 plnil,
c) v čl. III. odst. 2 kupní smlouvy s Martinou Uldrychovou-Knihkupectví L&N ze dne 17. 2. 2006, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodávané účastníkem řízení dle specifikace uvedené v objednávkách odběratele umístí na vlastní prodejnu, a tuto dohodu do 30. 11. 2008 plnil,
d) v čl. I. 3 typových kupních smluv a smluv o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží, uzavíraných od 24. 10. 2001, dle nichž se odběratel zavazuje, že zboží z vlastní produkce účastníka řízení dodané na základě objednávek odběratele není oprávněn prodávat jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s účastníkem řízení, a tyto dohody do 30. 4. 2006 plnil,
e) v čl. 2.1. kupní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s. ze dne 14. 2. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách a zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do 27. 2. 2008 plnil,
f) v čl. 2.1. kupní smlouvy se společností Music Books Media s.r.o. ze dne 14. 2. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji, a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách, a že nebude bez předchozího písemného souhlasu účastníka řízení distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen (knihkupectví), knihoven a škol, a tuto dohodu do 27. 2. 2008 plnil,
g) v čl. 2.1. kupní smlouvy s Ludmilou Loukotovou-OPA ze dne 9. 1. 2008, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané dle smlouvy účastníkem řízení bude odběratelem užito pouze k dalšímu prodeji knihovnám v České republice, a tuto dohodu do 30. 1. 2008 plnil,
h) v čl. I. 5 a příloze č. 1 kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Premil, spol. s r.o. ze dne 31. 10. 2005, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do maloobchodních prodejních sítí Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o., a tuto dohodu do 23. 10. 2007 plnil,
i) v bodu 4. přílohy č. 1 ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu se společností Music Books Media s.r.o. ze dne 9. 11. 2005, dle níž se odběratel zavazuje, že zboží dodané účastníkem řízení na základě objednávek odběratele je určeno výhradně pro distribuci do prodejních sítí Globus, Interspar, Rewe, a tuto dohodu do 1. 3. 2006 plnil,
uzavřel a plnil zakázané dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží , které mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež,
čímž v době od 24. 10. 2001 do 30. 11. 2008 porušil zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, plnění dohod popsaných ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje .
III.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, za porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podle výrokové části I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši :
313.000,-Kč (slovy: tři sta třináct tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
IV.
Podle § 23 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, ukládá opatření k nápravě , a to konkrétně:
1. Vypustit z typových kupních smluv označených K2007.1 článek 2.6 obsahující zakázanou a neplatnou dohodu uvedenou ve výroku I. bod 3. písm. a) tohoto rozhodnutí.
2. Informovat vhodným a účinným způsobem odběratele, s nimiž Albatros uzavřel kupní smlouvu na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti pro maloobchodní prodej, o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. bod 1. tohoto rozhodnutí.
3. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Music Books Media s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. f) tohoto rozhodnutí.
4. Informovat vhodným a účinným způsobem podnikatelku Ludmilu Loukotovou-OPA o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. g) tohoto rozhodnutí.
5. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. d) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. b) tohoto rozhodnutí.
6. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost EUROMEDIA GROUP k.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. c) tohoto rozhodnutí a dohody uvedené ve výroku I. bod 3. písm. e) tohoto rozhodnutí.
7. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Popron Média, s.r.o. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. b) tohoto rozhodnutí.
8. Informovat vhodným a účinným způsobem společnost Vltava Stores, a.s. o zákazu a neplatnosti dohody uvedené ve výroku I. bod 2. písm. a) tohoto rozhodnutí.
Pro splnění uložených opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O splnění opatření k nápravě je účastník řízení povinen informovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od uplynutí lhůty pro jejich splnění.
V.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, společnosti Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce , se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou
2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla účastníka řízení.
O d ů v o d n ě n í :
I. Skutečnosti zjištěné před zahájením správního řízení
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zahájil na základě informací z médií dne 24. 1. 2008 šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD ve věci prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti společností Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, IČ 26737515 (dále též účastník řízení nebo Albatros ), která je držitelem výhradní licence k vydání této knihy v českém jazyce. Úřad konkrétně prověřoval informaci, že prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti bude uvolněn do hypermarketů a dalších prodejních kanálů mimo specializovaná knihkupectví nejdříve 1. 3. 2008, zatímco v knihkupectvích bude kniha v prodeji již od 31. 1. 2008. Jako důvod termínové preference specializovaných knihkupectví a knižních internetových a zásilkových služeb Albatros ve své tiskové zprávě uvedl, že tyto dlouhodobě pečují o veškerou produkci nakladatelství Albatros, a jsou tak hlavním distribučním kanálem jeho knih, na rozdíl od většiny hypermarketů, které nejsou standardním přímým prodejcem společnosti Albatros.
2. V souvislosti s uvedenými údaji z médií Úřad v rámci své dozorové pravomoci oslovil Albatros a vyžádal si od něj informace. Albatros doložil mj. smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené s odběrateli, kteří odebrali více než 1.000 ks výtisků tohoto titulu, které obsahovaly závazek prodávat uvedený titul pouze konečným spotřebitelům, v některých případech za dohodnutou cenu. K distribuci svých knih Albatros sdělil, že v letech 2006 a 2007 provedl změnu distribuční politiky, kdy z distribuce prostřednictvím velkoobchodních distribučních společností přešel na zajišťování distribuce přes vlastní síť obchodních zástupců. Důvodem této změny byl mj. zájem společnosti Albatros na kultivaci knižního trhu tak, aby měla vliv na konečné umístění knih na trhu, jejich vystavení a vybavení míst prodeje doplňkovými materiály apod. S ohledem na současný systém distribuce jsou tedy počínaje rokem 2007 s odběrateli společnosti Albatros uzavírány smlouvy obsahující ustanovení o užití zboží k dalšímu maloobchodnímu prodeji vlastním jménem a na vlastní účet odběratele konečným spotřebitelům.
3. Za účelem získání dalších informací oslovil Úřad rovněž vybrané hypermarkety a knihkupectví. Ze zaslaných odpovědí vyplynulo, že hypermarkety měly o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti zájem, avšak Albatros jim nabídl pouze dodání dotisku knihy plánovaného na březen 2008. Společnost Tesco Stores ČR a.s. zaslala Úřadu v této souvislosti kopii e-mailu generálního ředitele společnosti Albatros ze dne 30. 11. 2007 ve věci Albatros-info pro klíčové partnery-HP7 bez hypermarketů! [1] , v němž Albatros informuje své obchodní partnery zejména z řad specializovaných knihkupectví o záměru nedodávat v lednu 2008 knihu Harry Potter a relikvie smrti do hypermarketů a dále uvádí, cit.: Cílem tohoto našeho rozhodnutí je maximálně podpořit naše dlouhodobé partnery, tedy knihkupce, kteří na rozdíl od hypermarketů dlouhodobě pečují o celou produkci Albatrosu a zabránit pokud možno též cenové válce .
4. V rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD provedl Úřad také ústní jednání se společností Vltava Stores, a.s. (internetový prodejce). [2] Společnost Vltava Stores, a.s. uvedla, že v prosinci 2007 proběhla mezi ní a společností Albatros e-mailová komunikace o dodání knihy Harry Potter a relikvie smrti, ze které vyplynulo, že internetový prodej bude v případě této knihy významným prodejním kanálem a že žádný ze samostatných významných internetových obchodů kromě Vltava Stores, a.s. nebude mít knihu dodánu stejně jako žádný z hypermarketů. Nicméně již v lednu 2008 nabízely další internetové obchody tuto knihu v předprodeji a společnost Vltava Stores, a.s. přeprodala prostřednictvím dalšího prodejce v únoru přebytek svých knih společnosti Tesco Stores ČR a.s., přestože se v čl. 2.1 kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros zavázala užít do 1. 3. 2008 knihu pouze k maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům, a to za minimální prodejní cenu stanovenou ve smlouvě. Společnost Vltava Stores, a.s. dále Úřadu předložila dopis právního zástupce společnosti Albatros ze dne 18. 2. 2008 ve věci: Upozornění na porušení smlouvy a výzva k úhradě [3] , v němž Albatros poukazuje na porušení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti a na závazek kupujícího uhradit zvýšenou cenu při nedodržení povinnosti prodávat knihu výlučně konečným spotřebitelům za stanovenou cenu, jejíž zaplacení je společností Albatros spolu s náhradou škody požadováno.
5. Společnost Albatros doložila Úřadu v rámci šetření podnětu sp. zn. P 62/2008/KD vedle kupních smluv na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti také další smlouvy uzavírané se svými odběrateli. Některé smlouvy obsahovaly ustanovení vzbuzující vážné pochybnosti o jejich souladu se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zejména pokud jde o závazky odběratele dodávat zboží pouze vymezenému okruhu odběratelů a rovněž závazky dodržovat prodejní ceny stanovené společností Albatros.
II. Zahájení správního řízení
6. Na základě výše uvedených skutečností zahájil Úřad dne 17. 4. 2008 se společností Albatros správní řízení sp. zn. S 114/2008/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v uzavírání dohod o určení ceny pro další prodej, dohod o závazku odběratele prodávat zboží pouze v rámci maloobchodního prodeje konečným spotřebitelům (tj. zákaz prodeje zboží jiným prodejcům) a dohod o zákazu prodeje zboží soutěžitelům provozujícím knižní velkoobchod či distribuci bez písemné dohody se společností Albatros. Dne 23. 4. 2008 upřesnil Úřad předmět správního řízení tak, že mimo výše uvedené spatřuje porušení § 3 odst. 1 zákona taktéž v uzavírání dalších dohod týkajících se omezování okruhu osob, resp. určování osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží tvořící předmět dohody.
7. V rámci správního řízení Úřad zejména provedl dne 17. 4. 2008 v sídle účastníka řízení neohlášené místní šetření, oslovil konkurenty společnosti Albatros za účelem definice relevantního trhu a vymezení postavení účastníka řízení na něm, provedl ústní jednání s některými odběrateli společnosti Albatros za účelem poskytnutí informací z jejich strany a taktéž si od nich a od účastníka řízení vyžádal písemné informace.
III. Charakteristika účastníka řízení, přičitatelnost protiprávního jednání
8. Společnost Albatros vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7993 dne 1. 1. 2003, a to pod obchodní firmou Bonton Book a.s. Ke změně obchodní firmy na Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce došlo ke dni 1. 1. 2005, a to v souvislosti s převzetím jmění zaniklé obchodní společnosti ALBATROS nakladatelství, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935, IČ 47116412 (dále též ALBATROS nakladatelství ), k němuž došlo na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem (tj. společností Bonton Book a.s.). Současně společnost také rozšířila předmět podnikání mj. na velkoobchod a vydavatelské a nakladatelské činnosti.
9. Hlavním předmětem činnosti společnosti Albatros je vydavatelská a nakladatelská činnost, přičemž společnost se soustřeďuje především na vydávání dětské literatury. Od roku 2006 se společnost Albatros věnuje také distribuci svých knih.
III.1. Přičitatelnost protiprávního jednání

Definice soutěžitele

10. Definice soutěžitele je upravena v § 2 odst. 1 zákona. Soutěžitelem se podle tohoto ustanovení zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo jí mohou svou činností ovlivňovat.
11. Přestože subjektem soutěžního práva, tj. soutěžitelem podle § 2 odst. 1 zákona, je i seskupení právnických osob (holding), je třeba porušení soutěžních pravidel vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě. Dopustí-li se protiprávního jednání soutěžitel zahrnující větší počet právních subjektů (např. mateřskou a dceřiné společnosti), je třeba z procesního hlediska vyřešit otázku, komu (jakým osobám) bude adresováno (doručováno) rozhodnutí a komu bude uložena pokuta, přičemž se v této souvislosti zpravidla hovoří o uplatňování koncepce kolektivní odpovědnosti skupiny za protiprávní jednání jejích složek a vlastní určení konkrétního postiženého subjektu je ovlivněno spíše právně-politickými úvahami o naplnění účelu trestu a jeho efektivním vynucení. Takto může být postižena jak mateřská společnost, tak dceřiná společnost (sama či spolu s mateřskou). Z takového zařazení však nelze nijak dovozovat, že by každý postižený subjekt měl postavení samostatného soutěžitele, jeho význam je ryze procesní. [4]
12. Vedle případů holdingových a jiných seskupení, v rámci nichž je třeba určit, koho za konkrétní protiprávní jednání činit odpovědným (např. zda mateřskou nebo dceřinou společnost, popř. obě), existují i případy vnitroorganizačních změn, právního nástupnictví a spojování podniků, u nichž je otázka přičitatelnosti protiprávního jednání neméně důležitá a ne vždy jednoznačně zodpověditelná. Odpověď na tuto otázku hledají dva základní názorové proudy-teorie právního nástupnictví a teorie ekonomické kontinuity. [5]
13. Pokud jde o otázku, za jakých okolností může být entita sankcionována za protiprávní jednání, přestože není jeho původcem, je třeba konstatovat, že takovým případem je situace, kdy entita, která se protiprávního jednání dopustila, přestala právně nebo hospodářsky existovat. V posledně uvedeném případě je třeba mít za to, že sankce uložená soutěžiteli, který právně dále existuje, avšak nevykonává již hospodářské činnosti, bude patrně postrádat odrazující účinek. [6] Pokud obě entity tvoří tutéž hospodářskou jednotku, nebrání skutečnost, že entita, jež se dopustila protiprávního jednání, stále existuje, sama o sobě uložení sankce entitě, na niž převedla část své hospodářské činnosti. [7]
Posouzení přičitatelnosti jednání společnosti Albatros
14. Úřad zjistil, že některé ze smluv obsahující dohody posuzované Úřadem v rámci tohoto správního řízení byly s odběrateli uzavřeny společností ALBATROS nakladatelství, jejímž právním nástupcem se ke dni 1. 1. 2005 stala společnost Albatros. Bylo proto třeba zabývat se dále otázkou možné přičitatelnosti jednání společnosti ALBATROS nakladatelství její nástupnické společnosti Albatros, a to mj. zejména s ohledem na možné uložení pokuty za Úřadem deklarované protisoutěžní jednání.
15. Společnosti ALBATROS nakladatelství a Albatros, resp. Bonton Book a.s. uzavřely dne 12. 8. 2004 v souladu s § 220a odst. 1 a § 220p odst. 3 obchodního zákoníku, ve znění platném v příslušné době, smlouvu o převzetí jmění hlavním akcionářem. Zákonným předpokladem pro uskutečnění spojení touto formou přitom bylo, že hlavní akcionář vlastnil akcie zanikající společnosti, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu. V době uzavření smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem vlastnila nástupnická společnost Bonton Book a.s. podíl na základním kapitálu společnosti ALBATROS nakladatelství 94,99 %, z čehož plyne, že Bonton Book a.s. byla mateřskou společností společnosti ALBATROS nakladatelství s majoritním podílem a obě společnosti tvořily jednu ekonomickou jednotku (holding). Rovněž členové představenstva a dozorčí rady obou společností se částečně shodovali. Na základě smlouvy o převzetí jmění hlavním akcionářem se pak společnost Bonton Book a.s. stala univerzálním právním nástupcem společnosti ALBATROS nakladatelství. Tomu odpovídá i skutečnost, že nástupnická společnost si od 1. 1. 2005 změnila svou obchodní firmu, která nyní obsahuje jméno zaniklé společnosti s dodatkem právní nástupce , a rovněž fakt, že pokračuje v podnikatelské činnosti svého předchůdce.
16. Úřad tedy zastává názor, že obě společnosti tvořily před zánikem společnosti ALBATROS nakladatelství jednu ekonomickou jednotku, a tedy z pohledu soutěžního práva jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, a proto bylo jednání společnosti ALBATROS nakladatelství přičitatelné jejímu majoritnímu akcionáři již před jejím zánikem. O to spíše je nutno přičítat jednání společnosti ALBATROS nakladatelství jejímu univerzálnímu právnímu nástupci společnosti Albatros po jejím zániku, neboť takový přístup odpovídá teorii právního i ekonomického nástupnictví a zejména naplňuje smysl a účel úpravy ochrany hospodářské soutěže.
IV. Zjištěné skutečnosti

IV.1. Posuzované smlouvy
17. Ze souboru smluv zajištěných v rámci předběžného šetření a následně v průběhu správního řízení Úřad identifikoval smlouvy obsahující ustanovení, jež by mohla být v rozporu s § 3 odst. 1 zákona.
18. Předně však bylo nutné zabývat se otázkou, zda některé ze smluv nevykazují znaky tzv. smluv o pravém obchodní zastoupení, neboť tyto na rozdíl od dohod o nepravém obchodním zastoupení nespadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona.
19. Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o pravé anebo nepravé obchodní zastoupení, je finanční či obchodní riziko, které obchodní zástupce nese ve vztahu k činnostem, k jejichž výkonu byl zmocněn. Pokud rizika, jež obchodní zástupce nese, nejsou žádná či jsou pouze zanedbatelná, jedná se o pravé obchodní zastoupení. K problematice obchodního zastoupení vydala své stanovisko i Evropská komise, a to v Oznámení Komise-Pokyny k používání vertikálních omezení [8] . Podle tohoto stanoviska se jedná o pravé obchodní zastoupení mj. tehdy, když smluvní zboží nepřechází do vlastnictví obchodního zástupce, obchodní zástupce nepřispívá na náklady vyplývající z dodávky/nákupu smluvního zboží či služeb, včetně nákladů na dopravu zboží, může neprodané zboží vrátit zmocniteli bez jakýchkoli poplatků, vyjma případu, kdy je obchodní zástupce odpovědný za vadu apod. Rovněž judikatura evropských soudů považuje za rozhodující kritérium pro rozlišení pravého a nepravého obchodního zastoupení rozložení rizika. [9]
20. V rámci správního řízení Úřad vyčlenil skupinu smluv týkajících se odběru zboží a zřízení konsignačního skladu- Smlouva o odběru zboží a zřízení konsignačního skladu (dále jen konsignační smlouva ), na něž se dle smluv přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku týkající se smlouvy komisionářské. Tyto smlouvy se zřetelem k výše uvedenému Úřad vyhodnotil jako dohody o pravém obchodním zastoupení, neboť na jejich základě odběratel umisťuje zboží na svých maloobchodních prodejnách a zajišťuje jeho prodej, za což se dodavatel zavazuje platit odběrateli provizi. Podle konsignační smlouvy nepřechází vlastnické právo ke zboží na odběratele, dodavatel se zavazuje dodávat odběrateli zboží na své náklady a odběratel je oprávněn neprodané zboží z konsignačního skladu kdykoli vrátit dodavateli. S ohledem na tyto skutečnosti se Úřad konsignačními smlouvami ve správním řízení dále nezabýval.
21. Ostatní posuzované smlouvy byly smlouvy kupní s přechodem vlastnického práva okamžikem převzetí zboží nebo smlouvy, kdy k přechodu vlastnického práva dochází okamžikem zaplacení kupní ceny zboží. Posuzované smlouvy byly uzavírány dle ustanovení obchodního zákoníku upravujících smlouvu kupní a přinášely s sebou až na některá specifika finanční a obchodní rizika obvykle s takovými smlouvami pro kupujícího, který zajišťuje další prodej nakoupeného zboží, spjatá. [10] Úřad proto vyhodnotil tyto smlouvy jako smlouvy o nepravém obchodním zastoupení, na jejichž ustanovení se za splnění dalších podmínek zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona může vztahovat.
22. Posuzované smlouvy obsahovaly dohody o cenách a/nebo dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží. Lze je rozčlenit na typové a individuální, případně podle předmětu smlouvy na smlouvy o dodávce veškerého zboží dle nabídky nakladatelství Albatros a na smlouvy na dodávku konkrétních titulů.
a) Smlouvy obsahující dohody o cenách
23. Smlouvy, jež obsahovaly dohodu o cenách, byly ve všech případech individuálními smlouvami na dodávku konkrétních titulů.
24. Kupní smlouva uzavřená dne 18. 1. 2008 se společností Vltava Stores, a.s .
§ Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 30. 1. 2008. [11]
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.3 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do 1.3.2008 nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to s maximální slevou 10% z doporučené maloobchodní ceny včetně DPH dle bodu 2.1. této smlouvy. V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do 1.3.2008 konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu 3.3.
25. Kupní smlouva uzavřená dne 19. 12. 2007 se společností Popron Média, s.r.o.
§ Předmětem smlouvy je dodávka (obchodní tajemství) či více kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Odběratel je podle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to až na celkových ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 30. 1. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.4 ustanovení (cit.): Odběratel se zavazuje, že zboží dodané dodavatelem dle této smlouvy nebude nejméně do 31.3.2008 nabízet a prodávat jinak než konečným spotřebitelům a to za cenu, která nebude nižší než Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH). V čl. 3.6 je pak sjednána sankce za porušení uvedeného závazku (cit): V případě, že odběratel nesplní svůj závazek neprodávat zboží do 31.3.2008 konečným spotřebitelům za cenu nejméně Kč/ks (obchodní tajemství) (včetně DPH), je odběratel povinen uhradit dodavateli kupní cenu zboží, která se tímto sjednává jako cena dle bodu 3.2 zvýšená dále o 20 % a to v termínech dle bodu 3.3.
26. Kupní smlouva uzavřená dne 10. 1. 2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s.
§ Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky. Smlouva není datována, avšak účastník řízení na žádost Úřadu sdělil, že uzavření smlouvy datuje ke dni 10. 1. 2008, neboť dne 9. 1. 2008 byly v e-mailové korespondenci se zástupkyní společnosti EUROMEDIA GROUP k.s. definitivně dohodnuty podmínky kontraktu.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 30. 1. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.1 následující ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice a k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v rámci Knižního klubu v České republice za zvýhodněnou cenu Kč (obchodní tajemství) pro členy klubu.
27. Kupní smlouva uzavřená dne 10. 3. 2007 se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o.
§ Předmětem smlouvy je prodej celkově kusů (obchodní tajemství) výtisků pěti titulů o Krtkovi (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu) kupujícímu, přičemž toto množství může být na základě žádosti kupujícího zvýšeno o dalších kusů (obchodní tajemství) (tj. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu, podmínky dodání zboží, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost prodávajícího za vady a délku trvání smlouvy.
§ Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, která končí uplynutím dvouleté záruční doby posledního z dodaných titulů. Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 5. 4. 2007.
§ Smlouva obsahuje v Příloze 1 tabulku s konečnou prodejní cenou jednotlivých titulů s DPH a bez DPH a text (cit.): Zboží bude kupujícím nabízeno a prodáváno nikoliv jednotlivě po titulech, ale společně jako set s celkovou prodejní cenou Kč (obchodní tajemství) (včetně DPH).
28. Kupní smlouva s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 uzavřená dne 12. 3. 2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s.
§ Předmětem smlouvy je dodávka sedmi titulů ze série Harry Potter, a to v množství dle objednávek kupujícího (min. kusů (obchodní tajemství) a max. kusů (obchodní tajemství) od každého titulu). Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti smluvních stran, dobu plnění a dodací podmínky, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a sankce za nedodržení povinností.
§ Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 10. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. IV. odst. 1 následující ustanovení (cit.): Publikace budou v katalogu Knižního klubu nabízeny za ceny dle přílohy. Příloha smlouvy pak obsahuje tabulku, v níž je u každého titulu stanovena Cena volný trh a Cena KK .
b) Smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží
29. Tyto smlouvy lze rozčlenit na smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu a smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu. V každé z těchto skupin se nacházejí jak smlouvy typové, tak individuální. Označení typová smlouva Úřad používá i pro smlouvy, jejichž znění není zcela identické ve všech bodech. Předmět a účel smlouvy je však stejný a posuzované zakázané dohody obsažené v těchto smlouvách mají shodné znění.
Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu-typové
30. Kupní smlouva (Harry Potter a relikvie smrti)

§ Předmětem smlouvy je dodávka v každé smlouvě individuálně určeného počtu kusů výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli; nejstarší ze smluv, jež má Úřad k dispozici, byla uzavřena dne 22. 11. 2007.
§ Realizace poslední dodávky na základě těchto smluv byla dle sdělení účastníka řízení uskutečněna dne 7. 2. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům. , popř. ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v síti maloobchodních prodejen provozovaných vlastním jménem odběratele a na vlastní účet odběratele v České republice. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1,
§ Smlouva uzavřená dne 10. 12. 2007 se společností Barvič a Novotný spol. s r.o. obsahuje navíc na konci ručně psaný text: Dodavatel tímto prohlašuje, že nedodá knihu, která je předmětem této smlouvy napřímo, nebo jiným prostředníkem s vědomím dodav. do sítí širokosortim. velkoprodejen (HM) tak, aby v těchto mohl být realizován prodej této knihy v prvních dvou týdnech od data zahájení prodeje 31.1.
31. Kupní smlouva (vzor K2007.1)
§ Předmětem této typové smlouvy je dodávka knih, CD, DVD a dalších produktů dle aktuální nabídky prodávajícího, a to jak jeho vlastních výrobků, tak i výrobků třetích stran, které je prodávající oprávněn nabízet jako jejich distributor, přičemž dodávky jsou realizovány na základě jednotlivých objednávek kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu a její splatnost, dodací lhůtu a dodací podmínky, odpovědnost prodávajícího za vady a odstoupení od smlouvy.
§ Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s (obchodní tajemství) odběrateli, to v období od 21. 5. 2007 do 11. 9. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.6 následující ustanovení (cit.): Kupující tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že rabat (sleva) poskytnutá a určená dle bodů 2.2 a 2.3 je prodávajícím kupujícímu přiznána výslovně pouze na zboží, určené k jeho maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejních jednotkách jménem kupujícího a na účet kupujícího a to za cenu, která nebude vyšší než MODPC. V případě, že zboží bude užito k jiným účelům nebo prodáváno za vyšší maloobchodní cenu než MODPC uvedenou na příslušných dokladech o dodávce zboží (dodací list či faktura), zavazuje se kupující o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Sjednaná kupní cena je pak ve výši MODPC a prodávající je oprávněn doúčtovat celý neoprávněně poskytnutý rabat kupujícímu, a kupující se jej zavazuje uhradit. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo kupujícího stanovit si sám své maloobchodní ceny zboží.
Smlouvy uzavřené na úrovni maloobchodu-individuální
32. Kupní smlouva uzavřená dne 10. 3. 2007 se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o.
§ K předmětu a bližší charakteristice smlouvy viz výše v části IV.1 a) Smlouvy obsahující dohody o cenách odůvodnění tohoto rozhodnutí.
§ Smlouva obsahuje v čl. 1 odst. 3 ustanovení (cit.): Kupující bude zboží nabízet a prodávat svým zákazníkům v České republice výlučně formou zásilkového prodeje. a dále v čl. 4 odst. 1 ustanovení (cit.): Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nenabídne zboží, jehož prodej je předmětem této smlouvy, jinému subjektu za účelem nabídky a prodeje zásilkovou formou, ani neuzavře kupní či jinou smlouvu, kterou se zaváže dodat zboží jakémukoli subjektu za tímto účelem. Za každé porušení této povinnosti zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
33. Kupní smlouva uzavřená dne 17. 2. 2006 s Martinou Uldrychovou-Knihkupectví L&N
§ Předmětem smlouvy jsou dodávky zboží dle specifikace uvedené v objednávkách kupujícího. Smlouva dále upravuje zejména práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, výhradu vlastnického práva, kupní cenu zboží a její splatnost a odstoupení od smlouvy.
§ Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
§ Smlouva obsahuje v čl. III. odst. 2 následující ustanovení (cit.): Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží a zavazuje se jej umístit na vlastní prodejnu.
Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu-typové
34. Kupní smlouva a smlouva o poskytování dalších služeb spojených s prodejem zboží

§ Předmětem této typové smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací (knižních titulů) z vlastní produkce nakladatelství Albatros kupujícímu, a to na základě objednávek kupujícího. Smlouva dále zejména upravuje dodací podmínky a prodej zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, oprávnění a závazky prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady a sankce.
§ Účastník řízení uzavřel tuto smlouvu celkem s 9 odběrateli, a to v období od 24. 10. 2001 do 20. 5. 2004. Smlouvy již nejsou platné, neboť od počátku roku 2006 má Albatros vlastní distribuční síť a distributorů dle těchto smluv tedy již nevyužívá. Poslední tři platné smlouvy byly ukončeny výpovědí ze strany společnosti Albatros ke dni 30. 4. 2006.
§ Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 3 následující ustanovení (cit.): Kupující nemá právo prodávat zboží jiným firmám provozujícím knižní velkoobchod nebo distribuci bez písemné dohody s kupujícím [12] .
Smlouvy uzavřené na úrovni velkoobchodu-individuální
35. Kupní smlouva uzavřená dne 14. 2. 2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s.

§ Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli, přičemž odběratel je dle smlouvy oprávněn jednostranně zvýšit počet výtisků knihy odebraných od dodavatele dle této smlouvy a to o dalších nejvýše ks (obchodní tajemství). Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 27. 2. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) s názvy Tesco, Spar, Kaufland a Globus k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1
36. Kupní smlouva uzavřená dne 14. 2. 2008 se společností Music Books Media s.r.o.

§ Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 27. 2. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito pouze k dalšímu velkoobchodnímu prodeji a to provozovatelům širokosortimentních velkoplošných prodejen (hypermarketů) a diskontních řetězců k jejich maloobchodnímu prodeji konečným spotřebitelům na těchto prodejnách. Odběratel se výslovně zavazuje, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku k této smlouvě) užito k jiným účelům, tedy především že nebude dále distribuováno do specializovaných maloobchodních prodejen s převahou nabídky knih (knihkupectví), knihoven a škol a že též nebude žádným způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1
37. Kupní smlouva uzavřená dne 9. 1. 2008 s Ludmilou Loukotovou-OPA
§ Předmětem smlouvy je dodávka ks (obchodní tajemství) výtisků knihy Harry Potter a relikvie smrti dodavatelem odběrateli. Smlouva dále upravuje zejména kupní cenu zboží a její splatnost, dodací lhůtu a dodací a reklamační podmínky.
§ Realizace dodávky na základě smlouvy byla uskutečněna dne 30. 1. 2008.
§ Smlouva obsahuje v čl. 2.1 ustanovení (cit.): Zboží bude odběratelem užito k dalšímu prodeji knihovnám v ČR. Následky nedodržení tohoto ustanovení jsou upraveny v čl. 7.2 (cit.): Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli škody způsobené nedodržením jeho závazku o způsobu užití zboží dle bodu 2.1,
38. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne 31. 10. 2005 se společností Premil, spol. s r.o.
§ Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje zejména objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací.
§ Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
§ Smlouva obsahuje v čl. I. odst. 5 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro maloobchodní prodejní sítě Pompo, s.r.o., Areca Multimedia, s.r.o. Za jakékoliv zjištěné a dokladované porušení tohoto bodu je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Okruh odběratelů kupujícího je shodně stanoven i v Příloze 1 k uvedené smlouvě.
39. Kupní smlouva s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřená dne 9. 11. 2005 se společností Music Books Media s.r.o.
§ Předmětem smlouvy jsou dodávky neperiodických publikací, CD, MC i jiného zboží na základě objednávek kupujícího uskutečněných podle nabídky prodávajícího. Smlouva dále upravuje objednávky zboží, dodání zboží do konsignačního skladu, podmínky prodeje zboží z konsignačního skladu, cenu a platební podmínky, odpovědnost za vady a důvěrnost informací.
§ Smlouva byla společností Albatros vypovězena písemnou výpovědí ke dni 1. 3. 2006.
§ Smlouva obsahuje v bodu 4. Přílohy 1 následující ustanovení (cit.): Zboží je určeno výhradně pro distribuci v sítích Globus, Interspar, Rewe.
IV.2. Informace a podklady od účastníka řízení
40. K zahájení správního řízení se účastník řízení vyjádřil v podání doručeném Úřadu dne 8. 7. 2008 [13] poté, co využil svého práva nahlížení do spisu, a měl tak k dispozici informace o postupu Úřadu při zjišťování údajů k relevantnímu trhu. V tomto vyjádření účastník řízení zejména zpochybňuje předběžné vymezení relevantního trhu Úřadem, a to ze dvou důvodů. Za prvé Úřadu vytýká, že zaměňuje pojmy literatura a beletrie a že rovněž jednotlivé subjekty v odpovědích na dotazy Úřadu uvádějí údaje za dětskou beletrii, dětskou literaturu nebo za dětské knihy, což vylučuje jakékoli srovnání. Za druhé účastník řízení namítá, že Úřad nepracuje s žádnými kritérii, podle nichž by beletrii rozdělil na beletrii pro dospělé a beletrii pro děti, a dodává, že takové rozdělení je pouze záležitostí obecného usu a literární teorie, které nemá přesné hranice, a bez další podrobné specifikace dělících kritérií není právně použitelné. V této souvislosti účastník řízení dále konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že Úřad nemá správně a jednoznačně vymezen relevantní trh po stránce věcné, nemůže být správné ani jím provedené stanovení podílu účastníka řízení na relevantním trhu. Účastník řízení má za to, že jeho podíl (ani podíl žádného z jeho odběratelů) na relevantním trhu nepřesahuje 15 %, a tudíž jím uzavřené vertikální dohody, které by případně byly v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, jsou na základě § 6 odst. 1 písm. b) zákona vyňaty ze zákazu dohod (dohody de minimis ).

41. Dále se účastník řízení ve svém podání vyjádřil k možným dohodám o ceně obsaženým v kupních smlouvách na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřených se společnostmi Vltava Stores, a.s. a Popron Média, s.r.o. Objasnil význam maloobchodní doporučené ceny (dále též MODPC ), a to zejména s důrazem na konstrukci autorské odměny, která je v případě překročení MODPC odvozována ze skutečně realizované maloobchodní ceny a snižuje tak zisk nakladatele (v tomto případě účastníka řízení). Dále sdělil, že s uvedenými společnostmi byly sjednány speciální podmínky týkající se výhrady vlastnického práva z důvodu odložené úhrady kupní ceny za odebrané knihy a z důvodu, že se jednalo o první obchodní spolupráci účastníka řízení s těmito společnostmi. Účastník řízení namítá, že omezení v nakládání se zbožím bylo stanoveno pouze po dobu, kdy uvedené společnosti nebyly z důvodu výhrady vlastnického práva až do úplného zaplacení zboží vlastníkem zboží, a nebyly tudíž oprávněny jej bez souhlasu účastníka řízení převést na třetí osoby.

42. V přípise doručeném Úřadu dne 28. 7. 2008 účastník řízení k dotazu Úřadu [14] sdělil, že v letech 2000-2004 byl prodej jeho knih realizován zejména prostřednictvím distribučních společností, fungujících v té době na českém knižním trhu, a v období od 1. 9. 2000 až do roku 2006 také prostřednictvím obchodních zástupců společnosti Albatros, kteří zprostředkovávali prodej přímo z auta bez uzavírání písemných kupních smluv.

IV.3. Informace a podklady od odběratelů
43. V průběhu správního řízení provedl Úřad s některými odběrateli společnosti Albatros ústní jednání a rovněž se na některé odběratele obrátil písemně a vyžádal si od nich informace ve smyslu § 21 odst. 5 a 7 zákona. Z informací odběratelů vyplynulo, že od společnosti Albatros v minulosti i v současné době odebírali neperiodické publikace na základě komisionářských smluv či kupních smluv, což je obvyklá praxe na knižním trhu. K jednotlivým ustanovením smluv, jež byly Úřadem v rámci správního řízení posuzovány, odběratelé sdělili následující skutečnosti.
44. Společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. na ústním jednání dne 3. 6. 2008 sdělila, že knihy prodává jen v rámci sítě svých maloobchodních prodejen, a proto pro ni ustanovení čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, obsahující závazek dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, neznamenalo žádné omezení. K důvodům uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od 1. 3. 2008 pak uvedla, že obchodní zástupce společnosti Albatros jim přislíbil, že se pokusí, aby knihkupci měli knihu dřív, než se dostane do všech ostatních sítí nespecializovaných knihkupectví (viz ručně psaná poznámka v kupní smlouvě na prodej této knihy). Tato informace byla pro společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. důležitá pro určení počtu objednaných knih. [15]
45. Odběratel Pavel Dobrovský-BETA na ústním jednání dne 3. 6. 2008 uvedl, že působí jako knižní maloobchod i velkoobchod. Dále se vyjádřil ke smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti, která obsahuje závazek odběratele dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům ve svých maloobchodních prodejnách, že prakticky neměl možnost tuto podmínku odmítnout, pokud chtěl knihu prodávat. Rovněž uvedl, že tuto knihu po něm poptávalo asi 15 knihkupců, nicméně z důvodu závazku ve smlouvě těmto poptávkám nebylo vyhověno s tím, že pokud by závazek ve smlouvě nebyl, zřejmě by neměl být problém zájemcům knihu dodat. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od 1. 3. 2008 pak uvedl, že to bylo zajištěno tak, aby se nestalo jako v minulých letech, že je, cit.: hypermarkety podtrhly cenou . [16]
46. Společnost Premil, spol. s r.o. na ústním jednání dne 10. 6. 2008 uvedla, že provozuje knižní velkoobchod, přičemž dodává pouze do maloobchodů. Dále se vyjádřila ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu ze dne 31. 10. 2005, která obsahuje omezení dalšího prodeje pouze na maloobchodní sítě Pompo, s.r.o., Areca a Multimedia, s.r.o. Důvodem pro sjednání tohoto závazku byla podle sdělení společnosti Premil, spol. s r.o. obava společnosti Albatros, aby zboží nebylo dodáváno jinam, neboť Albatros si chtěl zajistit distribuci svého zboží sám, s tím, že pokud by Premil, spol. s r.o. chtěl dodávat zboží nakladatelství Albatros jiným subjektům, řešilo by se to dodatkem ke smlouvě. Premil, spol. s r.o. dále sdělil, že zboží nakladatelství Albatros dodával taktéž do Kotvy, avšak nevzpomněl si, zda o tom byl uzavřen dodatek či to bylo odsouhlaseno např. mailem. Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že se ustanovením určujícím okruh odběratelů zboží společnosti Albatros necítil být omezen, neboť ani jiným než ve smlouvě vyjmenovaným odběratelům nedodával a od jiných odběratelů poptávku po zboží neobdržel. Zástupce společnosti Premil, spol. s r.o. rovněž uvedl, že dřívější díly Harryho Pottera byly na příděl , vygenerovalo se, kolik se u kterého obchodníka prodá výtisků, aby nedošlo k cenové válce a nebyl zbytečně vysoký náklad. [17]
47. Společnost EUROMEDIA GROUP k.s. na ústním jednání dne 12. 6. 2008 uvedla, že působí na celé škále knižního trhu, mj. i jako knižní maloobchod a velkoobchod. K závazku dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům v maloobchodních prodejnách kupujícího, obsaženému v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne 10. 1. 2008, sdělila, že prodej této knihy byl omezen pouze na konečné spotřebitele z požadavku společnosti Albatros, neboť ta má svou vlastní distribuční síť s tím, že pokud by společnost EUROMEDIA GROUP k.s. mohla, dodávala by knihu i jinam. Obdobně se společnost EUROMEDIA GROUP k.s. vyjádřila k závazku dodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti v rámci velkoobchodu do vyjmenovaných hypermarketů (viz čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne 14. 2. 2008), konkrétně že společnost navrhovala jeho vypuštění, nicméně Albatros na tomto bodu trval zřejmě z důvodu vlastní velkoobchodní distribuce, která však nepokrývá obchodní řetězce. [18]
48. V přípisu [19] doručeném Úřadu dne 25. 6. 2008 poskytla společnost EUROMEDIA GROUP k.s. informace vyžádané v protokolu o ústním jednání. K dohodě o ceně stanovené pro členy Knižního klubu v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti ze dne 10. 1. 2008 uvedla, že titul byl prodáván za cenu stanovenou ve smlouvě. Ke kupní smlouvě s povinností rezervace publikace prodávajícím č. 14/2008 ze dne 12. 3. 2008, která rovněž obsahuje ujednání o ceně pro další prodej publikací v rámci Knižního klubu, společnost EUROMEDIA GROUP k.s. sdělila, že se nejednalo o ceny závazné, ale doporučené, a že ze strany Knižního klubu byly navržené ceny skutečně dodržovány.
49. Společnost Popron Média, s.r.o. na ústním jednání dne 25. 6. 2008 uvedla, že provozuje maloobchod zásilkovým způsobem. Jako důvod omezení prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti pouze na maloobchodní prodej zásilkovou formou pak označila skutečnost, že jiný prodej neprovádí. Doplnila, že ji tudíž uvedený závazek nijak neomezoval. Dodala, že sice obdržela poptávku po tomto titulu od společnosti DAVAY, spol. s r.o., avšak z důvodu závazku ve smlouvě se společností Albatros jí knihy nedodala. Ke stanovení ceny pro další prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti v rámci zásilkového prodeje konstatovala, že to vyplývá z podstaty jejího obchodu, neboť jestliže vytiskne katalog v určitém nákladu, je v něm vytištěna cena, která již nemůže být měněna. Doplnila, že iniciativa ke stanovení ceny vyšla z její strany, že chtěla získat dostatečné nákupní podmínky na to, aby mohla za tuto cenu prodávat. Ujednáním o ceně pro další prodej proto nebyla jakkoli omezována. K uvolnění prodeje této knihy nespecializovaným knihkupectvím až od 1. 3. 2008 pak uvedla, že důvodem byla dle sdělení společnosti Albatros ochrana knižního trhu. [20]
50. Co se týče písemně oslovených odběratelů účastníka řízení, z jejich informací vyplynuly následující skutečnosti. Společnost NEOLUXOR, s.r.o. uvedla, že ji Albatros požádal o čestné prohlášení, že z její strany nebyl porušen závazek prodávat knihu Harry Potter a relikvie smrti pouze konečným spotřebitelům v síti jejích maloobchodních prodejen, což doložila svým e-mailovým prohlášením zaslaným společnosti Albatros dne 11. 2. 2008. [21] Dále uvedla, že Albatros nikdy nepožadoval dodržování doporučené prodejní ceny vyjma knih o Harrym Potterovi.
51. Společnost Reader s Digest VÝBĚR s.r.o. uvedla, že prodávala na základě kupní smlouvy uzavřené se společností Albatros dne 10. 3. 2007 na dodávku pěti titulů o Krtkovi tyto tituly za cenu stanovenou v příloze č. 1 kupní smlouvy. [22]
52. Ostatní oslovení odběratelé uvedli, že se necítili ustanoveními ve smlouvách se společností Albatros vztahujícími se k omezení okruhu jejich odběratelů jakkoli omezováni ve většině případů proto, že ani jiným odběratelům dodávat nehodlali (např. zabývají se pouze maloobchodním prodejem či dodávají pouze vyjmenovaným hypermarketům či pouze knihovnám apod.). Taktéž uvedli, že dodržování těchto ustanovení nebylo v jejich případě jakkoli kontrolováno. Ke stanovování cen pro další prodej sdělili, že ve většině případů dodržují doporučené prodejní ceny, avšak ze strany společnosti Albatros nejsou jakkoli k jejich dodržování nuceni.
IV.4. Shrnutí získaných podkladů
53. Ve správním řízení bylo prokázáno, že účastník řízení uzavřel pět smluv obsahujících dohodu o určení ceny pro další prodej. [23] Taktéž bylo prokázáno, že tyto dohody o cenách byly plněny a dodržovány, avšak dodržování cen ze strany účastníka řízení nebylo kontrolováno, a tudíž ani případné nedodržování sankcionováno, s výjimkou dohody obsažené v kupní smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené se společností Vltava Stores, a.s., kde však hlavním důvodem vymáhání sankce bylo porušení dohody o dalším prodeji knihy pouze konečným spotřebitelům. Pouze jeden odběratel uvedl, že Albatros požadoval dodržování doporučené prodejní ceny v případě knih o Harrym Potterovi. Stanovení ceny ve smlouvě vycházelo v některých případech z iniciativy odběratele.
54. Ve správním řízení bylo dále prokázáno, že účastník řízení uzavíral v období od 24. 10. 2001 se svými odběrateli smlouvy obsahující dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, a že tyto dohody byly (s výjimkou jednoho odběratele, tj. společnosti Vltava Stores, a.s.) dodržovány. V případě dodávek knihy Harry Potter a relikvie smrti Úřad zjistil reálný negativní vliv těchto dohod na hospodářskou soutěž, neboť velkoobchody měly zájem distribuovat tento titul prodejcům knih, avšak v prvé vlně dodávek jim to nebylo umožněno. Dodržování dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, bylo v uvedeném případě účastníkem řízení rovněž kontrolováno a při porušení závazku požadována sankce. Ze sdělení odběratelů přitom bylo zjištěno, že cílem tohoto omezení bylo mj. zabránění cenové soutěži ze strany hypermarketů vůči specializovaným knihkupectvím na počátku prodeje, s čímž koresponduje skutečnost, že specializovaná knihkupectví obvykle dodržují doporučené maloobchodní prodejní ceny, na rozdíl od hypermarketů, jimž měla být předmětná kniha dle záměru účastníka řízení dodána až ve druhé vlně dodávek. V případě ostatních smluv obsahujících dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, bylo zjištěno, že se jimi odběratelé necítili být omezeni, neboť ani neměli zájem dodávat jiným než ve smlouvě uvedeným odběratelům.
V. Narovnání
V.1. Proces narovnání

55. Proces narovnání, tzv. Settlement procedure , není dosud českým soutěžním právem upraven. Úřad však při postupu v procesu narovnání ve správním řízení sp. zn. S 114/2008/KD vyšel ze své rozhodovací praxe. [24]
56. Narovnání představuje procesní nástroj, jehož účelem je urychlení a zjednodušení řízení a zvýšení efektivity činnosti Úřadu. Jeho podstatou je uznání odpovědnosti za protisoutěžní jednání a právní kvalifikace jednání, popř. předložení dodatečných důkazů ze strany účastníka řízení výměnou za snížení pokuty.
57. Proces narovnání je obvykle tvořen následujícími úkony:
a) žádost o zahájení jednání o narovnání
b) projednání předběžných závěrů a výhrad Úřadu
c) předběžná žádost účastníka řízení o narovnání
d) závěrečný návrh narovnání, jehož nedílnou součástí je
i) uznání odpovědnosti účastníka řízení za Úřadem vytýkané jednání, právní kvalifikace a doby trvání účasti na tomto jednání
ii) indikace maximální výše předpokládané a akceptované pokuty
iii) potvrzení účastníka řízení, že s ohledem na výše uvedené nehodlá žádat o provedení dalších procesních úkonů
e) akceptace závěrečného návrhu Úřadem. [25]
V.2. Zahájení jednání o narovnání
58. Dne 25. 8. 2008 obdržel Úřad od účastníka řízení žádost o zahájení jednání o narovnání. [26] Účastník řízení v žádosti deklaroval, že je připraven podniknout veškeré nezbytné kroky vedoucí k dosažení vzájemné dohody o narovnání či k dosažení rozhodnutí o závazcích.
59. Na základě shora uvedené žádosti účastníka řízení Úřad nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 4. 9. 2008. [27] Na ústním jednání byl účastník řízení seznámen s jednotlivými dohodami uzavřenými mezi společností Albatros a jejími odběrateli neperiodických publikací, v nichž Úřad spatřuje porušení § 3 odst. 1 zákona. Součástí tohoto sdělení bylo taktéž shrnutí dalších zjištěných skutečností včetně označení nejvýznamnějších důkazů, které Úřad v rámci správního řízení získal, a právní kvalifikace jednání účastníka řízení. Dále Úřad deklaroval, že pokud účastník řízení jednoznačně uzná odpovědnost za protiprávní jednání, uzná a pravdivě a úplně doloží veškeré skutečnosti svědčící o jednání, jež jsou předmětem správního řízení, uzná jejich právní kvalifikaci a dobu trvání účasti na tomto protiprávním jednání, bude Úřad považovat tuto polehčující okolnost za tak významnou, že odůvodní maximální snížení pokuty za porušení hmotněprávních ustanovení zákona. Doplnil, že podmínkou takového postupu je bezvýhradní uznání shora uvedených skutečností a právní kvalifikace, prokazatelné odstranění (ukončení) protisoutěžního jednání a poskytnutí pravdivých, úplných a správných podkladů.
60. V rámci ústního jednání se účastník řízení podrobněji vyjádřil k cenové dohodě uzavřené se společností Reader s Digest VÝBĚR s.r.o., týkající se prodeje titulů o Krtkovi, když uvedl, že se jednalo o výprodej nadnormativních skladových zásob, přičemž cena musela být z důvodu snížení autorského honoráře předem vyjednána s autorem, a poukázal také na to, že cena byla pro zákazníka velmi výhodná. Účastník řízení ovšem uznal, že by tuto situaci bylo vhodnější řešit stanovením maximální ceny. K dohodě o cenách se společností EUROMEDIA GROUP k.s., týkající se prodeje série Harry Potter v Knižním klubu, účastník řízení uvedl, že stanovení ceny souviselo i v tomto případě s vyplácením autorského honoráře autorce knihy. Pokud jde o dohody omezující okruh odběratelů, souhlasil účastník řízení se zjištěními Úřadu a deklaroval, že je připraven okamžitě tento stav napravit, a to způsobem, který Úřad shledá nejsprávnějším a nejrychlejším.
V.3. Další průběh jednání o narovnání
61. Dne 15. 9. 2008 obdržel Úřad od účastníka řízení vyjádření k procesu narovnání, v němž účastník řízení akceptoval dosavadní závěry Úřadu ohledně vytýkaného protisoutěžního jednání, jeho právní kvalifikace i délky jeho trvání. Zároveň se vzdal práva na sdělení výhrad.
62. Co se týče nápravy vytýkaného jednání, účastník řízení se ve svém vyjádření k procesu narovnání zavázal nepoužívat do budoucna ve smlouvách se svými odběrateli ustanovení stanovující cenu ani ustanovení omezující okruh osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží. Protisoutěžní ustanovení obsažená v dosud platných smlouvách se svými odběrateli se zavázal v praxi nepoužívat a konkrétně v případě odběratele Martiny Uldrychové-Knihkupectví L&N odstranit jej z textace smlouvy do 15. 10. 2008. Dále se zavázal vypracovat novou typovou kupní smlouvu pro realizaci dodávek odběratelům, která by měla nahradit typovou kupní smlouvu vzoru K2007.1, a do konce října 2008 ji předložit Úřadu. Uvedl, že po schválení této nové typové smlouvy Úřadem by začal s odběrateli vyjednávat a uzavírat tyto nové smlouvy, přičemž s ohledem na množství smluv konstatoval, že je schopen se všemi svými obchodními partnery uzavřít tyto nové smlouvy do konce února 2009.
63. Závěrem účastník řízení uvedl, že za prokázané protisoutěžní jednání je připraven v rámci dohody s Úřadem přijmout finanční sankci v maximální výši 315.000,-Kč.
64. Po posouzení návrhu dohody o narovnání Úřad shledal, že účastník řízení splnil podmínky pro uzavření dohody o narovnání a jeho návrh proto dopisem č.j. S 114/08-18878/2008/830 ze dne 18. 9. 2008 akceptoval, a to včetně navržené maximální výše pokuty. Zároveň poukázal na skutečnost, že podmínkou dohody o narovnání je povinnost účastníka řízení prokázat ukončení protisoutěžního jednání, poskytnout veškeré informace a podklady, jež byly či budou v průběhu řízení vyžádány, a povinnost další spolupráce s Úřadem během správního řízení.
65. V dalším průběhu správního řízení účastník řízení spolupracoval s Úřadem, poskytl mu vyžádané informace a doložil postupně plnění opatření, k nimž se zavázal. Konkrétně v případě kupních smluv vzoru K2007.1 účastník řízení zveřejnil prohlášení o neplatnosti protisoutěžních ustanovení obsažených v této smlouvě ve svém měsíčníku pro knihkupce Novinky č. 11, distribuovaném knihkupcům do začátku listopadu 2008. Úřad tak vzal za dobu ukončení plnění zakázané dohody obsažené v této smlouvě datum 31. 10. 2008. Ke kupní smlouvě s dohodou o zřízení konsignačního skladu uzavřené dne 31. 10. 2005 se společností Premil, spol. s r.o. zaslal čestné prohlášení, že ačkoli smlouva nebyla vypovězena a je formálně platná, dle této smlouvy již v praxi nepostupuje, přičemž poslední dodávka a fakturace dle této smlouvy proběhla ke dni 23. 10. 2007 a poté byla spolupráce s uvedenou společností fakticky ukončena. Kupní smlouvu uzavřenou dne 17. 2. 2006 s Martinou Uldrychovou-Knihkupectví L&N účastník řízení vypověděl ke dni 30. 11. 2008.
66. Úřad shrnuje, že účastník řízení tím, že uznal odpovědnost za protisoutěžní jednání vytýkané mu Úřadem, včetně jeho právní kvalifikace provedené Úřadem a doby trvání protisoutěžního jednání, a dále s Úřadem účinně spolupracoval, poskytl mu všechny vyžádané informace a započal s nápravou protisoutěžního stavu, splnil podmínky pro dosažení narovnání.
VI. Další průběh řízení
VI.1. Využívání procesních práv účastníka řízení
67. Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení možnost v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení své stanovisko. Právo nahlížet do spisu účastník řízení využil dne 15. 5. 2008.
68. Přípisem ze dne 4. 12. 2008 Úřad vyrozuměl účastníka správního řízení o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci k podkladům rozhodnutí. Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí účastník řízení využil dne 10. 12. 2008, přičemž po seznámení uvedl, že svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužije.
VII. Relevantní trh
69. K tomu, aby mohl Úřad posoudit jednání účastníka řízení a zhodnotit je z hlediska zákona, je třeba vymezit relevantní trh, na kterém se účinky jeho jednání projevují. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po zboží, službách a výkonech, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb jejich uživatelů shodné nebo vzájemně zastupitelné. Definice relevantního trhu v soutěžním právu je dále precizována. Relevantním trhem se rozumí v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží [28] , které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zaměnitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh je tedy třeba vymezit především z hlediska věcného a geografického. Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně jiné než v obdobích ostatních.
70. Při vymezení věcného relevantního trhu je třeba vyjít z výchozího produktu nabízeného účastníkem řízení a jeho konkurenty. Věcné vymezení relevantního trhu v oblasti produkce knih je značně problematické, neboť každý knižní titul je možno považovat vzhledem k jeho obsahové jedinečnosti za nezaměnitelný. Je třeba však vzít v úvahu, že každý nakladatel i knihkupec nabízí široké portfolio produktů a soutěž v oblasti vydavatelství či prodeje knih se neodehrává mezi jednotlivými tituly, ale mezi jednotlivými podnikajícími subjekty, vydavateli a nakladateli či na následné úrovni trhu mezi jednotlivými knihkupci, z nichž každý vydává nebo prodává široké portfolio knižních titulů různě obsahově zaměřených. Ze soutěžního hlediska mají význam trhy trvalejší povahy, nikoliv krátkodobé tržní vztahy představované časově omezenou dodávkou konkrétního zboží, které vzbudí krátkodobý spotřebitelský zájem. Úřad proto považoval za vhodné vymezit věcně relevantní trh tak, aby odrážel průběžnou ekonomickou činnost subjektu posuzovaného v tomto správním řízení a jeho konkurentů.
71. Vzhledem k tomu, že někteří vydavatelé se ve své činnosti žánrově profilují, např. některá nakladatelství vydávají pouze dětskou literaturu, Úřad zvažoval, jaké členění literární produkce je pro definování věcně relevantního trhu v daném případě vhodné.
72. Běžně užívané základní členění literární produkce (mimo vědecké a odborné publikace a učebnice) je členění na literaturu pro dospělé a literaturu pro děti a mládež.
73. Účastník řízení Albatros působí v oblasti nakladatelství a vydavatelství dětské literatury a od roku 2003 vydává také literaturu pro dospělé, především je však zaveden jako významné a tradiční nakladatelství knih pro děti a mládež.
74. Segmentace knižní produkce odráží především spotřebitelské hledisko. Oblast literatury pro děti a mládež je nakupována výhradně pro tuto věkovou kategorii a tvoří v literární produkci samostatnou oblast zájmu spotřebitelů. Tomuto základnímu členění také odpovídá uspořádání veřejných knihoven, kde existují samostatná oddělení literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé. Literatura pro dospělé je žánrově rozmanitější a může být ze spotřebitelského hlediska dále členěna.
75. Dělení literární produkce dle spotřebitelského hlediska odpovídá také v současnosti využívanému tématickému členění knihovního fondu Národní knihovny České republiky. Ta využívá kategorizační schéma metody Konspektu, které je založeno na obecně uznávané mezinárodní klasifikaci knihovního fondu MDT. Konspektové schéma využívané Národní knihovnou České republiky se skládá z 24 základních skupin a jim podřízených podkategorií. Jednou z podkategorií v rámci kategorizačního konspektového schématu je kategorie Literatura pro děti a mládež , která zahrnuje jak beletristickou literaturu, tak i odbornou dětskou literaturu (mimo učebnice). Literatura pro dospělé a vědecká a odborná literatura je dále tématicky členěna.
76. Dle vyjádření poskytnutých Národní knihovnou České republiky představuje literatura pro děti a mládež samostatnou oblast literárních textů, které jsou esteticky, didakticky a eticky aktuální pro čtenáře ve věku 3-18 let. Dle vyjádření některých nakladatelů je literatura pro děti a mládež určena pro věkovou kategorii 3-16 let. Literaturu pro děti a mládež lze dále dělit dle dalších kritérií, např. dle věku, případně dle tématického zaměření titulu, z nichž základní dělení představuje dělení na beletrii pro děti a mládež a odbornou literaturu pro děti a mládež, která je reprezentována dětskými encyklopediemi, atlasy a populárně naučnými publikacemi.
77. Většina nakladatelů, včetně těch, kteří se specializují na dětskou literaturu, vydává dětské tituly jak z oblasti dětské beletrie, tak i z oblasti dětské odborné literatury [29] , Úřad proto pro dané správní řízení vymezil pro oblast dětské literatury trh po stránce věcné jako trh dodávek knižních titulů pro děti a mládež . Do tohoto trhu nejsou zahrnuty učebnice pro děti a mládež.
78. Úřad se dále zabýval možnou segmentací relevantního trhu dle odběratelů. Knižní tituly jsou ze strany nakladatelů dodávány do maloobchodního prodeje, a to buď přímo knihkupcům nebo prostřednictvím distribučních společností. Část knižní produkce je konečným zákazníkům dodávána ze strany nakladatelů prostřednictvím knižních klubů.
79. Je třeba zdůraznit, že předmětem správního řízení je posouzení vertikálních dohod mezi účastníkem řízení a jeho distributory a mezi účastníkem řízení a maloobchodními prodejci-knihkupci. Při úvaze, zda segmentovat věcné relevantní trhy dle odběratele zboží, Úřad odkazuje na Sdělení Komise o definici relevantního trhu [30] , v němž jsou zmíněny důvody pro užší vymezení relevantního trhu. Definování užšího relevantního trhu je oprávněné, pokud jsou splněny dvě podmínky. První stanoví možnost jasně určit, do které skupiny patří konkrétní zákazník ve chvíli, kdy jsou mu prodány relevantní výrobky. Druhá podmínka stanovuje nemožnost obchodování mezi zákazníky nebo dohodovací procedury. Vzhledem k tomu, že někteří knihkupci působí na úrovni distributora i maloobchodního prodejce, není naplněna žádná ze dvou výše uvedených podmínek. Z toho důvodu nelze definovat distribuci a přímé dodávky nakladatelů do maloobchodní sítě jako samostatné věcně relevantní trhy.
80. Vzhledem k výše uvedenému věcnému vymezení trhu pro oblast dětské literatury a s ohledem na nemožnost definovat samostatné trhy podle kategorie zákazníků vymezil Úřad pro dané správní řízení relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek knižních titulů pro děti a mládež.
81. Oblast titulů pro dospělé zahrnuje značnou šíři tématických žánrů. Většina vydavatelů vydává tituly pro dospělé z různých tématických oblastí. Vzhledem k zanedbatelnému podílu účastníka řízení v oblasti vydávání titulů pro dospělé nečlenil Úřad tuto oblast podrobněji a vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh dodávek literatury pro dospělé. Tím však není dotčena možnost vymezit v jiných případech relevantní trh v oblasti literatury pro dospělé odlišným podrobnějším způsobem.
82. Některé rámcové smlouvy uzavírané účastníkem řízení se svými odběrateli obsahující dohody posuzované ve správním řízení se kromě dodávek knižních titulů týkaly i dalšího zboží jako např. CD a DVD. Vzhledem k tomu, že tyto produkty často slouží jako doplňkové a objem jejich produkce není vzhledem k objemu dodávek knižních titulů významný, nezabýval se Úřad těmito produkty podrobněji a relevantní trhy vymezil po stránce věcné pouze pro oblast knižních titulů.
83. Značná část posuzovaných smluv, v nichž Úřad shledal možná protisoutěžní ujednání, se týkala dodávek knihy Harry Potter a relikvie smrti. Jelikož deklarace jejich protisoutěžního charakteru je u některých dohod obsažených v těchto smlouvách odvislá od dosažení hraničního tržního podílu stanoveného zákonem (viz níže), zabýval se Úřad otázkou, zda tuto knihu podřadit do kategorie literatury pro děti a mládež či do kategorie literatury pro dospělé. Úřad dospěl k závěru, že série Harry Potter vznikla a byla zamýšlena jako příběh pro děti a je také především dětmi a mládeží nakupována. Tomu nasvědčuje i reklama při uvedení sedmého dílu série na trh, která byla vedena způsobem, aby zaujala děti a mládež. Všechny tyto skutečnosti vedou Úřad k závěru, že sérii Harry Potter lze podřadit primárně do kategorie literatury pro děti a mládež, byť je také v omezené míře kupována dospělými mladými lidmi.
84. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže jsou na těchto územích zřetelně odlišné.
85. Všechny knižní tituly jsou na území České republiky distribuovány rovnoměrně podle zájmu maloobchodních knihkupců. Z toho důvodu není nutné zvažovat regionální segmentaci geografického relevantního trhu. Většina knižních titulů, a to zejména platí pro literaturu pro děti a mládež, je vydávána v českém jazyce. Tato skutečnost omezuje zájem konečných spotřebitelů na trh národní. Vzhledem k homogennosti podmínek na území České republiky, přičemž dodávky knižních titulů v českém jazyce nejsou realizovány v obdobném rozsahu na území okolních států, lze oba relevantní výrobkové trhy z hlediska geografického vymezit územím České republiky .
VIII. Postavení účastníka řízení na relevantním trhu
86. Dle vyjádření účastníka řízení zastává společnost Albatros na trhu literatury pro děti a mládež (mimo učebnice) dle počtu vydaných titulů podíl ve výši cca 11 %-13 %. Úřad považuje toto kritérium k určení tržního podílu pouze za pomocné. I když má souvztažnost k podílu účastníka řízení na relevantním trhu, hlavním kritériem pro stanovení tržního podílu je finanční objem realizovaných dodávek či počet prodaných kusů za příslušné zkoumané období. Ceny jednotlivých titulů a velikost jejich nákladu jsou u knižní produkce značně rozdílné, pouhý počet vydaných titulů proto nevypovídá o dosahovaných tržbách dodavatele ani o dodaném množství zboží. Vyjádření podílu podle množství dodaného zboží je vhodné u výrobkových trhů, u nichž je cenové rozpětí zboží u jednotlivých dodavatelů relativně malé, i v těchto případech však finanční objem lépe zohledňuje podíl přidané hodnoty na produkci soutěžitele. V případě knižní produkce je vzhledem k rozdílné ceně titulů nejvhodnějším kritériem pro stanovení podílu soutěžitele finanční objem realizovaných dodávek.
87. V rámci předběžného šetření Úřad oslovil významné nakladatele literatury pro děti a mládež se žádostí o poskytnutí informací vedoucích k určení tržního podílu účastníka řízení. Oslovení nakladatelé zaujímají dle vyjádření Svazu českých knihkupců a nakladatelů v oblasti produkce dětské literatury celkový tržní podíl cca 90 %, což bylo zohledněno při výpočtu tržního podílu společnosti Albatros.
88. Oslovení nakladatelé byli požádáni o sdělení výše finančního obratu a počtu prodaných knih v oblasti dětské beletrie za rok 2005 - 2007. Členění na dětskou beletrii vycházelo ze skutečnosti, že v produkci nakladatelství Albatros převažují tituly z oblasti beletrie, zatímco jiná nakladatelství se ve své produkci zaměřují na odbornou literaturu pro děti a mládež (např. společnost SVOJTKA & Co., s.r.o.).
89. Značná část oslovených nakladatelů poskytla požadované údaje za celkovou produkci dětské literatury a vzhledem k tomu, že také účastník řízení namítal, že pojem dětská beletrie není zcela jednoznačný a jednotliví nakladatelé mohou poskytnout nesourodé údaje, vyžádal Úřad dodatečně od těch nakladatelů, z jejichž vyjádření jednoznačně nevyplývalo, o jaké údaje se jedná, data o realizovaném finančním obratu a počtu prodaných kusů za jejich celkovou produkci v oblasti dětské literatury.
90. Dle zjištění Úřadu vykazoval podíl společnosti Albatros klesající tendenci. V roce 2005 zastávala na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež podíl vyjádřený dle počtu prodaných kusů ve výši 18 % , dle finančního obratu 28 %, v roce 2006 dle počtu prodaných kusů ve výši 15 % , dle finančního obratu 16 %, v roce 2007 dle počtu prodaných kusů ve výši 15 % , dle finančního obratu 17 %.
91. Vzhledem k tomu, že zajištěné smlouvy s posuzovanými dohodami jsou datovány již od roku 2001, zabýval se Úřad zjištěním, jaký podíl zastávala společnost Albatros na trhu literatury pro děti a mládež od roku 2001. Pro přibližné zjištění Úřad využil údaj o procentuálním zastoupení titulů společnosti Albatros ve fondech Národní knihovny ČR, která by měla mít ve svých fondech plnou šíři produkce vydávanou na území České republiky na základě práva povinného výtisku. Podíl společnosti Albatros dle počtu titulů obsažených ve fondech Národní knihovny ČR byl v letech 2001-2004 průběžně o cca 10 % vyšší než v roce 2007, kdy Úřad vyčíslil podíl společnosti Albatros dle finančního vyjádření objemu realizovaných dodávek ve výši 17 %. Na základě této skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že tržní podíl společnosti Albatros na trhu literatury pro děti a mládež (mimo učebnice) dosahoval i v letech 2001-2004 více než 15 %.
92. Podíl společnosti Albatros přesahuje na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež hraniční hodnoty pro deklaraci možného protisoutěžního chování formou uzavření zakázaných vertikálních dohod. Značná část posuzovaných dohod se týkala dodávek knihy Harry Potter a relikvie smrti. I když Úřad definoval relevantní trh v celé šíři dodávek dětské literatury, vzal v úvahu specifičnost situace při uvedení sedmého dílu série Harry Potter na trh. U jakéhokoliv knižní série, která se vydává po jednotlivých dílech, spotřebitelé poptávají další díly série ve snaze mít ucelenou řadu a tato poptávka není nahraditelná jinými tituly. U sedmého dílu Harryho Pottera byla tato skutečnost navíc zesílena tím, že se jednalo o poslední díl, který byl veřejností napjatě očekáván a kterému byla poskytnuta značná reklama, přičemž již předchozí díly této série zaznamenaly vysoce nadprůměrný úspěch u čtenářů. Tato skutečnost staví knihu Harry Potter a relikvie smrti do speciální pozice při hodnocení spotřebitelských preferencí na vymezeném relevantním trhu, a to např. pro ty spotřebitele, kteří vlastnili již předchozí díly a měli zájem o ucelenou sérii. Tato skutečnost v počátečním období prodeje způsobuje značnou neelasticitu poptávky po tomto titulu, jež jej odlišuje od jiné produkce knih pro děti a mládež. I když byl relevantní trh po stránce věcné vymezen pro celou oblast dětské literatury, je třeba při posouzení jednání společnosti Albatros zohlednit výjimečnou pozici tohoto titulu na trhu, a to zvláště v období bezprostředně po jeho uvedení na trh (viz dále).
93. Na relevantním trhu literatury pro dospělé společnost Albatros zastává dle vlastního vyjádření pouze zanedbatelný podíl ve výši menší než 1 %. Tento údaj odpovídá i zjištěním Úřadu a vzhledem k jeho výši, nebylo postavení společnosti Albatros na daném trhu podrobně ověřováno.
IX. Právní posouzení
94. Ochrana hospodářské soutěže je zajištěna zákonem č. 143/2001 Sb. Tento zákona nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001 a od té doby prošel několika novelizacemi. Pro posouzení daného případu má význam především zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. a některé další zákony, s účinností od 2. 6. 2004, jenž do zákona mj. zavedl institut zákonné výjimky (§ 3 odst. 4 zákona) a institut závazků (§ 7 odst. 2 až 5 zákona) a dále změnil podmínky pro vynětí dohod zanedbatelného významu ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona-tzv. pravidlo de minimis (§ 6 zákona), kdy mj. navýšil u vertikálních dohod procentní hranice podílů účastníků dohod na relevantním trhu pro aplikaci pravidla de minimis z dosavadních 10 % na 15 %. Dále je třeba zmínit zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. a některé další zákony, s účinností od 1. 10. 2005, který mj. zavedl aplikaci komunitárních blokových výjimek i na dohody, jež nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (§ 4 zákona) a pozměnil kritéria aplikace pravidla de minimis ve smyslu § 6 zákona.
95. Podle § 1 zákona upravuje tento zákon ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení nebo spojením soutěžitelů.
96. Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Citovaná ustanovení dopadají přitom jak na horizontální, tak i vertikální dohody soutěžitelů. Horizontálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na stejné úrovni trhu; typicky se jedná o dohody mezi konkurenty, např. výrobci téhož nebo vzájemně zastupitelného zboží. Vertikálními dohodami jsou dohody mezi soutěžiteli, kteří působí na odlišných úrovních trhu, tj. na různých úrovních výroby nebo distribuce; jako typický příklad dohod ve vertikále lze uvést dohodu mezi výrobcem zboží a jeho distributorem, dohodu mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem apod. (srov. § 5 odst. 2 zákona).
97. Posouzení případných negativních účinků na hospodářskou soutěž u smluv obsahujících zakázané vertikální dohody se vztahuje výhradně k těmto dohodám. Úřad tak rozlišuje mezi pojmy smlouva a dohoda, kdy smlouva zakládající soukromoprávní vztah mezi smluvními stranami může obsahovat dohody narušující soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, které porušují veřejnoprávní zájem chráněný zákonem. Pouze na posuzování těchto dohod se vztahuje působnost Úřadu, byť jejich účinky je nutno v některých případech posuzovat v kontextu celé smlouvy.
Aplikace čl. 81 Smlouvy ES
98. Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda na jednání účastníka řízení posuzované ve správním řízení sp. zn. S 114/2008/KD, uskutečněné po 1. 5. 2004, nelze aplikovat čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též Smlouva ES ). Úřad uvádí, že na jednání účastníka řízení nebyl čl. 81 Smlouvy ES aplikován, neboť podle čl. 3 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Smlouva ES) (dále též Nařízení č. 1/2003 ) jsou národní soutěžní úřady povinny aplikovat čl. 81 Smlouvy ES jen na dohody, které mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy. Skutečnost, zda posuzované dohody mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropských společenství, hodnotil Úřad v souladu s Oznámením Komise-Pravidla pro pojem dopadu na obchod mezi členskými státy obsažený v čl. 81 a 82 Smlouvy [31] (dále též Pravidla Komise ). Podle čl. 52 Pravidel Komise nejsou dohody způsobilé znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud jsou splněny následující kumulativní podmínky: a) souhrnný tržní podíl stran na žádném relevantním trhu v rámci Společenství, který je ovlivněn dohodou, nepřekročí 5 % a b) souhrnný roční obrat dodavatele dosažený v rámci Společenství, který se týká výrobků pokrytých dohodou, nepřekročí 40 mil. EUR.
99. Jelikož celkový obrat účastníka řízení na trhu dodávek knižních titulů se dle zjištění Úřadu v letech 2005-2007 pohyboval v rozmezí 113 990 tis. Kč-181 934 tis. Kč a v předchozím roce nebyl výrazně vyšší, je nepochybné, že nejsou naplněny kumulativní podmínky stanovené Pravidly Komise.
100. Úřad dále konstatuje, že posuzované dohody se týkají dodávek knižních titulů pro děti a mládež. Dětská literatura je vydávána zejména v národním jazyce. Z důvodu jazykové bariéry nedochází k významným dodávkám zboží na zahraničních trzích. Není tak tedy naplněna ani kvalitativní podmínka pro možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy.
101. Z výše uvedených důvodů tak Úřad dospěl k závěru, že protisoutěžní dohody účastníka řízení nemohou ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu příslušných komunitárních právních předpisů; z tohoto důvodu nebyl na jednání účastníka řízení aplikován čl. 81 Smlouvy ES.
IX.1. Dohody o přímém určení cen pro další prodej
102. V čl. 2.3 kupní smlouvy uzavřené dne 18. 1. 2008 se společností Vltava Stores, a.s. je určena maximální sleva z doporučené maloobchodní ceny, čímž je de facto určena minimální prodejní cena pro konečného spotřebitele. V případě, že odběratel svůj závazek nesplní, je dle čl. 3.6 povinen uhradit odběrateli kupní cenu zvýšenou o 20 %.
103. V čl. 2.4 kupní smlouvy uzavřené dne 19. 12. 2007 se společností Popron Média, s.r.o. se odběratel zavazuje prodávat zboží za stanovenou minimální cenu. V případě porušení tohoto závazku je odběratel dle čl. 3.6 povinen uhradit odběrateli kupní cenu zvýšenou o 20 %.
104. V čl. 2.1. kupní smlouvy uzavřené dne 10. 1. 2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s., v příloze 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 10. 3. 2007 se společností Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o. a v čl. IV odst. 1 kupní smlouvy s povinností rezervace publikace prodávajícím uzavřené dne 12. 3. 2008 se společností EUROMEDIA GROUP k.s. jsou obsažena ustanovení o přímém určení ceny.
Formální stránka zakázané dohody
105. Zákon v § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) považuje dohody obsahující přímé nebo nepřímé určení cen výslovně za zakázané. Závěr, že tyto dohody jsou zakázané přímo ze zákona , také potvrzuje ustálená judikatura českých soudů, ze které vyplývá, že u cenové dohody pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu se zákonem (resp. v rozporu), postačí, že je prokázáno, že k takové dohodě došlo. [32]

106. Dohody o přímém určení cen pro další prodej spadají pod tzv. dohody s tvrdým jádrem ( hard-core cartels ), což jsou závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na daném trhu. ESD judikoval, že opatření, které určuje cenu, jež musí být dodržena ve smlouvách se třetí stranou, představuje samo o sobě narušení soutěže ve smyslu čl. 85 odst. 1 Smlouvy ES (dnes čl. 81 odst. 1 Smlouvy ES-pozn. Úřadu). [33]

107. Dohody o přímém určení cen pro další prodej směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu, a znemožňují tak odběratelům svobodné rozhodování o výši ceny, za níž budou zboží dále prodávat. Nastavení ceny pro další prodej mimo úroveň konkurenční ceny, tedy ceny, která neodpovídá výsledkům konkurenčního boje, pak může rovněž způsobit navýšení nákupních cen zboží pro konečné spotřebitele a též je způsobilé bránit konkurenci uvnitř jedné značky zboží ( intra-brand konkurence).

108. Pro samotnou deklaraci porušení zákona prostřednictvím dohod o přímém určení cen pro další prodej není rozhodné, jaké postavení účastník dohody na relevantním trhu zaujímá, neboť tyto dohody jsou z pohledu jeho § 3 odst. 1 zakázané a neplatné bez ohledu na podíl jejich účastníků na trhu (viz níže). Pozice účastníků dohody na trhu ovlivňuje především rozsah dopadů dohody na hospodářskou soutěž, a tedy míru závažnosti posuzovaného protisoutěžního jednání.
109. Úřadem posuzované dohody umožňovaly stanovit účastníku řízení, za jakou pevně stanovenou maloobchodní cenu, resp. minimální prodejní cenu budou odběratelé nabízet zboží nakoupené od účastníka řízení k dalšímu prodeji. V případě dvou dohod o stanovení minimální maloobchodní ceny bylo její dodržování dále zajištěno sankčním ustanovením o dodatečném navýšení kupní ceny o 20 %. Logickým výkladem znění příslušných dohod nelze dojít k jinému závěru, než že předmětem uvedených ustanovení je závazné určení cen pro další prodej, v některých případech zesílené finanční sankcí. Nejedná se tedy o pouhé nezávazné doporučení. Úřad na základě těchto skutečností dospěl k závěru, že výše uvedené posuzované závazky naplňují formální stránku zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej .
110. K akceptaci tohoto závěru Úřadu ze strany účastníka řízení došlo navíc v průběhu procesu narovnání.
Materiální stránka zakázané dohody
111. Narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení plynoucí z dohody je nezbytným znakem materiální stránky skutkové podstaty uvedeného správního deliktu. Z dikce § 3 odst. 1 zákona vyplývá, že zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potenciálním narušením. Tento názor potvrzuje i judikatura českých soudů, ze které mj. vyplývá, že zákon o ochraně hospodářské soutěže je založen na principu potenciální soutěže, takže na jeho základě lze působit i preventivně. Není proto nutné, aby zákonem zakázaná dohoda již skutečně narušila hospodářskou soutěž. K vyvození postihu je možno přistoupit i tehdy, jestliže posuzovaná dohoda k takovému následku může vést. [34]
112. Dohody o přímém určení cen pro další prodej jsou dohodami zakázanými, tj. jedná se o dohody, které ze své podstaty vždy způsobují přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mají negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí, a to bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků zakázané dohody. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že tyto dohody nelze ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 zákona vyjmout aplikací pravidla de minimis (§ 6 zákona), ani prostřednictvím blokové výjimky (§ 4 zákona)-viz níže. Lze tedy konstatovat, že posuzované dohody o určení cen pro další prodej naplnily jak formální, tak i materiální stránku skutkové podstaty zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
113. Úřad následně posuzoval, zda předmětná cenová ujednání měla též skutečný dopad na hospodářskou soutěž. Tento dopad musí být posouzen v kontextu relevantního trhu, k němuž se dohoda vztahuje. Pro posouzení dopadu posuzovaných dohod je nezbytné zjištění délky jejich uplatňování a podílu trhu zavázaného cenovými ujednáními.
114. Smlouvy obsahující zakázané dohody o cenách jsou všechny smlouvami individuálními na dodávku konkrétního knižního titulu. Zjištění, kdy byly zásoby knižních titulů dodané na základě konkrétní smlouvy u jednotlivých knihkupců vyskladněny do maloobchodního prodeje, by bylo velmi obtížně zjistitelné a odvislé od způsobu účetní evidence jednotlivých knihkupců. Např. individuální smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti obsahující dohody o cenách byly uzavírány v období od 19. 12. 2007 do 18. 1. 2008. Doba plnění těchto dohod je odvislá od skutečného vyčerpání zásob knižních titulů dodaných na základě těchto smluv. Dle vyjádření účastníka řízení dodávky tohoto titulu uskutečněné po tomto datu byly již realizovány na základě standardních smluv. Vzhledem k tomu Úřad dobu plnění zakázaných dohod omezil datem realizace dodávky knižních titulů, do něhož je doba plnění smluv nepochybně prokázána. Délka plnění posuzovaných dohod (viz výše) o určení cen pro další prodej tak byla ve všech případech kratší než jeden rok.
115. K otázce stanovení míry dopadů jednání účastníka řízení na hospodářskou soutěž je třeba v rámci analýzy situace na trhu zhodnotit zejména podíl trhu ovlivněný posuzovanými smlouvami. Úřad vzal v úvahu, že posuzované dohody o přímém určení ceny byly obsaženy v individuálních smlouvách uzavřených na dodávku konkrétního titulu, představovaly velmi malý podíl z produkce účastníka řízení a týkaly se značně omezeného okruhu odběratelů. Zavázanost trhu těmito dohodami tudíž nebyla významná. Úřad také zohlednil, že předmětné dohody byly plněny v krátkém časovém období, menším než jeden rok.
116. Oslovení odběratelé za účelem ověření, zda došlo k faktickému plnění zakázaných dohod o přímém určení cen, uvedli, že ceny sjednané ve smlouvě dodržovali (ve většině případů dodržují i doporučené prodejní ceny, avšak ze strany společnosti Albatros nejsou jakkoli k jejich dodržování nuceni).
117. Úřad poukazuje na ujednání obsažené v § 4 odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne 21. 11. 2003 mezi účastníkem řízení a společností Popron Média, s.r.o. na prodej pátého dílu knihy Harry Potter, v němž se účastník řízení zavázal, že jeho odběratelé nebudou tuto knihu prodávat v maloobchodě za cenu nižší než 399,-Kč. I když toto ujednání Úřad nevyhodnotil jako dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, neboť se jedná pouze o jednostranný závazek účastníka řízení a předmětné ujednání tedy neobsahuje akceptaci dohodnuté ceny ze strany odběratelů, dokládá snahu účastníka řízení udržovat jednotnou prodejní cenu v případě série Harry Potter.
118. Úřad tedy dospěl k závěru, že dohody o přímém určení cen pro další prodej byly fakticky plněny a omezily rozhodovací autonomii odběratelů při stanovování maloobchodní ceny svého zboží a byly tak již ze své podstaty způsobilé narušit soutěžní prostředí. Úřad ovšem neprokázal konkrétní narušení soutěžního prostředí, a to s ohledem na skutečnost, že negativní dopady těchto dohod byly minimální.
119. Úřad tak konstatuje, že omezení hospodářské soutěže existencí dohod o přímém určení cen pro další prodej, které uzavíral účastník řízení se svými odběrateli, bylo potenciálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž na relevantním trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež (cenové dohody se týkaly výhradně titulů pro děti a mládež) a byla tak naplněna materiální stránka posuzovaného správního deliktu dle § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona .
IX.2. Dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží

120. Smlouvy uvedené v části IV.1. b) odůvodnění tohoto rozhodnutí obsahují ustanovení, která omezují odběratele v okruhu osob, jimž mohou nakoupené zboží dále prodávat. Jedná se o dohody, které odběratelům společnosti Albatros umožňují dodávat zboží pouze konečným spotřebitelům (nikoli např. ostatním knihkupectvím) či v rámci distribuce pouze vybraným maloobchodním prodejcům (obchodním řetězcům) nebo jiné vybrané skupině odběratelů (např. knihovnám). Tyto smlouvy přitom byly uzavírány jak pro prodej konkrétních knižních titulů (v těchto případech se jednalo vždy o tituly určené pro děti a mládež), tak pro prodej celého sortimentu společnosti Albatros (vztahovaly se tak jak na tituly pro děti a mládež, tak na tituly pro dospělé).
Formální stránka zakázané dohody
121. Hlavní negativní účinky dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, na hospodářskou soutěž jsou především ty, že někteří kupující již nemohou nakupovat u určitého dodavatele, což může zejména vést k uzavírání nákupního trhu a tím k omezení soutěže v rámci značky. Jedná se o závažná restriktivní opatření, neboť souvisejí s rozdělováním trhu podle jednotlivých zákazníků. Existují však výjimky, kdy je možno tato omezující opatření obvykle tolerovat, např. v případě omezení pouze aktivního prodeje.
122. Úřad v případě všech posuzovaných dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn nakupované zboží dále prodávat, prokázal, že odběratelé byli omezeni nejen v aktivním prodeji, ale rovněž v prodeji pasivním, navíc v některých dohodách byl tento zákaz kryt sankcí. Ze znění těchto dohod tak plyne, že v plném rozsahu zcela znemožňují odběratelům dodávky některým zákazníkům, a naplňují tak formální znaky dohod zakázaných dle § 3 odst. 1 zákona.
Materiální stránka zakázané dohody
123. Za účelem ověření faktického plnění dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, oslovil Úřad v rámci správního řízení vybrané odběratele účastníka řízení, kteří měli smlouvy obsahující předmětnou dohodu uzavřeny. Většina oslovených odběratelů uvedla, že tyto dohody plnila, avšak že jimi nebyla omezována, neboť maloobchodní prodejci (knihkupectví) při své podnikatelské činnosti ani jiným než určeným odběratelům své zboží nedodávají (dodávají pouze konečným spotřebitelům) a soutěžitelé působící jako velkoobchody a distributoři neměli zájem dodávat jiným než ve smlouvě uvedeným odběratelům.
124. Z hlediska negativních účinků na hospodářskou soutěž Úřad považuje za nejzávažnější dohody obsažené v kupních smlouvách na maloobchodní prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti. Tři z oslovených odběratelů, kteří měli smlouvu obsahující tuto dohodu uzavřenu, sdělili, že obdrželi poptávku od odběratelů, jimž nebyli podle smlouvy oprávněni dodávat, a že právě z důvodu závazku ve smlouvě těmto poptávkám nevyhověli, přičemž dva z těchto odběratelů doplnili, že v případě absence dohody by zboží dodali i mimo stanovený okruh odběratelů, a tato dohoda je tedy omezovala. Navíc bylo prokázáno, že plnění dohody bylo ze strany společnosti Albatros kontrolováno a v případě jejího porušení Albatros vymáhal sankci a náhradu škody.
125. Z podkladů získaných v rámci správního řízení přitom vyplynulo, že cílem těchto dohod bylo zamezení možnosti dodat knihu Harry Potter a relikvie smrti obchodním řetězcům, a tím chránit specializovaná knihkupectví proti konkurenčnímu tlaku (včetně cenového) hypermarketů. Albatros k tomuto kroku přistoupil na základě zkušeností z minulosti, kdy prodej předchozích dílů knihy Harry Potter byl vždy předmětem silného konkurenčního boje ze strany obchodních řetězců, které nabízely knihu i za výrazně nižší maloobchodní ceny než ceny doporučené. V případě šestého dílu knihy Harry Potter byla doporučená maloobchodní prodejní cena stanovena na 450,-Kč. Naproti tomu některé maloobchodní řetězce nabízely knihu za cenu o 100,-Kč až 150,-Kč nižší, tedy s více jak 20% až 30% slevou. Vzhledem k tomu, že knižní trh je specifický tím, že většina specializovaných knižních maloobchodních prodejců dodržuje doporučené prodejní ceny, omezení přístupu obchodních řetězců k prodeji předmětné knihy v podstatě zabránilo hlavnímu cenovému konkurenčnímu tlaku, který mohl přinést pro spotřebitele značný cenový pokles. Skutečnost, že maloobchodní řetězce v případě prodeje předchozích dílů knihy Harry Potter svou cenovou politikou způsobily pokles prodejních cen rovněž u specializovaných knihkupectví, potvrdila např. společnost Barvič a Novotný, spol. s r.o. [35] , která sdělila, že obecně doporučené prodejní ceny knih dodržuje, pokud je to možné, přičemž za klasický případ nedodržování doporučené prodejní ceny uvedla pátý a šestý díl knihy Harry Potter, kdy bylo třeba cenu snížit, neboť jinak by ji v důsledku jejího zvýšeného prodeje v hypermarketech nebyli schopni prodat.
126. Nadto je třeba podotknout, že všechny díly knihy Harry Potter jsou čtenářsky velice úspěšné a knihkupci na jejich prodeji realizují v porovnání s ostatními knižními tituly významné finanční obraty. Specifikem série této knihy je průběžný nárůst čtenářské obliby, přičemž kniha Harry Potter a relikvie smrti byla jako závěrečný díl nejočekávanějším titulem celé série. S ohledem na velká očekávání uvedení knih Harry Potter do maloobchodního prodeje je v jejich případě u každého dílu vydavatelem stanoveno přesné datum započetí maloobchodního prodeje na celém území České republiky, jímž jsou maloobchodní prodejci jako nejdřívějším datem uvedení knihy na pulty prodejen vázáni a které je zároveň v důsledku masivní reklamy provázející prodej knih Harry Potter čtenářské veřejnosti dostatečně známo. Bezprostředně po stanoveném datu prodeje jsou taktéž obvykle realizovány největší objemy prodeje těchto knih a poté poptávka po nich klesá. Tomu svědčí rovněž informace, jež Úřad získal od některých odběratelů účastníka řízení. Například zástupce společnosti Barvič a Novotný, spol. s r.o. uvedl, že pro stanovení počtu objednaných knih Harry Potter a relikvie smrti bylo podstatné vědět, zda začnou hypermarkety prodávat knihu ke stejnému datu jako specializovaná knihkupectví. [36]
127. V případě knihy Harry Potter a relikvie smrti došlo krátce po oficiálním zahájení jejího prodeje k porušení dohody o závazku dodávat knihu pouze konečným spotřebitelům ze strany jednoho z odběratelů, čímž se titul objevil v nabídce sítě hypermarketů Tesco Stores ČR a.s., a účastníkovi řízení se tak nepodařilo naplnit jeho záměr, aby byl předmětný titul v hypermarketech prodáván až od 1. 3. 2008. Přesto však specializovaná knihkupectví nebyla během prvního týdne od zahájení prodeje vystavena konkurenčnímu (především cenovému) tlaku ze strany maloobchodních řetězců (hypermarketů). Přitom právě počáteční dny prodeje této knihy jsou pro spotřebitele z hlediska jejich poptávky klíčové. V důsledku i několikadenního znemožnění prodeje knihy nespecializovaným knihkupectvím tak mohli spotřebitelé utrpět relativně citlivou újmu, neboť jim nebylo umožněno benefitovat z cenové soutěže mezi specializovanými a nespecializovanými knihkupectvími, která by ve svém důsledku velice pravděpodobně vedla ke snížení reálné prodejní ceny i ve specializovaných knihkupectvích obdobně, jako v případě předchozích dílů knihy Harry Potter. Úřad tak v případě těchto dohod prokázal přímé negativní dopady na hospodářskou soutěž, které se ve svém důsledku projevily především na straně konečných spotřebitelů.
128. V případě dohod uzavřených ve smlouvách na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti Úřad na druhou stranu zohlednil, že se tyto dohody týkaly dodávky pouze jediného titulu, byť čtenářsky velice úspěšného, a tedy že většina trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež nebyla těmito dohodami dotčena.
129. Úřad má tedy na základě shora uvedených skutečností za prokázané, že dohody obsažené v kupních smlouvách na prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti měly faktický dopad na hospodářskou soutěž, tedy narušily hospodářskou soutěž na relevantním trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež.
130. V případě ostatních dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, Úřad neprokázal, že by tyto dohody hospodářskou soutěž narušily, mj. též s ohledem na skutečnost, že jednotliví odběratelé nedodávají zboží jiným osobám než v dohodě uvedeným a určení okruhu možných odběratelů tak ve většině případů odpovídalo reálné situaci na trhu bez existence zakázaných dohod. Faktické negativní dopady na hospodářskou soutěž v důsledku plnění posuzovaných dohod tak byly méně významné i přes poměrně dlouhou dobu jejich plnění.
131. Rozsah dopadů zakázané dohody na hospodářskou soutěž je ovlivněn rovněž pozicí účastníků dohody na trhu. Úřad konstatuje, že z tohoto hlediska nebyl dopad dohod na hospodářskou soutěž podstatný, neboť podíl účastníka řízení na relevantním trhu se pohyboval na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež pro další prodej mírně nad procentní hranicí pro vynětí dohod ze zákonného zákazu na základě pravidla de minimis a jeho podíl na trhu dodávek literatury pro dospělé byl nižší než 1 %, což bylo důvodem vynětí dohod (v části týkající se dodávek literatury pro dospělé) ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona na základě aplikace pravidla de minimis (viz níže).
132. Na základě výše uvedených dohod však mohlo dojít k omezení (zbavení) rozhodovací autonomie odběratelů při výběru osob, kterým zboží nakoupené od společnosti Albatros prodají (byť i v případě výjimečných situací, kdy např. knihkupec zamýšlí nadbytečné skladové zásoby určitého titulu přeprodat jinému maloobchodnímu prodejci). Ohrožení hospodářské soutěže existencí a plněním dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, tak bylo reálné. Je tedy nepochybné, že tyto dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, byly způsobilé mít negativní dopad na kvalitu a intenzitu hospodářské soutěže.
133. Úřad proto uzavírá, že materiální stránka pro naplnění správního deliktu podle § 3 odst. 1 zákona byla u všech posuzovaných dohod prokázána , přitom v případě dohod obsažených v kupních smlouvách na prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti ve formě narušení hospodářské soutěže a v případě ostatních dohod ve formě možného narušení hospodářské soutěže.
IX.3 Podmínky pro vynětí ze zákazu
134. Po zhodnocení, že dohody obsažené ve smlouvách popsaných v části IV.1. odůvodnění tohoto rozhodnutí spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona, se Úřad zabýval tím, zda předmětné dohody nelze vyjmout ze zákazu na základě aplikace § 6 odst. 1 písm. b) zákona (pravidlo de minimis ) nebo na základě některé z tzv. obecných (blokových) výjimek.
135. Dle § 6 odst. 1 písm. b) zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na vertikální dohodu, pokud podíl žádného z účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15 % (do doby nabytí účinnosti zákona č. 340/2004 Sb., tj. do 2. 6. 2004, činil tento podíl 10 %). U vertikálních dohod, u nichž podíly účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšují tuto hranici, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto jsou ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (tzv. dohody de minimis ). Vynětí však nelze uplatnit v případech stanovených v § 6 odst. 2 zákona, tj. mj. u dohod o přímém nebo nepřímém určení ceny.
136. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že dohody uzavřené účastníkem řízení týkající se přímého určování cen pro další prodej nebylo možné na základě aplikace pravidla de minimis ze zákazu dohod vyjmout, neboť na dohody o cenách se vynětí nevztahuje.
137. Dohody o omezení okruhu osob se týkaly produktů spadajících do obou vymezených věcně relevantních trhů, neboť některé smlouvy, které uzavíral účastník řízení se svými odběrateli, měly obecný charakter a týkaly se celé produkce účastníka řízení. Tyto dohody nelze vyjmout ze zákonného zákazu na základě pravidla de minimis na trhu dodávek knižních titulů pro děti a mládež vzhledem k překročení zákonné hranice podílu účastníka řízení na tomto relevantním trhu. Pravidlo de minimis však lze uplatnit pro produkty spadající do věcně relevantního trhu dodávek knižních titulů pro dospělé, neboť podíl účastníka řízení na tomto relevantním trhu dosáhl maximálně cca 1 %.
138. Dne 1. 10. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 361/2005 Sb., jímž došlo ke změně zákona a který mimo jiné v části III. zrušil vyhlášky Úřadu, jimiž byly vydány obecné výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona. Zákon č. 361/2005 Sb. do nového § 4 zákona zavedl pravidlo o přímé aplikovatelnosti obecných výjimek vydaných na komunitární úrovni i pro vztahy bez komunitárního prvku. Vzhledem k tomu, že uzavření a plnění některých zakázaných dohod uvedených v části IV.1. odůvodnění tohoto rozhodnutí, na něž není možno aplikovat pravidlo de minimis , časově spadalo do období před účinností zákona č. 361/2005 Sb. (tzn. do období účinnosti obecných výjimek vydaných Úřadem na základě zmocnění v § 26 odst. 1 tehdejšího znění zákona), Úřad ověřil, zda na předmětné dohody nelze použít vynětí ze zákazu dohod narušujících soutěž v souladu s dříve účinnou vyhláškou Úřadu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod (dále též vyhláška či bloková výjimka ). K tomu je třeba poukázat na § 5 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, dle něhož vynětí ze zákazu dohod na základě blokové výjimky nelze použít pro dohody, které omezují odběratele v určování cen pro jeho další prodej, a to bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu. Rovněž je nutno uvést § 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, dle něhož se vynětí ze zákazu dohod na základě blokové výjimky nevztahuje na dohody, které omezují území nebo okruh osob, kterým může odběratel zboží dále prodávat, s výjimkou 1/ omezení aktivních prodejů na území nebo vůči určité skupině osob, které si dodavatel vyhradil sobě nebo jinému odběrateli, pokud nejsou omezeny prodeje zákazníků odběratele, 2/ omezení odběratele působícího na velkoobchodní úrovni trhu prodávat konečným spotřebitelům, 3/ omezení prodeje členů, kteří působí v rámci selektivního distribučního systému, odběratelům, kteří působí mimo tento systém, a 4/ omezení odběratele prodávat součástky, které jsou dodávány za účelem jejich dalšího zpracování, osobě, která by je použila k výrobě stejného zboží, které je vyráběno dodavatelem. Obdobná ustanovení obsahuje i čl. 4 písm. a) a b) Nařízení Komise č. 2790/1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (dále též nařízení či komunitární bloková výjimka ).
139. Úřad posoudil dohody uvedené v části IV. 1 odůvodnění tohoto rozhodnutí z hlediska možného vynětí ze zákazu dohod na základě blokové výjimky a komunitární blokové výjimky a dospěl k závěru, že je možno toto vynětí částečně aplikovat na dohody omezující okruh osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, obsažené v čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené se společností EUROMEDIA GROUP k.s. dne 14. 2. 2008 a v čl. 2.1 kupní smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti uzavřené se společností Music Books Media s.r.o. dne 14. 2. 2008. Výhody komunitární blokové výjimky mohou být využity pro ustanovení dohod v části omezující velkoobchodní odběratele v prodeji zboží konečným spotřebitelům. [37]
140. Ostatní dohody uzavírané účastníkem řízení nebylo možné ze zákazu dohod na základě aplikace blokové výjimky či komunitární blokové výjimky vyjmout, neboť na dohody o cenách se uvedené výjimky nevztahují a v dohodách o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, jsou odběratelé omezeni nejen v aktivním prodeji, ale i v pasivním prodeji některým odběratelům.
141. V případě, že dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, na níž nespadá vynětí ze zákazu dohod dle § 6 odst. 1 zákona, nelze podřadit ani pod blokovou, resp. komunitární blokovou výjimku, je nutno se dále zabývat, zda taková dohoda nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona na základě zákonné výjimky ve smyslu § 3 odst. 4 zákona. V souladu s § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody. Podmínky obsažené v citovaném § 3 odst. 4 zákona musejí být splněny kumulativně, aby se zákaz vyslovený v § 3 odst. 1 zákona na jinak formálně zakázanou a neplatnou dohodu nevztahoval.
142. Při posouzení aplikace § 3 odst. 4 zákona na dohody uzavírané účastníkem řízení Úřad dospěl k závěru, že nedošlo ke kumulativnímu naplnění všech podmínek pro uplatnění individuální výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona. Úřad totiž neshledal, že by dohody o cenách mezi dodavatelem a odběratelem či dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, přispěly ke zlepšení distribuce zboží, případně že by přinášely spotřebitelům výhody přiměřené k rozsahu omezení.
143. V případě maloobchodního prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti účastník řízení uváděl, že cílem dohod o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, byla podpora jeho dlouhodobých partnerů (specializovaných knihkupectví), kteří soustavně pečují o kvalitu prodeje a ve svých prodejnách nabízejí široký sortiment produkce účastníka řízení. K tomu Úřad konstatuje, že předmětné vertikální omezení nemůže být ospravedlněno na základě zákonné individuální výjimky, neboť jeho negativní dopady na spotřebitele (s ohledem na snahu účastníka řízení zamezit cenové soutěži) nemohou převážit případné výhody, jež by s sebou mohlo takové omezení přinášet. Úřad poukazuje také na to, že obchodní řetězce jsou v podmínkách relevantního trhu zvláště u prémiových titulů nositeli výrazné cenové konkurence oproti specializovaným knihkupectvím, která zpravidla dodržují doporučenou prodejní cenu stanovenou účastníkem řízení.
144. Podmínky stanovené v § 3 odst. 4 písm. a) zákona pro aplikaci individuální výjimky tedy nejsou pro žádnou z dohod splněny. S ohledem na skutečnost, že nesplnění byť i jedné podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona vylučuje vynětí dohody ze zákazu dohod prostřednictvím individuální výjimky, nebylo nutné se otázkou splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 4 písm. b) a c) zákona dále zabývat.

IX.4. Závěr právního posouzení
145. Úřad shledal u všech posuzovaných dohod naplnění jak formální, tak materiální stránky skutkové podstaty narušení hospodářské soutěže zakázanou dohodou ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, přitom v případě dohod o závazku prodeje knihy Harry Potter a relikvie smrti pouze konečným spotřebitelům ve formě skutečného narušení hospodářské soutěže, v ostatních případech dohod ve formě jejího potenciálního narušení.
146. Dohody o omezení okruhu osob, jimž je odběratel oprávněn dále dodávat zboží, lze vyjmout ze zákonného zákazu na základě pravidla de minimis pro produkty spadající do oblasti literatury pro dospělé. Co se týče oblasti literatury pro děti a mládež veškeré dohody uvedené v části IV.1 odůvodnění tohoto rozhodnutí spadají pod zákaz § 3 odst. 1 zákona a není možné je z tohoto zákazu vyjmout (s výjimkou ustanovení dohod o zákazu prodeje zboží konečným spotřebitelům uloženém velkoobchodním prodejcům). Úřad tedy rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí.
X. Subjektivní stránka deliktu
147. Ačkoliv je odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž odpovědností objektivní, konstrukce zákona předpokládá možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona dochází zaviněně, resp., slovy zákona, úmyslně nebo z nedbalosti (§ 22 odst. 2 zákona). Zákon tak napevno ukládá soutěžnímu úřadu, aby u všech soutěžitelů, tj. jak u fyzických, tak u právnických osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění. Úřad ve svých rozhodnutích [38] složku zavinění zkoumá pravidelně i u soutěžitelů-právnických osob, a tento postup nebyl ze strany správních soudů nikdy zpochybněn. Zkoumání subjektivní stránky jednání účastníka řízení považuje tedy Úřad za nezbytnou součást úvah o samotné možnosti uložit pokutu; forma zavinění je pak i podle judikatury správních soudů relevantní z hlediska rozhodování o výši ukládané pokuty. [39]
148. Zaviněním se rozumí psychický vztah toho, kdo se určitým způsobem chová, k výsledku jeho chování. I v soutěžním právu je třeba rozlišovat dvě základní formy zavinění: úmysl ( dolus ) a nedbalost ( culpa ). Při zkoumání formy subjektivní stránky správního deliktu, tj. zavinění, je třeba vycházet ze vztahu intelektuální a volní složky k objektu deliktu, jímž je právem chráněný zájem, proti němuž jednání směřuje. V případě vědomé nedbalosti i nepřímého úmyslu jednající ví, že škodlivý následek může způsobit. Zatímco však u vědomé nedbalosti jednající nechce způsobit škodlivý následek, resp. bez přiměřených důvodů spoléhá, že jej nezpůsobí, v případě úmyslu nepřímého je subjekt srozuměn s tím, že škodlivý následek může způsobit. Pokud jde o úmysl přímý, vychází se z toho, že jednající nejenže věděl, ale také chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem. Není tedy rozhodné, zda účastník řízení věděl, že porušuje konkrétní zákonné ustanovení, či zda si byl vědom možnosti porušení zákona. Při posouzení subjektivní stránky deliktu porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona je rozhodné posouzení volní a vědomostní složky ve vztahu k objektu deliktu, tj. právem chráněnému zájmu, jímž je existence a fungování hospodářské soutěže na trhu zboží a služeb, resp. hospodářská soutěž prostá narušení ve smyslu § 1 odst. 1 zákona, tedy účinná hospodářská soutěž.
149. Při hodnocení subjektivní stránky popsaného správního deliktu se Úřad zvlášť zabýval dohodami obsaženými v kupních smlouvách dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti určenou k maloobchodnímu prodeji, u nichž zjistil nejzávažnější negativní dopady na hospodářskou soutěž a za něž ukládal sankci (viz níže). U těchto dohod vzal Úřad v úvahu skutečnost, že předmětné dohody byly do smluv s odběrateli začleněny na návrh účastníka řízení (smlouvy obsahující tyto dohody byly vypracovány účastníkem řízení a ti odběratelé, kteří se jimi cítili být omezeni, uvedli, že neměli možnost získat zboží, jež bylo předmětem smlouvy, aniž by uzavřeli smlouvu ve znění předloženém společností Albatros). Účastník řízení plnění uvedených smluv, resp. zakázaných dohod kontroloval a vynucoval.
150. Podle názoru Úřadu si účastník řízení musel být vědom toho, že předmětná ujednání ovlivní dostupnost titulu Harry Potter a relikvie smrti v jednotlivých prodejních kanálech (tato skutečnost totiž vyplývá ze samotné povahy dané dohody a z jejího účelu, který sleduje) a že zbavují jeho odběratele možnosti vybrat si svobodně osoby, jimž zboží nakoupené od společnosti Albatros prodají. Navíc účastník řízení sdělil svým obchodním partnerům, že cílem tohoto omezení je mj. zabránit cenové válce , tzn. že chtěl svým jednáním narušit účinnou hospodářskou soutěž. Úřad proto dospěl k závěru, že účastník řízení v případě dohod obsažených v kupních smlouvách na prodej knihy Harry Potter a relikvie smrti porušil zákon zaviněně ve formě úmyslu.
XI. Odůvodnění výše pokuty
151. Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad uložit soutěžitelům pokutu do výše 10 000 000,-Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené období, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 11, odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona nebo neplní závazky uznané podle § 7 odst. 2 nebo § 11 odst. 3 zákona. Při rozhodování o výši pokuty přihlédne Úřad zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování zákona.
152. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů [40] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře soutěžitele, a to tak, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro něj likvidační.
153. Při stanovení konkrétní výše pokuty se předně musí vyjít ze zákonem předepsaných kritérií, která tato pokuta má v sobě odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníka správního řízení.
154. Úřad za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem vypracoval a na svých internetových stránkách zveřejnil tzv. Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též Zásady ). Vzhledem k tomu, že správní řízení v dané věci bylo zahájeno po dni publikace Zásad, byla výše pokuty vypočítána s využitím pravidel tam obsažených.
155. Specifickým případem při ukládání pokuty je souběh více deliktů spáchaných účastníkem řízení. Postup při ukládání pokuty za více spáchaných deliktů neupravuje ani zákon ani výše uvedené Zásady. V souladu s analogicky použitelnou právní úpravou [41] a dosavadní judikaturou [42] lze využít při ukládání pokuty zásadu absorpční. Ta spočívá v uložení sankce za nejpřísněji postižitelný delikt, přičemž skutečnost, že účastník spáchal souběžně více deliktů, zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se uložením přísnější sankce ve formě navýšení k původně stanovené sankci.
Základní částka pokuty
156. Horní hranice pokuty, kterou lze na základě zákona uložit, je stanovena alternativně. Je ohraničena buď částkou 10 % z čistého obratu soutěžitele nebo částkou 10 mil. Kč. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti. [43] U soutěžitelů podnikatelů se při stanovování pokuty vychází z jejich obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, neboť dosažený obrat může mít souvztažnost s aplikací protisoutěžního jednání. V daném případě tedy Úřad považoval za horní hranici částku 10 % z čistého obratu dosaženého účastníkem řízení za poslední ukončené účetní období.
157. Je-li ukládána pokuta ve výši převyšující 10 000 000,-Kč, nesmí současně překročit 10 % čistého obratu pokutovaného soutěžitele, a zároveň pokud překračuje 10 % obratu, nesmí překročit částku 10 000 000,-Kč.
158. V souladu se Zásadami je východiskem pro určení konkrétní výše pokuty tzv. základní částka pokuty, jež je stanovena jako procentní podíl z hodnoty prodejů na posuzovaném relevantním trhu. Procentní sazba se určuje na základě zhodnocení závažnosti protisoutěžního jednání. [44] Výchozí podíl je dále vynásoben koeficientem času. [45]
Hodnota prodejů
159. Celkový obrat účastníka řízení v roce 2007 dosáhl 127 226 000,-Kč, přičemž na trhu dodávek literatury pro děti a mládež dosáhl obrat 100 152 000,-Kč. Úřad tedy pro určení hodnoty prodejů vzal v úvahu částku 100 152 000,-Kč.
Závažnost
160. Základním východiskem pro stanovení přiměřené výše pokuty je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétní výše pokuty je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení.
161. V tomto rozhodnutí je deklarováno porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť účastník řízení uzavíral a plnil zakázané a neplatné dohody o přímém určení ceny a dohody, které odběratele omezovaly v okruhu osob, jimž mohli nakoupené neperiodické publikace dodávat. Tyto dohody vedly či mohly vést k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu dodávek literatury pro děti a mládež.
162. Obecně Úřad považuje uzavírání vertikálních dohod o cenách za typově závažné jednání, u něhož se v souladu se Zásadami určuje výchozí procentní podíl pro výpočet základní částky pokuty v rozmezí do 1 % hodnoty prodejů. V daném správním řízení však Úřad zohlednil skutečnost, že jím zajištěné a posuzované smlouvy obsahující zakázané dohody o cenách byly individuální smlouvy uzavřené vždy na jednorázovou dodávku určitého titulu se značně omezeným počtem odběratelů. Objem dodávek spadající pod tyto smlouvy tak představoval marginální podíl na trhu a dopad na hospodářskou soutěž nebyl významný.
163. Co se týče dohod omezujících odběratelům okruh osob, kterým mohou nakoupené zboží dodávat, Úřad při stanovování výše pokuty přihlédl ke skutečnosti, že tyto dohody kromě typové smlouvy na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti a typové smlouvy s odběrateli uzavřené na dodávku knih, CD, DVD a dalších produktů dle aktuální nabídky prodávajícího, byly uzavírány vždy s omezeným okruhem odběratelů, a tím zasáhly pouze nevýznamnou část trhu.
164. Z hlediska negativních účinků na soutěž považuje Úřad za nejzávažnější dohodu, jež omezovala okruh odběratelů v typových kupních smlouvách na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti určenou k maloobchodnímu prodeji (viz výše), kde Úřad dospěl jako u jediné z dohod k závěru, že narušila hospodářskou soutěž. Tato dohoda dle Zásad spadá do kategorie méně závažných protisoutěžních deliktů.
165. Při určení procentního podílu hodnoty dodávek pro výpočet pokuty vycházel Úřad ze závažnosti dopadu na hospodářskou soutěž způsobenou právě touto dohodou, přičemž pokuta za ostatní protisoutěžní jednání účastníka řízení je při použití absorpční zásady subsumována pod výše uvedený skutek. Skutečnost, že účastník řízení spáchal více správních deliktů, Úřad zohlednil při konečném výpočtu pokuty jako přitěžující okolnost.
166. Po zohlednění uvedených skutečností byl Úřadem stanoven procentní podíl hodnoty dodávek pro výpočet pokuty ve výši 0,33 % z hodnoty dodávek na stanoveném relevantním trhu, tj. 330 502,-Kč.
Délka trvání deliktu
167. Úřad při stanovení pokuty vycházel z porušení zákona spočívajícím v uzavření zakázaných dohod omezujících odběratelům okruh osob, kterým mohli dále dodávat zboží, obsažených v typové smlouvě na dodávku knihy Harry Potter a relikvie smrti. Vzhledem k tomu, že plnění těchto dohod je omezeno na období od 22. 11. 2007 do 7. 2. 2008, což je méně než jeden rok, v souladu se Zásadami Úřad vynásobil základní částku pokuty koeficientem času o hodnotě 1,00.
Stanovení základní částky pokuty
168. Na základě výše popsaného postupu byla základní částka pokuty stanovena ve výši 330 502,-Kč.

Úprava základní částky pokuty
169. Úřad po určení základní částky pokuty podle okolností případu posoudil, zda jsou dány přitěžující či polehčující okolnosti, které jsou důvodem ke zvýšení či snížení pokuty vzhledem k její základní částce.
Opakování
170. Úřad přihlédl ke skutečnosti, že účastníku řízení nebylo v minulosti vytýkáno protisoutěžní jednání, a tudíž se porušení zákona nedopustil opakovaně. Základní částku pokuty tak nebylo třeba z tohoto důvodu navyšovat.
Subjektivní stránka deliktu
171. Úřad rovněž přihlédl k formě zavinění (subjektivní stránce jednání účastníka řízení). Skutečnost, že se účastník řízení dopustil úmyslného porušení zákona, považuje Úřad v souladu se Zásadami za přitěžující okolnost, tj. za důvod ke zvýšení základní částky pokuty. [46] V daném případě rozhodl Úřad navýšit základní částku pokuty z důvodů úmyslného porušení zákona ze strany účastníka řízení o 20 %, a to v souladu se svou dosavadní praxí. [47]
Absorpce ostatních protisoutěžních jednání
172. Jako přitěžující skutečnost Úřad také zohlednil, že účastník řízení se dopustil dalších protisoutěžních deliktů, než ze kterých vycházel při stanovení základní částky pokuty. Tato skutečnost byla zohledněna jako přitěžující okolnost a základní částka pokuty byla dále navýšena o 25 % .
Výsledná kalkulace pokuty
173. Po zohlednění všech skutečností byla základní částka pokuty upravena na 479 228,-Kč .
Proces narovnání
174. Proces narovnání není z hlediska stanovení výše pokuty speciálně upraven. Dle Zásad pro ukládání pokut však může být základní částka pokuty po vyhodnocení všech polehčujících okolností snížena až o 50 %. Toto maximální snížení pokuty je aplikované v případech, kdy účastník řízení svým přístupem významně přispěje k objasnění posuzovaného deliktu a předloží další důkazy, které Úřad ještě neměl k dispozici a učiní co nejrychlejší nápravu svého jednání, čímž přispěje k rychlému odstranění protisoutěžního stavu.
175. Analogii s aplikací tak výrazného snížení pokuty lze také spatřovat v leniency programu, který může být využit pouze v případě zakázaných horizontálních dohod. Pokud v případě využití leniency programu účastníkem zakázané horizontální dohody, tento účastník přizná svoji účast na domnělé kartelové dohodě a předloží Úřadu informace a důkazy, které představují významnou přidanou hodnotu ve vztahu k informacím, které již má Úřad k dispozici, může mu být snížena pokuta až o 50 %. Využití leniency programu tak plní z pohledu správního orgánu především funkci vyšetřovací a slouží k odhalení protisoutěžního jednání. Vzhledem k tomu, že účastníci vertikálních dohod nemohou ani v českém, ani v evropském právu výhody leniency programu využít, může procedura narovnání u vertikálních dohod splnit obdobnou funkci.
176. Účastník řízení již v průběhu správního řízení s Úřadem účinně spolupracoval. V rámci procesu narovnání přispěl k odhalení a prokázání protisoutěžního jednání v úplném rozsahu další účinnou spoluprací a poskytnutím dalších zpřesňujících informací. S ohledem na specifika procesu narovnání spočívající v kvalifikované spolupráci účastníka řízení na průběhu správního řízení, jeho plném uznání vytýkaného protisoutěžního jednání a uznání právní kvalifikace učiněné ze strany Úřadu a započetí nápravy protisoutěžního stavu, což mělo za následek rychlé vyřešení daného případu, rozhodl Úřad o dodatečném snížení základní částky pokuty o dalších 50 %, tj. o částku 165 251,-Kč.
177. Výsledná výše pokuty po zaokrouhlení na celé tisíce směrem dolů činí 313 000,-Kč , což představuje 0,31 % z čistého obratu dosaženého účastníkem na zkoumaném relevantním trhu. Výše pokuty je tak zcela přiměřená okolnostem případu a odpovídá rozmezí sankce, kterou účastník řízení ve svém návrhu indikoval.
178. Ukládaná pokuta neznamená finanční ohrožení podnikání či existence účastníka řízení. Nemá tedy likvidační charakter, ale je dostatečně citelná, aby účastníka řízení od podobného jednání odradila. Zároveň se nejedná o pokutu nepřiměřenou, neboť její výše je při samé spodní hranici zákonem stanovené sazby.
XII. Opatření k nápravě
179. Podle § 23 odst. 1 zákona zjistí-li Úřad porušení zákazů nebo nesplnění povinností v případech uvedených v § 22 odst. 2 zákona, může ve lhůtě podle § 22 odst. 5 zákona rozhodnout podle povahy věci o uložení opatření k nápravě a stanovit pro jejich splnění přiměřenou lhůtu. Opatření k nápravě nemá sankční povahu, nýbrž sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání (resp. jeho prevenci či opakovaní). Podle § 23 odst. 2 zákona opatření k nápravě nesmí být svým obsahem a rozsahem ukládáno nad rámec účelu tohoto zákona.
180. Pod bodem 1. části IV. výroku tohoto rozhodnutí uložil Úřad nápravné opatření spočívající v povinnosti účastníka řízení vypustit z typových kupních smluv vzoru K2007.1 článek 2.6 obsahující zakázanou a neplatnou dohodu uvedenou ve výroku I. bod 3. písm. a) tohoto rozhodnutí. Důvodem uložení tohoto nápravného opatření je skutečnost, že účastník řízení sice informoval své odběratele o neplatnosti uvedených dohod, avšak smlouvy obsahující tyto dohody jsou nadále platné. Účastník řízení se v rámci procesu narovnání zavázal uzavřít s dotčenými odběrateli nové smlouvy neobsahující uvedenou zakázanou dohodu. Úřad účastníkovi řízení uložil povinnost vypustit zakázanou dohodu ze znění dosud platných smluv, s tím, že volba způsobu splnění tohoto opatření je ponechána účastníku řízení (např. uzavřením dodatku ke smlouvě, uzavřením nové smlouvy neobsahující protisoutěžní dohodu apod.).
181. Nápravná opatření obsažená pod bodem 2.-8. části IV. výroku tohoto rozhodnutí se týkají smluv, jejichž předmětem byla dodávka konkrétního titulu, tedy jednorázové plnění. U těchto smluv by bylo jen obtížně zjistitelné, zda zboží dodané na jejich základě je odběrateli dosud prodáváno či nikoli, a proto Úřad pro vyloučení všech pochybností o možném přetrvávání protisoutěžního stavu vyvolaného účastníkem řízení přistoupil k uložení uvedených nápravných opatření, jejichž smyslem je odstranit případnou deformaci soutěžních podmínek.
XIII. Náklady řízení
182. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Výši paušální částky stanoví § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Dle zmíněného ustanovení vyhlášky činí paušální částka nákladů 1.000,- Kč, přičemž ve zvláště složitých případech, nebo pokud byl přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se o 1.500,- Kč. V případě, že byl přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka o 2.500,- Kč, a pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Maximální výše paušální částky nákladů řízení je 6.000,- Kč.
183. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastník řízení jednáním, jež v rámci správního řízení posuzoval, porušil § 3 odst. 1 zákona, tedy porušil svou povinnost neuzavírat zakázané dohody narušující soutěž na relevantním trhu, je splněna podmínka daná v § 79 odst. 5 správního řádu; jsou tedy splněny zákonné předpoklady pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkovi řízení. Výši paušální částky stanovil Úřad dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, na 2.500,- Kč . S ohledem na délku řízení a rozsah prováděného dokazovaní má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, tudíž základní paušální částku 1.000,- Kč navýšil o 1.500,- Kč.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží :
JUDr. Jiří Voršilka, advokát
Opletalova 4
110 00 Praha 1
Albatros nakladatelství, a.s., právní nástupce
Na Pankráci 30/1618
140 00 Praha 4

[1] Viz str. 27 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[2] Viz protokol o převzetí podkladů a poskytnutí informací v rámci šetření podnětu P 62/2008 str. 50-51 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[3] Viz str. 78-79 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[4] Kindl, J., Podnik nebo soutěžitel záleží na tom?, Právní rozhledy, 2006, č.5, str. 164.
[5] Blíže viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 095/2008/KD-14495/2008/KD ze dne 25. 7. 2008 ve věci Kofola a zde uváděné odkazy.
[6] Srov. rozsudek Evropského soudního dvora (dále též ESD ) C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI and others .
[7] Srov. rozsudek ESD C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI and others .
[8] Zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2000/C 291/01.
[9] Srov. např. rozsudek ESD C-217/05 ze dne 14. 12. 2006 ve věci Confederación Espanola de Empresarios de Estaciones de Servicio.
[10] Mezi tyto smlouvy spadají i tzv. Kupní smlouvy s dohodou o zřízení konsignačního skladu, neboť vlastnictví zboží dle těchto smluv přechází na odběratele.
[11] U jednorázových smluv na dodávku jednoho či více konkrétních knižních titulů nebylo možno zjistit zpětně dobu dalšího prodeje titulů odběratelem, proto Úřad vzal za ukončení jejich plnění datum dodání zboží společností Albatros odběrateli, kdy je zcela nepochybné, že smlouvy byly dosud plněny, ačkoli nemají stanovenu dobu platnosti a jejich reálné plnění bylo ve většině případů delší.
[12] Zde došlo k písařské chybě a slovo kupujícím by mělo být zaměněno za prodávajícím , což potvrdil odběratel Pavel Dobrovský-BETA (viz str. 349 spisu sp. zn. S 114/2008/KD) a rovněž to vyplývá ze sdělení společnosti KONTAKT-knižní distribuce, spol. s r.o. (viz str. 506 spisu sp. zn. S 114/2008/KD).
[13] Viz str. 429-442 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[14] Dopis Úřadu č.j. S 114/2008-13471/2008/830 ze dne 3. 7. 2008.
[15] Viz protokol o ústním jednání str. 338-342 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[16] Viz protokol o ústním jednání str. 346-350 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[17] Viz protokol o ústním jednání str. 371-376 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[18] Viz protokol o ústním jednání str. 381-391 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[19] Viz str. 406-408 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[20] Viz protokol o ústním jednání str. 397-403 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[21] Viz str. 582-583 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[22] Viz str. 578 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[23] Účastník řízení uzavřel rovněž ujednání o ceně obsažené v § 4 odst. 3 kupní smlouvy ze dne 21. 11. 2003 se společností Popron Média, s.r.o., cit.: Prodávající se zavazuje, že doporučená maloobchodní cena, za kterou budou prodávat zboží odběratelé prodávajícího nesmí být nižší než 399,-Kč. V případě, že bude zboží takovými odběrateli v maloobchodě prodáváno za maloobchodní cenu nižší než 399,-Kč, uhradí prodávající kupujícímu vzniklý rozdíl. V případě tohoto ustanovení se však jedná pouze o jednostranný závazek účastníka řízení zajistit, aby jeho odběratelé prodávali zboží za minimální cenu 399 Kč, a předmětné ujednání tedy neobsahuje akceptaci dohodnuté ceny ze strany odběratelů. Z tohoto důvodu Úřad toto ustanovení nevyhodnotil jako dohodu o ceně ve smyslu § 3 odst. 1 zákona a dále se jím tudíž nezabýval.
[24] Konkrétně z rozhodnutí č.j. S 095/2008/KD-14495/2008/KD ze dne 25. 7. 2008 ve věci Kofola .
[25] Pro podrobnější informace o procesu narovnání odkazuje Úřad na své rozhodnutí č.j. S 095/2008/KD-14495/2008/KD ze dne 25. 7. 2008 ve věci Kofola (odst. 72-78).
[26] Viz str. 620 a 621 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[27] Viz protokol o ústním jednání str. 678-688 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[28] Legislativní zkratka zboží je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona, kde se pod ní rozumí výrobky a služby.
[29] Výjimkou je např. nakladatelství Svojtka & Co, s.r.o., které se oblastí dětské beletrie nezabývá.
[30] Sdělení Komise o definice relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5, ze dne 9. 12. 1997.
[31] Zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2004/C 101/07.
[32] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005 ve věci Plemenáři.
[33] Srov. rozsudek ESD 243/83 ze dne 3. 7. 1985 ve věci SA Binon & Cie v SA Agence et messageries de la presse , [1985] ECR-2015.
[34] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 19/2006-65 ze dne 9. 1. 2007 ve věci Komory veterinárních lékařů ČR.
[35] Viz str. 341 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[36] Viz str. 341 spisu sp. zn. S 114/2008/KD.
[37] Tj. závazek odběratele, že zboží nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele (formou dodatku ke smlouvě) žádným způsobem nabízeno a prodáváno konečným spotřebitelům vlastním jménem odběratele včetně zásilkového, katalogového či internetového prodeje.
[38] Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 132/2007-05901/2008/810 ze dne 1. 4. 2008 ve věci Estée Lauder CZ.
[39] Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 133/2005-62 ze dne 30. 11. 2006 ve věci SAZKA.
[40] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec .
[41] Srov. § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
[42] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE Transgas .
[43] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ .
[44] Bod 23 Zásad.
[45] Bod 34 Zásad.
[46] Bod 33 b) Zásad.
[47] Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 95/2008/KD-14495/2008/810 ze dne 25. 7. 2008 ve věci Kofola .